ZE+education...

İzahlı lüğət

ÇƏMƏN (ID - 6935)

is. [fars.] Yaşıl otla örtülmüş sahə; yaşıllıq. Yaşıl çəmən. - Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən; İsti yoxdur, hələ var bir balaca meh gecədən. A.Səhhət. Laləli, nərgizli çəmənlərə də; Baxırıq maşının...

ÇƏMƏNCİK (ID - 6936)

is. Kiçik çəmən, balaca çəmənlik.

ÇƏMƏNÇİ (ID - 6937)

is. Çəmənçilik mütəxəssisi.

ÇƏMƏNÇİLİK (ID - 6938)

is. Kənd təsərrüfatının, təbii çəmənləri yaxşılaşdırmaq və yeni çəmənlər salmaqla məşğul olan sahəsi.

ÇƏMƏNLİ (ID - 6939)

sif. Çəmənləri olan, çəmənlik. Gəzdim ovçu kimi hər oylağında; Çəmənli, çiçəkli göy yaylağında. Aşıq Şəmşir. Göy çəmənli yaylaqlarım! Qəlbim isti, canım sağdır. S.Vurğun.

ÇƏMƏNLİK (ID - 6940)

is. Çəmən olan sahə, yaşıl ot bitmiş yer. Gördüm ki, bir rəna çəmənlikdəyəm; Dörd yanımda var al-əlvan çiçəklər.
Səhhət. Qulaq asdı sıra dağlar, çəmənliklər, zəmilər; Göy üzündə təyyarələr, su altında gəmilər....

ÇƏMƏNZAR, ÇƏMƏNGAH (ID - 6941)

ÇƏM-XƏM (ID - 6942)

is. dan. Naz, qəmzə, əzilibbüzülmə. Bilsə idim dözəməm mən nazına, çəm-xəminə; Heç qoyub üstümə bu adı, mən evlənməz idim! Ə.Nəzmi. [Ataş:] Qızların nazı, çəm-xəmi, umu-küsüsü, lap axırda da hirsi, hikkələri. Ə.Vəliyev.
...

ÇƏM-XƏMLİ (ID - 6943)

sif. dan. Nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli. Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; Şivəli, qəmzəli, çəm-xəmli nigarım, bəri bax. S.Ə.Şirvani.

ÇƏMKİRMƏ (ID - 6944)

“Çəmkirmək”dən f.is.

ÇƏMKİRMƏK (ID - 6945)

bax çımxırmaq. Rəngi qaçmış və güclə nəfəs alan qadın hərdənbir çocuqlara çəmkirirdi. Çəmənzəminli. [Adilənin] anası diksinib ayağa qalxdı, ərinə nə isə demək istəyirdi ki, birdən dönüb Fatı qarının üstünə çəmkirdi:...

ÇƏN1 (ID - 6946)

is. İçində maye, qaz və s. saxlanılan çox yekə qab; rezervuar. Sıxılmış hava çəni. Nefti çənə axıtmaq. - [Maya:] Beş-on metr hündürlükdə bir çən qoyulur, suvuran nasoslar çayın suyunu ora qaldırır. M.İbrahimov. Böyük çənləri...

ÇƏN2 (ID - 6947)

is. Rütubətli duman pərdəsi; sis. Çən get-gedə daha da qatılaşırdı. M.Hüseyn. [Mübaşir Məmməd və Əli əmniyyəbaşı] qara bir kölgə kimi payız səhərinin çəni içərisində itdilər. M.İbrahimov.

ÇƏNBƏR (ID - 6948)

is. [fars.] 1. Çəllək və s.-nin dövrəsinə keçirilən dəmir və s. materialdan qurşaq. Çəlləyin çənbəri. Dəmir çənbər.
Dəf və bu kimi şeylərin dairəsi; sağanaq. Dəfin çənbəri.
Keçmişdə: suya və ya neftə yaxşı...

ÇƏNBƏRBIĞ(LI) (ID - 6949)

sif. Bığının ucları çənbər kimi yuxarıya doğru əyilmiş olan. İndi artıq heç bir şübhə yeri qalmadı... o çənbərbığlı gənc Vəlidən başqa kim ola bilərdi? M.Hüseyn.

ÇƏNBƏRBURUN(LU) (ID - 6950)

sif. Bumunun ucu geriyə doğru əyilmiş olan. Çənbərburun qoca.

ÇƏNBƏRQUYRUQ (ID - 6951)

1. is. məh. Əqrəb.
2. B ax çənbərquyruqlu. Çənbərquyruq it.

ÇƏNBƏRQUYRUQLU (ID - 6952)

sif. Quyruğu çənbər şəklində əyilmiş olan; devrik. Çənbərquyruqlu dovşan. - [Güləli] çənbərquyruqlu ala iti kəmsiyindən açıb yanına aldı, ulu babasından qalan çaxmaqlı tüfəngi də çiyninə saldı. S.Rəhimov.

ÇƏNBƏRLƏMƏ (ID - 6953)

“Çənbərləmək”dən f.is.

ÇƏNBƏRLƏMƏK (ID - 6954)

f. 1. Çəllək və s.-yə çənbər keçirmək; qurşaqlamaq. Çəlləyi çənbərləmək.
2. Çənbər şəklinə salmaq. Əqrəb quyruğunu çənbərlədi. - Qərəz, arvad ilan kimin quyruğun çənbərləyib qoydu belinə. (Nağıl).

ÇƏN-DUMAN (ID - 6955)

is. Qatı duman, sis. Hərdən elə olurdu ki, bir su içim saatda çən-duman Çənlibeli bürüyürdü. “Koroğlu”. Yenə Muğanın üfüqləri daralmağa, mavi boşluqları çənədumana bürünməyə başlayırdı. M.İbrahimov.

ÇƏNƏ (ID - 6956)

is. 1. Üzün ağzı əmələ gətirən iki yarımdairə sümüyü; üst çənə burundan aşağıda, ağızdan yuxarıda, alt çənə ağızdan aşağıda yerləşir, alt çənə mütəhərrikdir, qalxıbenir. Xanım masanın üstündən kitabı götürdü,...

ÇƏNƏBAZAR (ID - 6957)

is. dan. Mübahisə, sözləşmə. [Faytonçu:] Yəqin çənəbazar ilə də aran yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
□□ Çənəbazara (çənəbazarına) çıxmaq -
mübahisə etmək. [Həkim:] Bura sənin dükanın deyil, çənəbazarına çıxasan. Xahiş...

ÇƏNƏ-BOĞAZ (ID - 6958)

is. dan. Mübahisə. [Yunis:] Vaxtında bir, ya beş gün əvvəl material tədarükünə düşsəniz, çənə-boğaza ehtiyac qalmaz. Mir Cəlal.
□□ Çənə-boğaz etmək (döymək) - mübahisə etmək. [Leylək Ələmdar:] Qanacağınız olsun,...

ÇƏNƏLƏŞMƏ (ID - 6959)

“Çənələşmək”dən f.is.

ÇƏNƏLƏŞMƏK (ID - 6960)

f Mübahisə etmək. Starşina ilə, pristavla çənələşmək asan iş deyil, bir az hətta xatası da var. N.Nərimanov.

ÇƏNG1 (ID - 6961)

is.: çəng olmaq - qıc olmaq, keyləşmək, hərəkətdən düşmək, hissizləşmək. Əl-ayağı çəng olmaq. - [Gülo:] Deməli, mənim yaşamağım üçün o ölməlidir! Sonra? Bəs sonra?! - deyib, iflic tutmuş kimi barmaqları çəng olub qıvrıldı....

ÇƏNG2 (ID - 6962)

is. [fars.] Əl, pəncə. Tülək tərlan təki qafil Həsən bəy; Şığıyıb çənginə götürdü bayaq. Q.Zakir.
□□ Çənginə keçirmək - ələ keçirmək, pəncəsinə keçirmək.

ÇƏNG3 (ID - 6963)

is. [fars.] Formaca arfaya oxşayan qədim Şərq simli musiqi alətlərindən biri. O yanda Sədi vəquranə çöhrəsilə baxar; Bu yanda nayü dəfü çəng kainatı yıxar. M.Hadi. İki dəqiqə keçməmişdi, bir dəstə cariyə əllərində ud və...

ÇƏNG4 (ID - 6964)

is. Dırmıq (kənd təsərrüfatı aləti).

ÇƏNGƏ (ID - 6965)

is. [fars.] Bir ovucluq. (adətən rəqəmlərlə). Bir çəngə ot. - [Şərəfnisə xanım:] Uşağı yerə girsin. Dinc oturur məgər! Səhərdən bəri qoymuyub ki, iki çəngə yun darıyım, elə şitəngilik edir.. M.F.Axundzadə. Sənəm qarı...

ÇƏNGƏL (ID - 6966)

is. [fars.] 1. Yeyilən şeyin parçalarını götürmək üçün bir neçə uzun dişi olan alət. Qubernator çəngəlin ucu ilə xörəyi yoxlayaraq soruşdu.. M.S.Ordubadi. Qafar əllərini yuduqdan sonra kiçik şkafdan stol üstünə boşqab və...

ÇƏNGƏL-BIÇAQ (ID - 6967)

top. Çəngəl və bıçaqlardan ibarət yemək alətləri komplekti. [Cəfər] qulluqçunu çağırdı. Boşqablar və çəngəl-bıçaq gəldi, qarpız kəsildi. Çəmənzəminli. Evdə hər cür örtüklər, qab-qacaq, çəngəl-bıçaq və sairə...

ÇƏNGƏLƏMƏ (ID - 6968)

“Çəngələmək”dən f.is.

ÇƏNGƏLƏMƏK (ID - 6969)

ÇƏNGƏLƏŞMƏ (ID - 6970)

“Çəngələşmək”dən f.is.

ÇƏNGƏLƏŞMƏK (ID - 6971)

qarş. dan. Əlbəyaxa vuruşmaq. [Şərif:] Mən əjdahalarla çəngələşmişəm. C.Cabbarlı.

ÇƏNGƏLLƏMƏ (ID - 6972)

“Çəngəlləmək”dən f.is.

ÇƏNGƏLLƏMƏK (ID - 6973)

f Çəngələ taxmaq, çəngələ keçirmək, çəngəllə götürmək.

ÇƏNGƏLLƏNMƏ (ID - 6974)

“Çəngəllənmək”dən f.is.

ÇƏNGƏLLƏNMƏK (ID - 6975)

məch. Çəngələ taxılmaq, çəngələ keçirilmək, çəngəllə götürülmək.

ÇƏNGİ (ID - 6976)

is. 1. Dəf çalıb oxuyan və göbək atmaq kimi rəqslər oynayan rəqqasə (başlıca qaraçı qızlardan olur). [Şəhrəbanu xanım:] [Hatəmxan ağa] israğagün aşnası zərdablı Qurban bəyə kağız yazırdı ki, 0amaxı çəngilərinin vədəsini...

ÇƏNGLİK (ID - 6977)

is. Çəngolma, qıcolma; epilepsiya. Çənglik tutması zamanı xəstə çox zaman dilini dişləyir. Belə tutmalar çox ağır şəkildə keçir. “Sağlam məişət uğrunda”.

ÇƏNLƏŞMƏ (ID - 6978)

“Çənləşmək”dən f.is.

ÇƏNLƏŞMƏK (ID - 6979)

f Çən olmaq, çən basmaq, duman basmaq, sis basmaq, dumanlanmaq (bax çən2#). Gecə-gündüz tənləşir; Hava hərdən çənləşir. A.Səhhət.

ÇƏNLİ (ID - 6980)

sif. Çən olan, çən basmış, dumanlı, sisli. Çənli birpayız səhəri idi. H.Nəzərli. Yadındamı, tutqun, çənli bir səhər; Göygözlü oğlunu düşmən apardı. R.Rza.

ÇƏP (ID - 6981)

is. və sif. [fars.] 1. Bəbəkləri eyni istiqamətə baxmayan (göz haqqında). [Fərəc bəy:] Mənə əyri-əyri baxır, çəp gözünü qıyır, lopa bığlarının ucunu ağzına salıb gəmirir.. Ə.Vəliyev.
2. Sol (rast əksi). Çəp əl.
...

ÇƏPBUCAQLI (ID - 6982)

sif. Bucağı çəp və ya küt olan. Çəpbucaqlı üçbucaq.

ÇƏP-ÇƏP (ID - 6983)

zərf: çəp-çəp baxmaq - şübhə ilə, qeyri-dostanə baxmaq. Ona niyə belə çəp-çəp baxdın?

ÇƏPƏKİ (ID - 6984)

zərf ['fars.] 1. Əyrisinə, əyri-əyri; yanakı, çəp, çəpəndazı. Şoferin yanında çəpəki oturan prokuror sükutdan darıxaraq geri döndü. İ.Şıxlı. Fəridə güldü. Nərgiz isə ona çəpəki nəzər salıb qocaya dedi.. Ə.Məmmədxanlı.
Düzünə...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç