Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PERO (ID - 32677)

[rus. nepo - lələk] Mürəkkəb, tuş və s. ilə yazmaq üçün yarıq sivri ucu olan metal qələm; qələmucu. Çernil, qrafil, pero, qarandaş; Icad edəni olaydı şil, kaş! M.Ə.Sabir.

PERPENDİKULYAR (ID - 32678)

[lat. perpendicularis şaquli] Başqa bir düz xətt və ya müstəvi ilə düz bucaq təşkil edən düz xətt. Düz xəttə perpendikulyar çəkmək.

PERPENDİKULYARLIQ (ID - 32679)

is. Perpendikulyar vəziyyət, perpendikulyar olma. Müstəvinin perpendikulyarlığı.

PERRON (ID - 32680)

[fr.] Dəmiryol stansiyasında qatarların yanaşıb dayandığı meydança; sərnişin platforması. Qatarperrona yanaşdı. - Tiflisə gedənlərin hamısı gözləmə otağından perrona çıxdılar. Ə.Vəliyev. [Sadıq] ipəkpijamada perronda gəzinirdi....

PERSEY (ID - 32681)

is. [lat.] Göyün şimal yarımkürəsindəki bürcün adı.

PERSOL (ID - 32682)

is. Paltar yuyulmasında istifadə olunan ağardıcı maddə.

PERSONA (ID - 32683)

is. [lat.] 1. Şəxs, zat, adam.
2. Tanınmış adam.

PERSONAJ (ID - 32684)

[fr.] Bədii əsərdə iştirak edən şəxs; surət, tip. Mənfi personaj. Komikpersonaj. - [“Arşın mal alan” da] səkkiz personaj iştirak edir. Ə.Sultanlı.

PERSONAL (ID - 32685)

[lat. personalis - şəxsi] Hər hansı bir idarənin, müəssisənin şəxsi heyəti; bir peşə qrupuna daxil olan işçilər. Tibb personalı.

PERSPEKTIV (ID - 32686)

[fr.] 1. rəs. Əşyanın, müşahidə nöqtəsindən uzaqlığından asılı olaraq, gözlə qavranılan cəhətlərinə uyğun şəkildə müstəvi üzərində təsviri. Şəkildə perspektiv yaxşı verilmişdir.
Uzaq bir müşahidə nöqtəsindən...

PERSPEKTİVLİ (ID - 32687)

sif. 1. Perspektivi, gələcəyi olan, inkişaf etməyə yaxşı şəraiti olan. Perspektivli neft sahəsi. Perspektivli iş.
2. Perspektivdə əks olunan, perspektiv nəzərdə tutulan (b ax perspektiv 1-ci mənada). Perspektivli dekorasiya.

PERSPEKTİVLİLİK (ID - 32688)

is. Perspektivli olma, gələcəyi olma.

PERSPEKTİVSİZ (ID - 32689)

sif Perspektivi, gələcəyi olmayan, inkişaf etməyə şəraiti olmayan (b ax perspektiv 3-cü mənada). Perspektivsiz mədən. - [Mehdizadə:] ..Mən heç gözləməzdim ki, sən belə perspektivsiz işə razılıq verəsən. Y.Əzimzadə.

PERSPEKTİVSİZLİK (ID - 32690)

is. Gələcəyi olmama, perspektivsiz olma.

PESO (ID - 32691)

is. [isp.] mal. Cənubi Amerika ölkələrinin çoxunda dövriyyədə olan pul vahidi.

PESSİMİST (ID - 32692)

[lat. pessimus - ən pis] b a x bədbin.

PESSİMİZM (ID - 32693)

[lat.] bax bədbinlik.

PEŞƏ (ID - 32694)

is. [fars.] 1. Sənət. [Dövlətlilərin] ..
peşə öyrənməyə də fikir verməyə macalları olmurdu. Ə.Əbülhəsən. // İş, məşğuliyyət, sənət. [Hacı Kamyab:] Sən oğluna nəsihət elə, getsin bir peşəyə yapışsın. Ə.Haqverdiyev....

PEŞƏKAR (ID - 32695)

[fars.] 1. is. Sənətkar. Kəndli qızıdır anam, bir peşəkardır babam. B.Vahabzadə.
sif Bir işi, məşğuliyyəti, fəaliyyəti özünə peşə seçmiş. Peşəkar boksçu. Peşəkar cani. Peşəkar ovçular hər il dövlətə milyon manatlarla...

PEŞƏKARLIQ (ID - 32696)

is. Sənətkarlıq.

PEŞİN (ID - 32697)

[fars.] bax avans. [Mayor Dilaraya:] Bəli, xanım, Cavanşir bəyin yalnızpeşin olaraq bizdən aldığı məbləğ mühacirətdə sizə ömrünüzün axırına qədər kifayət edər! Ə.Məmmədxanlı.

PEŞKƏŞ (ID - 32698)

is. [fars.] Bəxşiş verilən, bağışlanan şey; hədiyyə, bəxşiş. Evlənmək istəyən bir qədər peşkəş özü ilə götürüb, bəyin qulluğuna gedib ondan izn almaq məcburiyyətində idi. Ə.Haqverdiyev. □ Peşkəş etmək (eləmək)...

PEŞMAN (ID - 32699)

is. [fars.] Öz səhvini və ya nöqsanını başa düşərək buna təəssüflənmə. Hacı Nəsir ikinci dəfə evlənməyə çox peşman idi. S.S.Axundov. □ Peşman olmaq- bax peşmanlamaq. [Mozalanbəy:] Bu gecə dürüst fikir elə, peşman olmazsan....

PEŞMANÇILIQ (ID - 32700)

1. B ax peşmanlıq. Bunun axırı peşmançılıqdır, - deyə Imamverdi qardaşını məzəmmət edərdi. S.S.Axundov. Gözəlin səsindən peşmançılıq nidaları yağırdı. M.Hüseyn. Peşmançılıqla şəklində zərfi- təəssüflə, təəssüf...

PEŞMANLAMA (ID - 32701)

"Peşmanlamaq” dan f.is.

PEŞMANLAMAQ (ID - 32702)

f Peşman olmaq, peşmançılıq çəkmək.

PEŞMANLIQ (ID - 32703)

is. Peşman olma, peşmançılıq. ..Peşmanlıq qara boğanaq kimi birdən [Zeynalı] bürüyüb sıxmağa .. başlayırdı. Çəmənzəminli.

PEŞMƏK (ID - 32704)

is. [fars.] Nazik tellər şəklində şərq şirniyyatı. Burada şityağ, camış qatığı, həfitəbecər, .. peşmək və iki şüşə konyak var idi.. B.Talıblı.

PETIT (ID - 32705)

[fr. petit - kiçik] Kiçik mətbəə şriftlərindən birinin adı. Mətni petitlə yığmaq.

PETLİSA (ID - 32706)

[rus. петлица] Rəsmi geyimlərin yaxalığına tikilən rəngli fərqlənmə nişanı.

PETROQRAFİK (ID - 32707)

sif. [yun.] Petroqrafiya ilə əlaqədar olan, petroqrafiyaya aid olan. Petroqrafik tədqiqat.

PETROQRAFİYA (ID - 32708)

[yun. petros - daş, qaya və grapho - təsvir edirəm] Geologiyanın dağ süxurlarını, onların mineraloji və kimyəvi tərkibini, quruluşunu, yayılma, əmələgəlmə qanunauyğunluqlarını və s.-ni öyrənən sahəsi.

PEY (ID - 32709)

is. [fars.] köhn. 1. İz, ləpir.
Ard, arxa.
Kətan kirişi.

PEYCER (ID - 32710)

is. [ing.] Xəbər yetirən, məlumat çatdıran cihaz.

PEYCİNQ (ID - 32711)

is. [ing.] İnformasiya ötürmə və qəbul etmə.

PEYDA (ID - 32712)

[fars. ]: peyda etmək (eləmək) büruzə vermək, göstərmək. Çox eləyib iztirab peyda; Allahdan etdilər təmənna. Füzuli. Peyda olmaq - büruzə çıxmaq, zahir olmaq, aşkara çıxmaq, görünmək. Bir vaxt Mədinənin ətrafında böyük bir...

PEYDƏRPEY (ID - 32713)

zərfi [fars.] Dalbadal, bir-birinin ardınca, arasıkəsilmədən. Hava qaralır, ildırım şığıyır, göy peydərpey guruldayır.. Ə.Haqverdiyev. ..Gözlər təzədən qızıb, ürəklər təzədən döyünürdü, çomaqlar peydərpey enib qalxırdı.....

PEYGAM (ID - 32714)

is. [fars.] klas. Xəbər, sifariş. Vaqifəm, canana göndərdim peyğam; Gözüm yollarında qaldı sübhü şam. M.P.Vaqif.

PEYGƏMBƏR (ID - 32715)

is. [fars.] 1. Müxtəlif dini etiqadlara görə, Allahın əmrlərini xəbər verən və şərh edən şəxs; rəsul, nəbi. Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərimiz; Hər birinin ayrı məqamı vardır. Aşıq Ələsgər.
məc. Gələcəkdən xəbər...

PEYGƏMBƏRÇİÇƏYİ (ID - 32716)

is. bot. Açıq-göy rəngli yabanı gül.

PEYGƏMBƏRİ (ID - 32717)

bax qarğıdalı.

PEYGƏMBƏRLİK (ID - 32718)

is. 1. Rəsulluq, nəbilik. Peyğəmbərlik tam ruhanilikdir, çünki insanlıq dərəcəsində peyğəmbərlikdən daha yüksək mövqe yoxdur. “Qabusnamə” .
məc. Gələcəkdən xəbər vermə. □ Peyğəmbərlik etmək - gələcəkdən xəbər...

PEYİN (ID - 32719)

is. Üzvi gübrə kimi işlədilən saman, xəzəl və s. qatışığından ibarət heyvan və quş ifrazatı. Atpeyini.

PEYİNDAĞIDAN (ID - 32720)

bax peyinsəpən.

PEYİNQURDU (ID - 32721)

is. zool. Peyinliklərdə yaşayan cücü.

PEYİNLƏMƏ (ID - 32722)

“Peyinləmək” dən f.is.

PEYİNLƏMƏK (ID - 32723)

f. Peyinlə gübrələmək, peyin vermək. Bostanı peyinləmək.

PEYİNLƏNMƏ (ID - 32724)

“Peyinlənmək” dən f.is.

PEYİNLƏNMƏK (ID - 32725)

məch. Peyinlə gübrələnmək, peyin verilmək.

PEYİNLİ (ID - 32726)

sif. Peyin səpilmiş, peyin tökülmüş, peyin verilmiş. Peyinli lək.

Bu səhifə 74 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla