1
İzahlı lüğət - P hərfi ilə başlayanlar - H. 22
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

POZULMAQ (ID - 33277)

məch. 1. Üstündən xətt çəkilmək; silinmək, qaralanmaq (yazı haqqında). Yazılan pozulmaz. (Məsəl). Vaxtında dərsə gəlməyənlərin adı pozulacağı ehtimalı var idi. T.Ş.Simurq. Oğurluq haqqında çox yazıldı, pozuldu, heç bir...

POZULMAZ (ID - 33278)

sif. Pozulmayan, başqa şəklə düşməyən, dəyişməz, sabit şəkildə qalan. Müəllimin bu sözləri özünün bütün mülayim ahəngi ilə, bütün mənalı ifadəsi ilə birlikdə bir vəsiyyət kimi, pozulmaz bir and kimi Firidunun xəyalına...

POZULMUŞ (ID - 33279)

f.sif. 1. Üstündən xətt çəkilmiş; qaralanmış, silinmiş. Pozulmuş cümlə. Yazısı pozulmuş kağız hisdən sapsarı saralmışdı. B.Bayramov.
məc. Adi qaydadan çıxmış, nizamsız hala salınmış; nizamsız, pərakəndə. Pozulmuş...

POZULUŞMA (ID - 33280)

“Pozuluşmaq” dan f.is.

POZULUŞMAQ (ID - 33281)

qarş. Araları dəymək, küsüşmək. [İnci:] Biz Mürşidlə bu binanın üstə pozuluşduq. S.Rəhman.

PÖHRƏ (ID - 33282)

is. 1. Ağac və kolların dibindən göyərən zoğ(lar), bic(lər). Ağacın pöhrələrini qırmaq. - Illərdən bəri suyun lilləndiyi bu adalarda balaca pöhrələr əmələ gəlmiş, getgedə qalınlaşıb meşəyə dönmüşdü. İ.Şıxlı.
2....

PÖHRƏLƏNMƏ (ID - 33283)

“Pöhrələnmək” dən f.is.

PÖHRƏLƏNMƏK (ID - 33284)

f 1. Ağac və kolların dibindən pöhrə göyərmək. Nar ağacı tezpöhrələnir. - Yer buğlandıqca ağaclarpöhrələnir, güllər qönçələnir, taxıllar qalxırdı. İ.Şıxlı.
Cavan budaqlar, qollar, zoğlar əmələ gəlmək. Ağaclar...

PÖHRƏLİ (ID - 33285)

sif 1. Pöhrəsi olan; zoğlu. Pöhrəli ağac.
Çoxlu cavan ağaclar bitmiş. Qalın pöhrəli dağın ətəyini Qaradağ xanlığının geniş və qocaman bağı tutmuşdu. S.Rəhimov.

PÖHRƏLİK (ID - 33286)

is. Çoxlu cavan ağaclar bitmiş yer, çoxlu cavan ağac olan sahə. Pöhrəliyi tarla üçün təmizləmək. - Qaçaq Nəbi ağ çadırı söküb, ağac-uğacına qədər pöhrəlikdə gizlətmişdi. S.Rəhimov. Rayon mərkəzindən çıxıb sola burulanda...

PÖRŞƏLƏMƏ (ID - 33287)

“Pörşələmək” dən fis.

PÖRŞƏLƏMƏK (ID - 33288)

f Pörtüb tükünü çıxarmaq, təmizləmək. [Odabaşı:] Ibrahim qırx-əlli cücə başı kəsib bədənlərini pörşələyirdi. Ə.Haqverdiyev. Növrəstə qazan asıb toyuğu pörşələməyə başladı. S.Rəhimov.

PÖRTLƏMƏ1 (ID - 33289)

“Pörtləmək1” dən f.is.

PÖRTLƏMƏ2 (ID - 33290)

“Pörtləmək2” dən f.is.

PÖRTLƏMƏK1 (ID - 33291)

bax pırtlamaq 1 və 2-ci mənalarda.

PÖRTLƏMƏK2 (ID - 33292)

bax pörtmək.

PÖRTLƏTMƏ (ID - 33293)

“Pörtlətmək” dən fis.

PÖRTLƏTMƏK (ID - 33294)

“Pörtləmək2” dən icb. Göyərti yumşalana qədər ağzı örtülü qabda pörtlədin.

PÖRTMƏ (ID - 33295)

“Pörtmək” dən f.is.

PÖRTMƏK (ID - 33296)

f 1. Qırmızı olmaq, qırmızılaşmaq, qırmızı rəng almaq, qızarmaq. Kiçikbəyimin buğdayı üzü pörtür, nəşə ilə əllərini ovuşdurur.. Çəmənzəminli. Gülşən pörtdü. Işin içindən çıxmaq üçün yol axtardı. Ə.Vəliyev.
Üzdən...

PÖRTÜLMƏ (ID - 33297)

“Pörtülmək” dən f.is.

PÖRTÜLMƏK (ID - 33298)

f 1. Pərt olmaq, qızarmaq. [Sirat:] Gözlərin qızarıb, pörtülmüsən. Ə.Əbülhəsən.
2. məch. Qaynar suya salınıb çıxarılmaq, yaxud üstünə qaynar su tökülmək. Pörtülmüş (f.sif.) badımcanları aşsüzənə yığıb suyunun...

PÖRTÜŞMƏ (ID - 33299)

“Pörtüşmək” dən f.is.

PÖRTÜŞMƏK (ID - 33300)

bax pörtmək 1 -ci mənada. Söylə, neçin pörtüşdün, söylə, qızardın neçin? S.Rüstəm.

PRAKTİK (ID - 33301)

sif [yun.] 1. Praktikaya aid olan, praktika ilə, real tələbat və imkanlarla əlaqədar olan; təcrübi. Praktik məqsəd.
Bilavasitə bir işlə məşğul olan, bir işə, ya şəxsə rəhbərlik edən. Praktik rəhbərlik.
Hər hansı elmi...

PRAKTİK (ID - 33302)

[yun.] Öz işini təcrübi cəhətdən yaxşı bilən, öz ixtisası üzrə böyük təcrübəsi olan; ancaq praktika yolu ilə böyük təcrübə qazanmış adam. // İşgüzar adam.

PRAKTİKA (ID - 33303)

[yun. praktikos - işcil] bax təcrübə. Praktika göstərdi ki, opera bütünlükdə geniş tamaşaçı kütlələrinə çata bilmişdir və bunun səbəbi də operanı yazarkən onun musiqi tekstində və həmçinin yaradıcılıq fantaziyamda muğam...

PRAKTİKANT (ID - 33304)

[yun.] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə.

PRAKTİKİ (ID - 33305)

bax praktik. Atasının təklifi [Əzizin] ağlına batsa da, bu işin praktiki həllində acizlik çəkirdi. Ə.Vəliyev.

PRAKTİKLİK (ID - 33306)

is. Həyata praktik münasibət, hər şeydən fayda götürmə bacarığı; praktisizm (2-ci mənada).

PRAKTİKUM (ID - 33307)

[yun.] Hər hansı bir fənn üzrə praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri.

PRAKTİSİZM (ID - 33308)

[yun.] 1. Nəzəri biliyin əhəmiyyətini qiymətləndirməyərək, praktik fəaliyyətə üstünlük vermə.
2. Bir şeyə işgüzar münasibət. // İşləri öz xeyrinə qura bilmə bacarığı.

PRAQMATİKA (ID - 33309)

is. [yun.] İşarə sistemi ilə onu tətbiq edənin arasındakı əlaqəni öyrənən bilik sahəsi.

PRAQMATİST (ID - 33310)

[yun.] 1. Praqmatizm tərəfdarı.
2. Tarixi faktların şərhində praqmatizm tərəfdarı olan tarixçi.

PRAQMATİZM (ID - 33311)

[yun. pragma - iş, praktika] 1. Müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan (uzun müddət ABŞ-ın mənəvi həyatında hökmran olmuş, yalnız müharibədən sonra öz mövqelərini neopozitivizmə və dini konsepsiyalara...

PRAPORŞİK (ID - 33312)

[rus.] Ordu və donanmada ən kiçik zabit rütbəsi; habelə belə rütbəsi olan hərbi xidmətçi.

PRAVOSLAV (ID - 33313)

[rus. православ] 1. Xristianlığın mühüm bir qolu olub Bizansda təşəkkül tapan dini məzhəb. Pravoslav məzhəbinin nümayəndələri.
Bu məzhəbə etiqad edən (adam). Pravoslav xalqlar. Pravoslav missionerlər.

PRAVOSLAVLIQ (ID - 33314)

is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri. Pravoslavlığın ehkam mərkəzləri. Pravoslavlığın dini fəlsəfəsi.

PREAMBULA (ID - 33315)

is. [fr.] Hər hansı bir qanunun, qərarın giriş hissəsi.

PREDİKAT (ID - 33316)

[lat.] 1. Məntiqdə: hökmün obyekti haqqında deyilən fikir; məntiqi xəbər. Predikatın və subyektin ənənəvi anlayışları. Predikatın yeni şərhi.
2. qram. Xəbər.

PREDİKATİV (ID - 33317)

sif [lat.] mənt. qram. Predikat funksiyasında işlənən, predikat olan. Predikativ zərf.

PREDİKATİVLİK (ID - 33318)

is. mənt. qram. Predikatın xassəsi. Predikativlik xüsusiyyəti. Predikativliyin ifadə vasitələri.

PREDNİZOLON (ID - 33319)

is. [lat.] tib. Metobolik prosesləri tənzimləyən hormonal dərmanlardan biri.

PREFEKTÜRA (ID - 33320)

is. [lat.] 1. Qədim Roma imperiyasında inzibati bölgü.
İnzibati ərazi vahidi.
Ərazi vahidinin idarəetmə orqanı.

PREFERANS (ID - 33321)

[fr.] Kart oyunlarından birinin adı. Preferans oynamaq.

PREFİKS (ID - 33322)

[lat. praefixus - artırılmış] qram. Ön şəkilçi.

PRELÜD (ID - 33323)

[lat.] 1. Musiqi əsərinə giriş.
2. Əsasən fortepiano üçün müəyyən quruluş forması olmayan müstəqil musiqi pyesi. Şopenin prelüdləri.

PREMYERA (ID - 33324)

[fr. premiere - birinci] Pyes, opera, balet və s.-nin ilk tamaşası. Yeni baletin premyerası.

PREPARAT (ID - 33325)

[lat. praeparatus - hazırlanmış] 1. Tədqiqat, müşahidə və ya tədris məqsədi ilə hazırlanmış heyvan və ya bitki orqanizmi hissəsi. Anatomik preparat.
Tədqiqat üçün hazırlanmış kimyəvi maddə. Radioaktiv preparat. Laboratoriya...

PREPARATÇI (ID - 33326)

is. Preparat hazırlamaqla məşğul olan şəxs.

Bu səhifə 144 dəfə baxılıb

....
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif