not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed İzahlı lüğət - G hərfi ilə başlayanlar - H. 1

İzahlı lüğət

G (ID - 14428)

Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge.

GAH1 (ID - 14429)

[fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək işlədilir). Gah ora, gah bura baxır. - [Qəhrəman:] Gah bizim qoşun,...

GAH2 (ID - 14430)

məh. bax büzmə 2-ci mənada.

GAHBAGAH (ID - 14431)

zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah. Əziz başın üçün oxu yazımı; Agah ol halımdan gahbagah mənim. Qurbani. Əzəldən var idi lütfü kərəmin; Gahbagah bəriyə seyrü-qədəmin. M.P.Vaqif.

GAHBİR (ID - 14432)

GAHDAN (ID - 14433)

GAHDANBİR (ID - 14434)

bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. - Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbir Təzəkənddə bacısı Zibeydəyə xəbər verirdi ki, gəlib ona...

GAH-GAH (ID - 14435)

bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm. Füzuli. [Dərviş:] Malların gövşəyi, atların nəriltisi, gah-gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. Divanbəyoğlu. Səni...

GAH-GAHI (ID - 14436)

bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı). Unutmayın aşığı; Yada salın gah-gahı. Sarı Aşıq.

GAHGİR1 (ID - 14437)

sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.

GAHGİR2 (ID - 14438)

məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.

GAHGİRLİK1 (ID - 14439)

is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1

GAHGİRLİK2 (ID - 14440)

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2

GAHI (ID - 14441)

GAHI-GAHI (ID - 14442)

b ax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. Qurbani. Demirəm oynasın ta axşamadək; Gah otursun, gahı-gahı oynasın. Q.Zakir.

GAHLI (ID - 14443)

bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.

GAP (ID - 14444)

is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim. M.Hüseyn. □ Gap etmək - söhbət etmək, danışmaq. [Zalxa:] Salaməleyk, Bayram! Kimlə gap edirsən? M.F.Axundzadə.

GAPTLAMA (ID - 14445)

“Gaplamaq” dan f.is.

GAPLAMAQ (ID - 14446)

f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.

GAVAHIN (ID - 14447)

GAVALI (ID - 14448)

is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə. Yay fəslində ərik, gavalı dəyirdi. S.S.Axundov. [Əyyar:] ..Elə ki budaqlar başını əyər, nar, heyva, şaftalı, gavalı dəyər.. A.Şaiq. // Bu meyvənin ağacı,...

GAVALILIQ (ID - 14449)

is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır.

GAVUR (ID - 14450)

is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad. Gavurun tənbəli - keşiş, müsəlmanın tənbəli - dərviş. (Ata. sözü). [Qədir:] Gavur öldürdüyüm üçün rəisin hörmətinə, xələtinə nail olacağam. Mir...

GAVURLUQ (ID - 14451)

is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik.

GE (ID - 14452)

"G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

GEC (ID - 14453)

zərf Müəyyənləşdirilmiş, qərarlaşdırılmış vaxtdan sonra. Gec getmək. Gec xəbər tutmaq. Gec hərəkət etmək. Qatar üç saat gec gəldi. O oxumağa gec başlamışdır. - [Gülçöhrə Əsgərə:] Bir qədər gec gəlsəydin, özümü...

GECDƏN (ID - 14454)

zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl. Sabah gecdən çıxmışdım şəhərə, nə gördüm: bir vurhavurdur, bir çalhaçaldır ki, gəl görəsən. “Mol. Nəsr.”

GECDƏN-GEC (ID - 14455)

zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. Ə.Vəliyev. ..[Yusif] gecdən-gec dilləndi: - Dedi-qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə peşəsidi. I.Hüseynov.

GECDƏYƏN (ID - 14456)

bax gecyetişən.

GECƏ (ID - 14457)

is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. Gecə vaxtı. - Gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır. (Ata. sözü). Qədəm basıb bizə gəlsin nagahi; Bir gecə mən onu mehman eylərəm. M.P.Vaqif....

GECƏBƏGÜNDÜZ (ID - 14458)

dan. bax gecə-gündüz. Gecəbəgündüz işləmək. - Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B.Vahabzadə.

GECƏBƏNÖVŞƏSİ (ID - 14459)

is. bot. Yeraltı kök yumruları olan yabanı bəzək bitkisi; gecəçiçəyi.

GECƏÇIRAGI (ID - 14460)

is. zool. Gecələr parıldayıb işıq verən böcək; işıldaquş.

GECƏÇİÇƏYİ (ID - 14461)

bax gecəbənövşəsi.

GECƏ-GÜNDÜZ (ID - 14462)

1. is. Gecə-gündüzün davam etdiyi 24 saat müddət. Nə qədər gecəgündüz; Bu sayaq gəlib keçmiş. R.Rza.
zərf Daim, həmişə; bütün günü və gecəni, vaxt bilmədən. Gecə-gündüz işləmək. Gecə-gündüz çalışmaq. - Sənsiz...

GECƏ-GÜNDÜZLÜ (ID - 14463)

bax gecəli-gündüzlü.

GECƏ-GÜNDÜZLÜK (ID - 14464)

sif. Adətən saylarla: bir gecə-gündüzlük - bir gecə-gündüz müddətində olan, bir gecə-gündüzə bəs edən. Bir gecə-gündüzlük odun.

GECƏKƏSDİ (ID - 14465)

is. etnoqr. Toy gecələri səhərə qədər sürən şənlik mərasimi.

GECƏKİ (ID - 14466)

sif Gecə olmuş, gecə baş vermiş. Gecəki hadisə. Gecəki söhbət. - Sübh söndü şəb ki, xəlqə qiblə idi bir çırağ; Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə bax! M.V.Vidadi. [Qarı çobanlara:] Qumru xalçasına baxmağa gəlib, - dedi,...

GECƏKORLUQ, GECƏKORLUĞU (ID - 14467)

is. tib. Gecələr gözün görmə qabiliyyətinin azalmasından ibarət göz qüsuru; şəbkorluq.

GECƏKORU (ID - 14468)

is. Gecəkorluğu olan adam; şəbkor.

GECƏQONAĞI (ID - 14469)

is. 1. Bir gecə qonaq qalan adam. Gecəqonağı tezdən getdi.
2. isteh. Oğru mənasında. Milis nəfəri bir neçə tin qaçandan sonra gecə qonaqlarını yaxaladı. (Qəzetlərdən).

GECƏQUŞU (ID - 14470)

is. 1. Bax yarasa 1-ci mənada. Çox yeriməyib uşaq yenə durdu, başının üstə bir gecəquşu hərlənib fırlanırdı. Çəmənzəminli. Bayquş xaraba, gecəquşu qaranlıq sevən kimi xain adamlar da xəlvəti xoşlarlar. M.İbrahimov.
2....

GECƏLƏMƏ (ID - 14471)

“Gecələmək” dən fis.

GECƏLƏMƏK (ID - 14472)

f Gecəni qalmaq, gecəni keçirmək, bir gecəni yatmaq. Mehmanxanada gecələmək. Kənddə gecələmək. - Fəqət [Tellinin] adamsız, tamamilə xəlvət bir həyətdə yalqız qalıb gecələdiyi olmamışdı. S.Hüseyn. [Çopo:] Ev gecələdiyim...

GECƏLİK (ID - 14473)

is. 1. Adətən saylarla işlənərək bir şeyin neçə gecəyə kifayət edəcəyini, neçə gecəyə çatacağını, neçə gecədə görüləcəyini bildirir. İki gecəlik odun. Bir gecəlik işim qalıb. - Bir gecəlik mətləbin bir sənə mabədi...

GECƏLİ-GÜNDÜZLÜ (ID - 14474)

zərf Gecə və gündüz, daim. Gecəli-gündüzlü işləmək. - 0ərəfoğlu özü xahiş edib [Rüstəmi] hissəsinə keçirdi, iki il gecəli-gündüzlü bir yerdə oldular. M.İbrahimov. Buna görə də kombaynçılar şirin yuxularına xələl...

GECƏRİYƏN (ID - 14475)

sif. xüs. Əriməsi çətin olan, çətin əriyən, tez əriməyən. Gecəriyən metallar.

GECƏVƏR (ID - 14476)

is. bot. Çoxillik kökümsovlu dərman bitkisi.

GECƏYARI(SI) (ID - 14477)

zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında. Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu. M.Rzaquluzadə. Birinci gün gecəyarı; Qurd qısnadı qoyunları. M.Dilbazi.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed