Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ONLAR (ID - 31549)

[üçüncü şəxs əvəzliyinin cəmi] Haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsləri bildirir. Onlar getdilər. - Qurbanəli onlara başçılıq edir. H.Nəzərli. Onlar sevinirdilər, çünki hər ikisinin dərs və əxlaq qiymətləri əla...

ONLARLA, ONLARCA (ID - 31550)

sif Sayı bir neçə on olan; çox, çoxlu. Onlarla adam. - Onlarca əllərin zərbəsi ilə parçalanmağa başlayan divar, .. yanğını keçirmək istəyənlərə mane olurdu. Ə.Əbülhəsən. ..Ov edərkən arxamızca, yan-yörəmizcə onlarca göz...

ONLUQ (ID - 31551)

sif. 1. Onmanatlıq, on manat dəyərində olan. Aşıq Ələsgər belə deyəndə Məşədi Yolçu əlini salıb, cibindən bir onluq qızıl çıxartdı.. “Aşıq Ələsgər” . // is. Onmanatlıq, on manat qiymətində olan pul. Kələntər əlini...

ONMANATLIQ (ID - 31552)

is. On manat qiymətində olan kağız pul; onluq. Onmanatlığı xırdalamaq. // sif On manata dəyən, on manat qiymətində olan. Onmanatlıq parça.

ONMƏRTƏBƏ(Lİ) (ID - 31553)

sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina.

ONMİNLİK (ID - 31554)

sif Sayı on min olan, on min nəfərdən ibarət olan. Onminlik qoşun.

ONOMASTİKA (ID - 31555)

[yun. onoma - ad] 1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı.
2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi.

ONOTAQLI (ID - 31556)

sif On otağı olan, on otaqdan ibarət olan. Onotaqlı kənd xəstəxanası.

ONSİNİFLİ (ID - 31557)

sif On sinfı olan. Onsinifli məktəb.

ONTONLUQ (ID - 31558)

sif On ton yük və s. tutan. Ontonluq avtomobil. // On ton ağırlığında olan. Ontonluq yük.

ONUNCU (ID - 31559)

“On” dan sıra s. Onuncu sinif. Onuncu adam. Onuncu sıra.

ONURĞA (ID - 31560)

is. anat. Bel sümüyü.
□ Onurğa beyni - onurğa kanalının içərisindəki ilik; haram ilik.

ONURĞALI (ID - 31561)

anat. 1. sif Onurğası olan.
2. cəm. Onurğalılar şəklində - onurğalı heyvanlara verilən ümumi ad; onurğalı heyvanlar.

ONURĞASIZ (ID - 31562)

anat. 1. sif Onurğası olmayan. Onurğasız heyvan.
2. cəm Onurğasızlar şəklində - onurğasız heyvanlara verilən ümumi ad; onurğasız heyvanlar.

ONYAŞAR (ID - 31563)

sif. On yaşı olan. Onyaşar heyvan.

ONYAŞLI (ID - 31564)

sif. On yaşı olan. Onyaşlı şagird.

ONYERLİ (ID - 31565)

sif On adamlıq yeri olan. Onyerli avtobus.

OPAL (ID - 31566)

[lat.] Bəzi növləri qiymətli sayılan şəffaf şüşəvari daş.

OPERA (ID - 31567)

[ital.] 1. Teatrda ifa olunmaq üçün instrumental musiqili dram əsəri, habelə iştirak edən şəxslərin əsərin sözlərini musiqinin müşayiəti ilə (hava ilə) söylədikləri teatr tamaşasının özü. Hüseynqulunun bəxtini bir şey açdı...

OPERASİYA (ID - 31568)

[lat. operatio - təsir] Bəzi xəstəliklər, yaxud yaralanmalar zamanı müalicə məqsədilə icra edilən cərrahlıq əməliyyatı. Zeynal gözlərinin tezliklə operasiya olunmasını tələb edirdi. B.Bayramov. // dan. Cərrahlıq əməliyyatı...

OPERATİV (ID - 31569)

sif. [lat.] 1. Hərbi əməliyyata aid olan. Operativ plan. Operativ məlumat.
Bir işi bilavasitə, əməli surətdə həyata keçirən, görən. Operativ qrup. Operativ şöbə. Operativ orqanlar.
İşin gedişini tez qaydaya salan, düzəldən,...

OPERATİVLİK (ID - 31570)

is. Operativ olma (bax operativ 2-ci mənada).

OPERATOR (ID - 31571)

[lat.] 1. xüs. Mürəkkəb mexanizmlərin işini idarə edən və ya müəyyən istehsal prosesinin icrasına cavabdeh olan yüksək ixtisaslı fəhlə. [Nailə Mansurova:] Gedək operator otağına, sabun, məhrəba verim, üzünüzü yuyun. H.Seyidbəyli....

OPERATORLUQ (ID - 31572)

is. Operatorun işi, vəzifəsi.

OPERETTA (ID - 31573)

[ital.] Oxumaq, rəqs və danışmaqla əlaqələndirilən gülməli musiqili səhnə əsəri. Ü.Hacıbəyovun operettaları.
Ümumiyyətlə, operetta çox gözəl təsir bağışlayırdı. İ.Əfəndiyev. // Həmin əsərlərin səhnədə tamaşaya...

OPPONENT (ID - 31574)

[lat. opponentis - etiraz edən] Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s.-də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxış edən şəxs. Opponentə cavab vermək. - Sədr ayağa qalxıb deyir: - Opponentlər...

OPPONENTLİK (ID - 31575)

is. Opponent olma, opponent kimi çıxış etmə (dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda). Opponentlik etmək.

OPPORTUNİST (ID - 31576)

[lat.] 1. Opportunizm tərəfdarı, opportunizm siyasəti yeridən adam.
2. Opportunizmə aid olan, opportunizm məsləkli. Opportunist qrup.

OPPORTUNİSTCƏSİNƏ (ID - 31577)

zərf Opportunist kimi, opportunistə yaraşan bir tərzdə. Opportunistcəsinə hərəkət etmək.

OPPORTUNIZM (ID - 31578)

[fr. opportunis - faydalı] Fəhlə hərəkatında və proletar partiyalarında marksizm-leninizmə zidd cərəyan; opportunizm proletariatın sinfı mənafeyini burjuaziyanın mənafeyinə tabe edir, burjuaziya ilə sazişçiliyi, əməkdaşlığı və...

OPTİK1 (ID - 31579)

sif. [yun.] 1. Optikaya aid olan. Optik cihazlar.
2. Optika hadisələrinə aid olan; işığın inikası və sınması qanunları üzündən törəyən, əmələ gələn. Optik hadisə. Optik müşahidə.

OPTİK2 (ID - 31580)

[yun.] 1. Optika mütəxəssisi.
2. Optik şüşə və cihazlar hazırlayan usta.

OPTİKA (ID - 31581)

[yun. optike] 1. Fizikanın işıq, onun xassə və qanunlarından bəhs edən şöbəsi. Optika qanunları.
2. top. İşləməsi işığın inikası, sınması qanunlarına əsaslanan cihaz və alətlər.

OPTİMAL (ID - 31582)

sif. [lat. optimus - yaxşı] kit. Ən əlverişli, ən münasib, ən müvafiq. Ən optimal əkin dövrü. Optimal şərait.

OPTİMIST (ID - 31583)

[lat.] Optimizmə mail adam; nikbin.

OPTİMİSTCƏSİNƏ (ID - 31584)

zərf Nikbincəsinə.

OPTİMİSTLİK (ID - 31585)

is. Optimist (nikbin) adamın hal və sifəti; nikbinlik.

OPTİMİZM (ID - 31586)

[lat. optimus - yaxşı] Həyatda hər şeyi yaxşı görmə, gələcəyə inam meyli və buna görə də özünü həmişə gümrah, şən hiss etmə; nikbinlik. Firəngizdəki sakitlik, optimizm ananı toxtadırdı. B.Bayramov.

ORA (ID - 31587)

zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yer. Ora nə yaxşı yerdir? Ora haçan gedəcəksən? - Keçdi çox illər, olmadı orda; Bir müsafir gəlib sirab olsun. A.Səhhət. [Sultan bəy:] Srağagün həkim Mirzə Hüseynə deyirəm ki, oram...

ORA-BURA (ID - 31588)

zərfi 1. Həm ora, həm bura; o tərəf-bu tərəfə, hər tərəfə. Ora-bura qaçmaq. - [Nəsir] yenə əvvəlki kimi ora-bura yortan .. idi. S.Hüseyn.
2. Bütünlüklə deyil, hissə-hissə; müxtəlif yerdən, o yerindən-bu yerindən. [Rüstəm...

ORADA (ID - 31589)

zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdə. Orada heç kəsi görmədim.
[Cavad:] Orada hava başqa rəngdədir. H.Nəzərli. [Məşədi İbad Sərvərə:] Bəs orada nə qayırırsan? Ü.Hacıbəyov.

ORADA-BURADA (ID - 31590)

zərf Müxtəlif yerlərdə; həm orada, həm də burada; adda-budda yerdə. Camaat vəkilləri yığılıb koma-koma orada burada söhbət edirdilər. Ə.Haqverdiyev.

ORADACA (ID - 31591)

zərf 1. Həmin o yerdə, lap orada. Oradaca dayandım. - [Usta:] Qan məni götürdü, yıxılıb oradaca qaldım. Çəmənzəminli.
2. O zaman, o vaxt, o an. Oradaca dedi. Lakin [Rüstəm] elə oradaca vədini unudaraq heç bir şey etməmişdi....

ORADAKI (ID - 31592)

sif 1. O yerdə olan, o yerdə duran, o yerdəki. Oradakı kitabları oxu. Oradakı binalar qəşəngdir.
2. Bəzən əvəzlik mənasında işlənir. Oradakıların xəbəri yoxdur.

ORADAN (ID - 31593)

ORADAN-BURADAN (ID - 31594)

zərf 1. Bir yerdən deyil, müxtəlif yerlərdən. Oradan-buradan yüz manat tapdım.
2. Müxtəlif mənbələrdən, ayrı-ayrı məxəzlərdən. Oradan-buradan xəbər bilmək.

ORAKUL (ID - 31595)

is. [yun.] Antik dövrdə qeybdən xəbər verən kahin; falçı, rəmmal.

ORAQ (ID - 31596)

is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, yarımdairəvi kəsici kənd təsərrüfatı aləti. Oraqla ot biçmək. - Bir cüt oraqdan başqa bizdə bir zad yoxdur. M.F.Axundzadə. [Tanrıverdi] qıraq-bucaqda orağı hərlədi, xeyli ot çıxarıb...

ORAQÇI (ID - 31597)

is. məh. Biçinçi.

ORAQÇILIQ (ID - 31598)

is. məh. Biçinçilik.

Bu səhifə 72 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla