Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

NEFTÇİ (ID - 30723)

is. 1. Neft sənayesi işçisi, həmçinin neft mütəxəssisi (mühəndis, texnik və s.). [Qüdrət:] Sevmək lazımdır gəncləri! Onlardan qorxmaq, özgələrinə yaraşsa da, biz neftçilərə qətiyyən yaraşmır. M.Hüseyn. Xəzər gülür, min...

NEFTÇİLİK (ID - 30724)

is. Neftçinin işi, peşəsi.

NEFTDAŞIYAN (ID - 30725)

sif. və is. Neft daşımağa məxsus (tanker, avtomobil və s.). Ertəsi gün sübh tezdən Azad tacir Hacı Hadinin neftdaşıyan barjında Həştərxana yola düşdü. A.Şaiq.

NEFTLİ (ID - 30726)

sif. 1. Tərkibində neft olan; neft verən. Neftli lay.
2. Neftə bulaşmış, neftə batmış. Neftli qab. Neftli əsgi. - Buruqların dörd tərəfində müxtəlifi ölçüdə neftli, mazutlu borular... M.İbrahimov.

NEFTLİLİK (ID - 30727)

is. Neft vermə qabiliyyəti (torpaqda, yer laylarında). Layın neftlilik dərəcəsi.

NEFTTƏMİZLƏYƏN (ID - 30728)

sif. tex. Nefti sudan ayıran. Nefttəmizləyən qurğu.

NEHRƏ (ID - 30729)

is. Yağ çıxartmaq üçün içində qatıq çalxalanan saxsıdan və ya ağacdan qayrılmış uzunsov qab. Çöldə hər övrəti-qarabaği; Nehrədə çalxayır gözəl yaği. S.Ə.Şirvani. [Bahar:] Axşamacan cəhrə əyir, inək sağ, qatıq çal,...

NEKROLOQ (ID - 30730)

is. [yun.] Ölən adamın həyat və fəaliyyəti haqqında məqalə-məlumat.

NEKTAR (ID - 30731)

[yun.] 1. Qədim yunan əsatirində allahlara əbədi gənclik və gözəllik verən içki; abi-həyat.
2. bot. Ali bitkilərdə çiçək ballıqlarının ifraz etdiyi şəkərli şirə.

NEKTARİ (ID - 30732)

is. [yun.] bot. Ali bitkilərin güllərində nektar ifraz edən orqan.

NEQATİV (ID - 30733)

[lat. negativus - mənfi] Foto lövhəciyində və ya lentində bir şeyin tərsəsinə (ağın qara və qaranın ağ) düşmüş şəkli, həmçinin bu cür şəkil düşmüş fotoplastinkası və ya fotolenti.

NEMES (ID - 30734)

[rus. немец] bax alman. Qırdırma nemes xalqını haqsız yerə, zalım; Bir gün gələcək, qorx o cəza məhkəməsindən. Ə.Vahid.

NEMƏT (ID - 30735)

is. [ər.] 1. Yaşamaq üçün lazım olan şeylərin məcmusu (yeyəcək, içəcək və s.); rifah. ..Bazar-dükanda cəm olan dünyanın hər bir neməti yeməli və içməli qəbilindən - hamısı həməvaxt şəhər əhli üçün mühəyyadır. C.Məmmədquluzadə.
2....

NEN (ID - 30736)

is. Nen, Yamal-Nen və Rusiya Federasiyasına daxil Taymır milli mahallarının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam.
neo... [yun. neos - yeni] Bir sıra xarici sözlərin (isim və sifətlərin) qabağında, onlara yenilik...

NEOANTROP (ID - 30737)

is. [yun.] Müasir insan növünün ümumiləşdirilmiş adı.

NEOLİT (ID - 30738)

[yun. neos - yeni və lithos - daş] Daş dövrünün axırıncı epoxası, yeni daş dövrü.

NEOLOGİZM (ID - 30739)

[yun. neos - yeni və logos anlayış] dilç. Dildə yeni əmələ gəlmiş söz və ya ifadə.

NEON (ID - 30740)

[yun. neos - yenidən] Havanın tərkibinə daxil olan rəngsiz və iysiz qaz - kimyəvi element (elektrik lampalarında, siqnal, reklam və s.-dəki işıqlandırıcı cihazlarda işlədilir). □ Neon lampası - içi neonla doldurulmuş qaz lampası...

NEPMAN (ID - 30741)

[rus. Новая экономическаф политика (yeni iqtisadi siyasət) və alm. Mann - adam] tar. Yeni iqtisadi siyasət dövründə meydana gəlmiş sahibkar, alverçi.

NEPTÜN (ID - 30742)

is. [lat.] 1. Günəş sisteminin Günəşdən məsafəsinə görə səkkizinci planeti.
2. Qədim Roma mifologiyasında bulaqlar və çaylar allahı.

NERV (ID - 30743)

[lat.] dan. Sinir, əsəb. Burada Gülzarın artıq bütün nervləri, bütün ilikləriparçalanıb, boğuq səslə inlədi. C.Cabbarlı.

NEŞTƏR (ID - 30744)

is. [fars.] 1. Sancan heyvanlarda (əqrəb, arı və s.-də) sancdıqları yerə zəhər buraxmaq üçün orqan. Əqrəb kimi neştər gücü var dırnağımızda. M.Ə.Sabir. //Məc. mənada. Allah yaman gözdən saxlasın, gözəl ceyildir. Düşmən...

NEŞTƏRLƏMƏ (ID - 30745)

“Neştərləmək” dən f.is.

NEŞTƏRLƏMƏK (ID - 30746)

f. 1. Neştərlə deşmək, kəsmək, yarmaq. Xan Əsliyə həsrət qoydun Kərəmi; Xəncər alıb neştərlədin yaramı. Aşıq Kərəm.
2. məc. dan. Sancmaq, acılamaq. Arı əlimi neştərlədi. // Məc. mənada. [Xanpəri:] Səndən söz soruşurlar,...

NEŞTƏRLƏNMƏ (ID - 30747)

"Neştərlənmək” dən f.is.

NEŞTƏRLƏNMƏK (ID - 30748)

məch. Neştərlə deşilmək.

NEŞTƏRLİ (ID - 30749)

sif Neştəri olan. Neştərli heyvanlar (arı, əqrəb və s.).

NETTO (ID - 30750)

[ital.] 1. Əmtəənin qabsız xalis kütləsi.
2. İtkilər, ayırmalar və s. çıxıldıqdan sonra mənfəətin, büdcənin həcmi.

NEVRALGİYA (ID - 30751)

[yun. neuron - damar və algos - ağrı] Hər hansı bir sinirin və onun qabığının zədələnməsi nəticəsində həmin sinirin keçdiyi yerdə əmələ gələn ağrı.

NEVRİT (ID - 30752)

[yun.] tib. Zədə, soyuqdəymə, infeksiya və s. nəticəsində törəyən sinir iltihabı.

NEVROLOGİYA (ID - 30753)

[yun. neuron - damar və logos - elm] Sinir sistemi və onun xəstəliklərindən bəhs edən elm.

NEVROZ (ID - 30754)

[yun.] Daxili üzvlərin funksiyalarının, mübadilə prosesinin pozulması və s. şəklində təzahür edən mərkəzi sinir sistemi xəstəliyi. Ürək nevrozu. Ümumi nevroz.

NEY (ID - 30755)

is. [fars.] 1. Qarğıdan, qamışdan düzəldilən, nəfəslə çalınan musiqi aləti. Çobanın çaldığı neyin səsi də qoyun mələşmələrinə qarışaraq bir musiqi ansamblını xatırladır. M.S.Ordubadi. Sahildə ağ yelkənli qayıqda xidmət...

NEYBƏT (ID - 30756)

is. [ər.] Çirkin, kifır, eybəcər. Ağ üzdə qara xal ziynətdir, qara üzdə ağ xal neybət. (Ata. sözü). Az qalır doxsana çatsın yaşı neybət kişinin; Varlığı bağrımı çatlatdı bu heybət kişinin. M.S.Ordubadi.

NEYBƏTLİK (ID - 30757)

is. Çirkinlik, kifirlik, eybəcərlik. [Ələkbər:] Yox canım! Qumru hara, belə kifirlik, neybətlik hara! Mir Cəlal.

NEYÇİ (ID - 30758)

is. Ney çalan musiqiçi.

NEYİSTAN (ID - 30759)

is. [fars.] klas. Qamışlıq, çoxlu qamış bitən yer. Üz qoyuram gah neyistanlara; Bir sürü aslan görürəm, qorxmuram. M.Ə.Sabir. Əsdikcə neyistanə bütün rəşə salır bad; Min nəğmeyi-cansuz edər ol nəğmələr icad. A.Səhhət.

NEYLON (ID - 30760)

[ing. ] Süni lif növü, habelə lifdən toxunmuş parça. // Belə lifdən toxunmuş. Neylon kofta. Neylon paltar. - Naznaz atlaz paltarını yığıb, neylon corablarda işıldayan qılçalarını qabağa verərək maşından çıxır. M.İbrahimov.
neyro......

NEYRON (ID - 30761)

is. [yun.] Sinir sisteminin əsas funksional və quruluş vahidi.

NEYSAN (ID - 30762)

bax niysan. Birinökər, biri ağa; Göydən yerə neysan yağa. Aşıq Əli. Dağa qalxır dumanlar; Tez-tez yağır neysanlar. A.Səhhət.

NEYTRAL (ID - 30763)

[lat. neuter - nə o, nə bu]
kim. Nə turşu, nə qələvi reaksiyası verməyən. Neytral məhlul.
2. xüs. Orqanizmə nə müsbət, nə də mənfi təsir edən (maddə, dərman və s. haqqında).

NEYTRALLAŞDIRICI (ID - 30764)

is. və sif. kim. Neytral edən, neytral hala salan, neytrallaşdıran (bax neytral).

NEYTRALLAŞDIRMA (ID - 30765)

kim. “Neytrallaşdırmaq” dan f.is.

NEYTRALLAŞDIRMAQ (ID - 30766)

f kim. Məhlulun turşu xassəsini qələvi, qələvi xassəsini isə turşu vasitəsilə yox etmək.

NEYTRALLAŞMA (ID - 30767)

"Neytrallaşmaq” dan f.is.

NEYTRALLAŞMAQ (ID - 30768)

f kim. fiz. Neytral hala keçmək, neytral olmaq (bax neytral).

NEYTRON (ID - 30769)

[lat. neutum - nə o, nə bu] Atomun nüvəsinin tərkibinə daxil olan elektrik yükündən məhrum hissəcik.

NƏ1 (ID - 30770)

1. sual əvəz. Bu və ya digər əşyanı, vəziyyəti, halı, hadisəni müəyyənləşdirmək üçün sual məqamında işlədilir. Nə dedin? Nə olan işdir? Nə olub? Bu nə evdir?
əvəz. Təsdiq bildirən feillərə inkarlıq mənası verir....

NƏ2 (ID - 30771)

bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır (əsasən təkrar edilərək işlədilir, və, də, də ki bağlayıcılarından biri artırılır). Nə şiş...

NƏBADƏ (ID - 30772)

[fars.] dan. bax məbadə. [Dəşgüvar:] Gərək siz evləri gəzib, taza anadan olan oğlan uşaqlarını oğurlayıb öldürəsiz. Amma nəbadə camaat bilə. (Nağıl). [Ana:] Yola salanda dedim, oğul, düşmənə nəbadə arxa çevirəsən, südüm...

Bu səhifə 80 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla