Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PAPİRUS (ID - 32377)

[yun.] 1. Tropik qamış bitkisi.
2. Həmin bitkinin, qədim misirlilərin və başqa qədim xalqların kağız kimi istifadə etdikləri yarpağı. // Bu material üzərində yazılmış qədim yazılar.

PAPKA (ID - 32378)

[rus.] Kağız qoymaq üçün kartondan, dəridən və s.-dən qovluq. [Yaşar:] Hər nə var - proyekt və ya başqa hesablar hamısı bu papkadadır. C.Cabbarlı. Bu zaman katibə papka əlində içəri girdi. Q.İlkin.

PAPUAS(LAR) (ID - 32379)

cəm Yeni Qvineyanın və Melaneziyanın bəzi başqa adalarının yerli əhalisi.

PARA1 (ID - 32380)

is. [fars. parə] 1. Bir parça, bir tikə, yarım, yaxud bütöv bir şeyin yarısı. // Parça, tikə. Xəlilin anası çiyninə heybə salıb, içinə para çörək qoydu, atasına qoşub, məktəbə yola saldı. Ə.Haqverdiyev. [Əlikram] kəsdiyi...

PARA2 (ID - 32381)

is. Pul. Keçən gün [Zeynal] səhər evdən çıxarkən vədə vermişdi ki, bu gün ən aşağısı üç yüz manatpara alacaqdır. S.Hüseyn. Əhmədfındıq dükanını ləğv edib və ələ gətirdiyi paraları öz arxalığının astarına tikib...

PARABELLUM (ID - 32382)

[lat. para bellum - müharibəyə hazırlaş] Avtomat tapança növü. Bozumtul adyalla örtülmüş taxta çarpayıların başından sarı qoburlu alman parabellumu asılmışdı. M.Hüseyn.

PARABOLA (ID - 32383)

[yun. parabola - yaxınlaşma] riyaz. Bütün nöqtələri bir nöqtədən (fokusdan) və bir düz xətdən (direktrisadan) eyni məsafədə olan qeyri-qapalı əyri.

PARABOLİK (ID - 32384)

sif [yun.] 1. Parabola şəklində olan. Kometanın parabolik orbiti. Parabolik tağ. Paraboloid şəklində olan. Parabolik güzgü. // Parabola şəklində əyilmiş güzgüsü olan. Parabolik teleskop.

PARABOLOİD (ID - 32385)

[yun. parabole və lidos] riyaz. Bir parabolanın ucunun hərəkətsiz duran başqa parabolaya sürtünməsi nəticəsində alınan səth.

PARAD (ID - 32386)

[fr.] 1. Qoşunların təntənəli rəsmkeçidi; rəsm-keçid.
İdman, tələbə, gənclər və s. təşkilatların üzvlərinin təntənəli yürüşü.
Nümayiş. Idman paradı.

PARADIRNAQ (ID - 32387)

sif zool. Qoşadımaq, haçadırnaq (heyvan).

PARADOKS (ID - 32388)

[yun. paradoxos - gözlənilməz, qəribə] Adi və hamı tərəfindən qəbul olunmuş fikrə, mühakiməyə, qənaətə qəti uyğun olmayan, (bəzən ancaq ilk baxışda) düzgün mühakiməyə zidd olan nöqteyinəzər, fikir. // kit. Elmdə adi təsəvvürlərə...

PARADOKSAL (ID - 32389)

sif [yun.] Qeyri-adi, inanılmaz, ağlasığmaz. Lakin dünya xalqlarının tarixi müqəddəratında paradoksal hadisələr az deyil... Ə.Məmmədxanlı.

PARADOKSALLIQ (ID - 32390)

is. Qeyri-adilik, ağlasığmazlıq, inanılmazlıq.

PARAF (ID - 32391)

[fr.] Qısa imza, adının və atasının, yaxud familiyasının adının ilk hərfləri inisial (adətən diplomatik sənədlərdə).

PARAFİN (ID - 32392)

[fr.] Neftdən, habelə torf və ya boz kömürdən quru distillə yolu ilə alınan mumaoxşar ağ və ya sarımtıl maddə. // Həmin maddədən düzəldilmiş. Parafin şam.

PARAFİNLƏMƏ (ID - 32393)

“Parafinləmək” dən f.is.

PARAFİNLƏMƏK (ID - 32394)

f Üzərinə parafin sürtmək, parafin hopdurmaq. Çəlləyi parafinləmək.

PARAFİNLƏNMƏ (ID - 32395)

“Parafinlənmək” dən f.is.

PARAFİNLƏNMƏK (ID - 32396)

məch. Parafin sürtülmək, parafin hopdurulmaq.

PARAFİNLİ (ID - 32397)

sif Tərkibində parafin olan, parafin sürtdürülmüş, parafin hopdurulmuş.

PARAFLAMA (ID - 32398)

“Paraflamaq” dan f.is. Paraflamanın hüquqi əhəmiyyəti.

PARAFLAMAQ (ID - 32399)

f dipl. Beynəlxalq müqaviləni, sazişi rəsmən imzalanana qədər ilkin imzalamaq (adının, atasının adının, yaxud familiyasının ilk hərflərini yazmaqla). Ticarət müqaviləsini paraflamaq.

PARAFLANMA (ID - 32400)

“Paraflanmaq” dan f.is.

PARAFLANMAQ (ID - 32401)

məch. dipl. Rəsmi imzalanmaya qədər ilkin imza (paraf) qoyulmaq (beynəlxalq müqaviləyə). Sülh müqaviləsi paraflandı.

PARAQ (ID - 32402)

is. Uzun qulaqları və yekə başı olan it cinsi. Qapıya paraq; Saqqala daraq. (Ata. sözü). Adətdir quyruğun buduna qısar; Hər yerdə ki, görsə köpəyi paraq. Q.Zakir. Hələ alaçıqlara xeyli qalmış qıllı paraqlar qabağımızı kəsdi....

PARAQRAF (ID - 32403)

[yun.] 1. Kitab fəslinin, məqalə mətninin müstəqil əhəmiyyəti olan və adətən “§” işarəsi və sıra nömrəsi ilə ayrılan hissəsi. Nizamnamənin birinciparaqrafı.
2. “§” işarəsinin özü.

PARAQVAYLI (ID - 32404)

is. Paraqvayda yaşayan əhali və həmin əhaliyə mənsub olan adam.

PARALAMA (ID - 32405)

“Paralamaq” dan f.is.

PARALAMAQ (ID - 32406)

f Bütöv bir şeyi para-para etmək, parçalamaq, hissələrə bölmək. Sözün məni yaralar; Ürəyimi paralar. M.Ə.Sabir.

PARALANMA (ID - 32407)

“Paralanmaq” dan f.is.

PARALANMAQ (ID - 32408)

məch. Para-para olmaq, iki yerə bölünmək, parçalanmaq.

PARALATMA (ID - 32409)

“Paralatmaq” dan f.is.

PARALATMAQ (ID - 32410)

icb. Parçalatmaq, iki yerə böldürmək.

PARALEL (ID - 32411)

[yun. parallelos - yanaşı gedən]
sif b ax müvazi. Paralel səth. Paralelxətt. // is. Müvazi xətt. Paralel çəkmək. // Zərf mənasında. Otaqda paralel qoyulmuş iki taxtdan və bucaqdakı uzun qovaq taxtalarının üstünə səliqə ilə...

PARALELEPIPED (ID - 32412)

[yun. parallelos - paralel, epipedon - müstəvi] riyaz. Oturacağı paraleloqramkr olan çoxüzlü (cisim).

PARALELIZM (ID - 32413)

[yun.] 1. Bax müvazilik. Xətlərin paralelizmi.
2. Eyni işi görmə; təkrarlıq, təkrarlama, paralellik. Idarələrin işindəki paralelizm. Paralelizmi aradan qaldırmaq.

PARALELLİK (ID - 32414)

b a x paralelizm.

PARALELOQRAM (ID - 32415)

[yun. parallelos - paralel, qram] riyaz. Qarşı tərəfləri bərabər və paralel olan dördbucaqlı (cisim).

PARAMETR (ID - 32416)

[yun. parametron] 1. riyaz. Riyazi formula daxil olan və öz sabit qiymətini yalnız həmin məsələ şəraitində saxlayan kəmiyyət.
fiz. tex. Hər hansı bir şeyin, hadisənin əsas xüsusiyyətlərini səciyyələndirən kəmiyyət və ya...

PARANOYYA (ID - 32417)

is. [yun. paranoia - dəlilik] Sistematik sayıqlama ilə təzahür edən sabit psixi pozğunluq. Paranoyyanın gedişi. Şizofireniyadan fərqli olaraq paranoyyada hallüsinasiyalara təsadüf olunmur.

PARAPET (ID - 32418)

[ital. parapetto] Bir yerin boyunca uzanıb gedən alçaq divarcıq, məhəccər.

PARASIZ (ID - 32419)

sif. Pulu olmayan, pulsuz, kasıb. Adəmi adəm eyləyən paradır; Parasız adəmin üzü qaradır! M.Ə.Sabir. // Müftə, havayı, pulsuz. [Şah] dillərdə söylənən hər cür ləzzətli yeməkləri bişirtdirdi, pulsuz, parasız (z.) gələnə,...

PARASIZLIQ (ID - 32420)

is. Pulsuzluq. Mehriban Zeynalın parasızlığının səbəbini bilirdi. S.Hüseyn. Biryandan işsizlik, parasızlıq,.. bir yandan da sənət eşqi Həsəni rahat buraxmayıb, ruhuna əziyyət verirdi. B.Talıblı.

PARAŞÜT (ID - 32421)

[fr.] Təyyarədən və ya başqa uçucu aparatdan yerə tullanmaq, yaxud yük düşürmək üçün havada böyük bir çətir (zontik) kimi açılan alət. [Paraşütçü] gülə-gülə paraşütü yığmağa başlayıb ona heyranheyran baxan Kamala...

PARAŞÜTÇÜ (ID - 32422)

is. Paraşütizmlə məşğul olan adam. // Paraşütlə tullanan adam. Paraşütçü əsgər.

PARAŞÜTÇÜLÜK (ID - 32423)

bax paraşütizm.

PARAŞÜTİZM (ID - 32424)

[fransızcadan] Paraşütlə tullanışın nəzəriyyə və praktikası; paraşüt idmanı.

PARATİF (ID - 32425)

[yun. para və tif] tib. Qarın yatalağı mikroblarına yaxın olan basillərin törətdiyi keçici xəstəlik.

PARAZİT (ID - 32426)

[yun. parasitos] biol. 1. Başqa bir orqanizmin üzərində və ya içində yaşayıb onun hesabına qidalanan bitki və ya heyvan; tüfeyli.
Bit, birə, taxtabiti, gənə kimi həşərat haqqında. Parazitlərlə mübarizə. məc. İstismarçı, müftəxor,...

Bu səhifə 95 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla