Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

VƏRƏQ (ID - 41641)

is. 1. Müəyyən şəkildə və ölçüdə kəsilmiş kağız parçası, kağız təbəqəsi. Bir vərəq kağız. // Səhifə. Bir yeni aləm var hər vərəqində. S.Vurğun.
mətb. Çap mətninin on altı səhifədən ibarət olan ölçü vahidi....

VƏRƏQBƏVƏRƏQ (ID - 41642)

zərf Vərəq-vərəq, vərəqləri bir-bir çevirərək. Kitabı vərəqbəvərəq gözdən keçirdim.

VƏRƏQƏ (ID - 41643)

is. 1. Kiçik vərəq; vərəq. Sual vərəqəsi. Anket vərəqəsi.
2. Üzərində mühüm siyasi xəbərlər və s. çap olunmuş kiçik kağız vərəqi. [Müsafir:] Sən məndən sonra söylədiklərini anlatmalısan. Tapşırdıqlarımı unutma!...

VƏRƏQLƏMƏ (ID - 41644)

“Vərəqləmək”dən f.is.

VƏRƏQLƏMƏK (ID - 41645)

f Kitabın və s.-nin vərəqələrini (səhifələrini) bir-bir çevirmək. Kitabı vərəqləmək. - Şəmsiyyə hamıdan axırda durmuş, nə isə əlində bir kitab vərəqləyir, məşğul kimi görünürdü. M.Ibrahimov.

VƏRƏQLƏNMƏ (ID - 41646)

“Vərəqlənmək”dən f.is.

VƏRƏQLƏNMƏK (ID - 41647)

məch. Vərəqləri, səhifələri bir-bir çevrilmək. Kitab çox vərəqlənməkdən dağılmışdır. - Bu sinə dəftəri hər gün açılır, onun tükənməz səhifələri Ağabəyimin qarşısında vərəqlənirdi. Çəmənzəminli.

VƏRƏQLƏTMƏK (ID - 41648)

icb. Vərəqləri, səhifələri bir-bir açdırmaq, çevirtdirmək.

VƏRƏQPARƏ (ID - 41649)

is. [ər. vərəq və fars. ...parə]
Kağız parçası. Kitabi-mərifətdir əhli-həqqə hər vərəqparən. S.Ə.Şirvani.
2. Heç bir qiyməti və əhəmiyyəti olmayan kağız parçası.

VƏRƏM (ID - 41650)

is. [ər.] tib. Ağ ciyərdə və bəzən bədənin başqa hissələrində Kox mikrobu adlanan xüsusi mikrobun törətdiyi yoluxucu xəstəlik. Ciyər vərəmi. Sümük vərəmi. Vərəm aşısı. Vərəm mikrobu.

VƏRƏMLƏMƏ (ID - 41651)

“Vərəmləmək”dən f.is.

VƏRƏMLƏMƏK (ID - 41652)

f. 1. Bax vərəmlənmək. Yüksəklərə, mavi göylərə doğru boylanan bacalar Qaraşəhərin zirzəmilərində vərəmləyən fəhlələrin dastanını oxuyurdu. M.S.Ordubadi.
2. məc. Dərdə düşmək, dığlamaq. Vaqif haqdan dilər lütfü...

VƏRƏMLƏNDİRİLMƏ (ID - 41653)

“Vərəmləndirilmək”dən f.is.

VƏRƏMLƏNDİRİLMƏK (ID - 41654)

məch. Vərəm xəstəliyinə tutulmasına səbəb olmaq, dığlandırılmaq.

VƏRƏMLƏNDİRMƏ (ID - 41655)

“Vərəmləndirmək”dən f.is.

VƏRƏMLƏNDİRMƏK (ID - 41656)

bax vərəmlətmək.

VƏRƏMLƏNMƏ (ID - 41657)

“Vərəmlənmək”dən f.is.

VƏRƏMLƏNMƏK (ID - 41658)

f . Vərəm xəstəliyinə tutulmaq.

VƏRƏMLƏTMƏ (ID - 41659)

“Vərəmlətmək”dən f.is.

VƏRƏMLƏTMƏK (ID - 41660)

f . 1. Vərəmlə xəstələndirmək.
2. məc. Dığlandırmaq, azara salmaq, dərdə salmaq (acıqdan, fikirdən, qüssədən və s.dən).

VƏRƏMLİ (ID - 41661)

sif və is. Vərəm xəstəliyi olan.

VƏRƏNDAZ (ID - 41662)

is. dan. Götür-qoy, ölçübbiçmə, təkrar-təkrar yoxlama. □ Vərəndaz etmək - götür-qoy eləmək, ölçüb-biçmək, təkrar-təkrar yoxlamaq. [Xoruz-oğlu:] Vallah, o qədər vərəndaz eləmədim, ancaq kişi təsdiq elədi. S.Rəhimov.

VƏRƏSAT (ID - 41663)

is. [ər.] bax varislik.

VƏRƏSƏ (ID - 41664)

is. [ər.] köhn. rəs. Ölən bir adamdan sonra yaxın qohumluq və ya vəsiyyət yolu ilə onun mülk və malına sahib olan şəxs(lər); varis(lər). Vərəsə arasında dava .. vaqe olubdur. M.F.Axundzadə. Sərdar Rəşidin vərəsələri ev şeylərini...

VƏRƏSƏLİ (ID - 41665)

sif. Vərəsəsi olan, varis(lər)i olan.

VƏRƏSƏLİK (ID - 41666)

is. Vərəsənin hüquqi vəziyyəti; varislik.

VƏRƏSƏSİZ (ID - 41667)

sif. Vərəsəsi, varisi olmayan.

VƏRLƏMƏK (ID - 41668)

f. k.t. məh. Əkilmiş yeri zolaqlar şəklində sahələrə ayırmaq.

VƏRNİ (ID - 41669)

is. Xovsuz xalça növü.

VƏRŞİKƏST (ID - 41670)

is. [fars.] köhn. Böyük zərər nəticəsində tacirin mayadan düşməsi, borclarını ödəmək iqtidarını itirməsi, iflas etməsi; iflas, müflislik. □ Vərşikəst olmaq (düşmək) - iflas etmək, müflis olmaq, sınıq çıxmaq. [Ağa Qurban]...

VƏRŞİKƏSTLİK (ID - 41671)

is. Müflislik, sınıq çıxma, iflas.

VƏRTƏ (ID - 41672)

is. [ər.] Uçurum; təhlükə. Boz at, səni sər töylədə bağlaram; Əgər bizi bu vərtədən qurtarsan; Ayağına qızıl, gümüş nallaram. “Qaçaq Nəbi” .

VƏSAİT (ID - 41673)

is. [ər. “vasitə” söz. cəmi] 1. Bax vasitə 2-ci mənada. // Ləvazimat. İstehkam hissələrinin əlində kifayət qədər vəsait olmurdu. Mir Cəlal.
Pul, kredit. Maliyyə vəsaiti. Maddi vəsait. İnşaat üçün vəsait buraxmaq. Ayrılmış...

VƏSAİTLİ (ID - 41674)

sif Vəsaiti olan.

VƏSATƏT (ID - 41675)

is. [ər.] köhn. rəs. Arada vasitə olma; vasitəçilik, araçılıq, miyançılıq; rəsmi xahiş. Vəsatət istəyirəm qəhrə getmiş eşqin üçün; Necə ki, tövbəni rind sındırar rizası ilə. Şəhriyar.

VƏSƏT (ID - 41676)

is. [ər.] 1. Orta. Böyükxanım evin vəsətində döşək üstündə .. əyləşmişdir. M.S.Ordubadi.
2. mus. Orta səs. Tahir zildən vəsətə keçəndə bütün salon heyrət içində susmuşdu. M.Hüseyn.

VƏSF (ID - 41677)

is. [ər.] 1. Bir şəxsin və ya bir şeyin malik olduğu sifət, keyfiyyət, hal; səciyyə. Zatinə kimsə irməz, vəsfini bilməz. Nəsimi. [Vəzir:] Bəlkə bu tədbir ilə dəxi Teymur ağanın vəsfi onun dilinə gəlməyə. M.F.Axundzadə. □...

VƏSFƏGƏLMƏZ (ID - 41678)

VƏSFİ (ID - 41679)

sif. köhn. Bir şəxsin və ya şeyin xüsusi hal və keyfiyyətinə, vəsfinə aid olan.
□□ Vəsfi analiz kim. - maddənin tərkibinin tədqiqi, onun tərkibini təşkil edən elementlərin müəyyən edilməsi.

VƏSFİ-HAL (ID - 41680)

VƏSİ(Y) (ID - 41681)

is. [ər.] köhn. Ölmüş bir adamın vəsiyyətini yerinə yetirən. Çün Səd istədi ki, məsailini soruşsun, həzrət buyurdu ki, .. mənim fərzəndimdən soruş ki, mənim vəsiyyicanişinimdir. M.F.Axundzadə.

VƏSİQƏ (ID - 41682)

is. [ər.] Bir şeyi təsdiq edən və bir şeyə icazə verən sənəd, rəsmi kağız; şəhadətnamə. [Əbülhəsən bəy:] Biz küçələrə çıxa bilərdik. Əlimizdə vəsiqələr var idi. M.S.Ordubadi. Bəhram məktubu büküb, gərəksiz bir...

VƏSİQƏLİ (ID - 41683)

sif. Vəsiqəsi, sənədi olan.

VƏSİLƏ (ID - 41684)

is. [ər.] 1. Vasitə, yol, üsul. Öz ixlas və hüsni-xidmətini [hər kəs] bu mətləbin təhsilinə vəsilə bilsin. M.F.Axundzadə. [Mirzə Məhəmmədqulu:] .. Bu vəsilə ilə sizləri bəlkə qaranlıq aləmindən çıxarda. Məmmədquluzadə.
Vəsait....

VƏSİYYƏT (ID - 41685)

is. [ər.] Ölərkən bir şəxsin öz övladına, yaxud yaxınlarına verdiyi tapşırıq, göstəriş, sərəncam, məsləhət, son sözü. [Hacı Xəlil:] Mənim vəsiyyətim qoca, dünyagörmüş və səni iki gözündən artıq istəyən ata vəsiyyətidir....

VƏSİYYƏTNAMƏ (ID - 41686)

is. [ər. vəsiyyət və fars. ...namə] Yazılı vəsiyyət, vəsiyyət kağızı, vəsiyyət sənədi.

VƏSL (ID - 41687)

is. [ər.] klas. Sevgilisi ilə qovuşma; vüsal. Ruzü şəb vəslin xəyalı canda qaldı yadigar. Xətayi. Könlüm evi xərabtər oldu fəraqdan; Vəslin bu mülkü etmədi abad, ağlaram. Natəvan. Nə üçün verməmişəm vəsl günü canı sənə?...

VƏSMƏ (ID - 41688)

is. [ər.] köhn. 1. Möhür.
2. Qadınların qaşlarına çəkdikləri qara boya, rəng. Vəsmə bol olanda qaşa da yaxarlar, gözə də. (Ata. sözü). Qaşa vəsmə, gözə sürmə çəkəndə; Siyah zülfün dal gərdənə tökəndə. M.P.Vaqif....

VƏSMƏLİ (ID - 41689)

sif köhn. Vəsmə çəkilmiş. Vəsməli qaş. - Şöleyi-şəmi-hidayətdir cəmalün pərtövü; Qibleyi-mülki-məlaik vəsməli qaşın sənin. Kişvəri.

VƏSSƏLAM (ID - 41690)

[ər.] Sözün qısası, məsələ bitdi, iş qurtardı, bu qədər. Bəli, sözümüz oradadır ki, pişik ilə arvadın çarəsi məhz dağarcıqdır. Sözünə baxmadılar, - qat dağarcığa, ağzını bağla, vəssəlam! C.Məmmədquluzadə. [Duma:]...

Bu səhifə 74 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla