Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

EŞELONLAMAQ (ID - 11997)

f hərb. Eşelonlar (1-ci mənada) halında yerləşdirmək.

EŞELONLANMA (ID - 11998)

"Eşelonlanmaq” dan f.is.

EŞELONLANMAQ (ID - 11999)

məch. hərb. Eşelonlar halında yerləşdirilmək.

EŞƏLƏK (ID - 12000)

is. məh. Alma, armud, heyva kimi meyvələrin yeyilməyən iç hissəsi.

EŞƏLƏMƏ (ID - 12001)

"Eşələmək” dən f.is.

EŞƏLƏMƏK (ID - 12002)

f 1. Torpaq, kül kimi toz halında olan şeyləri bir şeylə ehmallı qazımaq, qarışdırmaq. Kərim kişi.. tonqalın közünü eşələyərək sözə başladı.. M.Ibrahimov. Qazan xan tonqalın kənarında oturub gözünü bir nöqtəyə zilləmiş,...

EŞƏLƏNMƏ (ID - 12003)

“Eşələnmək” dən f.is.

EŞƏLƏNMƏK (ID - 12004)

qayıd. 1. Ayaqları ilə torpağı qurdalayaraq, qazaraq özünə yem aramaq. Cücələrim birər-birər; Suyu görüb yavuq gələr; Içər, gedər, eşələnər. A.Səhhət. Çadırımızın dörd bir yanı açıqlıq olduğundan toyuq cücələri...

EŞƏNƏK (ID - 12005)

is. 1. Toyuğun qazıb açdığı, eşələyib açdığı yer, eşilmiş yer. Toyuq eşənəyi.
Toyuğun başı kəsiləndə eşənəkdə qalar. (Ata. sözü).
məc. Qarışdırılmış, eşələnmiş, tökübtöküşdürülmüş, qatma-qarışıq...

EŞİDƏN (ID - 12006)

is. dan. Dinləyici, dinləyən. Radio eşidənlər.

EŞİDİLMƏ (ID - 12007)

“Eşidilmək” dən f.is.

EŞİDİLMƏK (ID - 12008)

məch. 1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat-qarışıq bir səs eşidildi. A.Şaiq. Göydə ulduz ulduzu çağırırdı.. Yaxından dənizin uğultusu eşidilirdi. M.Hüseyn. Birdən lap...

EŞİDİLMƏZ (ID - 12009)

sif və zərf Eşidilməsi mümkün olmayan, eşidilməyən. [Musa kişinin] yalnız ağzına dəsmal basdıqda səsi eşidilməz oldu. M.Ibrahimov.

EŞİDİLMƏZLİK (ID - 12010)

is. Eşidilməsi mümkün olmayan səsin halı.

EŞİK (ID - 12011)

is. 1. Bayır, dışarı, çöl. Gecənin bir aləmində Nəbi evdən eşiyə çıxır. “Qaçaq Nəbi”. Hacı Həsən bir söz deməyib gəlir, yapışır Iskəndərin qolundan və çəkə-çəkə aparır eşiyə. C.Məmmədquluzadə. [Dərviş:]...

EŞİKAĞASI (ID - 12012)

is. 1. tar. Şah saraylarında təşrifat məmuru. [Nadir şah] eşikağası mənsəbini [İbrahimxəlil ağanın oğlu Fəzləli bəyə] münasib gördü və bu qulluğu o mərhumə verdi. M.Adıgözəlbəy. Zamanı eşikağası işdən agah etdi, biçarə...

EŞİLMƏ (ID - 12013)

“Eşilmək” dən f.is.

EŞİLMƏK (ID - 12014)

məch. 1. Eşik-eşik edilmək, qazılmaq, qazıq-qazıq edilmək. Meşələr kökündən eşilir, qocaman palıd ağacları hərləməsinə qazılır, kökündən və damarlarından kəsilir, gurultu ilə yerə gəlirdi.. S.Rəhimov.
2. Burum-burum...

EŞİM-EŞİM (ID - 12015)

sif Buruq-buruq, buruq, burum-burum. Eşim-eşim dağ yolu.

EŞİTDİRİLMƏ (ID - 12016)

“Eşitdirilmək” dən f.is.

EŞİTDİRİLMƏK (ID - 12017)

məch. Hiss etdirilmək, qulağına çatdırılmaq, xəbərdar edilmək, bildirilmək.

EŞİTDİRMƏ (ID - 12018)

“Eşitdirmək” dən f.is.

EŞİTDİRMƏK (ID - 12019)

EŞİTMƏ (ID - 12020)

“Eşitmək” dən f.is. Eşitmə orqanı.

EŞİTMƏK (ID - 12021)

f 1. Hər hansı bir səsi qulaqla qavramaq, almaq, duymaq, mənimsəmək. Danışanların səsini eşitmək. O biri otaqdan səs eşitmək. - Əz qəza Gülbadamın səsini kəndin kənarından keçərkən bir adam eşidib səslənir: - Ay adam, kimsən?...

EŞİTMƏMƏZLİK (ID - 12022)

is. 1. Eşitmək qabiliyyətinin olmadığı hal; karlıq.
2. Eşitməmə, dinməmə, qulaq asmama, əməl etməmə.
□□ (Özünü) eşitməməzliyə vurmaq (qoymaq) - özünü eşitməyən kimi göstərməyə çalışmaq, əhəmiyyət verməmək,...

EŞİTMƏZLİK (ID - 12023)

bax eşitməməzlik. Əttar Həsən eşitməzlik edib evə girdi və qapını çəkib bərk örtdü. Çəmənzəminli.

EŞQ (ID - 12024)

is. [ər.] 1. Sevgi, məhəbbət, sevda, böyük istək hissi, sonsuz bağlılıq. Vətən eşqi. Ovlad eşqi. Həyat eşqi. - Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır; Eşq afətican olduğu məşhuri-cahandır. Füzuli. Dilidivanə sevər can...

EŞQBAZ (ID - 12025)

[ər. eşq və fars. ...baz] Qadın düşkünü, arvadbaz, aşiqanə macəraları sevən adam.

EŞQBAZLIQ (ID - 12026)

is. 1. Eşq macəralarına meyil, yalandan eşq yetirmə, məhəbbətdən danışma, sevişmə. ..Uşaqlarımız bekar qalanda ya gərək teatrlarımıza gedib eşqbazlıq nümayişlərinə tamaşa eləsinlər, ya gərək küçə qapılarının ağzına...

EŞQLİ (ID - 12027)

sif. Hərarətli, həyəcanlı, ehtiraslı. Eşqli qəlb. - Qan salmağa aralığa; Çox eşqli pərvanəsən. “Qurbani”. [Rüxsarə] ..ancaq Həsənin hərarətli nəfəsi ilə eşqli dodaqlarını hiss edirdi. T.Ş.Simurq.

EŞQNAMƏ (ID - 12028)

is. [ər. eşq və fars. ...namə] Aşiqanə məktub, eşq, sevgi ifadə edən məktub. Bir-birlərinə deyəcəkləri sözləri aylardan bəri əzbərləmişdilər, ortalığa atılaraq arzular böyük həcmli bir eşqnaməni təşkil edirdi. M.S.Ordubadi....

EŞQPƏRVƏR (ID - 12029)

[ər. eşq və fars. ...pərvər] Eşq bəsləyən, eşq yetirən, sevən. [Sofiya xanım:] Sizin bu qədər eşqpərvər bir qəlbə malik olduğunuzu zənn etməzdim. Çəmənzəminli.

EŞMƏ1 (ID - 12030)

1. “Eşmək” dən f.is.
sif. Burulmuş, eşilmiş, eşilib hazırlanmış. Eşmə qamçı. - Molla uzun və qara müştüyün başına sancılmış eşmə papirosa qullab vuraraq ətrafına tüstü yayırdı.. T.Ş.Simurq. [Koxa:] Şahməmməd,...

EŞMƏ2 (ID - 12031)

is. Uşaqların aşıqla oynadıqları bir oyun adı.

EŞMƏ-EŞMƏ (ID - 12032)

bax eşim-eşim. Nəbinin bığları eşmə-eşmədir; Papağı güllədən deşmə-deşmədir. “Qaçaq Nəbi”.

EŞMƏK1 (ID - 12033)

f 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s.-ni). ..[Pələng də] məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı-acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı. A.Şaiq. Səlim ilğım kolunun dibini balaca bel ilə eşməyə başladı....

EŞMƏK2 (ID - 12034)

is. məh. Yaxası xəzli, gödəkqollu, qadın üst geyimi.

EŞSİZ (ID - 12035)

sif. [türk.] 1. Yalqız qalmış, tək qalmış; yoldaşsız, dostsuz, kimsəsiz.
Misilsiz, misli olmayan, tayı-bərabəri olmayan. [Xəyyam:] Söylə, ey sevgili, eşsiz mələkim; Kim zəhər qatdı gülər ömrünə, kim?! H.Cavid.

EŞŞƏK (ID - 12036)

is. 1. At fəsiləsindən iribaşlı, alçaqboylu, uzunqulaqlı yük və minik heyvanı; uzunqulaq. Allaflar çuval-çuval arpa, buğda və saman alıb arabalara doldurur, eşşəklərə yükləyirdilər. A.Şaiq. Qulam dayının aldığı boz eşşək...

EŞŞƏKARISI (ID - 12037)

is. zool. Zərqanadlılar fəsiləsindən arıya bənzər sarı, parlaq qanadı olan, iynəli böcək.

EŞŞƏKBELİSINDIRMA, EŞŞƏKBELİSINDIRDI (ID - 12038)

is. Uşaqların dombaltma durub biri-birinin belindən atılaraq oynadıqları oyun; atlanbac.

EŞŞƏKBİYANI (ID - 12039)

is. bot. Yazdan bir qədər keçmiş bitən pis qoxulu alaq otu.

EŞŞƏKÇİ (ID - 12040)

is. 1. köhn. Eşşəklərə baxan, xidmət edən mehtər. Oraya yığılanlar kimdirlər? Biri xanın eşşəkçisinin nəvəsi deyilmi? Ə.Haqverdiyev. Eşşəyə minmiş adam. Məhəmmədhəsən əlini eşşəkçinin qurşağına salıb çəkə-çəkə...

EŞŞƏKÇİLİK (ID - 12041)

is. köhn. Eşşəklə yük daşıma peşəsi.

EŞŞƏKQANQALI (ID - 12042)

is. bot. Tikanlı, dilikdilik yarpaqları olan yabanı bitki.

EŞŞƏKLİ (ID - 12043)

sif. Eşşəyi olan. Eşşəkli köç.

EŞŞƏKLİK (ID - 12044)

is. Qanmazlıq, anlamazlıq, kobudluq, heyvanlıq. Planların alt-üst olmasına səbəb Kəşaninin eşşəkliyi və xamlığı olmuşdu. Qantəmir. □ Eşşəklik eləmək axmaq bir iş görmək, tərbiyəsiz bir hərəkət göstərmək. [Allahqulu:]...

EŞŞƏKOYUNU (ID - 12045)

is. dan. Axırı savaşmaya, qovğaya çevrilən qaba zarafat. Eşşəkoyunu başlamaq.

EŞŞƏKTURPU (ID - 12046)

is. bot. Kökü turpa bənzər yabanı alaq otu.

Bu səhifə 86 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla