1
İzahlı lüğət - P hərfi ilə başlayanlar - H. 23
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

PRES (ID - 33327)

[lat. presse - təzyiq] Materialları təzyiq vasitəsilə işləmək, emal etmək üçün maşın, qurğu; basqı aləti, məngənə, sıxac. Əl presi. Ştamp presi. Hidravlik pres.

PRESLƏMƏ (ID - 33328)

“Presləmək” dən f.is.

PRESLƏMƏK (ID - 33329)

f. Preslə basmaq, sıxmaq, təzyiq etmək; preslə işləmək, hazırlamaq; pres vasitəsilə emal etmək.

PRESLƏNMİŞ (ID - 33330)

f.is. Pres vasitəsilə sıxılmış, basılmış. Preslənmiş pambıq. Preslənmiş karton.

PRESLƏYİCİ (ID - 33331)

is. Presə, pres maşınına xidmət edən, presdə işləyən fəhlə.

PREYSKURANT (ID - 33332)

is. [alm.] Yemək və xörək adlarını və onların qiymətlərini göstərən sənəd.

PREZİDENT (ID - 33333)

[lat. praesidens - başçı, sədrlik edən] 1. Cəmiyyət və ya idarəyə rəhbərlik etmək üçün seçilmiş sədr. Elmlər Akademiyasının prezidenti.
2. Respublika idarə quruluşu olan ölkələrdə müəyyən müddətə seçilən dövlət...

PREZİDENTLİK (ID - 33334)

is. 1. Prezidentin vəzifəsi, rütbəsi.
2. Prezidentin fəaliyyət dövrü; prezidentin fəaliyyəti. Beş illik prezidentlik. □ Prezidentlik etmək - prezident kimi fəaliyyət göstərmək, prezident vəzifəsini ifa etmək.

PRİKAZ (ID - 33335)

[rus.] tar. XVI əsrdən XVIII əsrin əvvəllərinə qədər Rusiya dövlətində dövlət idarəsinin ayrıca sahəsinə baxan idarə. Cari idarə işləri üçün xüsusi müəssisələr vardı ki, bunlara da prikazlar deyilirdi.

PRİMA-BALERİNA (ID - 33336)

[ital. prima - balerina] Baletdə əsas rolu ifa edən rəqqasə.

PRİMİTİV (ID - 33337)

sif. [lat.] bax ibtidai 2-ci mənada.

PRİMİTİVİZM (ID - 33338)

[lat.] 1. Hər hansı bir hadisəyə çox bəsit münasibət.
inc. XIX əsrdə - XX əsrin incəsənətində: primitivə - ibtidai sənət formalarına təqlid etmə, primitiv formalara qayıtma.
Primitivlik.

PRİMİTİVLİK (ID - 33339)

is. İbtidailik, çox bəsitlik, çox sadəlik. Alətlərin primitivliyi.

PRİMUS (ID - 33340)

[lat. primus - ilk, ən yaxşı] Nefti odluğa vermək üçün nasosu olan qızdırıcı cihaz.

PRİNSİP (ID - 33341)

[lat.] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün, elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi. Təqib etdiyimiz məram və tutduğumuz prinsip bizim üçün müqəddəsdir. M.İbrahimov. // Hər hansı...

PRİNSİPİAL (ID - 33342)

[lat. principalis - əsas] Prinsipə aid olan, prinsipdən çıxan. Prinsipial sual. Prinsipial ziddiyyət.
2. Prinsiplərə ciddi əməl edən, onlara əsaslanan, onlardan çıxış edən; prinsipli. Prinsipial tənqid. Prinsipial siyasət. Prinsipial...

PRİNSİPİALLIQ (ID - 33343)

is. Sözdə və işdə ardıcıl surətdə müəyyən prinsipləri keçirmə, onlara ciddi riayət etmə. Ədəbi, nəzəri tənqid ardıcıllıq, prinsipiallıq tələb edir. S.Rəhimov.

PRİNSİPLİ (ID - 33344)

sif. Prinsipə ciddi riayət edən, onu əsas götürən; prinsipial. Prinsipli adam. Qaratel inad və prinsipli idi. Ə.Vəliyev.

PRİNSİPSİZ (ID - 33345)

sif. Müəyyən prinsipi, dəyanəti olmayan. Prinsipsiz adam. // Zərf mənasında. [Şirzad Rüstəm kişiyə:] Lakin böyüyə hörmət adamı prinsipsiz, simasız edirsə, belə hörmətdən əl çəkmək lazımdır. M.İbrahimov.

PRİNSİPSİZLİK (ID - 33346)

is. Sözdə və işdə prinsipin olmadığı hal.

PRİORİTET (ID - 33347)

sif. [alm.] 1. Birincilik.
2. Müəyyən bir sahədə üstünlük təşkil edən.

PRİPİSKA (ID - 33348)

is. [rus.] 1. Əlavə yazma, artırma, olduğundan çox göstərmə.
2. Bilərəkdən saxtakarlıq etmə.

PRİSTAV (ID - 33349)

[rus.] İnqilabdan əvvəl Rusiyada: yerli polis rəisi. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə. Aşıq Ələsgər. [Mirzə Kərim:] Naçalniklərə, pristavlara, yasavullara bel bağlamaq olmaz. Ə.Haqverdiyev.

PRİSTAVLIQ (ID - 33350)

is. tar. 1. Pristav vəzifəsi. Bəli, vaxt oldu ki, şəhərdə pristavlıq yeri açıldı. N.Nərimanov. Pristav idarəsi, yerli polis idarəsi. Pristavlıq qala düzündə “Dumun” yanında idi. Mir Cəlal.

PRİVAT-DOSENT (ID - 33351)

[lat. privatim docens xüsusi yolla dərs deyən] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və Qərbi Avropa ölkələrində: ştatdankənar (Rusiyada: 1884-cü ildən həm də ştatda olan) ali məktəb müəlliminin alimlik adı, habelə belə adı...

PRIZ (ID - 33352)

[fr.] Hər hansı bir yarışda qalib gələnə verilən mükafat. İdmançılar böyük priz uğrunda yarışlarda qalib gələrək qızıl medal qazanmışlar.

PRİZÇİ (ID - 33353)

is. Priz almış yarış iştirakçısı. Olimpiya oyunlarının prizçisi. // Sif. mənasında Prizçi idmançı.

PRİZMA (ID - 33354)

[yun.] 1. riyaz. İki üzü bərabər və uyğun tərəfləri paralel çoxbucaqlı, qalan üzlərinin hamısı paraleloqram olan çoxüzlü (cisim).
2. fiz. Mürəkkəb işığı spektrlərə ayırmaq, işıq şüalarının istiqamətini dəyişdirmək...

PRİZMALI (ID - 33355)

sif. Prizması olan, prizma ilə təchiz edilmiş. Prizmalı durbin.

PRIZMAŞƏKILLI (ID - 33356)

b a x prizmavari.

PRIZMAVARI (ID - 33357)

sif. Prizma şəklində olan.

PROBKA (ID - 33358)

[rus.] 1. Ağzı girdə şüşə və s. qabların ağzını, aparat və cihazların deşiklərini qapamaq üçün rezin və s.-dən hazırlanmış tıxac.
Elektrik qoruyucularından birinin adı. Sayğacın probkası yanmışdır.
məc. Normal hərəkətə,...

PROBKALAMA (ID - 33359)

"Probkalamaq” dan f.is.

PROBKALAMAQ (ID - 33360)

f Probka ilə bağlamaq, tıxamaq. Şüşənin ağzını probkalamaq.

PROBKALANMA (ID - 33361)

“Probkalanmaq” dan f.is.

PROBKALANMAQ (ID - 33362)

məch. Probka ilə bağlanmaq, tıxanmaq. Şüşə probkalandı. Qabın deşiyi probkalandı.

PROBLEM (ID - 33363)

[yun. problema - vəzifə, tapşırıq] Həll olunmasını tələb edən nəzəri və ya əməli məsələ. Tərbiyə problemi. Kadr problemi. - “'Ayrılanyollar” ..bir çox ictimaiəxlaqi problemlər ortalığa atır və onların bədii həllini...

PROBLEMATİK (ID - 33364)

sif [yun.] Sübut olunmamış, həll olunmamış, hələ problem kimi qalan. Problematik məsələ. // Şübhəli, ehtimalsız.

PROBLEMATIKA (ID - 33365)

[yun.] Problemlər. Elmi işlərin problematikası.

PROBLEMATİKLİK (ID - 33366)

is. Problematik məsələ və s.-nin xüsusiyyəti, problematik olma.

PRODÜSER (ID - 33367)

is. [ing.] Filmlərin quruluşunu verən, kinostudiya rəhbəri.

PROFESSlONAL (ID - 33368)

sif. [yun.] Müəyyən bir işi özünə peşə etmiş; peşəkar. Professional idmançı. Professional rəssam. - Ərəblinski səhnə fəaliyyətinə başladığı gündən əsil sənətkar, professional aktyor olmaq üçün möhkəm bir istiqamət...

PROFESSOR (ID - 33369)

[lat. professor - tərbiyəçi] Ali məktəblərdə müstəqil kurs aparan ən ixtisaslı müəllimlərə, elmi tədqiqat müəssisələrində isə aspirantlara, elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edən şəxsə verilən yüksək elmi ad, habelə...

PROFESSORLUQ (ID - 33370)

is. Professorun işi, professor vəzifəsi.

PROFESSURA (ID - 33371)

[lat.] 1. Professor adı, vəzifəsi.
2. top. Professorlar heyəti. Universitet professurası.

PROFİL (ID - 33372)

[ital. profıl] 1. Üzün və əşyanın yandan görünüşü. Bu şəklin üst tərəfində hörükləri çiynindən döşünə doğru sallanan bir qız profili görünürdü. M.Hüseyn.
xüs. Hər hansı bir sahənin, səthin və ya əşyanın eninə...

PROFİLAKTİK (ID - 33373)

sif. [yun.] Profilaktikaya aid olan, profilaktika məqsədi ilə görülən. Profilaktik tədbir. Maşınların profilaktik təmiri.

PROFILAKTIKA (ID - 33374)

[yun. prophylaktikos qoruyucu] 1. tib. Xəstəliyin qarşısını alan və əhalinin əmək və məişəti üçün sağlam şərait yaradan tədbirlərin məcmusu.
2. tex. Maşınların və b. texniki avadanlığın vaxtından qabaq xarab olmasının,...

PROFİLAKTORİ (ID - 33375)

[yun.] Sanatoriya tipli müalicə müəssisəsi. Gecə profilaktorisi.

PROGİMNAZİYA (ID - 33376)

[rus.] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: oğlan və ya qızlar üçün natamam orta məktəb. Yeni təhsil ili başlananda progimnaziyada azərbaycanlı tələbələrin sayı otuz beşə çatdı. A.Şaiq.

Bu səhifə 161 dəfə baxılıb

....
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif