Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PƏTƏK (ID - 32877)

is. Bir-birinə yapışmış xırda gözcüklərdən ibarət arı yuvası. Iskəndərin atası əkinçi idi: iki inəyi, 10-15 qoyun-keçisi, 6 da arı pətəyi var idi. E.Sultanov. Həyətdə arı pətəyi saxlayan Məsmə bir səhər durub pətəklərin...

PƏTƏKLİK (ID - 32878)

is. Arı pətəkləri olan yer, arıçılıq təsərrüfatı; arıxana.

PƏTƏNƏK (ID - 32879)

is. Mədə (quşlarda). Pətənəkləri çuvaldan böyük, iştahaları həddən ziyadə... Utanmaq bilməzlər, həya etməzlər... N.Vəzirov.

PƏYƏ (ID - 32880)

is. Tövlə. [Bir şəxs:] Məmmədhəsən əmi, tez oğlanı göndər, pəyədən eşşəyi çıxartsın.. C.Məmmədquluzadə. [Şahmar] pəyəni kürüyüb çıxanda başından buğ qalxırdı. B.Bayramov.

PƏZƏVƏNG (ID - 32881)

sif Yekə, zorba, zırpı (bəzən söyüş mənasında). [Həsən:] Bilməm bupəzəvəng haradan gəldi də işləri bərbad etdi. Nəzərli. [Ağasəfər:] Adə, ey .. çayqıraqlı pəzəvəng hərif! Ə.Əbülhəsən.

PƏZƏVƏNGLİK (ID - 32882)

is. Yekəlik, zorbalıq, zırpılıq.

PIÇAPIÇ (ID - 32883)

b ax pıç-pıç. Şəhərdə birpıçapıç düşdü ki, day Allah göstərməsin. “Koroğlu” .

PIÇHAPIÇ (ID - 32884)

b ax pıç-pıç. Pıçhapıç danışmaq. - Aralığa pıçhapıç düşdü. S.Rəhman.

PIÇILDAMA (ID - 32885)

“Pıçıldamaq” dan f.is.

PIÇILDAMAQ (ID - 32886)

f Yavaşcadan, pıçıltı ilə demək (çox vaxt “qulağına” sözü ilə). [Məhəmmədcəfər] əyilib yavaşcadan qulağıma pıçıldadı. Qantəmir. Diyar kişi dirsəyi ilə arvadına toxunubpıçıldadı. Ə.Məmmədxanlı. // məc. Obrazlı...

PIÇILDAŞMA (ID - 32887)

“Pıçıldaşmaq” dan f.is. Eyhamlar, tanış-biliş arasında pıçıldaşmalar.. indi də davam edirdi. İ.Hüseynov.

PIÇILDAŞMAQ (ID - 32888)

qarş. Bir-biri ilə pıçıltı ilə danışmaq, söhbət etmək. Həmzə Allahqulu ilə bir az pıçıldaşıb, sonra dedi. Ə.Əbülhəsən. Oğlanlar [Mehribana] baxaraq pıçıldaşırdılar. H.Seyidbəyli. // məc. Obrazlı təşbehlərdə. Ləpələrpıçıldaşır....

PIÇILĞAN (ID - 32889)

is. bayt. Heyvanların diz və buzovluğunda dəmrov xəstəliyi. Kəlbalı at ustalığı edər, pıçılğanı rahatca sağaldar(dı). S.Rəhimov.

PIÇILTI (ID - 32890)

is. Səs tellərinin iştirakı olmadan, yavaşca danışıq. [Rəhilənin] pıçıltısı gətirdiyi xəbərin dəhşətini azaltmadı. M.Hüseyn. Ovçu ağlamsınmış birpıçıltı ilə öz-özünə dilləndi. M.Rzaquluzadə. // məc. Obrazlı təşbehlərdə....

PIÇILTILI (ID - 32891)

sif və zərf Pıçıltı ilə, yavaşcadan deyilən; pıç-pıç. Pıçıltılı danışmaq.
..Pıçıltılı, mehriban; məhrəm, tənhalıq dolu; xoş səsindən uzaqda; yalqızlıq içindəyəm. R.Rza.

PIÇ-PIÇ (ID - 32892)

zərf və sif Yavaşcadan, pıçıltı ilə. Pıç-pıç danışmaq. - Qonaqlar [Sitarəyə] zənn ilə baxıb, sonra anası iləpıç-pıç danışdılar. Çəmənzəminli. // Pıçıltılı, pıçıltılı danışıq. Pıç-pıç başlandı.

PIXTALANDIRMA (ID - 32893)

"Pıxtalandırmaq” dan f.is.

PIXTALANDIRMAQ (ID - 32894)

bax pıxtalaşdırmaq.

PIXTALANMA (ID - 32895)

"Pıxtalanmaq” dan f.is.

PIXTALANMAQ (ID - 32896)

b a x pıxtalaşmaq.

PIXTALAŞDIRMA (ID - 32897)

“Pıxtalaşdırmaq” dan f.is.

PIXTALAŞDIRMAQ (ID - 32898)

f Özlülüyünü artırmaq, qatılaşdırmaq, pıxtalandırmaq.

PIXTALAŞMA (ID - 32899)

“Pıxtalaşmaq” dan f.is.

PIXTALAŞMAQ (ID - 32900)

f Özlüyü artmaq, qatılaşmaq, pıxtalanmaq.

PIQQ (ID - 32901)

təql. Qaynayan qatı mayenin çıxardığı səs.

PIQQAPIQ(LA) (ID - 32902)

zərf Pıq-pıq səs çıxararaq (qaynayan maye və ya qaynayıb çıxan su haqqında). Səməni qazanı pıqqapıq qaynayırdı. Mir Cəlal. [Bulaqlarm] bəziləri daşların sinəsindən fışıltı ilə fəvvarə vurur, bəzisi isə pıqqapıqla sanki...

PIQQILDAMA (ID - 32903)

“Pıqqıldamaq” dan f.is.

PIQQILDAMAQ (ID - 32904)

f 1. Pıqqıltı səsi çıxarmaq, “pıq-pıq” etmək, yaxud “pıq-pıq” qaynamaq (maye haqqında). Meşənin içindən çıxıb pıqqıldayan (f.sif.) bulaq şırhaşırla ağ çınqıllıq boyu aşağı axır(dı). S.Rəhimov. Arabanın üstündəki...

PIQQILDAŞMA (ID - 32905)

“Pıqqıldaşmaq” dan f.is.

PIQQILDAŞMAQ (ID - 32906)

qarş. Pıqqıldamaq (çoxları haqqında). Qızlar Xasayı görüb, Durnaya baxaraq pıqqıldaşdılar. Ə.Vəliyev. Bu dəfə bütün dəstəpıqqıldaşıb gülüşdü. İ.Hüseynov.

PIQQILTI (ID - 32907)

PIRÇIM-PIRÇIM (ID - 32908)

zərf: pırçım-pırçım tər tökmək - çox işləməkdən, zora düşməkdən, istidən və s.-dən çox tərləmək, üz- gözündən damcı-damcı tər tökmək. Xudakərəm .. o qədər özünə güc verərdi ki, iki-üç dəqiqə danışmamış...

PIRILDAMA (ID - 32909)

“Pırıldamaq” dan f.is.

PIRILDAMAQ (ID - 32910)

f Qanadları ilə pırıltı səsi çıxararaq, “pırr” edərək uçmaq (quşlar haqqında). Yolun altından bir dəstə göyərçin pırıldayıb qalxdı. Ə.Vəliyev. Quşlar pırıldayır kollar içindən; Uçub çəpərlərə qonur xoruzlar....

PIRILDAŞMA (ID - 32911)

“Pırıldaşmaq” dan f.is.

PIRILDAŞMAQ (ID - 32912)

qarş. Qanadları ilə pırıltı səsi çıxararaq buradan oraya uçmaq (çoxlu quş haqqında). Meşə xoruzları pırıldaşarkən; Durmuşdular hazır atların üstə. H.K.Sanılı. Hava işıqlaşanda kolluqlardan bildirçin, turac, kəklikpırıldaşıb...

PIRILTI (ID - 32913)

is. Kiçik quşların qanad çalmasından çıxan səs. Tula o saat özünü bildirçinin üstünə atdı. Bildirçin pırıltı ilə qalxdı. Axundov. Zəminin kənarındakı yaşıl otluqdan ürkmüş bir turac pırıltı ilə havaya qalxıb, ayrı...

PIRPIZ (ID - 32914)

sif Dik durmuş, vız durmuş. Pırpız saç. - Cəfər güldü və əlini pırpız saqqalına uzatdı. Çəmənzəminli. Çal, pırpız qaşlarını qaldırıb [Sultan] gözlərilə gəlinə işarə etdi, qımışdı, hətta, deyəsən, köksünü də...

PIRPIZLANMA (ID - 32915)

“Pırpızlanmaq” dan f.is.

PIRPIZLANMAQ (ID - 32916)

f Vız durmaq. Qocanın seyrək saçları pırpızlanmışdı. M.Hüseyn.

PIRPIZLAŞMA (ID - 32917)

“Pırpızlaşmaq” dan f.is.

PIRPIZLAŞMAQ (ID - 32918)

f Pırpız olmaq, pırpızlanmaq. [Zakirin] pırpızlaşmış (f.sif.) saçları onun üzünə daha xoş bir ifadə verirdi.
H.Seyidbəyli.

PIRTLAQ (ID - 32919)

sif Pırtlamış halda olan; pırtlamış, qabağa çıxmış. Pırtlaq qarın. - Yusifın heybətli sifəti, qara və pırtlaq gözləri nəinki uşağı, hətta böyük adamı da qorxuya salırdı. Axundov.

PIRTLAMA (ID - 32920)

“Pırtlamaq” dan f.is.

PIRTLAMAQ (ID - 32921)

f. 1. İrəli çıxmaq, qabarıb çıxmaq, qabarmaq. Ağlamaqdan gözü pırtlamaq. Qarnı pırtlamaq.
Dar bir yerdən dışarıya çıxmaq. Yaralanan sol əli ilə başını düzəltdi və xəncəri müarizinin qarnına soxdu, piy pırtladı. Çəmənzəminli.
B...

PIRTLAŞDIRMA (ID - 32922)

“Pırtlaşdırmaq” dan f.is.

PIRTLAŞDIRMAQ (ID - 32923)

icb. Qarışdırmaq, pırtlaşıq salmaq, dolaşdırmaq, qarışdıraraq açılmaz hala salmaq. Ipliyi pırtlaşdırmaq.
[Mirzə] başının tüklərini pırtlaşdırıb, özünə bir laübalı sifət verib aynaya baxdı və dedi.. Ə.Haqverdiyev.

PIRTLAŞIQ (ID - 32924)

sif Pırtlaşmış halda olan; qarışmış, dolaşıq. Pırtlaşıq sap. - Qarı əlini nəvəsinin pırtlaşıq və dolaşıq saçlarında gəzdirdi. S.Rəhimov. □ Pırtlaşıq düşmək 1) b ax pırtlaşmaq; 2) dolaşıq düşmək. Işim pırtlaşıq...

PIRTLAŞMA (ID - 32925)

“Pırtlaşmaq” dan f.is.

PIRTLAŞMAQ (ID - 32926)

f Bir-birinə qarışmaq, dolaşmaq, pırtlaşıq düşmək, bir-birinə qarışaraq nizamsız hala düşmək. [Güləndam:] Ağa sabahdan saqqalını daramayıbdır, pırtlaşıb barmaqlarına ilişir. N.Vəzirov. [Arvadın] saçları pırtlaşıb kilkələnmiş,...

Bu səhifə 99 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla