Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ÇİZGİNMƏK (ID - 7335)

f b a x çimçişmək.

ÇOBAN (ID - 7336)

is. [fars.] Qoyun-keçi sürüsünü otaran adam. Sürü-sürü qoyunları çoban yamacda otladar; Alar ələpapağını, oxur şikəstə, fit çalar. A.Səhhət. Çobanlar bəzən qucaqlarındakı əkiz quzunu soyuqdan qorumaq üçün ərklə Səfər...

ÇOBANALDADAN (ID - 7337)

is. zool. Uçarkən teztez yerə qonan bozrəngli, uzunquyruqlu quş; çobanquşu.

ÇOBANAŞI (ID - 7338)

is. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müxtəlif şəkildə suda və ya süddə bişirilən aş. Qurban .. obalara gedib süd almalı və ağalar üçün çobanaşı bişirməli idi. T.Ş.Simurq.

ÇOBANBAYATI(SI) (ID - 7339)

is. mus. Tütəkdə çalınan xalq havalarından birinin adı. Şikəstəm, segahım, çobanbayatım; Bir şərbət dadıyır ağızda, dildə. S.Vurğun.

ÇOBANBOZARTMASI (ID - 7340)

is. Ətdən bişirilən bozartma növü.

ÇOBANÇİÇƏYİ (ID - 7341)

is. bot. Hündürlüyü bir metrə qədər olan çoxillik ot bitkisi.

ÇOBAN-ÇOLUQ (ID - 7342)

ÇOBANƏPPƏYİ (ID - 7343)

is. bot. Yabanı halda bitən, kəklikotuna oxşar yeyilən ot bitkisi.

ÇOBANI (ID - 7344)

is. Əldə çomaqla oynanılan cəld rəqs; çobanlar rəqsi. [Dostlar] çobanı oynayırlar. (Qəzetlərdən).
// Həmin rəqsin musiqisi. Çobanı çalmaq.
// Çobanbayatısı.

ÇOBANİTİ (ID - 7345)

is. Sürünü qorumaq üçün saxlanılan iri, güclü it cinsi. Boz çobanitiləri yüyürüb furqonun dal-qabağında hoppanır, hürüşürdülər. Mir Cəlal.

ÇOBANQUŞU (ID - 7346)

bax çobanaldadan. Üç addımlıqdan vəhşi bir çobanquşu qalxdı. H.Nəzərli.

ÇOBANLIQ (ID - 7347)

is. Çobanın işi, peşəsi. Səksən yaşına kimi dağda-aranda çobanlıq eləyib, ağlı-qaralı buludlarla qol-boyun yatan .. Əmiraslan baba .. söhbət edirdi. S.Rəhimov.

ÇOBANTOXMAĞI (ID - 7348)

is. bot. Çoxlu saçaqlı kökləri olan çoxillik ot bitkisi. Çobantoxmağı .. gövdəsi 60 sm-ə qədər hündürlüyündə, seyrək çim əmələ gətirən çoxillik bitkidir. Kökümsovu qalındır, qısadır, sürünəndir, üzərində külli miqdarda...

ÇOBANTOPPUZU (ID - 7349)

is. bot. Əsasən yabanı halda bitən, bəzən də yem bitkisi kimi əkilib-becərilən çoxillik ot bitkisi. Otlağın dincə qoyulduğu ikinci ildə yapışqan yonca, çobantoppuzu, ala-bəzək dəlicəotu, alçaqboylu çilot kimi qiymətli yem bitkilərində...

ÇOBANTÜTƏYİ (ID - 7350)

is. mus. Tütəyin ən sadə növü. [Fəsli oğlan:] ..Çobantütəyindən yapışanları musiqişünas hesab etmirəm! M.İbrahimov.

ÇOBANULDUZU (ID - 7351)

is. Venera (Zöhrə) planetinin xalq arasında işlənən adı. [Şərəf:] Çobanulduzunumu deyirsən, ay bala? [Salman:] Onu deyirəm. Ə.Haqverdiyev.

ÇOBANYASTIĞI (ID - 7352)

ÇOCUQ (ID - 7353)

is. Uşaq. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! Bir loğma nan üçün gözü giryan olan çocuq! M.Ə.Sabir. Məktəb çocuqları yenə də yaxınlaşıb Əsədi əhatə etdilər. B.Talıblı.

ÇOCUQLUQ (ID - 7354)

is. Uşaqlıq. [Sitarənin] zahir və batinində çocuqluq əsərləri məhv olub gedirdi. Çəmənzəminli. Bu sonuncu kəlmələr qaraüzlü həbəşə çocuqluq dastanını xatırladırdı. H.Nəzərli.

ÇODAR (ID - 7355)

is. Keçmişdə: mal-qara alveri ilə məşğul olan adam. [Koroğlu dedi:] Çodaram, qoyun almaq istəyirəm. “Koroğlu”. Cəlil ağa cavab verdi ki, çodardır, şəhərə mal gətirib, sabahı gözləyir.. İ.Musabəyov.

ÇODARLIQ (ID - 7356)

is. köhn. Çodarın peşəsi, işi.

ÇOX (ID - 7357)

sif. və zərf 1. Sayca az olmayan; miqdarı artıq olan (az ziddi). İclasda çox adam iştirak edirdi. - [Sultan bəy:] ..Yaşım çoxdur, pulum da azdır. Ü.Hacıbəyov.
□ Çox az - lap az, olduqca az, cüzi. Çox azpul. Çox az vaxt qalıb.
...

ÇOX-ÇOX (ID - 7358)

zərf və sif 1. Lap çox, olduqca çox, olduqca. [Məmməd:] ..Vətənim çox-çox uzaq bir diyardadır. E.Sultanov. Zəhm və qorxu uşaqlıq illərilə birgə çox-çox uzaqlarda qalmışdı. İ.Hüseynov.
2. Çoxlu, olduqca çox, dönə-dönə....

ÇOXALDILMA (ID - 7359)

“Çoxaldılmaq”dan f.sif

ÇOXALDILMAQ (ID - 7360)

məch. Sayca, miqdarca artırılmaq, çox edilmək. Xərclər çoxaldılmışdır.

ÇOXALLAHLILIQ (ID - 7361)

is. Çoxlu allahların mövcud olduğunu qəbul edən din; politeizm (təkallahlılıq əksi).

ÇOXALMA (ID - 7362)

“Çoxalmaq”dan f.sif

ÇOXALMAQ (ID - 7363)

f Miqdarca, sayca, həcmcə və s. artmaq. İşimiz çoxalmışdır. Mədəni tələbat getdikcə çoxalır. - Maşınlar, insanlar dağılır düzə; Çoxalır səhrada gediş-gəliş də. S.Vurğun. Günlər keçdikcə Usta Qiyasın fikri daha da çoxalır....

ÇOXALTMA (ID - 7364)

“Çoxaltmaq”dan f.sif.

ÇOXALTMAQ (ID - 7365)

f. Sayca, miqdarca, həcmcə və s. artırmaq, çox etmək. Məhsulu çoxaltmaq. Sayını çoxaltmaq. - [Muradın] müəyyən bir planı da vardı; toyuqlarını çoxaldacaq, keçiləri doğub törəyəcək, keçən payızda aldığı düyəsi gələn...

ÇOXARVADLI (ID - 7366)

sif Eyni zamanda bir neçə arvadla nikahı olan, bir neçə arvadı olan. Çoxarvadlı kişi.

ÇOXARVADLILIQ (ID - 7367)

is. 1. Kişinin eyni zamanda bir neçə arvadla nikahı olan nikah forması; poliqamiya.
2. Eyni zamanda bir neçə arvadla nikahı olma, bir neçə arvadı olma.

ÇOXATLI (ID - 7368)

sif. Bir neçə at qoşulmuş, bir neçə atla sürülən (araba və s. haqqında). Atlardan çoxatlı arabalarda istifadə edilir və onların münasib qoşqu ləvazimatı olur. “Atçılıq qabaqcılları”.

ÇOXATOMLU (ID - 7369)

sif. xüs. Bir neçə atomu olan, bir neçə atomdan ibarət olan. Çoxatomlu spirt. Çoxatomlu üzvi birləşmə.

ÇOXAYAQLILAR (ID - 7370)

cəm zool. Çoxlu ayaqları olan qurdvari bədənli heyvanların böyük qisminin adı. Xərçəngləri, hörümçəkləri, çoxayaqlıları və cücüləri buğumayaqlılar adlandırırlar. “Zoologiya”.

ÇOX-AZ (ID - 7371)

b ax az-çox. Qane olub həyatda; Çoxa-aza Füzuli; Qocaldı, dərdlərini; Yazayaza Füzuli. B.Vahabzadə.

ÇOXBİLƏN (ID - 7372)

sif. və is. Həyat təcrübəsi, biliyi çox olan. Çoxbilən qoca.

ÇOXBİLMİŞ (ID - 7373)

sif. və is. bax çoxbilən. [Tutubəyim ağa] qızının dayə ilə pıçıldaşdığını görüb: - Yenə o çoxbilmiş qız nə soruşur? - deyə gülümsündü. Çəmənzəminli. [Şərəfoğlu:] Rüstəm kişi, bu indiki cavanlar özlərini çoxbilmiş...

ÇOXBİLMİŞLİK (ID - 7374)

is. dan. Biclik, hiyləbazlıq. ..Səkinə ərinin izzəti-nəfsi ucundan necə çoxbilmişliyə əl atdığına güldü. M.İbrahimov.

ÇOXBUCAQLI (ID - 7375)

sif. Çoxlu bucağı olan. Çoxbucaqlı məqbərə.
// is. Dörddən artıq bucağı olan həndəsi fiqur.

ÇOXBUĞUMLU (ID - 7376)

sif. Çoxlu buğumdan ibarət olan, çoxlu buğumu olan. Çoxbuğumlu qurd. - [Bu sortun] gövdəsi çox tüklüdür, dirsəkli və çoxbuğumludur. “Pambıqçılıq”.

ÇOXCA (ID - 7377)

sif. və zərf Çoxlu, lap çox, olduqca çox, bolluca. Çoxca yemək. - Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! M.Ə.Sabir.

ÇOXCƏHƏTLİ (ID - 7378)

sif. Genişliyi, müxtəlifliyi ilə fərqlənən; çoxşaxəli, çoxtərəfli. Çoxcəhətlifəaliyyət. - Bülbül Məmmədov 1931ci ildə Vətənə qayıtdıqdan sonra çoxcəhətli yaradıcılıq işinə başladı. (Qəzetlərdən).

ÇOXCİLDLİ (ID - 7379)

sif. Çoxlu cilddən ibarət olan. M.S.Ordubadinin çoxcildli seçilmiş əsərləri. Çoxcildli ədəbiyyat tarixi.

ÇOXÇALOVLU (ID - 7380)

sif. Bir neçə çalovu olan. Çoxçalovlu ekskavator.

ÇOXÇARPAYILI (ID - 7381)

sif. Çoxlu çarpayı yerləşən. Çoxçarpayılı xəstəxana.

ÇOXÇİÇƏKLİ (ID - 7382)

sif. bot. Çoxlu çiçəyi olan (bitkilər haqqında). Çoxçiçəkli kol.

ÇOXDAN (ID - 7383)

ÇOXDANIŞAN (ID - 7384)

sif. Çox danışmağı sevən; naqqal, uzunçu. Çoxdanışan adam. - [Mikayılov] Mərmər xanımın çoxdanışan (z.) olduğunu tamam yadından çıxarmışdı. Y.Əzimzadə.
// İs. mənasında. Çoxdanışanın biridir.
[Maya öz-özünə:]...

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla