Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

EKVATORİAL (ID - 11647)

sif. [lat.] Ekvatora aid olan, ekvatorda olan, ekvatora yaxın, ekvator rayonlarına xas olan. Ekvatorial axınlar. Ekvatorial koordinatlar.

EKVİVALENT (ID - 11648)

[lat.] 1. is. iqt. Başqa bir əmtəənin dəyərini təmsil edən əmtəə. ..Müəyyən bir əmtəənin ekvivalent forması onun başqa əmtəəyə bilavasitə mübadilə edilə bilməsi formasıdır. K.Marks (“Kapital”, tərcümə).
2. sif...

EKVİVALENTLİK (ID - 11649)

is. Bərabərlik, eyni qiymətdə, eyni qüvvədə, eyni mənada olma.

EKZEMA (ID - 11650)

[yun.] tib. Irinli səpkilər, suluqlar şəklində təzahür edən dəri xəstəliyi.

EKZEMALI (ID - 11651)

sif. Ekzeması olan. Ekzemalı xəstə. Ekzemalı ayaq. - Mollayev .. birdən ekzemalı barmaqları ilə [Lalənin] qolundan yapışdı.. M.Hüseyn.

EKZOQAMİYA (ID - 11652)

[yun. exo - xaric və gamos - evlənmə] etnoqr. Öz tayfasından, öz qohum-əqrəbasından, öz ictimai qrupundan evlənməyi qadağan edən adət.

EKZOTERMİK (ID - 11653)

sif [yun. exo - xaric və thermos - isti] kim. Istilik çıxması ilə bağlı olan, istilik verən. Ekzotermik proses.

EKZOTİK (ID - 11654)

sif [yun.] 1. Avropa ölkələri üçün qeyri-adi olan, onlara xas olmayan. Ekzotik ölkələr (avropalılar üçün qeyri-adi olan mədəniyyətə, təbiətə və s.-yə malik ölkələr; məs.: tropik ölkələr).
2. məc. Ümumiyyətlə, qeyri-adi,...

EKZOTİKA (ID - 11655)

[yun.] Avropalılar üçün qeyri-adi görünən hər şey (təbiət, məişət, adət, mədəniyyət və s). 0ərq ekzotikası. Qazma sahibinin ekzotikaya olan meyli o dərəcəyə yetişmişdi ki, bir metr uzunluğunda, yarım metr enində olan qapıya...

EQOİST (ID - 11656)

sif [fr. əsli lat.] Özünü bəyənən, özünü yüksək tutan, ancaq özünü, öz mənafeyini düşünən adam; xudbin. [Süleyman:] Mən hələ ömrümdə bunun kimi eqoist adam görməmişəm. M.Ibrahimov.

EQOİSTLİK (ID - 11657)

is. Eqoist adamın xassəsi, ancaq özünü, öz mənafeyini düşünmə; xudbinlik.

EQOİZM (ID - 11658)

[fr. əsli lat.] bax eqoistlik.

EL1 (ID - 11659)

is. 1. Camaat, xalq, adamlar. El üçün ağlayan gözsüz qalar. (Ata. sözü). Baharfəsli el şad olur sərasər; Hərgiz məndən özgə yoxdur mükəddər. Q.Zakir. Fələyin cəbrindən, el tənəsindən; Dərdim artıb bir ümmana dönübdür....

El (ID - 11660)

anası, el atası - elin başçısı, hamının qayğısını çəkən, dərdinə şərik olan, işinə yarayan, xeyir-şərində iştirak edən adam. [Mirzə Heydər:] A başına dönüm, axır mənim təqsirim nədir? Mən deyəndə bir el anasıyam,...

EL2 (ID - 11661)

“L” hərfinin adı.

ELAM (ID - 11662)

is. [ər.] klas. Bildirmə, anlatma, xəbərdar etmə. Elam etmək. Elam qılmaq.
Bəhərhal, hər nə ki muradınızdır, mənə elam edin! “Mehri-mah”. [Şah Abbas:] Sonra üzün hərəmlərə tutub xitab elədi: ..Mən kəmaliəfisus ilə...

ELAMNAMƏ (ID - 11663)

is. [ər. elam və fars. namə] klas. Elam yazılmış rəsmi vərəqə, bildiriş vərəqəsi. Mötəbər üləma vilayətlərə elamnamələr göndərirdi ki, bundan sonra bir kimsənə cürət etməsin ki, şaha və ümənayidövlətə .. peşkəş...

ELAN (ID - 11664)

is. [ər.] 1. Yazılı, çap olunmuş bildiriş, xəbər, məlumat. Qəzet elanı. Divara elan vurmaq. Dərslərin başlanması haqqında elan. - Üç gün qabaqdan divarlara böyük, rəngli elanlar vurulmuşdu. Mir Cəlal. Elan etmək - 1) hamının...

ELASTİK (ID - 11665)

sif. [yun.] Sıxılıb buraxıldıqda əvvəlki şəklini alan, möhkəm, lakin sıxıldıqda yığıla bilən. Elastik rezin. Elastik yay. Elastik parça. Elastik əzələlər.

ELASTİKİ (ID - 11666)

b ax elastik. Elastiki cisimlər.

ELASTİKİYYƏT (ID - 11667)

köhn. bax elastiklik. Müəyyən sabit mərkəzə cəzb edən və o mərkəzdən məsafiə ilə düz proporsional dəyişən qüvvəyə çox təsadüfi edilir. Belə qüvvəyə elastikiyyət qüvvəsi misal ola bilər. Z.Xəlil.

ELASTİKLİK (ID - 11668)

is. Elastik şeyin hal və keyfiyyəti. Bir elementin müxtəlifizotopları bir-birindən bir çox fiziki xassələri, xüsusən çəkisi, elastikliyi və ərimə temperaturuna görə cüzi də olsa fərqlənir. A.Qarayev.

ELAT (ID - 11669)

top. köhn. Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el. ..Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qazax mahalından bir neçə elat köçüb Qarabağ vilayətinə, Ibrahim xanın təhti-himayəsinə...

ELBAŞI (ID - 11670)

is. tar. Eli idarə edən, elə başçılıq edən şəxs. [İldırım:] Altay, elbaşı sən idin, deyilmi? C.Cabbarlı.

ELBAŞILIQ (ID - 11671)

is. tar. Elbaşının işi, vəzifəsi; başçılıq, rəhbərlik. [İldırım:] Ən baş bir qanun vardır ki, o da hər kəsin başqaya zərərsiz azad istəyidir. “Ellik” işlər üçün isə el özü sıra ilə elbaşılıq edir. C.Cabbarlı.

ELBƏYİ (ID - 11672)

is. tar. El başçısı, el böyüyü; qəbilə, tayfa başçısı. Halbuki Iranda hakimlərin, elbəyilərin, kətxudaların və dövlət məmurlarının nəinki elmi yoxdur, hətta adi savadı da yoxdur. M.F.Axundzadə. [Sönməz:] El talanmışdır....

ELCARI (ID - 11673)

zərf 1. Elliklə, hamılıqla, bütünlüklə, başdan-başa. Yüzlərcə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur; Amma bizim ölkə bütün elcarı gözəldir. Ə.Vahid.
2. Birlikdə, bütün elin iştirakı ilə. Elcarı iş görmək.

ELÇİ (ID - 11674)

is. 1. dipl. Bir dövləti başqa bir dövlətdə təmsil edən diplomatik nümayəndə; səfir.
Oğlan və ya onun adamları tərəfindən qız istəmək üçün qız evinə göndərilən şəxs. [Səkinə xanım:] Söz açıq gərək, [Ağa Həsən]...

ELÇİLƏMƏ (ID - 11675)

"Elçiləmək” dən f.is.

ELÇİLƏMƏK (ID - 11676)

f Elçi düşmək, elçiliyə getmək, qız istəmək.

ELÇİLİK (ID - 11677)

is. 1. Elçinin vəzifəsi, işi. // Elçinin idarəsi. Elçilikdə qəbul.
2. Elçi getmə, qız istəmə. [Gülpəri:] Hacı, qadan alım, mənim elə saçım elçilikdə ağarmayıbdırmı? Ə.Haqverdiyev. [Toğrul:] Adə Yaşar, mən istəyirəm...

ELDARŞAMI (ID - 11678)

is. bot. Azərbaycanın Eldar deyilən yerlərində bitən şam ağacı növü. Eldarşamı .. enli çətirli, gövdəsi düz və ya əyilmiş olan, 18-20 metrə qədər hündürlüyündə ağacdır. Iynələri qısa budaqlar üzərində ikişər yerləşir....

ELDAŞ (ID - 11679)

is. Biryerli, həmyerli, həmvətən. Təyyarənin qanadı toxunur buludlara; Eldaşlarımız gəlir boşluğu yara-yara. R.Rza.

ELEGİYA (ID - 11680)

[yun.] ədəb. 1. Mərsiyə tərzində yazılmış şeir. Elegiya qəmli, kədərli, hüznlü lirik şeir deməkdir. Ölənlərin xatirəsinə yazılmış bu şeirlərdə, bizim mərsiyələrdə olduğu kimi, ağı ünsürləri əsas yer tuturdu. Ə.Sultanlı....

ELEKTRIÇKA (ID - 11681)

[rus.] dan. Elektrik dəmiryol qatarı (vaqonu). Bakı ilə mədən rayonları arasında elektriçka işləyir.
elektro... Mürəkkəb sözlərin, elektrik mənasında olan birinci hissəsi; məs.: elektroaparat, elektrobur, elektrovoz.

ELEKTRIK (ID - 11682)

[yun.] 1. Materiyanın, yüklü hissəciklərdən: elektronlardan, pozitronlardan, protonlardan və s.-dən ibarət forması. Elektrik haqqında nəzəriyyə.
Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində və məişətdə işlədilən enerji növlərindən...

ELEKTRİK (ID - 11683)

[fr. əsliyun.] 1. Bax elektrotexnik.
2. Elektrotexnika sahəsində, elektrik sənayesində işləyən, elektriki tədqiq edən şəxs.

ELEKTRİKKEÇİRMƏ (ID - 11684)

is. fiz. Cismin elektrik cərəyanını keçirmə qabiliyyəti. Metalın elektrikkeçirmə qabiliyyəti.

ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ (ID - 11685)

“Elektrikləndirilmək” dən f.is.

ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK (ID - 11686)

məch. fiz. Elektrik yükü ilə yüklənmək.

ELEKTRİKLƏNDİRMƏ (ID - 11687)

“Elektrikləndirmək” dən f.is.

ELEKTRİKLƏNDİRMƏK (ID - 11688)

f fiz. Cismi elektrik yükü ilə yükləmək. Metalı elektrikləndirmək.

ELEKTRİKLƏNMƏ (ID - 11689)

“Elektriklənmək” dən f.is.

ELEKTRİKLƏNMƏK (ID - 11690)

f fiz. Elektrik yükü qəbul etmək.

ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ (ID - 11691)

“Elektrikləşdirilmək” dən f.is. Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi. Dəmiryollarının elektrikləşdirilməsi. - Mingəçevir eyni zamanda kəndlərimizin elektrikləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. I.Əfəndiyev. Azərbaycanın...

ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK (ID - 11692)

“Elektrikləşdirmək” dən məch.

ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ (ID - 11693)

“Elektrikləşdirmək” dən f.is. // Elektrik enerjisinə keçirmə, elektrik enerjisi tətbiq etmə.

ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK (ID - 11694)

fi Xalq təsərrüfatının bütün sahələrinə elektrik energiyasını tətbiq etmək; hər şeyi elektrik qüvvəsinə keçirmək. Ölkənin başdan-başa elektrikləşdirilməsi. - [Eyvaz:] Dəyirmanı elektrikləşdirmək üçün balaca bir layihə...

ELEKTRİKLƏŞMƏ (ID - 11695)

“Elektrikləşmək” dən f.is.

ELEKTRİKLƏŞMƏK (ID - 11696)

bax elektriklənmək.

Bu səhifə 97 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla