Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GÜNAHKARCASINA (ID - 15778)

zərf Günahı, təqsiri olan kimi; təqsirkarcasına. Günahkarcasına baxmaq.

GÜNAHKARLIQ (ID - 15779)

is. Müqəssirlik, təqsirkarlıq. Günahkarlığını boynuna almaq.

GÜNAHLANDIRILMA (ID - 15780)

"Günahlandırılmaq” dan f.is.

GÜNAHLANDIRILMAQ (ID - 15781)

məc. Müqəssir tutulmaq, təqsirləndirilmək.

GÜNAHLANDIRMA (ID - 15782)

“Günahlandırmaq” dan f.is.

GÜNAHLANDIRMAQ (ID - 15783)

f. Günahkar hesab etmək, müqəssir saymaq; təqsirləndirmək. Oğruluqda günahlandırmaq. Əsassız yerə günahlandırmaq.

GÜNAHLI (ID - 15784)

bax günahkar 1 və 2-ci mənalarda. 0əfiqə xanım, sən də məni bağışla, mən günahlıyam. I.Musabəyov.

GÜNAHSIZ (ID - 15785)

sif. 1. Günahı, təqsiri olmayan; təqsirsiz. Günahsız adam. - İnsaf et, öldürmə, günahsız qulu; Əl-əldən üzülür, yaman çağıdır. M.P.Vaqif. Qəlbində bir yetimtək qoymadın öz kamını; Günahsız qurbanların aldın intiqamını....

GÜNAHSIZLIQ (ID - 15786)

is. Heç bir günahı, təqsiri olmama; təqsirsizlik.

GÜNARASI (ID - 15787)

bax günaşırı. Salman kişi günarası .. dincələrdi. Mir Cəlal.

GÜNAŞIRI (ID - 15788)

zərf Bir gün ötürüb, o birisi gün, bir gün ötürərək; günarası. Günaşırı tarlanı sulamaq. Günaşırı qar yağır. - Camaatı təzə ətə öyrətmiş İmaməli günaşırı [danalardan] birini tutub kəsirdi. M.Hüseyn.

GÜNBATAN (ID - 15789)

1. is. Dünyanın günbatan tərəfi; qərb. Şərəf xalanın bağı bizim evimizin günbatan tərəfində idi. S.Hüseyn. Hər axşam günbatandakı meşədən mahnı oxuyan bir səs yüksəlirdi. Ə.Məmmədxanlı. Günbatanda şəklində zərf - günün...

GÜNBƏD, GÜNBƏZ (ID - 15790)

is. [fars.] Yarımkürə şəklində bina damı; qübbə. Hamamın günbəzi. - Şeşpər günbəzə elə dəydi ki, günbəzdən od töküldü. “Koroğlu”. Bu vaxt kişilərin içindən bir şəxs ayrılıb əlində böyük bir daş, günbəzə...

GÜNBƏDLİ, GÜNBƏZLİ (ID - 15791)

sif Günbəzi olan, damı günbəd (günbəz) şəklində olan; qübbəli. Günbəzli hamam. - [Nəzakət:] Gör günbəzli yerdən tüstü çıxır, Ağa Kərim hamamı yanır, ya yox? Mir Cəlal.

GÜNBƏGÜN (ID - 15792)

zərf Gündən-günə, gün keçdikcə; tədricən, günü-gündən, get-gedə. Günbəgün arıqlamaq. Vəziyyət günbəgün yaxşılaşır. - Günbəgün əskilib şövkəti, şanı; İxtiyarı gedən bəs ağlamazmı? M.V.Vidadi. Səni sevən, cavan...

GÜNÇIXAN (ID - 15793)

is. Dünyanın günçıxan tərəfi; şərq. Atıb alovunu, eyləmişdi al; Günçıxan tərəfdə olan əyri yal. H.K.Sanılı. Onun yeni mənzili günçıxana baxırdı. S.Rüstəm.

GÜNDƏLİK (ID - 15794)

1. sif Hərgünkü, hər gün olan, hər gün baş verən, adi. Gündəlik rejim. - [Qətibə:] Həyatda yanılmamaq üçün onun sənə qarşı aldığı gündəlik vəziyyət və etdiyi söhbətlər barəsində mənə xəbər verməlisən... M.S.Ordubadi....

GÜNDƏM (ID - 15795)

is. 1. Həll edilməli, müzakirə edilməli məsələlər.
Müəyyən bir yığıncağın müzakirə edəcəyi məsələlərin siyahısı.

GÜNDOĞAN (ID - 15796)

bax günçıxan. Ərəbistanın gündoğan tərəfində olan Mərcan dəryasına kənardan şirin su tökülmürsə, belə dəryanın suyu günbəgün şorlaşıb ağır olur. H.Zərdabi. Qəhrəmanlar kəndinin gündoğanı Qaratəpə, günbatanı isə...

GÜNDÜZ (ID - 15797)

is. Gecə-gündüzün işıqlı hissəsi; gündoğandan günbatana qədər olan müddət (gecə müqabili). Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə. (Ata. sözü). Bir gün kişi diqqət eləyib görür ki, övrəti gündüzlər ayağına corab geymir.....

GÜNDÜZKÜ (ID - 15798)

sif Gündüz olan; gecə deyil, gündüz baş verən. Gündüzkü əhvalat. Elə güc gəldi ki, ona ağrılar; Gündüzkü dərdini tamam unutdu. B.Vahabzadə.

GÜNEY (ID - 15799)

is. 1. Cənub. Güney tərəfə getmək. - [Hüseyn:] ..Gərək o adamın dədəsinə od vurasan və elə vurasan ki, heç bilməsin ki, bəla güneydən gəldi, ya quzeydən. N.Vəzirov. // Sif. mənasında. Güney tərəf. Gün düşən yer, gün tutan...

GÜNEYLİK (ID - 15800)

is. Güney yer, gün düşən yer. Şərbaflar burdan kənara daha güneylikyerə çəkilirdilər. Ə.Əbülhəsən.

GÜNƏBAXAN (ID - 15801)

is. Tumundan yağ alınan uzungövdəli, iri sarı, güllü birillik bitki. Günəbaxan toxumu. - Həyətdə iki-üç günəbaxan gözə çarpırdı. M.S.Ordubadi. □ Günəbaxan yağı - günəbaxan tumundan alınan yağ.

GÜNƏBAXANLIQ (ID - 15802)

is. Günəbaxan əkilmiş yer, günəbaxan tarlası. Günəbaxanlığı alaq etmək.

GÜNƏBİR (ID - 15803)

zərf Hər gün, gündə.

GÜNƏMUZD (ID - 15804)

sif 1. Əmək haqqı gün hesabı ilə ödənilən. Günəmuzd əmək haqqı sistemi. Günəmuzdfəhlə. Əmək haqqı işlədiyi günlər hesabı ilə ödənilən müvəqqəti işdə işləyən. Bir-iki ay təsadüfi günəmuzd işlər görür. S.Hüseyn....

GÜNƏMUZDÇU (ID - 15805)

sif. Günəmuzd işləyən. Günəmuzdçu fəhlə.

GÜNƏMUZDÇULUQ (ID - 15806)

is. Günəmuzd işləmə.

GÜNƏŞ (ID - 15807)

is. 1. Planet sisteminin işıq və istilik verən, közərmiş böyük şar şəklində olan mərkəzi göy cismi; gün. Günəş işığı. Günəş də batanda rəngi saralır. - Toztorpaq göyün üzünü elə bürümüşdü ki, günəş görünmürdü....

GÜNƏŞLİ (ID - 15808)

sif. 1. Günəşin işığı ilə nurlanmış, işıqlı, günəş olan. Günəşli gün. - Aləm bilir bu yolun hər zaman ilham dolu; Günəşli gündüzləri, aylı gecələri var. S.Rüstəm. Cavahir onu arabir günəşli havalarda gəzməyə də...

GÜNƏŞLİLİK (ID - 15809)

is. Günəşli yerin, ya havanın halı; günəşlə işıqlanma. Havanın günəşliliyi.

GÜNƏŞSİZ (ID - 15810)

sif. 1. Günəş olmayan, işıq olmayan, günsüz. Günəşsiz hava. Gün düşməyən, işıqsız. Günəşsiz zirzəmi. Günəşsiz otaq. - Zindanın işıqsız, günəşsiz qaldı; Hümmətin ucadır, dam alçaq, Nəbi! Şəhriyar.

GÜNƏŞSİZLİK (ID - 15811)

is. Günəşsiz yerin və ya havanın halı. Havanın günəşsizliyi.

GÜNƏŞUM (ID - 15812)

is. Şumlanıb günəş altında qalmış əkilməyən yer.

GÜNƏVƏR (ID - 15813)

bax güney 2-ci mənada. Anası [Tapdığın] qolundan tutub, həyətə, günəvər bir yerə çıxartdı. Ə.Vəliyev.

GÜNGÖRMƏZ (ID - 15814)

sif. 1. Heç zaman gün düşməyən, günəş işığı görməyən. Güngörməz zirzəmi.
2. məc. Heç kəsin görmədiyi; gizli, məxfı. [Nemətullayev] Mənzər vasitəsilə bacaqlı, kəmər, saat və sair bu kimi qiymətli şeylər alaraq...

GÜN-GÜNORTA (ID - 15815)

is. Günorta, günəşin günortaya yaxınlaşdığı vaxt (vaxtın, günün keçmək üzrə olduğunu bildirir). Dağın zirvəsində gün-günortadır; Dərənin dibini haqlayır axşam. M.Araz.

GÜN-GÜZƏRAN (ID - 15816)

is. Güzəran, dolanacaq, yaşayış.

GÜNHESABI (ID - 15817)

zərf Zəhmət haqqı gün hesabı ilə ödənilən; günəmuzd. Günhesabı işləmək.

GÜNLƏMƏ (ID - 15818)

"Günləmək” dən fis.

GÜNLƏMƏK (ID - 15819)

f Bütün günü güdmək, göz qoymaq. ..Pası Gülsənəmi günləyir, ona Hatəmxanın evinin həndəvərindən belə bulağa getməyə yol vermir. S.Rəhimov.

GÜNLÜ (ID - 15820)

b a x günəşli. Günlü hava.

GÜNLÜK (ID - 15821)

is. 1. Rəqəmlərdən sonra gələrək işin neçə gündə görüləcəyini və ya görülə biləcəyini, yaxud şeyin neçə günə çata biləcəyini və s. bildirir. İki günlük işim qalıb. Üç günlük odun. - [Əvvəlinci kəndli:] Həkim...

GÜNLÜKLÜ (ID - 15822)

sif Günlüyü (3-cü mənada) olan. [Şahmar] Qarakişinin uzun günlüklü boz şapkasını gördü, tez geri qayıtdı. B.Bayramov.

GÜNORTA (ID - 15823)

is. 1. Gündüz saat 12, günəşin üfüq üzərində ən yüksək nöqtəyə çatdığı vaxt. Günortadan sonra şəhərin bütün əhalisi cıdır düzünə tərəf axışmağa başladı. Çəmənzəminli. Həmin vaxta aid, günorta vaxtı gedən,...

GÜNORTALIQ (ID - 15824)

is. Başın orta hissəsi; təpə. Yenə papağını günortalığa qaldıran faytonçu .. atları açıb yemləməyə başladı. M.Hüseyn.

GÜNORTAÜSTÜ (ID - 15825)

zərf Saat on iki radələrində; günorta. [Məşədi İman:] Sabah günortaüstü yoldaşlar gedirlər. Ə.Haqverdiyev. Günortaüstü poçtalyon Bahadura təcili bir məktub gətirdi. S.Rəhman.

GÜNSÜZ (ID - 15826)

bax günəşsiz. Günsüz hava. Günsüz yer.

GÜNÜ (ID - 15827)

is. 1. Köhnə məişətdə: birinci arvadın üstünə alınan ikinci və ya üçüncü arvad. Hacı evə günü gətirmək niyyətini Münəvvər xanımın qulağına elə doldurdu ki, arvadın heç ruhu da incimədi. Mir Cəlal. // Bu cür ailədəki...

Bu səhifə 95 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla