Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PSİXİATRİK (ID - 33427)

sif [yun.] Ruhi xəstəliklərlə əlaqədar olan. Psixiatrik müalicəxana.

PSİXİATRİYA (ID - 33428)

[yun. psyche və iatreia] Ruhi xəstəliklər və onların müalicə üsullarından bəhs edən elm.

PSİXİKA (ID - 33429)

[yun.] 1. Beyinin xarici aləmi əksetdirmə xassəsi.
2. Psixi xüsusiyyət, xarakter xüsusiyyət, ruhi hal, əhval-ruhiyyə.

PSİXOLOGİYA (ID - 33430)

[yun.] 1. İnsanın psixikasından, psixi fəaliyyətinin proses və qanunauyğunluqlarından bəhs edən elm. Ümumi psixologiya. Patoloji psixologiya. Təcrübi psixologiya. // Bu elmin məzmununu təfsir edən fənn. Psixologiya dərsi. Psixologiya...

PSİXOLOJİ (ID - 33431)

sif [yun. ] 1. Psixologiyaya aid olan, psixologiya ilə bağlı olan. Psixoloji təcrübə.
İnsanın psixoloji fəaliyyəti ilə bağlı olan. Məsələnin psixoloji tərəfi.
Təsvir olunan surətlərin psixologiyasının dərin təsviri əsasında...

PSİXOLOQ (ID - 33432)

[yun.] 1. Psixologiya mütəxəssisi.
2. İnsan psixologiyasının incəliklərini yaxşı bilən, həssas adam.

PSİXOPATİYA (ID - 33433)

[yun.] Ruhi fəaliyyətin pozulması; ruhi xəstəlik.

PSİXOPATOLOGİYA (ID - 33434)

[yun. psycho, pathos və logos] 1. Ruhi xəstəliklər haqqında ümumi elm; psixiatriya.
2. Ruhi cəhətdən qeyri-normallıq.

PSİXOPATOLOJİ (ID - 33435)

sif. [yun.] Psixopatologiya ilə əlaqədar olan, psixopatologiyaya aid olan. Psixopatoloji tədqiqat.

PSİXOPATOLOQ (ID - 33436)

[yun.] Psixopatologiya mütəxəssisi.

PSİXOTERAPEVT (ID - 33437)

[yun.] Psixoterapiya mütəxəssisi olan həkim.

PSİXOTERAPEVTİK (ID - 33438)

sif. [yun.] tib. Psixoterapiyaya, psixoterapevtə aid olan. Psixoterapevtik müalicə üsulları.

PSİXOTERAPİYA (ID - 33439)

[yun.] Xəstəyə psixi təsir (məs.: hipnoz, söhbət) vasitəsilə müalicə üsulu.

PSİXOZ (ID - 33440)

[yun.] Ruhi xəstəlik, ümumiyyətlə, insan psixikasında anormallıq, qəribəlik.
f ,

PUBLİSİST (ID - 33441)

[lat.] İctimai-siyasi mövzuda
əsərlər yazan yazıçı; mühərrir. Böyük realist sənətkar olan N.Nərimanov eyni zamanda ehtiraslı birpublisistdir. M.Arif.

PUBLİSİSTİK (ID - 33442)

sif. [lat.] Publisistikaya aid olan. Publisistik əsər. Publisistik məqalə.

PUBLİSISTİKA (ID - 33443)

[lat. publicus - ictimai] Müasir aktual mövzuda yazılmış ictimaisiyasi əsərlərin daxil olduğu ədəbi janr. Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiya və publisistikada olduğu kimi nəsrdə də hər şeydən əvvəl tənqidi realist bir sənətkardır....

PUÇ (ID - 33444)

sif. 1. İçi xarab olmuş, ləpəsi quruyub yeyilməz hala düşmüş. Puç fındıq (qoz, badam).
2. məc. Boş, heç, fani, axırı olmayan. Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada; Nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan? M.P.Vaqif. Həyatın mənası...

PUÇAL (ID - 33445)

is. Cecə, torta.

PUÇUR (ID - 33446)

is. 1. Tumurcuq. Mən sakitcə dayanıb ağaca baxır, puçurlarına.. diqqət edirdim. Mir Cəlal.
2. dan. Damcı-damcı axan tər, tər damcıları. Səhər keçir hücuma, puçur tərə batırsan.. M.Rahim.
puçur-puçur sif. Damcı-damcı, damla-damla....

PUÇURLAMA (ID - 33447)

“Puçurlamaq” dan f.is.

PUÇURLAMAQ (ID - 33448)

f. 1. Tumurcuqlamaq. Pəncərənin önündə bir ağac puçurladı; Yarpaq açdı aram-aram. N.Rəfibəyli. [Fərəcov:] Bir yaz gəlsin, tənəklərpuçurlayıb yamyaşıl yarpaq açsın, gör nə tamaşa olacaq! B.Bayramov.
2. Damcılar şəklində...

PUÇURLANMA (ID - 33449)

“Puçurlanmaq” dan f.is.

PUÇURLANMAQ (ID - 33450)

1. Bax puçurlamaq
-ci mənada. Hava yavaş-yavaş işıqlanırdı, torağaylar uçuşub yeni-yeni puçurlanan (f.sif.) ağacların çılpaq budaqlarına qonurdu. M.Hüseyn.
2. B ax puçurlamaq 2-ci mənada. Mahmud, alnında puçurlanmış (f.sif.)...

PUD (ID - 33451)

[rus.] Metrik ölçü sistemindən əvvəl işlədilmiş, 16,4 kq-a bərabər ağırlıq ölçüsü. Mirzənin zamanında ucuzluq idi, yaxşı qoyun ətinin girvənkəsi dörd qəpik, çörəyin girvənkəsi iki qəpik, yağın pudu dörd manat idi. Ə.Haqverdiyev....

PUDİNQ (ID - 33452)

is. [ing.] Un və ya düyü unu, yumurta, süd, kişmiş və ədviyyatlardan hazırlanan milli ingilis yeməyi.

PUDLİNQ (ID - 33453)

is. [ing.] Çuqundan dəmir hazırlanmasının köhnə üsulu.

PUDLUQ (ID - 33454)

is. köhn. 1. Bir pud ağırlığında çəki daşı. Pudluğu tərəziyə qoymaq.
Saylardan sonra gələrək şeyin neçə puddan ibarət (neçə pud ağırlığı) olduğunu bildirir. Ibiş hər gün on pudluq çəlləyini doldurmasaydı ürəyi...

PÜDRA (ID - 33455)

[fr.] Gigiyenik və ya kosmetik məqsədlə işlədilən (üzə sürtülən) nişasta və s. maddələrdən hazırlanmış çox narın, yumşaq, adətən ətirli toz. Üzünə pudra sürtmək. - Pudradan, boyadan xoşlanmaz Xumar; Onun qəlbi qədər...

PUDRAQABI (ID - 33456)

is. Pudra üçün kiçik qutu.

PUDRALAMA (ID - 33457)

“Pudralamaq” dan f.is.

PUDRALAMAQ (ID - 33458)

f. Pudra vurmaq, pudra sürtmək. Xanım əvvəlki kimi tualetinə məşğul idi: gözəl geyinmişdi, üzünü pudralayırdı. Çəmənzəminli. Dəllək müştərisinin üzünü pudralayıb sildi. M.Hüseyn.

PUDRALANMA (ID - 33459)

“Pudralanmaq” dan f.is.

PUDRALANMAQ (ID - 33460)

qayıd. Üzünə pudra sürtmək. [Tələbə:] Pudralanıb bayıra çıxdım. Qantəmir. Cənnət xanım güzgü qabağında dayanıb pudralanırdı. Mir Cəlal.

PUDRALI (ID - 33461)

sif. Üzünə pudra sürtmüş; pudralanmış. Mənim nazlı yarımın pudralı camalı var; Boyalıdır saçları, iki yapma xalı var. H.Cavid.

PUF (ID - 33462)

is. zool. Yumurtadan təzəcə çıxmış cücü. Məktəblilər cərgələr arasını gəzərkən hər bir yarpağı qaldırıb baxır, yumurtaları və pufları balaca qutulara, bankalara yığırdılar. Ə.Vəliyev.

PUL (ID - 33463)

is. 1. Alğı-satqı vaxtı qiymət ölçüsü kimi işlədilən metal və ya kağız parçası; bank bileti; ağca. Kağızpul. Xırda pul. - Yusifəmi hazır elədiyi pulu verib dedi ki, dəxi bundan savayı pulumuz yoxdur. C.Məmmədquluzadə. Pul...

PULCUQ (ID - 33464)

bax pul 3-cü mənada. Balıqların əksəriyyətində bədənin üzəri pulcuqlarla örtülü olur. Y.Əbdürrəhmanov.

PULCUQLU (ID - 33465)

bax pullu 3-cü mənada. Gümüş pulcuqlu balıq.

PULEMYOT (ID - 33466)

[rus. пулемет] Güllə atan avtomatik silah. Dəzgahlı pulemyot. Əl pulemyotu. - [Qəhrəman:] Mən burada dörd nəfər yoldaşım və bir pulemyot ilə həm körpünü, həm də meydanı yaxşıca atəşə tuta bilərdim. H.Nəzərli. Pulemyotların...

PULEMYOTÇU (ID - 33467)

is. Pulemyotdan atəş açan əsgər. Cavad atəş yağmuru altında irəlilədikdə sağ cinahı qoruyan pulemyotçu əsgəri yaraladılar. Ə.Vəliyev.

PULGİR (ID - 33468)

b a x pulpərəst.

PULGİRLİK (ID - 33469)

b a x pulpərəstlik.

PULLANMA (ID - 33470)

“Pullanmaq” dan f.is.

PULLANMAQ (ID - 33471)

f. Çoxlu pul qazanmaq; varlanmaq, dövlətlənmək. [Hacı Nuru şair:] Indi istəyirsən ki, bir yalançı kimyagərin dövlətindən birdən pullanasan. M.F.Axundzadə.

PULLU (ID - 33472)

sif. 1. Varlı, dövlətli, zəngin. Pullu adam. - [Molla Salman:] Əyərçi nəqd pulunuz yoxdur, amma mənpullu Hacı Rəhim ilə dostam.. M.F.Axundzadə. [Həmzə:] [Siratın] birinci düşməni pullu qohumlarıdır. Ə.Əbülhəsən. // İs. mənasında....

PUL-MUL, PUL-PARA, PUL-PƏNƏ (ID - 33473)

top. dan. Az miqdarda pul. [Hümmətəliyə] oğlu Səməd də arabirpuldan-paradan yollayırdı. M.Hüseyn. [Kərbəlayı Pirverdi:] Alimin buyurduğuna görə biz gərək sənə puldanpənədən yığıb verək. Qantəmir.

PULOVER (ID - 33474)

is. [ing.] Yaxalıqsız və düyməsiz toxunma köynək.

PULPƏRƏST (ID - 33475)

sif. və is. [fars.] Pulu həddindən artıq sevən, pulgir, pul düşkünü. Pulpərəst adam. - Pirverdi ağır təbiətli, çalışqan olmaqla bərabər, son dərəcə pulpərəst və xəsis bir adam idi. A.Şaiq.

PULPƏRƏSTLİK (ID - 33476)

is. Həddindən artıq pula aludəlik, pul düşkünlüyü.

Bu səhifə 107 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla