Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ELƏTDİRMƏK (ID - 11747)

“Eləmək” dən icb. bax etdirmək. [Züleyxada] pul yox idi ki, onu dəfn elətdirsin. C.Cabbarlı. Sitarənin bəxtinə məşvərət elətdirmək istəyirdi. Mir Cəlal.

ELƏTMƏ (ID - 11748)

“Elətmək” dən fis.

ELƏTMƏK (ID - 11749)

1. Bax elətdirmək.
2. qədimi. Aparmaq. Ey badi-səba, bəndən elətyarə səlami. Nəsimi. Eylət məni yar olan diyara; Şəm eylə məni məzari-yarə. Füzuli.

EL-GÜN (ID - 11750)

is. Xalq, camaat, el. El-gün içində biabır olmaq. - Eşq üçün babamı atıb, tərk etmək; Ölümdən yamandır el-gün içində<... S.Vurğun.

ELİT(A) (ID - 11751)

[fr.] k.t. 1. Bitki və heyvanların ən seçmə, ən yaxşı nüsxələri. Ən yaxşı heyvanlar elit qrupuna daxil edilir. (Qəzetlərdən).
2. Cəmiyyətin yüksək təbəqəsi.
/

ELİZİYA (ID - 11752)

[lat.] dilç. bax düşüm2

ELQOVAN (ID - 11753)

is. Yayın ikinci yarısına düşən və eli dağdan arana köçməyə məcbur edən soyuq hava (çox vaxt “elqovan ay” şəklində). Tutdu dağı çən boran; Gəldiyenə elqovan. H.K.Sanılı.

ELLƏŞDİRİLMƏ (ID - 11754)

“Elləşdirilmək” dən f.is.

ELLƏŞDİRİLMƏK (ID - 11755)

bax ellikləşdirilmək.

ELLƏŞDİRMƏ (ID - 11756)

“Elləşdirmək” dən f.is.

ELLƏŞDİRMƏK (ID - 11757)

b ax ellikləşdirmək.

ELLƏŞMƏ (ID - 11758)

“Elləşmək” dən f.is.

ELLƏŞMƏK (ID - 11759)

bax ellikləşmək. Belə bir zamanda yatmaq yaraşmaz; Elləşir ölkəmiz, yatma, a tənbəl! Aşıq Əziz.

ELLİ (ID - 11760)

sif 1 Vətəni, yurdu, eli olan. Elli adam.
2. Bir yerdən, bir eldən olan. O mənim ellimdir. - Mən əminəm ki, calal sahibi olan cənabınızla elli olduğumuza görə, tərəfimdə duracaqsınız. M.F.Axundzadə. [Südabənin anası:] Südabə...

ELLİK (ID - 11761)

1. sif Bir yerin bütün camaatına, elinə məxsus olan, bütün xalqa aid olan; ictimai, ümumi. Ellik bağ. Ellik yol. Ellik bayram. Ellik təsərrüfat. - [İldırım:] Ən baş bir qanun vardır ki, o da hər kəsin başqaya zərərsiz, azad istəyidir....

ELLİKCƏ (ID - 11762)

zərf Bütün, başdan-başa, hamılıqca. Ellikcə savadlanmaq. - Çox çəkməz ki, .. Dağıstan camaatı və dağlarda yaşayan əhali ellikcə savadlı və elm sahibi adamlar olacaqlar. M.F.Axundzadə.

ELLİKLƏ (ID - 11763)

bax ellikcə. Adətən onlar [göytəpəlilər] çətinliyə düşəndə, elliklə bir iş lazım gələndə buraya toplaşıb ağsaqqallara qulaq asar, görüləcək işlər barədə tədbir tökərdilər. İ.Şıxlı.

ELLİKLƏŞDİRİLMƏ (ID - 11764)

“Ellikləşdirilmək” dən f.is.

ELLİKLƏŞDİRİLMƏK (ID - 11765)

məch. İctimailəşdirilmək; bütün elin, xalqın, camaatın istifadəsinə verilmək.

ELLİKLƏŞDİRMƏ (ID - 11766)

“Ellikləşdirmək” dən f.is.

ELLİKLƏŞDİRMƏK (ID - 11767)

f İctimailəşdirmək;
bütün elin, camaatın, xalqın istifadəsinə vermək; xalqın, elin malı etmək.

ELLİKLƏŞMƏ (ID - 11768)

“Ellikləşmək” dən f.is.

ELLİKLƏŞMƏK (ID - 11769)

f İctimailəşmək, bütün elin malı olmaq.
2. Dirijabl və aerostatların saxlandığı yer.

ELLİNİST (ID - 11770)

[yun.] köhn. Qədim yunan filologiyası mütəxəssisi. // Ellinizm mədəniyyətinəpərəstiş edən adam.

ELLİNIZM (ID - 11771)

[yun.] 1. Makedoniyalı İskəndərin Şərqi istilasından sonra başlanan qarışıq yunan-Şərq mədəniyyətinin çiçəklənməsi dövrü. Tarixçilər Makedoniyalı Iskəndərin hakimiyyət illərindən başlayaraq imperatorluğun xərabələri...

ELLİNQ (ID - 11772)

[holl.] xüs. Gəmi qayırmaq və ya təmir etmək üçün qurğu.

ELLİNLƏR (ID - 11773)

[yun.] Qədim yunanların özlərinə verdikləri ad. Ellinlərin əcdadı əfsanəvi Ellin hesab olunur.

ELLİPS, ELLİPSİS (ID - 11774)

[yun. elleipsis - qüsur]
riyaz. Konus, ya silindrin müstəvi ilə kəsişməsindən hasil olan qapalı əyri xətt. // Bir cismin bu qapalı əyri xətti xatırladan çevrəsi.
2. dilç. Cümlədə, asanlıqla anlaşılan sözün buraxılmasından...

ELLİPSOİD (ID - 11775)

[yun.] riyaz. Ellipsin öz oxlarından birinin ətrafında fırlanması nəticəsində hasil olan səth.

ELLİPTİK (ID - 11776)

sif [yun.] 1. Ellipsə oxşar, ellips kimi, ellips şəklində. Cismin elliptik şəkli.
2. dilç. Cümlədə asanlıqla anlaşılan sözün buraxılmasına əsaslanan. Elliptik cümlə.

ELM (ID - 11777)

is. [ər.] Təbiət və cəmiyyətin inkişafındakı qanunauyğunluqları və obyektiv aləmə təsiri üsullarını meydana çıxaran biliklər sistemi və bu biliklərin ayrıca sahəsi. Kimya elmi. Riyaziyyat elmi. Texniki elmlər. Ictimai elmlər....

ELMİ (ID - 11778)

sif. [ər.] 1. Elmə aid, elmlə əlaqədar. Elmi əsər. Elmi fəaliyyət. Elmi kəşf. [Əhməd] məqalələr yazır, iclaslarda çıxış edir, elmi əsərlər üzərində çalışırdı. S.Rəhimov. [Murad] hər addımında rast gəldiyi, eşitdiyi,...

ELMİ-FANTASTİK (ID - 11779)

sif. Elmi əsaslar üzərində qurulmuş fantastikaya aid olan. Elmifantastik roman.

ELMİ-KÜTLƏVİ (ID - 11780)

sif. Elm və texnikanın nailiyyətləri ilə geniş oxucu kütləsini aydın və sadə bir dillə tanış edən. Elmi-kütləvi ədəbiyyat. Elmi-kütləvi mühazirələr.

ELMİLİK (ID - 11781)

is. Elmi olma, elmə əsaslanma, elmi mahiyyət daşıma. Nəticələrin elmiliyi. Sübutların elmiliyi.

ELMİ-NƏZƏRİ (ID - 11782)

sif. Həm elmi, həm nəzəri əhəmiyyəti olan, həm elmi, həm nəzəri mahiyyət daşıyan. Elmi-nəzəri məsələ. Elminəzəri konfrans.

ELMİ-POPULYAR (ID - 11783)

bax elmi-kütləvi.

ELMİ-TEXNİKİ (ID - 11784)

sif. Texniki elmlər sahəsinə aid olan. Elmi-texniki ədəbiyyat.

ELMİ-TƏTBİQİ (ID - 11785)

sif. Həm elmi, həm də tətbiqi əhəmiyyəti olan, həm elmdə, həm də praktikada tətbiq oluna bilən. Elmi-tətbiqi nəticə.

ELMLƏNDİRMƏ (ID - 11786)

"Elmləndirmək” dən f.is.

ELMLƏNDİRMƏK (ID - 11787)

f Elm öyrətmək, savadlandırmaq.

ELMLƏNMƏ (ID - 11788)

"Elmlənmək” dən f.is.

ELMLƏNMƏK (ID - 11789)

f Təhsil almaq, elm öyrənmək, savadlanmaq.

ELMLİ (ID - 11790)

sif. Təhsil görmüş, təhsil almış, təhsilli, oxumuş, ziyalı. Elmli qazıya şahid lazım deyil. (Ata. sözü). Qızıl Arslanı bu izdivacdan razı salacaq üçüncü səbəb Təliənin əqilli, ədəbli, elmli və həddindən artıq gözəl...

ELMSİZ (ID - 11791)

sif. Oxumamış, təhsilsiz, savadsız; cahil, avam. Heç yerdə tərəqqi eləməz elmsiz insan; Bibəhrə olur gər su verilməzsə nihalə. Ə.Vahid.

ELMSİZLİK (ID - 11792)

is. Təhsilsizlik, savadsızlıq, cəhalət. Çünki ümumi Vətən, millət işlərində elmsizlik bizi ayaq altına verir. N.Nərimanov. Millətin yüz minlərlə oğul və qızlarını ehtiyac, zülm və elmsizlik çəngəlindən qurtarmadan milli...

EL-OBA (ID - 11793)

top. Camaat, el, xalq. Əziziyəm, can sənə; Gəl kəsim qurban sənə; Nə sirdir, qalıbdır; El-oba heyran sənə? (Bayatı). Eloba Nəbini öz gözünün didəsi kimi qoruyub saxlasa da, Sarımsaqoğlu kimi şeytan-şuğul bu qızıl vədindən...

ELSİZ-OBASIZ (ID - 11794)

sif. Yurdu, məskəni olmayan. Dilənçi Nurəddinin titrəməsini görüb dedi: - Məndən qorxma, oğlum, mən də elsiz-obasız bir dilənçiyəm. S.S.Axundov.

ELTİ (ID - 11795)

is. Qardaş arvadlarının bir-birinə olan qohumluq münasibəti, qayınxatın. [Şərəfnisə:] Nəyi gizlətmişəm, ay elti? M.Hüseyn.

ELTÖKƏN (ID - 11796)

is. məh. Dağdan köçənə yaxın başlanan güclü yağış.

Bu səhifə 121 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla