Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

NAZİKCƏ (ID - 30673)

sif 1. Çox nazik, olduqca nazik. Nazikcə çubuq.
məc. Çox incə, incəqəlbli, həssas, riqqətli. Mürsəl öz dostu haqqında söhbətə ara vermədi: - Ana, Ataş nazikcə bir oğlandır (dedi). Ə.Vəliyev.

NAZİKDİŞ(Lİ) (ID - 30674)

bax narındiş(li). [Ana] başımı dizinin üstünə qoyub gah sığallayır, hərdən də saçımı yuyub nazikdiş daraqla darayırdı. Ə.Vəliyev.

NAZİKDODAQ(LI) (ID - 30675)

sif Dodaqları nazik olan. Nazikdodaq qız.

NAZİKQABIQ(LI) (ID - 30676)

sif Qabığı nazik olan. Nazikqabıq nar. Nazikqabıq qoz.

NAZİKQAŞ(LI) (ID - 30677)

sif Qaşları nazik, incə olan. Nazikqaş gəlin.

NAZİKLƏNMƏ (ID - 30678)

"Naziklənmək” dən f.is.

NAZİKLƏNMƏK (ID - 30679)

b a x nazikləşmək.

NAZİKLƏŞDİRİLMƏ (ID - 30680)

“Nazikləşdirilmək’dən f.is.

NAZİKLƏŞDİRİLMƏK (ID - 30681)

məch. Daha da nazik hala salınmaq, daha nazik edilmək.

NAZİKLƏŞDİRMƏ (ID - 30682)

"Nazikləşdirmək” dən f.is.

NAZİKLƏŞDİRMƏK (ID - 30683)

f. Daha da nazik etmək, qalınlığını azaltmaq. Taxtanı nazikləşdirmək. Yorğanı nazikləşdirmək.

NAZİKLƏŞMƏ (ID - 30684)

“Nazikləşmək” dən f.is.

NAZİKLƏŞMƏK (ID - 30685)

f. 1. Nazik olmaq, nazik hala düşmək; incələşmək. [Bəziləri] gecə evdə yatandapapaqlarını başlarından çıxartmırlar, bunun da nəticəsi bu olur ki, mürur ilə onların başlarının çanağı nazikləşir və kiçilir. C.Məmmədquluzadə.
Arıqlamaq,...

NAZİKLİK (ID - 30686)

is. 1. Nazik şeyin halı (qalınlıq müqabili). Parçanın nazikliyi. Paltarın nazikliyi. - Hər şey nazikliyindən sınsa, insan yoğunluğundan sınar. (Ata. sözü).
2. məc. İncəlik, həssaslıq, riqqət. Naziklik ilə qönçeyi-xəndanı...

NAZİKMƏZAC (ID - 30687)

sif. [fars. nazik və ər. məzac] Məcazı, təbiəti, xasiyyəti zərif, incə, xoş olan. Nazikməzac adam.

NAZİKTƏR (ID - 30688)

sif. [fars.] klas. İncə, zərif. Sona gər xidmət edən bir məhi-gül-peykər ola; Qaməti sərvdən əla, əli naziktər ola. Aşıq Mirzə.

NAZİKÜRƏK(Lİ) (ID - 30689)

sif. Ürəyi yumşaq, qəlbi nazik, tez riqqətə gələn; incəqəlbli. Nazikürək adam. - Kəl Həsən çox nazikürək idi. Cavana dedi: - Ay cavan, qəm yemə, bu dəqiqə səni məşuqənə yetirərəm. (Nağıl).

NAZİKVÜCUD(LU) (ID - 30690)

bax nazikbədən(li). [Budaq:] Ucaboy, nazikvücud Qarayev çox bikef idi. Ə.Vəliyev

NAZİKYARPAQ(LI) (ID - 30691)

sif. Yarpaqları nazik olan. Nazikyarpaqlı kol.

NAZİL (ID - 30692)

[ər.]: nazil olmaq klas. - dini etiqadlara görə Allah tərəfindən göydən düşmək, gəlmək, enmək. Allah-taalanın hər bir bəlası gərək bizim bədbəxt vilayətə nazil ola. C.Məmmədquluzadə.

NAZİLMƏ (ID - 30693)

"Nazilmək” dən f.is.

NAZİLMƏK (ID - 30694)

bax nazikləşmək. Usta Ağabalanın saqqalı gicgahlarına getdikcə ucları nazilib gözəl surətdə qulaqlarına yapışırdı. Çəmənzəminli. Balaca qızın boğazı armud saplağı kimi nazilmişdi. M.Hüseyn. Qışqıraqışqıra getdikcə...

NAZİM (ID - 30695)

is. [ər.] 1. Nizama salan, tənzim edən, qaydaya salan. //bax nizamlayıcı 2-ci mənada. Nazim çarxı.
2. köhn. Bir əhvalatı, hekayəti nəzmə çəkən; şair.

NAZİR (ID - 30696)

is. [ər.] 1. Nazirliyə (1-ci mənada) başçılıq edən hökumət üzvü. Maliyyə naziri. Maarif naziri. - Nazir onları öz kabinəsində qəbul etdi. S.Hüseyn. Bakıdan nazir kəndə gələndə birbaş maşını sürür tarlaya, kolxozçularla...

NAZİRLİK (ID - 30697)

is. 1. Dövlət idarəsinin hər hansı bir sahəsinə rəhbərlik edən mərkəzi hökumət orqanı, habelə həmin idarənin yerləşdiyi bina, ev. Maarif nazirliyi. Daxili işlər nazirliyi. Nazirlikdə işləmək. - [Ümid] sabah nazirliyə gedib...

NAZ-QƏMZƏ (ID - 30698)

is. [fars. naz və ər. qəmzə] İşvə, süzgün baxış, cilvə. Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən; Naz-qəmzələri canıma düşdü. Aşıq Ələsgər. [Almaz:] Canım, bir kəlmə danış onlardan, zalım uşaqlarının naz-qəmzəsi adamın...

NAZLAMA (ID - 30699)

“Nazlamaq” dan f.is.

NAZLAMAQ (ID - 30700)

f. Əzizləmək, nazını çəkmək, oxşamaq, nəvaziş etmək. Uşağı nazlamaq.
Üstünə bəzəkli yumşaq taftadan; Alafa çəkərdi, nazlardı səni. R.Rza.

NAZLANDIRMA (ID - 30701)

"Nazlandırmaq” dan f.is.

NAZLANDIRMAQ (ID - 30702)

f Oxşamaq, nazını çəkmək, əzizləmək, nəvaziş etmək. [Mirzə Cəmil:] Özü də [ər] elə adam olsun ki, [Hürünü] quş kimi yemləsin, nazlandırsın. Ə.Vəliyev. [Ədhəm] Nisəyə yaxınlaşdı, onu oxşamaq, nazlandırmaq xəyalına...

NAZLANMA (ID - 30703)

"Nazlanmaq” dan f.is.

NAZLANMAQ (ID - 30704)

f Naz eləmək, işvə etmək, naz satmaq. [Koroğlu:] Qarı deyəndə tozlanır; Gəlin deyəndə nazlanır. “Koroğlu” . Sara xanım bu sözdən sonra qara kirpiklərini bir-biri üzərinə tikərək nazlandı.. M.S.Ordubadi. Qarşımda nazlanıb...

NAZLI (ID - 30705)

sif Şivəli, qəmzəli, işvəli. Adətdir aşiqin nazlı yar ilən; Arasında belə çəm-xəm olubdur. Q.Zakir. Alagözlü, nazlı dilbər; Elindən xəbərin varmı? Aşıq Ələsgər. // Ərköyün, ərköyün böyümüş. Nazlı qız. // Obrazlı...

NAZLICA (ID - 30706)

“Nazlı” dan oxş. Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; Işvəli, qəmzəli, çəm-xəmli nigarım, bəri bax. S.Ə.Şirvani.

NAZLI-DUZLU (ID - 30707)

sif. dan. İşvəli, qəmzəli, qanışirin, xoş, şux. Nazlı-duzlu qız. Nazlıduzlu gəlin.

NAZNAZI (ID - 30708)

is. mus. Ağır templi Azərbaycan oyun havalarından biri.

NAZ-NEMƏT, NAZÜ NEMƏT (ID - 30709)

is. [fars. naz və ər. nemət] Tam firavanlıq, maddi rifah, səadət. [Alı kişi:] Həsən xan, insan üçün dünyada hər naz-nemətdən şirin şey gözdür. “Koroğlu” . [Nüşabə:] Durmayın, şahanə bir süfrə açın; Ortaya hər çeşid...

NAZ-NƏVAZİŞ (ID - 30710)

bax nəvaziş. [Nadir] ağır və məsul çalışdıqdan sonra gəlib, evdə kimsənin naz-nəvazişini, mehriban rəftarını görmədiyini xatırladı. B.Talıblı.

NEANDERTAL (ID - 30711)

is. [xüs.] 250 min il öncə yaşamış qədim insan.

NECƏ (ID - 30712)

1. zərf Sual məqamında: nə təhər, nə cür. Necəgetdin? Necəgəlmisən? Onu necə gördün? - [Sona xanım:] Dan yeri ağarıb sabah indicə açılar, bilmirəm necə edim? M.F.Axundzadə. [İskəndər:] Hə... ana, kefin necədir? C.Məmmədquluzadə....

NECƏLİK (ID - 30713)

is. Xüsusiyyət, keyfiyyət. [Rüstəm kişi:] Sən torpağın necəliyini məndən soruş, bala! M.İbrahimov.

NEÇƏ (ID - 30714)

1. Əşyanın miqdarını müəyyənləşdirmək üçün işlədilən sual əvəzliyi: nə qədər, nə miqdar. Neçə kitab aldın? Bu gün neçə yerə getmisən? Neçə şagirddən dərs soruşdun? - [Məşədi İbad:] Qardaşoğlu, haqqhesabımız...

NEÇƏNCİ (ID - 30715)

1. Əşyanın sırasını müəyyənləşdirmək üçün sual əvəzliyi; hansı? Neçənci sinifdə oxuyursan? Neçənci mərtəbədə yaşayır?
2. zərf mənasında. Bir dəfə deyil, bir neçə dəfə; çox, təkrarən. Neçənci gündür gəlibgedir....

NEÇİN, NEÇÜN (ID - 30716)

“Nə üçün” sual əvəzliyinin şeirdə və canlı dildə işlənən forması. Təəccübəm ki, neçin rəhmə gəlmədin, zalım? Fəraq oduna yaxıb salmısan nə halə məni! X.Natəvan. [Mehriban:] Neçin gözləriniz xəyala daldı? Nə oldu...

NEFRIT (ID - 30717)

[yun.] tib. Böyrək iltihabı.

NEFT (ID - 30718)

is. Yanacaq kimi işlədilən, habelə bir çox müxtəlif məhsullar (benzin, vazelin, parafin və s.) almaq üçün xammal kimi istifadə olunan, adətən tünd-qəhvəyi və ya qara rəngli yağlı mineral maye. □ Ağ neft - yanacaq kimi istifadə...

NEFTAYIRAN (ID - 30719)

is. Neftayırma sənayesi işçisi. Neftayıranların yarışı. //bax neftayırma. [Zərifə] sənət məktəbində oxudu, oranı qurtarandan sonra neftayıran zavoda işləməyə getdi. H.Seyidbəyli.

NEFTAYIRMA (ID - 30720)

is. və sif. Xam nefti üzvi hissələrinə ayırmaqla məşğul olan. Neftayırma zavodu.

NEFTÇIXARAN (ID - 30721)

is. Neftçıxarma sənayesi işçisi. Neftçıxaranlar bu gün təmirçilərin işindən çox razı qalmışdılar. (Qəzetlərdən).

NEFTÇIXARMA (ID - 30722)

is. və sif. Neft istehsalı ilə, neft çıxarılması ilə məşğul olan. Neftçıxarma briqadası. // Neft istehsalı ilə, neft çıxarılması ilə əlaqədar olan. Neftçıxarma planı.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla