Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

PALANLI (ID - 32277)

sif Dalında palanı olan; çullu. Bir gün .. palanlı ata minmiş bir qocanı darvazamızın ağzında durmuş gördüm. S.S.Axundov.

PALATA (ID - 32278)

[lat. palatium - saray] 1. Xəstəxanalarda və müalicə müəssisələrində xəstələr yatan otaqlardan hər biri. Bir az sonra həkim palataları gəzəcəkdi. Ə.Əbülhəsən.
Bəzi ölkələrdə nümayəndəlik orqanlarının adı. Aşağı...

PALAZ (ID - 32279)

is. Yundan və ya pambıqdan toxunma enli, uzun, qalın, xovsuz xalça növü. Hücrənin fərşi ibarətdi birpalazdan. C.Məmmədquluzadə.

PALAZQULAQ (ID - 32280)

sif 1. Qulaqları çox yekə olan; iriqulaqlı, yekəqulaqlı. Palazqulaq adam.
məc. dan. zar. İri kağız pula zarafatla verilən ad. Palazqulaq iyirmibeşlik. - Bir palazqulaq yüzlük [məhkəməyə], birpalazqulaq yüzlük dəpristavın ovcuna...

PALAZLIQ (ID - 32281)

sif. Palaz toxumaq üçün yarayan, palaz toxumaq üçün ayrılmış. Palazlıq iplik.

PALAZTOXUYAN (ID - 32282)

sif. və is. Palaz toxumaqla məşğul olan (adam).

PALÇIQ (ID - 32283)

is. 1. İslanaraq horra halına gəlmiş torpaq. Ayaqqabılarını palçığa batırmaq.
..Yolun palçığından tərpənmək olmayırdı. Ə.Haqverdiyev. Müalicə məqsədilə istifadə olunan dəniz, yaxud çay lili və ya tərkibində müxtəlif...

PALÇIQÇI (ID - 32284)

is. Palçıq (4-cü mənada) tutan və palçığı bənnaya verən bənna köməkçisi. Palçıqçı Bəşir donluğunu almış, borcları ilə tutuşduraraq evə qayıdırdı. C.Cabbarlı.

PALÇIQÇILIQ (ID - 32285)

is. Palçıqçının işi, peşəsi. Palçıqçılıqla məşğul olmaq.

PALÇIQLAMA (ID - 32286)

"Palçıqlamaq” dan f.is.

PALÇIQLAMAQ (ID - 32287)

f 1. Palçıq vurmaq, palçıq sürtmək; malalamaq. Divarı palçıqlamaq.
2. Palçığa bulamaq (bulaşdırmaq), palçıqlı olmaq. Paltosunu palçıqlamaq.

PALÇIQLANMA (ID - 32288)

“Palçıqlanmaq” dan f.is.

PALÇIQLANMAQ (ID - 32289)

1. məch. Palçıq vurulmaq, palçıq sürtülmək; malalanmaq. Divar palçıqlandı.
2. qayıd. Palçığa bulanmaq. Üst-başı palçıqlandı.

PALÇIQLATMA (ID - 32290)

“Palçıqlatmaq” dan f.is.

PALÇIQLATMAQ (ID - 32291)

icb. 1. Palçıq vurdurmaq, palçıq sürtdürmək; malalatmaq. Barını palçıqlatmaq.
2. Palçığa bulatmaq, palçığa bulaşdırmaq.

PALÇIQLI (ID - 32292)

sif 1. Palçıq basmış, palçıqla örtülü. Palçıqlı yer. Palçıqlı səki. - Polad asfaltlı küçədən çıxıb, palçıqlı bir döngəyə girdi. S.Rəhman. Qabaqda sürüşkən və palçıqlı kəndyolu görünürdü. H.Seyidbəyli.
2....

PALÇIQLIQ (ID - 32293)

is. Çoxlu palçıq olan yer; zığlıq, lehməlik. Palçıqlıqda batmaq.

PALÇIQTUTAN (ID - 32294)

sif və is. Bina tikmək üçün palçıq (4-cü mənada) hazırlayan. Palçıqtutan fəhlə. - Burada bənnalar, daşdaşıyanlar, palçıqtutanlar həvəslə, tər tökərək işləyirdilər. M.İbrahimov. [Biri] palçıqtutan, daşyonan, divartikən...

PALEOANTROP (ID - 32295)

is. [yun.] 250-350 min il əvvəl Avropa, Asiya və Afrikada yaşamış qədim insanlar; neandertal adamı.

PALEOQRAF (ID - 32296)

[yun.] Paleoqrafiya mütəxəssisi, qədim əlyazmaları tədqiqatçısı.

PALEOQRAFİYA (ID - 32297)

[yun. palaios və grapho] Yazı tarixini, onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən tarixi filoloji fənn.

PALEOLİT (ID - 32298)

[yun. palaios və lithos] Daş əsrinin ən qədim dövrü. Paleolit əsri.

PALEONTOLOGİYA (ID - 32299)

[yun. palaios, ontos və logos] Qazıntı nəticəsində tapılan nəsli kəsilmiş ən qədim heyvan və bitkilərin tədqiqi ilə məşğul olan elm.

PALEONTOLOJİ (ID - 32300)

“Paleontologiya” dan sif Paleontoloji tədqiqat. Paleontoloji atlas.

PALEONTOLOQ (ID - 32301)

[yun.] Paleontologiya mütəxəssisi.

PALEOZAVR (ID - 32302)

[yun. palaios və zavros] Qazıntı nəticəsində tapılmış nəhəng kərtənkələ.

PALEOZOY (ID - 32303)

[yun. palaios və zoe] Yerin geoloji tarixində mezozoy dövründən əvvəlki dövr. Paleozoy dövrü.

PALID (ID - 32304)

is. bot. Qoza şəklində meyvəsi olan, möhkəm oduncaqlı, iri yarpaqlı ağac. [Dər viş:] Qoca baltanı götürüb, uzaqda duran palıd ağaclarının birinin böyründən əl böyüklüyü qədər ağartdı.. A.Divanbəyoğlu.

PALIDLI (ID - 32305)

sif. Palıd ağacı olan, palıd ağacı bitmiş, palıd ağaclarından ibarət. [Qız dedi:] Nəbi ilə Həcərin oylaqlarından birisi olan Şırlanbulağın yanında sıx palıdlı meşədə düşdük. S.Rəhimov. Meşələr görmüşəm qocapalıdlı;...

PALIDLIQ (ID - 32306)

is. Çoxlu palıd ağacı olan yer, palıd meşəsi. Palıdlıqda odun doğramaq.

PALİTRA (ID - 32307)

is. [fr.] 1. Rəssamın iş prosesində rəng qarışdırdığı nazik taxta parçası; sini, saxsı lövhə.
2. Rəssamın yaradıcılıq üslubuna xas olan bədii ifadə vasitələrinin məcmusu.

PALLI-PALTARLI (ID - 32308)

bax pal-paltarlı. Zərnigar xanım bu dəfə dinmədi. Elə pallı-paltarlı yerinə uzandı. I.Şıxlı.

PALMA (ID - 32309)

[lat.] Uca, düz gövdəsinin başında yelpikvari budaqlardan ibarət tacı olan, isti ölkələrdə bitən həmişəyaşıl ağac. Qatar, palma ağacları içərisində gizlənən stansiyanın qabağında dayandı. M.S.Ordubadi.

PALMALIQ (ID - 32310)

is. Çoxlu palma ağacı bitmiş yer.

PAL-PALTAR (ID - 32311)

top. Paltar, geyim, üst-baş; paltarlar. [Muzdur] ..pal-paltarı öz tərtib və səliqəsi ilə bir-birinin üstünə dərişdirdi. S.M.Qənizadə. Anam pal-paltarımı səliqə ilə hazırladı. İ.Əfəndiyev.

PAL-PALTARLI (ID - 32312)

b ax paltarlı. Pal-paltarlı yatmaq.

PALPASİYA (ID - 32313)

is. [lat.] tib. Xəstəni müayinə etmək üsulu.

PALTAR (ID - 32314)

is. Əyinə geyilən hər növ geyim; libas. İş paltarı. Ev paltarı. Paltar tikdirmək. - Elçilər qızı təzə paltarda görəndə heyran-heyran bir-birlərinin üzünə baxdılar. Çəmənzəminli. [Nuriyyə:] İnstitutda oxuduğum zaman rəfiqələrim...

PALTARASAN, PALTARASILAN (ID - 32315)

is. Paltar asmaq üçün xüsusi düzəldilmiş asqı aləti. İmran kişi papağını çıxardıb, dəmir paltarasılandan asdı. M.Hüseyn. Qapıların yanında .. qoz ağacından qayrılmış paltarasanlar qoyulmuşdu. M.Ibrahimov.

PALTARBİÇƏN (ID - 32316)

sif. Parçadan paltar biçən. Paltarbiçən qadın. // İs. mənasında. Parçadan paltar biçən usta, dərzi.

PALTARÇI (ID - 32317)

sif. və is. Ictimai yerlərdə gələnlərin paltarını saxlamaqla məşğul olan; qarderobçu. Paltarçı qadın. - Paltarçı qız çıxarılan paltarları yuyanlara, təmizləyənlərə və ütüləyənlərə verdi. M.S.Ordubadi.

PALTARKƏSDİ (ID - 32318)

PALTARLI (ID - 32319)

sif. Əynində paltarı olan; geyimli. [Əsgərləri] qarşılayıb alqışlayan çox idi: cırıq çarıqlı, yırtıq paltarlı muzdurlar.. H.Nəzərli.

PALTARLIQ (ID - 32320)

sif. Paltar tikmək üçün yarayan, paltar tikmək üçün ayrılmış. Paltarlıq çit. - Rüxsarə Nənəqız üçün aldığı paltarlıq parçanı, haşiyəli yaylığı, bir cüt də yastıdaban ayaqqabını çıxartdı. S.Rəhimov. // İs. mənasında....

PALTARTİKƏN (ID - 32321)

1. is. Paltar tikməklə məşğul olan usta; dərzi.
2. sif. Paltar tikməyə məxsus. Paltartikən maşın.

PALTARYUYAN (ID - 32322)

sif. 1. İşi paltar yumaqdan ibarət olan, paltar yumaqla məşğul olan. Paltaryuyan qadın [Aslanı] səmimiyyətlə qarşılayıb oturmasını xahiş etdi. S.Vəliyev. Paltar yumağa məxsus. Yeni növ paltaryuyan maşınlar da öz quruluşu etibarilə...

PALTAVA (ID - 32323)

is. Doşab, yağ və undan hazırlanan halva növü.

PALTO (ID - 32324)

[fr.] Paltar, kostyum və s. üstündən geyilən uzun üst geyimi. Uşaq paltosu.
[Mehriban] şkafdan paltosunu alıb geydi. S.Hüseyn.

PALTOLUQ (ID - 32325)

is. Palto tikmək üçün yarar, palto tikmək üçün ayrılmış. Paltoluq drap. // İs. mənasında. Palto tikmək üçün yarayan parça. 3 metr paltoluq almaq.

PALTUS (ID - 32326)

is. Qalxanbalıqlar fəsiləsindən balıq növü.

Bu səhifə 123 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla