Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PLANERİST (ID - 33077)

[fr.] bax planerçi. [Reyhan:] Bir dəfə Şamxordan, planeristlər yarışından bizi Bakıya apardılar. Mir Cəlal.

PLANERİZM (ID - 33078)

[fr.] Planerlərdə uçmaq işi, planer idmanı ilə məşğul olma.

PLANERODROM (ID - 33079)

[fr. planeur və yun. dromos] Planerlərin durması və qalxması üçün meydança.

PLANET (ID - 33080)

[yun. planetes - dolaşan] Günəşin ətrafında fırlanan və Günəş işığının inikası ilə işıqlanan göy cismi; səyyarə. Böyük planetlər. Mars planeti. - Görəcəksiniz, Aya, Marsa və ya başqa planetlərə ilk ayaq basanların birincisi...

PLANETARİ (ID - 33081)

[yun.] 1. Qübbəvari ekranda planet və başqa göy cisimlərinin yerini və hərəkətini göstərən cihazlar sistemi, qurğu.
Belə qurğu vasitəsilə planetlərin yeri və hərəkəti nümayiş etdirilən xüsusi bina. Moskva planetarisi.

PLANLAMA (ID - 33082)

"Planlamaq” dan f.is.

PLANLAMAQ (ID - 33083)

f. dan. Planmı çəkmək, planını almaq, planlaşdırmaq.

PLANLAŞDIRILMA (ID - 33084)

"Planlaşdırılmaq” dan f.is.

PLANLAŞDIRILMAQ (ID - 33085)

məch. Planı alınmaq, planı çəkilmək, planı tərtib edilmək. [Şirzad:] Məhsuldarlıq planlaşdırılarkən bütün imkanlarımız nəzərə alınmamışdır. M.İbrahimov.

PLANLAŞDIRMA (ID - 33086)

“Planlaşdırmaq” dan f.is.

PLANLAŞDIRMAQ (ID - 33087)

f. 1. Tikinti, qurğu və s.-nin planmı və ya layihəsini tərtib etmək, hazırlamaq, planlamaq. Binanı planlaşdırmaq.
Plana, çertyoja əsasən düzəltmək, yerləşdirmək; bir şeyin çertyoja, plana əsasən qurulması, yerləşdirilməsi...

PLANLI (ID - 33088)

sif. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş plana əsasən həyata keçirilən, plan üzrə olan. Planlı təsərrüfat. Planlı təchizat. Planlı tikinti.

PLANLILIQ (ID - 33089)

is. Bir şeydə plan olması, bir şeyin plana tabe olması; müntəzəmlik, sistemlilik, mütəşəkkillik.

PLANSIZ (ID - 33090)

sif. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş plana əsaslanmayan, plan üzrə olmayan, plana tabe olmayan. Plansız tikinti. // Sistemsiz, qeyri-müntəzəm, qeyri-mütəşəkkil. Plansız (z.) işləmək.

PLANSIZLIQ (ID - 33091)

is. Planm olmadığı hal, plana uyğun gəlməmə, plan üzrə olmama; qeyrimüntəzəmlik, qeyri-mütəşəkkillik. Ən geridə qalan bu manqanın zəif cəhətləri intizamsızlıq, qeyri-mütəşəkkillik, plansızlıqdır. Ə.Vəliyev.

PLANŞET (ID - 33092)

[fr.] 1. geod. Çertyoj kağızını sərib üstündə işləmək üçün dördbucaq xüsusi taxta lövhə. Planşetlərin qar kimi ağ üzündə incə xətlərlə müxtəlif işarələr çəkilməyə başlanmışdı. Ə.Əbülhəsən.
geod. Geodezik...

PLANTASİYA (ID - 33093)

[lat. plantatio - əkin] Müəyyən kənd təsərrüfatı məhsulu (məs.: şəkər qamışı, pambıq, çay, qəhvə və s.) yetişdirmək sahəsində ixtisaslaşmış iri kapitalist əkinçilik təsərrüfatı.
2. Xüsusi kənd təsərrüfatı bitkisi...

PLANTATOR (ID - 33094)

[lat.] Plantasiya (1-ci mənada) sahibi.

PLASKART (ID - 33095)

[alm.] 1. Səmişinə vaqonda nömrələnmiş yeri tutmaq hüququ verən sənəd.
2. dan. bax plaskartlı 2-ci mənada. Plaskart vaqon.

PLASKARTLI (ID - 33096)

sif. 1. Plaskartı olan. Plaskartlı bilet.
2. Plaskart üzrə sərnişinə verilən. Plaskartlı yer.

PLASTIR (ID - 33097)

is. 1. Dərmanlı parçadan lent, məlhəm.
2. Dərinin deşilmiş yerini tutmaq üçün müvəqqəti yamaq.

PLASTİK (ID - 33098)

[yun.] 1. “Plastika” dan sif Plastik incəsənət (heykəltəraş). // Xarici həcmi, formanın həmahəngliyi, müntəzəmliyi, ifadəliliyi ilə əlaqədar olan. Plastik təsvir.
İncə, müntəzəm, gözəl (bax plastika 3-cü mənada). Plastik...

PLASTİKA (ID - 33099)

[yun. plastike] 1. inc. Heykəltəraşlıq sənəti. Antik plastika. Plastika məktəbi. // Heykəltəraşlıq əsərləri.
inc. bax plastiklik. Heykəlinplastikası.
Bədənlə ritmik zərif hərəkətlər göstərmə məharəti. Balet icraçıdan...

PLASTİKLİK (ID - 33100)

is. 1. Qəşənglik, zəriflik, ahəngdarlıq, vəznlilik. Hərəkətin plastikliyi. Heykəlin plastikliyi. - “Rənglilər rəqsi” musiqi və rəqsin plastikliyi cəhətdən çox zəngindir. S.Hacıbəyov.
2. Yoğurula bilmə, istənilən şəklə...

PLASTİLİN (ID - 33101)

[yun. plastos] Heykəltəraşlıqda işlədilən gildən və ya mumdan hazırlanmış qurumayan plastik kütlə.

PLASTİNKA (ID - 33102)

[rus.] 1. Səs yazılmış patefon və ya qrammofon valı. Plastinka hərləndi, qız nəşə ilə yerindən sıçrayıb, Aslana tərəf yüyürdü və hamar, parlaq parket üzərində süzməyə başladılar. C.Cabbarlı.
2. Fotoaparatda şəkil çəkmək...

PLAŞ (ID - 33103)

[rus. плащ] Yağmurdan qorunmaq üçün sukeçirməyən materialdan tikilmiş paltoya oxşar enli üst geyimi; bürüncək, yağmurluq. Tərlan əlini plaşının cibindən çıxartmayıb, Mürsəl kişinin yanındaca maşına söykəndi. M.Hüseyn....

PLAŞ-ÇADIR (ID - 33104)

is. Həm plaş, həm də çadır kimi istifadə oluna bilən sukeçirməyən plaş. Zəhra yaralını plaş-çadırın arasına qoydu. Ə.Vəliyev.

PLATFORMA (ID - 33105)

[fr.] 1. Möhkəm materialla örtülü hündür, düz meydança, səki. Zenit topunun platforması. // Stansiyada dəmiryol yatağı boyunca düzəldilmiş belə meydança, səki. Vağzalın platformasında bir neçə nəfər adam görünürdü. S.M.Qənizadə....

PLATİN (ID - 33106)

[isp. platina] Boz, ağ rəngli qiymətli metal; ağqızıl.

PLATO (ID - 33107)

is. [fr. ] Aşağısı sıldırımlı olan düzənlik. PLATONİK sif. [xüs. is. -dən] 1. Platonizm fəlsəfəsi ilə əlaqədar olan.
2. Bax əflatuni. Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyaya bir növ epikürizm...

PLATONİZM (ID - 33108)

[xüs. is. -dən] Qədim yunan filosofu Platon və onun ardıcıllarının idealist fəlsəfəsi.

PLAZMA (ID - 33109)

[yun. plasma] biol. Qanın maye hissəsi.

PLEBEY (ID - 33110)

[lat.] tar. Qədim Romada: şəxsən azad, lakin əvvəllər heç bir siyasi hüquqa malik olmayan aşağı təbəqələrə mənsub adam.

PLEBİSSİT (ID - 33111)

[lat. plebiscitum - xalqın qərarı] Ümumxalq rəy sorğusu; referendum.

PLENAR (ID - 33112)

sif [lat. plenarius - tam] Hər hansı bir təşkilatın seçilmiş rəhbər orqanının bütün üzvlərinin iştirakı ilə olan, keçirilən. Plenar iclas.

PLENUM (ID - 33113)

[lat. plenum - tam] Plenar iclas. Plenumun qərarları.

PLEVRA (ID - 33114)

[yun.] anat. Ağciyər və döş boşluğunun divarını örtən pərdə.

PLEVRIT (ID - 33115)

[yun.] tib. Plevranın iltihabı.

PLİTƏ (ID - 33116)

[rus. плита] 1. İri, yastı səthi düz daş, metal və s. parçası. Mərmərplitə. Beton plitə. Çuqun plitə.
2. B ax pilətə. Qaz plitəsi.

PLİTKA (ID - 33117)

[rus.] 1. Kiçik plitə (bax plitə ci mənada). Keramika plitkası. // Bir şeyin kiçik, yastı, dördbucaqlı parçası. Şokolad plitkası.
2. Bax pilətə. Elektrik plitkası.

PLOMB (ID - 33118)

[lat. - qurğuşun] 1. Bağlanmış qapılara, qablaşdırılmış mallara, qapalı qutulara və s.-yə asılan, üzərinə damğa basılmış qurğuşun və ya başqa materialdan hazırlanmış möhür növü. Qutuya plomb vurmaq.
2. Dişdəki oyuğu...

PLOMBİR1 (ID - 33119)

[coğr. addan] Qaymağa meyvə, şirə və s. qatılmaqla hazırlanan dondurma növü.

PLOMBİR2 (ID - 33120)

[lat.] Bağlı qapılara, mallara plomb vurmaq üçün alət.

PLOMBLAMA (ID - 33121)

“Plomblamaq” dan f.is.

PLOMBLAMAQ (ID - 33122)

f 1. Bağlı qapılara, mallara plomb vurmaq. Vaqonu plomblamaq. Malı plomblamaq. Kassanı plomblamaq.
2. Plomb qoymaq. Dişi plomblamaq.

PLOMBLANMA (ID - 33123)

“Plomblanmaq” dan f.is.

PLOMBLANMAQ (ID - 33124)

məch. 1. Plomb vurulmaq (qapıya və s.-yə).
2. Plomb qoyulmaq (dişə).

PLOMBLU (ID - 33125)

sif. 1. Plomb vurulmuş, plombu olan; plomblanmış. Plomblu qapı. Plomblu kassa.
2. Plomb qoyulmuş, plombu olan, plomblanmış. Plomblu diş.

PLOMBSUZ (ID - 33126)

sif Plombu olmayan, plomb vurulmamış; plomblanmamış.

Bu səhifə 100 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla