Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PƏNCƏKEŞ (ID - 32777)

is. [fars.] Çörəyin üzərinə naxış salmaq üçün alət.

PƏNCƏLƏMƏ (ID - 32778)

“Pəncələmək” dən f.is.

PƏNCƏLƏMƏK (ID - 32779)

f Pəncəsi ilə qapıb götürmək. Plovu pəncələmək.

PƏNCƏLƏŞMƏ (ID - 32780)

“Pəncələşmək” dən fis.

PƏNCƏLƏŞMƏK (ID - 32781)

f Çarpışmaq, vuruşmaq, mübarizə aparmaq. Ölümlə pəncələşmək.
[Qüdrət:] Gecə ilə gündüz pəncələşir. M.S.Ordubadi. Dağlarla, daşlarla pəncələşərək; Insan istiqbalı salama gəlir.. S.Vurğun. Bütün qışı tufanlarla;...

PƏNCƏRƏ (ID - 32782)

is. 1. İşıq və hava gəlmək üçün evin və s. divarında açılan deşik və həmin deşiyi qapayan şüşəli çərçivə. Pəncərəni açmaq. Pəncərəyə şüşə salmaq.
2. dan. Mühazirələr, dərslər arasında boş qalan vaxt; fasilə....

PƏNCƏRƏALTI (ID - 32783)

is. Pəncərənin alt tərəfinə vurulan taxta. Pəncərəaltını yonmaq.

PƏNCƏRƏLİ (ID - 32784)

sif. 1. Pəncərəsi olan. Bu, qaya içində salınmış, qabağında kiçik daş səkisi olan, torpaq damlı, kiçikcə pəncərəli, bir qapıcığazlı daxma idi. Ə.Əbülhəsən.
2. dan. Pəncərəsi olan; fasiləli (b ax pəncərə 2-ci mənada)....

PƏNCƏRƏSİZ (ID - 32785)

sif. Pəncərəsi olmayan. [Almaz Camala:] Burada nə var? Uçuq-sökük daxmalar, pəncərəsiz, işıqsız komalar. C.Cabbarlı.

PƏNCƏRƏÜSTÜ (ID - 32786)

is. Pəncərənin üst tərəfinə vurulan taxta və ya qoyulan iri daş. Pəncərəüstünü yonmaq.

PƏNCƏÜZGƏCLİLƏR (ID - 32787)

cəm, zool. Üzgəcləri pəncə şəklində olan heyvanlar fəsiləsi.

PƏNCŞƏNBƏ (ID - 32788)

is. [fars.] Cümə axşamı. Molla Xəlil həftənin pəncşənbə və cümə günlərini məsciddə oxuyacağını bildirmişdi. S.Hüseyn.

PƏND (ID - 32789)

is. [fars.] klas. Nəsihət. Mürşidin pəndini eyicə saxla; Damardan, ilikdən, qandan içəri. Xətayi.

PƏPƏ (ID - 32790)

is. 1. uş. Çörək.
Qırıntı, ovuntu. Çörək pəpəsi.

PƏPƏŞ (ID - 32791)

bax pəpə 1-ci mənada.

PƏPƏYEYƏN (ID - 32792)

məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi (qədər) - bax məməyeyən. Əhalidə olan bu sevinc məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi hamının ürəyindən axıb gəlirdi. Ə.Vəliyev.

PƏR (ID - 32793)

is. [fars.] 1. Quş tükü. Qanad (klassik ədəbiyyatda çox vaxt “pərü bal” şəklində işlənmişdir). Bilməm bu qəfəsdə nola halım; Sındırdı bəla pər ilə balım. Füzuli. Mənim şahinim də pərü balını; Gərir üfüqlərə...

PƏRAKƏNDƏ (ID - 32794)

zərf və sif [fars.] 1. Bir yerdə və müntəzəm halda olmayan; nizamsız, qarmaqarışıq, dağınıq. Qoşun dəstə-dəstə, pərakəndə bir halda gəlib-keçirdi. Çəmənzəminli. Direktor masanın üstündə pərakəndə halda olan kağızları...

PƏRAKƏNDƏLIK (ID - 32795)

is. Pərakəndə şeyin hal və vəziyyəti; dağınıqlıq, nizam-intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq. Gənc leytenantın .. üzündə, uzun qara kirpikli gözlərinin qapanışında, qara, qıvrım saçlarının pərakəndəliyində çox pərişan...

PƏRÇIM (ID - 32796)

is. İki şeyi bir-birinə bağlamaq (bənd edib bərkitmək) üçün metal mil və onun döyülüb yastılanan ucu. □ Pərçim etmək (eləmək)- 1) bax pərçimləmək; 2) sıx bir yerə təpilmək, soxulmaq, girmək. Kəklik .. özünü bir kola...

PƏRÇIMLƏMƏ (ID - 32797)

“Pərçimləmək” dən f.is.

PƏRÇIMLƏMƏK (ID - 32798)

f 1. Pərçimlə bağlamaq, bərkitmək. Döşəməsilənin hissələrini pərçimləmək.
2. Soxmaq, sancmaq. Xəncəri ürəyinə pərçimləmək.

PƏRÇIMLƏNMƏ (ID - 32799)

“Pərçimlənmək” dən f.is.

PƏRÇIMLƏNMƏK (ID - 32800)

məch. 1. Pərçimlə bağlanmaq, bərkidilmək. Özünə yer eləmək, girmək. Kitab da vardır ki, hər sətri mismar; Zorla pərçimlənir beynə, ağıla. S.Vurğun.
İlişib qalmaq, çıxmamaq, ilişmək. Balta quyuda pərçimləndi.
Vurulmaq,...

PƏRDƏ (ID - 32801)

is. [fars.] 1. Qapı, pəncərə və s.-dən asılan örtü və ya bir yeri iki hissəyə ayırmaq üçün asılan iri parça. Tül pərdə. Pərdə ilə otağı iki hissəyə bölmək. Qapıya pərdə salmaq. - Gün Imranın üstünə düşəndə qarı...

PƏRDƏARASI (ID - 32802)

sif Pərdələr arasında olan (b ax pərdə 3-cü mənada). Pərdəarası fasilə.

PƏRDƏLƏMƏ (ID - 32803)

“Pərdələmək” dən f.is.

PƏRDƏLƏMƏK (ID - 32804)

f 1. Qabağını örtmək, tutmaq, görünməz etmək. Duman günəşi pərdələdi.
2. məc. Üstünü örtmək, ört-basdır etmək, gizlətmək. Oz məqsədinipərdələmək. Cinayəti pərdələmək. - [Vəliəhd:] Əlbəttə, hər anda və hər...

PƏRDƏLƏNMƏ (ID - 32805)

“Pərdələnmək” dən f.is.

PƏRDƏLƏNMƏK (ID - 32806)

məch. 1. Örtülmək, qabağı tutulmaq, görünməz olmaq. Ayın solğun işığı hərdən bulud ilə pərdələnib, uşaqları qaranlığa qərq edirdi. C.Cabbarlı.
məc. Üstü örtülmək, ört-basdır edilmək, gizlədilmək. Rus ədəbiyyatının...

PƏRDƏLİ (ID - 32807)

sif 1. Pərdəsi olan, pərdə salınmış, pərdə asılmış. Pərdəli qapı. - Pəncərəsi ipək pərdəli evlərdə; Min təlaş var, min həşir. R.Rza.
Saylardan sonra gələrək, səhnə əsərinin neçə pərdədən ibarət olduğunu göstərir....

PƏRDİ (ID - 32808)

is. Damın üstünə, taxta və ya küləşin altına qoyulan tir. Nazik pərdi. Damın pərdisi çürümüşdür. - Külək əsir, şaxta kəsir; Pərdilərdən asılmışdır sırsıralar. R.Rza. Pərdiləri və taxtaları hisdən qapqara olan tavandan...

PƏRDİLƏMƏ (ID - 32809)

“Pərdiləmək” dən f.is.

PƏRDİLƏMƏK (ID - 32810)

f Dama pərdi düzmək, damın üstünə pərdi uzatmaq. Damı pərdiləmək.

PƏRDİLİK (ID - 32811)

sif. Pərdi üçün yarar, pərdi üçün yonulub hazırlanmış. Pərdilik şalban. // İs. mənasında. Pərdilik kəsmək.

PƏRƏ (ID - 32812)

is. Burnun xarici deşiklərindən hər biri. [İlyas:] Hirsindən [Tərlanın] geniş açılmış burunpərələri elə bil odsaçırdı. Ə.Məmmədxanlı. Qaya atın sakit qalxıb-enən burun pərələrini Cəmilə göstərdi. Q.İlkin.

PƏRƏK1 (ID - 32813)

is. Girdə yastı metaldan (əsasən qızıldan, gümüşdən) düzəldilmiş yastı, ortası deşik bütöv dəyirmi nazik lövhəciklərdən ibarət qadın bəzəyi. Qızılpərək. Gümüşpərək. // Parıldayan materialın xırda, nazik qırıntısı....

PƏRƏK2 (ID - 32814)

bax pərə. ..Burunpərəklərigeniş açılmış .. zərif Qarabağ atı birdən qılçaları biçilmiş kimi yerə sərildi. M.Rzaquluzadə.

PƏRƏKLİ (ID - 32815)

sif. Üzərində pərək olan, üzərinə pərək yapışdırılmış və ya səpilmiş (b ax pərək1). [Xanımın] ..ortadan ayrılmış saçlarının üzərində qızıl pərəkli araqçın yan qoyulmuşdu. Çəmənzəminli. Elə bil ulduzlar üzünə...

PƏRƏQULAQ (ID - 32816)

sif. bax sallaqqulaq.

PƏRƏN-PƏRƏN (ID - 32817)

pərən-pərən düşmək (olmaq) - bir-birindən aralı düşmək, bir-birini itirmək, hərə bir yerə dağılmaq. Balaca uşaqlar ayaqyalın titrəyə-titrəyə və ağlaya ağlaya pərən-pərən düşmüşdülər. C.Məmmədquluzadə. [Ağasıxan:]...

PƏRƏSTAR (ID - 32818)

is. [fars.] 1. Xidmətçi, qulluqçu, qul, cariyə.
2. məc. Pərəstiş edən, pərəstişkar. □ Pərəstar olmaq - baxmaq, xidmət etmək, himayə etmək.

PƏRƏSTARLIQ (ID - 32819)

is. Baxma, himayəçilik, himayə etmə, pərəstar olma. □ Pərəstarlıq etmək - bax pərəstar olmaq (“pərəstar” da). Ancaq Səfdərin bacısı Reyhan xanım naxoşa pərəstarlıq edirdi. T.Ş.Simurq.

PƏRƏSTİŞ (ID - 32820)

is. [fars.] 1. Sitayiş etmə, tapınma, ibadət etmə, səcdə etmə. □ Pərəstiş etmək - sitayiş etmək, tapınmaq, ibadət etmək, ilahiləşdirmək, səcdə etmək. Bütlərə pərəstiş etmək. - Bir güruh eylərpərəstiş vəhdətə.. H.Cavid....

PƏRƏSTİŞKAR (ID - 32821)

is. 1. Pərəstiş edən, tapınan sitayiş edən; ibadət edən. □ Pərəstişkar olmaq - pərəstiş dərəcəsində sevmək, məftun olmaq, vurulmaq. Sevgilim, eşqü həvəsdən daha mən bizaram; Indi bir başqa dilarama pərəstişkaram. A.Səhhət....

PƏRƏSTİŞKARANƏ (ID - 32822)

zərf Pərəstiş edərcəsinə, sitayişkaranə, dərin hörmətlə. 0eyda dərhal yerindən qalxar, pərəstişkaranə bir tövrlə ona doğru irəlilər. H.Cavid.

PƏRGAR1 (ID - 32823)

is. [fars.] Dairə çəkmək və çertyojlarda xəttin uzunluğunu ölçmək üçün iki qollu alət; sirkul. Pərgarla dairə çəkmək.

PƏRGAR2 (ID - 32824)

sif. [fars.] Bacarıqlı, bacaran, usta. [Hacı Murad:] De görüm, yeməkdə pərgarsan, ya yox! S.S.Axundov. [Nərminə:] Deməyə, danışmağa pərgarsan, ancaq əlindən bir iş gəlmir. B.Bayramov.

PƏRGAR3 (ID - 32825)

is. [fars.] Qayda, səliqə, nizam; bir şeyin saz vəziyyəti. Evimizə ozan gəlibdir; Pərgar pozan gəlibdir; Gündüz olan işləri; Gecə yazan gəlibdir. (Bayatı).

PƏRGAR4 (ID - 32826)

is. [lat. Circinus] Göyün Cənub yarımkürəsində bürc.

Bu səhifə 96 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla