Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

NƏŞƏLİ (ID - 30923)

sif. 1. Şən, şad, fərəhli. Ceyran çox nəşəli görünürdü, danışır, gülür, əylənirdi. S.Hüseyn. Bu gün nəşəlidir söylədiyim qız; Bir qızartı çöküb yanaqlarına. S.Vurğun. Könüllər nəşəli, ürəklər sərin; Bülbül...

NƏŞƏSİZ (ID - 30924)

sif. və zərfi Bikef, pərt, məyus, kefi pozulmuş. Nəşəsiz sima. - Əşrəf Əhmədin otağından çox nəşəsiz çıxdı. A.Şaiq.

NƏŞƏSİZLİK (ID - 30925)

is. Məyusluq, bikeflik, tutqunluq.

NƏŞƏT (ID - 30926)

is. [ər.]: nəşət etmək - törəmək, əmələ gəlmək, hasil olmaq, vücuda gəlmək, zahir olmaq, irəli gəlmək. Qüvvətə bağlıdır aləmdə həyat; Qüvvətdən nəşət edir mövcudat. A.Səhhət. Gövhərtacın mərəzinin istəklisinin...

NƏŞİDƏ (ID - 30927)

is. [ər.] şair. Şeir, mahnı, təranə. Yadımdadır bu gün belə; Bir bəxtiyar sevinc ilə; Könlümün ilk bəstəsini; Ruhumun nəşidəsini; Oxuduğum əziz günlər. M.Müşfiq. Hanı ağ suların xoş nəşidəsi; Burda nə ildırım, nə şimşək...

NƏŞR (ID - 30928)

is. [ər.] 1. Çap edib yayma, çap edilib yayılma. “Əkinçi” nin nəşri öz dövrü üçün böyük tarixi hadisə idi. □ Nəşr etmək - çap edib yaymaq. Kitab nəşr etmək. Qəzet nəşr etmək. - Hər biri şərh edər öz əfkarın; Nəşr...

NƏŞRİYYAT (ID - 30929)

is. [ər.] Kitab, qəzet, jurnal və s. nəşr etməklə məşğul olan müəssisə, idarə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Yazıçılar Ittifaqı Nəşriyyatı. Musiqi Nəşriyyatı.

NƏŞRİYYATÇI (ID - 30930)

is. 1. Nəşriyyat işçisi.
2. köhn. Nəşriyyat sahibi.

NƏŞVÜNÜMA (ID - 30931)

is. [ər.] köhn. Böyümə, inkişaf və tərəqqi etmə, artma. Nəşvünüma etmək. Nəşvünüma tapmaq. - Əlli sənə millətə xidmət eləmək, onun ürəyində gözəl və pakizə hissiyyatın doğub nəşvünüma tapmasına səbəb olmaq -...

NƏT (ID - 30932)

is. [ər.] Məhəmməd peyğəmbərin şəninə deyilmiş mədhiyyə.

NƏTİCƏ1 (ID - 30933)

is. [ər.] 1. Bir işdən, hadisədən və s.-dən doğan, çıxan hər hansı başqa bir hadisə və ya vəziyyət, hal; son, aqibət. Işin nəticəsi. Təcrübənin nəticəsi. - ..Əlbət ki, bunun bir nəticəsi olacaq, yoxsa bu işlər özbaşına...

NƏTİCƏ2 (ID - 30934)

is. [ər.] Nəvənin uşağı. Qoca kişi gözü dolusu: - Nəticə, - dedi, - nəvənin uşağı nəticə olmurmu? S.Rəhimov. [Tahir:] Sən nəvə nədir, nəticəni də görəcəksən, hələ bir kötükcəni də. M.Hüseyn.

NƏTİCƏLƏNDİRMƏ (ID - 30935)

"Nəticələndirmək” dən f.is.

NƏTİCƏLƏNDİRMƏK (ID - 30936)

f Bir nəticə ilə qurtarmaq, sona çatdır-maq, başa vurmaq, nəticə əldə etmək.

NƏTİCƏLƏNMƏ (ID - 30937)

“Nəticələnmək” dən f.is. [Əhməd] işin bu cür nəticələnməsindən təəccüblənib dərin fikrə getdi. B.Talıblı.

NƏTİCƏLƏNMƏK (ID - 30938)

f 1. Nəticəsi olmaq, bir nəticə ilə qurtarmaq, bitmək, sona çatmaq. Iş bədbəxtliklə nəticələndi.
Həyata keçmək, bitmək. Iş nəticələndi.

NƏTİCƏLİ (ID - 30939)

sif Nəticəsi olan, yaxşı nəticə verən, müvəffəqiyyətlə qurtaran. Nəticəli zəhmət.

NƏTİCƏSİZ (ID - 30940)

sif. Nəticəsi olmayan, məqsədə çatmayan, heç bir. nəticə verməyən, sonu müvəffəqiyyətsiz, aqibətsiz. Nəticəsiz iş. // Zərf mənasında. Danışıqlar nəticəsiz qurtardı. □ Nəticəsiz qalmaq - axırı boşa çıxmaq, sonu müvəffəqiyyətsiz...

NƏTİCƏSİZLİK (ID - 30941)

is. Nəticəsi, axırı olmama; müvəffəqiyyətsizlik, aqibətsizlik, uğursuzluq. Təşəbbüsün nəticəsizliyi. Danışıqların nəticəsizliyi. - ..Şiraslanın müvəfifəqiyyətsizliyindən, bu işin nəticəsizliyindən [Solmaz] nə qədər...

NƏÜZÜNBİLLAH (ID - 30942)

köhn. “Allah göstərməsin” , “Allah eləməsin” , “üzdəniraq” mənalarında ərəbcə tərkib. Nəüzünbillah, mənim yadıma belə gəlir ki, keçən türk padşahları quldurbaşı kimi bir zad imişlər. C.Məmmədquluzadə. Orasını...

NƏVA (ID - 30943)

is. [fars.] 1. Avaz, ahəng, musiqi səsi. Qoy nəva ney tək edim ta nəfəsim var mənim. S.Ə.Şirvani. Heyfa ki, çıxmadı tarın sədası; Ucalmadı kamançanın nəvası. A.Səhhət.
İniltili səs. Ölümlərin pəncəsində hıçqıran; Məzlumların...

NƏVAZƏNDƏ (ID - 30944)

is. [fars.] köhn. Çalan, çalğıçı. ..Yenə xanəndə və nəvazəndələr gözəl nəğmələr oxuyurmu? F.Köçərli. [Hacı Mehdi oğlu Əsgər] Turşsu deyilən yerə qonaq çağırıb xanəndə və nəvazəndələr ilə onlara kef verərdi....

NƏVAZİŞ (ID - 30945)

is. [fars.] 1. Oxşama, əzizləmə, mehribanlıq etmə, riqqət göstərmə; mehribanlıq, riqqət. Qəhrəman həqiqətən anası Gülüşgəlindən də böyük nəvazişlər görmüşdür. S.Rəhimov. □ Nəvaziş etmək (göstərmək) - oxşamaq,...

NƏVAZİŞKAR (ID - 30946)

[fars.] bax nəvazişli 1-ci mənada. Nəvazişkar ana. - Nizami gülümsəyərək nəvazişkar bir surətdə vəliəhdə yanaşıb: - Özünü şaşırma, - dedi. M.S.Ordubadi. Tahir Lətifənin nəvazişkar cavabından ürəklənərək elə bil açıqdan-açığa...

NƏVAZİŞLİ (ID - 30947)

sif. Nəvaziş göstərən, əzizləyici, oxşayıcı, riqqətli, riqqətlə dolu. ..[Muradın] sönmüş ruhuna yalnız Nigarın nəvazişli əli bir sıcaqlıq verə bilərdi. S.Hüseyn.

NƏVƏ (ID - 30948)

is. Oğlun və ya qızın uşağı. Dövlətdə - dəvə, övladda - nəvə. (Ata. sözü). Izzət qarı dönüb yanında yatmış nəvəsi Qumruya baxdı. Ə.Məmmədxanlı.

NƏVƏ-NƏTİCƏ (ID - 30949)

op. Nəvələr, nəticələr hamısı birlikdə; uşaqlar, övladlar, nəsil mənasında. Ölməz-itməz Xədicə; Görər nəvənəticə. (Məsəl). [Bədircahan:] Nəvə-nəticələrindən artıq ömür edəcəksən.. N.Vəzirov.

NƏVVAB (ID - 30950)

is. [ər.] Naib sözünün cəmi; naiblər.

NƏZAFƏT (ID - 30951)

is. [ər.] Təmizlik, paklıq.

NƏZAKƏT (ID - 30952)

is. [ər., əsli fars.] 1. Tərbiyə, ədəb, mərifət; ədəb qaydaları. [Müəllimin] özündən ədəb və nəzakət xaricində heç bir hərəkət baş verməmişdi. S.Hüseyn. Xəlil məqsədinə nail olacağını duyaraq nəzakətini bir qat daha...

NƏZAKƏTLİ (ID - 30953)

sif. 1. Ədəbli, tərbiyəli, mərifətli. Nəzakətli qız. - [Günəş] nəzakətli, ciddi və iradəli bir qadın olmuşdu. A.Şaiq. [Xanım:] Nə qədər nəzakətlisiniz! - dedi, heç qarşınızda duranın qadın olduğunu düşünürsünüzmü?...

NƏZAKƏTLİLİK (ID - 30954)

is. Nəzakət, ədəb qaydalarını gözləmə; ədəblilik, tərbiyəlilik, mərifətlilik, incəlik.

NƏZAKƏTSİZ (ID - 30955)

sif. Ədəbsiz, tərbiyəsiz, mərifətsiz, kobud, qaba. Nəzakətsiz adam.

NƏZAKƏTSİZLİK (ID - 30956)

is. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, mərifətsizlik, kobudluq, qabalıq. [Qətibə:] Səni sevdiyim üçün mənə əxlaqsız deməyin nəzakətsizlikdir. M.S.Ordubadi.

NƏZARƏT (ID - 30957)

is. [ər.] 1. Yoxlama məqsədilə baxma, göz qoyma, nəzər yetirmə, göz altında saxlama, fikir vermə, diqqət yetirmə. Hərbi idarələr [şəhərin] üzərinə ciddi nəzarət təyin etmişdilər. M.S.Ordubadi. Indi o, Qulamı öz nəzarəti...

NƏZARƏTÇİ (ID - 30958)

is. Nəzarət edən, baxan: vəzifəsi bir şeyə nəzarət etmək olan; baxıcı. [Pristav] kəndə gəlib Əhmədlə söhbət elədiyi ilk andan ondan şübhələnmiş və qərara almışdı ki, şəhərə qayıdan kimi onun adını şübhəli adamlar...

NƏZARƏTÇİLİK (ID - 30959)

is. Nəzarətçinin işi, vəzifəsi; baxıcılıq, gözətçilik, keşikçilik.

NƏZARƏTSİZ (ID - 30960)

sif. və zərf Üstündə nəzarət (göz) olmayan (olmadan), nəzarət edilməyən, baxıcısız, heç kəs tərəfindən nəzarət edilməyən. Nəzarətsiz əkin. Nəzarətsiz tikinti. - ..Bostanı nəzarətsiz qoymağa Qaranın ürəyi gəlmirdi....

NƏZARƏTSİZLİK (ID - 30961)

is. Nəzarətsiz şeyin halı, vəziyyəti, nəzarət olmadığı hal. // Baxımsızlıq.

NƏZDİNDƏ (ID - 30962)

[fars. “nəzd” dən] Yanında, idarənin tabeliyində. Institutun nəzdində kitabxana var. - Məktəb nəzdində olan cəmiyyətixeyriyyə onun uşaqlarını dərs pulundan azad etmişdi. Ə.Haqverdiyev. Trest nəzdindəki qazıma idarəsinin iş...

NƏZƏR (ID - 30963)

is. [ər.] 1. Baxma, baxış, baxmaq tərzi, gözlərin ifadəsi. Xoş nəzərlə baxmaq. Acıqlı nəzərlərlə süzmək. Küskün nəzər. Incik nəzər. - Ey gül, nə əcəb silsileyi-müşki-tərin var; Ahu nəzərin var! M.Ə.Sabir. [Ağsaqqal...

NƏZƏR-DİQQƏT (ID - 30964)

is. [ər.]: nəzər-diqqəti cəlb etmək - hamıda maraq oyatmaq, hamının diqqətini özünə çəkmək. [Xədicənin] başında açıq rəngli çadrası nəzər-diqqəti cəlb edirdi. S.Hüseyn. Bu adam, qatarı qarşılayan növbətçinin və sərnişinlərin...

NƏZƏRƏN (ID - 30965)

qoş. [ər.] klas. Görə, əsasən, baxılarsa, nəzərincə. Onun fikrinə nəzərən. [Mahmud bəy:] Ümidim var ki, haqq aşıqlığına nəzərən Pərini sənə versin. “Qurbani” .

NƏZƏRİ (ID - 30966)

sif [ər.] 1. Nəzəriyyəyə əsaslanan, nəzəriyyə olan, nəzəriyyə ilə əlaqədar, nəzəriyyə əsasında qurulmuş. Nəzəri əsər. Nəzəri məqalə. Nəzəri nəticə. - [Zeynal] musiqinin, şeir və ədəbiyyatın bəzi nəzəri cəhətlərini...

NƏZƏRİNCƏ (ID - 30967)

bax nəzərən.

NƏZƏRİYYAT (ID - 30968)

is. [ər. “nəzəriyyə” söz. cəmi] Sırf elmi-nəzəri məsələ.

NƏZƏRİYYƏ (ID - 30969)

is. [ər.] 1. Biliyin hər hansı bir sahəsində rəhbər tutulan ideyalar sistemi, elmi sistem; ictimai-tarixi həyatın gedişində toplanmış təbiət və cəmiyyət haqqındakı biliklərin məcmusu. İnqilabi nəzəriyyə. Ehtimal nəzəriyyəsi.
Təcrübi...

NƏZƏRİYYƏBAZ (ID - 30970)

is. və sif [ər. nəzəriyyə və fars. ...baz] Ancaq nəzəriyyəyə, mücərrəd nəzəri mülahizələrə əsaslanan, nəzəriyyə ilə oynayan adam; yalançı alim.

NƏZƏRİYYƏBAZLIQ (ID - 30971)

is. Real varlıq və ya praktik fəaliyyətdən sərf-nəzər edərək, yalnız nəzəriyyə, mücərrəd mülahizələrlə məşğul olma.

NƏZƏRİYYƏÇİ (ID - 30972)

is. Elmin, incəsənətin hər hansı bir sahəsinin nəzəri məsələlərini işləməklə məşğul olan şəxs. Nəzəriyyəçi fizik.

Bu səhifə 80 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla