Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

EHTİRAMSIZ (ID - 11547)

sif. Hörmət və nəzakət qaydalarını gözləməyən, hörmət göstərməyən, nəzakətsiz, ədəbsiz, mərifətsiz.

EHTİRAMSIZLIQ (ID - 11548)

EHTİRAS (ID - 11549)

is. [ər.] 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. [Xəlifə:] Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi. H.Cavid. Sübhanverdizadə düşünür, getdikcə hərisliyi artır, gözlərində...

EHTİRASLA (ID - 11550)

zərf 1. Coşqunluqla, eşqlə, həyəcanla. Şamxal ələ keçirdiyi ovu yırtıcı bir ehtirasla parçalamaq fikrində deyildi. İ.Şıxlı.
2. Hərisliklə, qızğınlıqla. Maya zərif qollarını açıb məhəbbət və ehtirasla Qaraşın boynuna...

EHTİRASLI (ID - 11551)

sif. 1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə. // Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan. Ehtiraslı ovçu. Ehtiraslı oyunçu. Ehtiraslı futbol azarkeşləri. - Məmun ehtiraslı mütaliəçi idi. Çox...

EHTİRASSIZ (ID - 11552)

sif. və zərf Həvəssiz, hərarətsiz, şövqsüz. Ehtirassız adam. Ehtirassız danışmaq.

EHTİŞAM (ID - 11553)

EHTİŞAMLA (ID - 11554)

zərf Ehtişamlı bir surətdə, əzəmətlə, möhtəşəm. Qoca Qafqaz yaranandan yaşamışdır ehtişamla. M.Rahim.

EHTİŞAMLI (ID - 11555)

sif. Əzəmətli, dəbdəbəli, təntənəli, çox möhtəşəm. Ehtişamlı saray. Ehtişamlı ziyafət.

EHTİVA (ID - 11556)

[ər.]: ehtiva etmək kit. - içinə almaq, daxilində olmaq, tərkibində yerləşmək, əhatə etmək, qavramaq. [Eyvaz:] Bu, məhəbbətin elə böyük bir anı idi ki, insan öz diqqət və nəcibliyi ilə bütün dünyanı ehtiva etmək istəyir....

EHTİYAC (ID - 11557)

is. [ər.] 1. Hər hansı bir şeyə olan və onsuz keçinmək mümkün olmayan tələbat, gərəklik, lüzum. Xassə, ol rus elminə talib; Onlara ehtiyacımız çoxdur; Bilməsək dil, ilacımız yoxdur. S.Ə.Şirvani. Poçt yolu ilə gəlib-gedənlərin...

EHTİYACSIZ (ID - 11558)

zərf Heç bir ehtiyac hiss etmədən, maddi cəhətdən heç bir çətinlik çəkmədən. Ehtiyacsız yaşamaq.

EHTİYAT (ID - 11559)

is. [ər.] 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş,
saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı. Taxıl ehtiyatı. Mal ehtiyatı. - [Qoca] ..son qonaq ehtiyatı üçün saxladığı böyük şanı kəsib tabaqda buraya...

EHTİYATKAR (ID - 11560)

[ər. ehtiyat və fars. ...kar] bax ehtiyatlı.

EHTİYATKARANƏ (ID - 11561)

[ər. ehtiyat və fars. ...karanə] b ax ehtiyatla.

EHTİYATKARLIQ (ID - 11562)

bax ehtiyatlılıq.

EHTİYATLA (ID - 11563)

zərf 1. Qorxa-qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək.
..Çox möminlər var ki, Molla Nəsrəddini ehtiyatla bükür kağıza və bir cavan adam tapıb deyir ki, al bunu, oxu...

EHTİYATLANMA (ID - 11564)

“Ehtiyatlanmaq” dan f.is.

EHTİYATLANMAQ (ID - 11565)

f Ehtiyat etmək, qorxmaq, çəkinmək, ürək eləməmək. [Dərviş:] ..Baxdım gördüm, qoca kişi məndən ehtiyatlanıbdır. A.Divanbəyoğlu. Mən, doğrusu, ehtiyatlanmağa başladım. Qantəmir. [Məmmədhüseyn] Cəmilin hökumət pansionuna...

EHTİYATLI (ID - 11566)

sif. 1. Öz hərəkətlərində, işində ehtiyat gözləyən, meydana çıxa biləcək hər bir ehtimala qarşı lazımi tədbir görən. - Məmməd .. ehtiyatlı adam idi. M.İbrahimov. // zərf Ehmallı, üsullu, ehtiyatla. Çıxdım küçəyə və...

EHTİYATLILIQ (ID - 11567)

is. Üsulluluq, tədbirlilik, ehtiyat etmə, çəkinmə. Bir başqası isə ehtiyatlılıq edirdi.. Ə.Əbülhəsən.

EHTİYATSIZ (ID - 11568)

sif. 1. Ehtiyat gözləməyən, işin dal-qabağını gözləməyən, qabaqcadan tədbir görməyən, tədbirsiz, üsulsuz. Ehtiyatsız adam. - Bəzən ehtiyatsız, kiçik bir xata; Böyük faciələr yaradır, demək! S.Vurğun. ..Gurşadyağmur ehtiyatsızyolçuları...

EHTİYATSIZLIQ (ID - 11569)

is. 1. Ehtiyat gözləməmə, qarşıya çıxa biləcək təhlükəni və s.ni qabaqcadan nəzərə alıb heç bir tədbir görməmə, üsulsuzluq. Ehtiyatsızlıq etmək. Gəldiyev .. taxıl tədarükü müvəkkilliyində çalışanda da xamlıq ucundan,...

EHTİYATSIZLIQLA (ID - 11570)

zərf Heç bir ehtiyat gözləmədən, ehtiyatsız. Mahmud .. ehtiyatsızlıqla soruşdu. Ə.Əbülhəsən.

EHTİZAZ (ID - 11571)

is. [ər.] kit. 1. Xəfif surətdə titrəmə, titrəyiş. Çatdıqca incə ruhuma, aldıqca hər nəfəs; Sarsın bütün vücudumu sönməz bir ehtizaz. A.Şaiq. Nədən şəfəqli buludcuqlar öylə çöhrəndə; Bir ehtizaz ilə nəşr eyləməkdə...

EHYA (ID - 11572)

[ər.] klas. Vücuda gətirmə, canlandırma, bərpaetmə. □ Ehya etmək (qılmaq) canlandırmaq, bərpa etmək, vücuda gətirmək. Ehya qılur əgərçi dəmin, ey sənəm; Xəlvət nişinə şahidü şəmü şəkər gərək. Nəsimi. O, Səfəvilər...

EHYANA (ID - 11573)

zərf dan. İşdi, bəlkə, ola bilsin. Ehyana gələ bilmədim. Ehyana bu iş baş tutmadı. - [Cahangir bəy:] ..Ehyana həmin bu yerdə düşmənə rast gəldik, onda nə etməli? N.Vəzirov.

EXİNOKOKKOZ (ID - 11574)

[yun. echino - kirpi və coccus] tib. zool. İtin və bəzi başqa heyvanların bağırsaqlarında yaşayan lentşəkilli tüfeyli qurd. // İnsanın və heyvanın bəzi üzvlərində yaşayıb ağır xəstəliklər törədən bu qurdun sürfələri.

EKİZ (ID - 11575)

sif. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş. Ekiz qardaşlar. Ekiz bacılar. - O gün professor Aslanov deyirdi ki, sizə baxan elə bilir ki, ekiz bacısınız, heç ana-balaya oxşamırsınız. M.İbrahimov. // is. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş uşaqlardan...

EKİZTAY(I) (ID - 11576)

Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar. - Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu. S.Rəhimov.

EKİPAJ1 (ID - 11577)

[fr.] Yaylı minik arabalarının (məs.: fayton, karet və s.-nin) ümumi adı; minik. Birdən Vasili Ivanoviçin qulağına yaylı bir ekipaj taqqıltısı - ucqar kəndlərdə xüsusilə seçilən haman taqqıltı gəldi. Turgenevdən.

EKİPAJ2 (ID - 11578)

[fr.] 1. Gəminin, təyyarənin, tankın və s.-nin şəxsi heyəti; komandası. Tapşırılmış işi layiqincə yerinə yetirmiş ekipaj Bakıya sevinclə qayıdırdı. (Qəzetlərdən).
2. hərb. dəniz. Dəniz piyadasının sahil qoşunu.

EKKER (ID - 11579)

[fr.] Yerdə müəyyən dərəcəli bucaqlar qurmaq üçün geodeziya aləti; künyə.

EKLEKTİK (ID - 11580)

is. [yun.] kit. Eklektizmə meyil edən, eklektizm mövqeyində duran adam.

EKLEKTIK (ID - 11581)

sif [yun.] Eklektizmdən ibarət olan, eklektizm mahiyyətində olan. Eklektik nəzəriyyə. Əsər eklektik xarakter daşıyır.

EKLEKTİKA (ID - 11582)

kit. bax eklektizm.

EKLEKTİKLİK (ID - 11583)

is. Eklektik mahiyyətdə olma. Nəticələrin eklektikliyi.

EKLEKTİSİZM (ID - 11584)

bax eklektizm.

EKLEKTİZM (ID - 11585)

[yun.] kit. Bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi.

EKLİPTİKA (ID - 11586)

[yun.] astr. Göy sferinin, Günəşin xəyali illik hərəkətinin cərəyan etdiyi böyük dairəsi.

EKOLOGİYA (ID - 11587)

[yun. oikos - ev və logos elm, anlayış] Biologiyanın, heyvan və bitki orqanizmlərinin mühitlə qarşılıqlı münasibətindən bəhs edən şöbəsi. Şərti reflekslərin ekologiyasını öyrənmək üçün müşahidələr təbii şəraitə yaxın...

EKOLOJİ (ID - 11588)

sif [yun.] Ekologiyaya aid, ekologiyaya məxsus. Ayrı-ayrı rayonlarda bəzi ekoloji amillər bitkiyə təsir edərək, onun bu rayonlarda becərilməsi və normal inkişaf etməsini təmin edir. I.Axundzadə.

EKONOMIST (ID - 11589)

[yun.] 1. Iqtisadçı.
tar. Ekonomizm tərəfdarı.

EKONOMİZM (ID - 11590)

[yun.] tar. XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində rus sosialdemokratları arasında meydana gəlmiş opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarlarının fikrinə görə, fəhlə sinfi yalnız öz iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq...

EKRAN (ID - 11591)

[fr.] 1. Üzərində kino, yaxud diapozitiv şəkilləri göstərilən ağ səth (məs.: pərdə və s). Mirzə gözlərini televizorun ekranına zilləsə də, orda heç nə görmürdü, elə hey başını yelləyirdi. I.Məlikzadə.
məc. Kino...

EKRANLAMA (ID - 11592)

“Ekranlamaq” dan f.is.

EKRANLAMAQ (ID - 11593)

f tex. Xarici, zərərli təsirdən və s.-dən qorumaq üçün qabağına ekran, sipər və s. çəkmək; pərdələmək.

EKRANLANMA (ID - 11594)

tex. “Ekranlanmaq” dan f.is. Bir şeyi xarici, zərərli təsirlərdən və s.dən qoruma tədbirləri.

EKRANLANMAQ (ID - 11595)

məch. tex. Qabağına ekran çəkilmək.

EKRANLANMIŞ (ID - 11596)

f.sif. tex. Qabağına ekran çəkilmiş, ekranla sipərlənmiş.

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla