ZE+education...

İzahlı lüğət

L (ID - 26729)

Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. B ax el.

LABİRİNT (ID - 26730)

[yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.
anat. Qulağım spiral, dəhliz və yarımdairəvi kanallardan ibarət hissəsi.
məc. Dolaşıqlıq, qarışıqlıq,...

LABORANT (ID - 26731)

[lat. laborans - işləyən] Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. Baş laborant. Laborant vəzifəsi. - [Fərhadoğlu] sonra öz laborantlarını da güclü bir selin gələcəyindən xəbərdar etdi. S.Rəhimov. Ay qız, - dedi, - laborant...

LABORANTLIQ (ID - 26732)

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.

LABORATORİYA (ID - 26733)

[lat. laboratorium - işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə. Kimya laboratoriyası. Fizika laboratoriyası. - Laboratoriyadan Firuzənin...

LABÜD (ID - 26734)

zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. ..Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir. R.Əfəndiyev. // Mütləq olmalı olan, qaçılmaz, qarşısıalınmaz, zəruri....

LABÜDDƏN (ID - 26735)

zərf [ər. ] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy .. mane ola bilməzsə .. labüddən vuruşma olacaqdır. Çəmənzəminli.
2. İstər-istəməz, əlacsız, naçar, məcburən. [Qulam xan:] Məni o qədər...

LABÜDLÜK (ID - 26736)

is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalmmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü.

LACİVƏRD (ID - 26737)

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. // Bu daşın rəngi - tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab. - Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı bir pərdə. R.Rza. Gündoğan tərəf utancaq bir qız yanağı kimi qızarır,...

LACİVƏRDİ (ID - 26738)

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma. - Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda.. yemişlər qoyulmuşdu. Çəmənzəminli. Bu gün dərya açıqdı; Göy üzü lacivərdi....

LACİVƏRDLİK (ID - 26739)

is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.

LAÇIN (ID - 26740)

is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. Laçın yatağıdır bizim məkanlar. Q.Zakir. Eşq ilə çırpınan cəfayə dözər; Laçın alçaqda, həm fəzada süzər. A.Şaiq. // məc. tənt. Müqayisələrdə:...

LAD (ID - 26741)

[rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu. Rast, şur, segah, şüştər, çargah, bayatı-şiraz və humayun Azərbaycan musiqisinin yeddi əsas ladıdır. Ü.Hacıbəyov.

LAƏQƏL, LAƏQƏLLƏN (ID - 26742)

zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il. Q.Zakir. Var imiş evlənməyə də qüdrəti; Bəs niyə yox laəqəl üç külfəti?! M.Ə.Sabir. Yadımdadır...

LAƏLAC (ID - 26743)

sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. □ Laəlac qalmaq (olmaq) - çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq. Laəlac olub, aqibət; Gənci şahmarə tapşırdım. Q.Zakir. Axırı...

LAF (ID - 26744)

is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz. Gər doğru isə vəfadə lafın; Məndən nə üçündür inhirafın? Füzuli. Vəli, bihudə bir sözdür, deyirlər laf arasında. M.V.Vidadi. [Səlim:] Istəməz başqa laf; Söylə, açıq söylə,...

LAFET (ID - 26745)

[fr.] 1. Top altlığı, top qundağı.
Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. Pambığın daşınması üçün 4 yük avtomobili və 3 lafiet ayrılmışdı. - Yusifi .. aldığı alafı traktor lafietlərinə doldurub daşıtdırırdı....

LAFETLİ (ID - 26746)

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.

LAĞ (ID - 26747)

is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara. Bu sual [kişiyə] yersiz, bir az da lağ kimi gəldi. Mir Cəlal. □ Lağ etmək (eləmək) - ələ salmaq, istehza etmək, araya qoymaq, masqaraya qoymaq, gülmək. Camalından mələk xəcalət...

LAĞAN (ID - 26748)

is. məh. İtə xörək verilən qab.

LAĞBAZ (ID - 26749)

[fars.] bax lağçı.

LAĞBAZLIQ (ID - 26750)

bax lağçılıq. Nazxanım bərkdən gülərək eyni lağbazlıqla (z.) oğlanın ardınca qışqırdı. İ.Əfəndiyev.

LAĞCIL (ID - 26751)

b ax lağçı. Lağcıl adam.

LAĞCILLIQ (ID - 26752)

b a x lağçılıq.

LAĞÇI (ID - 26753)

is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.

LAĞÇILIQ (ID - 26754)

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.

LAĞIM (ID - 26755)

is. 1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək. Ağaclar dibində hava topları, hər tərəfdə gözətçi dəstələr qoyulduğunu, əyri lağımlar qazıldığını görüb getmədi. Mir Cəlal. □ Lağım atmaq (açmaq, vurmaq)...

LAĞIMATAN (ID - 26756)

b a x lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi.. (Nağıl).

LAĞIMÇI (ID - 26757)

is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan. [Qız:] Ey lağımçı, bu qalaçadan padşahın dustaqxanasına lağımı neçə günə atarsan? (Nağıl).
2. Kanalizasiya təmizləyən.

LAĞIMÇILIQ (ID - 26758)

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.

LAĞIRTI (ID - 26759)

bax laqqırtı. ..O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar. M.İbrahimov.

LAĞ-LAĞ (ID - 26760)

sif və zərf 1. Boş, mənasız. Lağ-lağ danışmaq - boş-boş danışmaq. Getdi, mənə nə, fəhləliyin badə, əkinçi; Lağlağ danışıb başlama fəryadə, əkinçi! M.Ə.Sabir.
2. Bax lağlağı1. [Feldşer] çox uzunçu, lağlağ, həm...

LAĞLAĞI1 (ID - 26761)

sif. Çoxdanışan, boş-boğaz, naqqal: ağzına və ağlına gələni danışan. Lağlağı adam. // İs. mənasında. [Dilmanc:] Ay kişi, Danabaş kəndində nə çox lağlağı var imiş! Məmmədquluzadə. Hər ötərgi lağlağıya, söylə, neçin...

LAĞLAĞI2 (ID - 26762)

b ax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq.

LAĞLAĞIÇI (ID - 26763)

sif b ax lağlağı1. Əhali Nadir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi, .. lağlağıçı adamlar da onlara bir neçə söz qoşdular. B.Talıblı.

LAĞLAĞILIQ (ID - 26764)

is. Boş-boş və çox danışma; naqqallıq, boş-boğazlıq. Lağlağılıq etmək.

LAĞ-LOĞAZ (ID - 26765)

lağ-loğaza qoymaq - b a x lağa qoymaq (“lağ” da).

LAHUT (ID - 26766)

[ər.] klas. şair. İlahilik, ülviyyət.

LAHUTİ (ID - 26767)

[ər.] klas. şair. İlahi. [Yaşlı kişi:] Özümü lahuti bir mənzərə qarşısında təsəvvür edirdim. S.Hüseyn.

LAX1 (ID - 26768)

sif 1. Çürüyüb pis qoxu verən, qoxumuş, xarab olmuş. Bu pula heç bir lax yumurta verməzlər. S.Rəhimov. [Fərəcov Qarakişiyə:] Əlbəttə, lax yumurta yığsan cücə çıxmaz. B.Bayramov.
2. məc. dan. Mənasız, boş, düzgün olmayan.
□...

LAX2 (ID - 26769)

LAXBALAX (ID - 26770)

zərf dan. Hər iki tərəfi açıq, taybatay, laybalay. Pəncərə laxbalax açıqdır. - [Qaraqaş] bir təpik qapıya çəkdi, qapı laxbalax açıldı. (Nağıl).

LAXLADILMA (ID - 26771)

“Laxladılmaq” dan f.is.

LAXLADILMAQ (ID - 26772)

məch. Lax hala salınmaq, boşaldılmaq. Mizin ayaqları laxladılıb.

LAXLAMA (ID - 26773)

“Laxlamaq” dan f.is.

LAXLAMAQ (ID - 26774)

f. Yerindən oynamaq, yerində möhkəm durmamaq, lax olmaq, tərpənmək, boşalmaq; möhkəmliyini, sabitliyini itirmək. Stulun qıçları laxlayır. - Kərbəlayı Ağcanın fikrində bu idi ki, .. Kazımı çəpərə elə çırpsın ki, çəpərin...

LAXLAMIŞ (ID - 26775)

f.sif Boşalmış, yerindən oynamış, tərpənən, laxlayan. Gödək adam ombasından laxlamış olan qılçasını sürüyə-sürüyə getdi. Mir Cəlal.

LAXLATMA (ID - 26776)

“Laxlatmaq” dan f.is.

LAXLATMAQ (ID - 26777)

f. 1. Bir yerə vurulmuş, basdırılmış və ya bənd edilmiş, kip taxılmış şeyi çox tərpədərək boşaltmaq, lax hala gətirmək. Mıxı laxladıb çıxartmaq. - Bəzən [Dəmirov] göy xallı atın cilovunu bir adama verib dəmir lomu özü...

LAXLIQ1 (ID - 26778)

is. Lax yumurtanın hal və keyfiyyəti.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç