ZE+education...

İzahlı lüğət

O (ID - 31299)

Azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi. // “O” hərfi ilə işarə olunan saitin adı.
Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. - Aşıq Qərib sözün deyər avazla;...

O4 (ID - 31300)

nida. Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı.

OBA (ID - 31301)

is. 1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd. [Şahmar:] Baharlıdan bura gələndə elə bilirsən, şəhərdən yöndəmsiz bir obaya gəlirsən. B.Bayramov.
2. Köçərilərin, heyvandarların müvəqqəti sakin...

OBABAŞI (ID - 31302)

is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı.

OBAŞDAN (ID - 31303)

zərfi 1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış. Obaşdan oyanmaq. Aslan isə, - vaxt keçir, - deyə obaşdan gedib vağzalı kəsdirib oturdu. C.Cabbarlı. Çiynindən aşırıb boz çantasını; Obaşdan məktəbə bir uşaq gedir. H.Arif....

OBAŞDANLIQ (ID - 31304)

is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək. [Arvad:] Sən gündüzləri oruc tutmursan, gecələri obaşdanlığa durursan. “M.N.Lətif.” Minacat səsinə yuxudan ayılanlar obaşdanlıqla məşğul olub taam yeyirdilər ki, sabah...

OBELİSK (ID - 31305)

[yun. obelisikos, hərfi mənası kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə. Obelisk qoymaq. Obeliskin açılışı.
ober... [alm. ober - baş, böyük] Bir sıra xarici ölkələrdə bəzi dövlət...

OBERTON (ID - 31306)

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton. Bu [titrəyən] səslər əsas səsi müşayiət edərək, ona nisbətən zil olacaqlar ki, bunlara da oberton deyilir. “İbtidai musiqi” .

OBLAST (ID - 31307)

is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.

OBLİQASİYA (ID - 31308)

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.

OBLOMOVÇULUQ (ID - 31309)

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.

OBRAZ (ID - 31310)

is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.

OBRAZLI (ID - 31311)

sif. [rus. oöpa3 sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s. haqqında). Obrazlı ifadə. Obrazlı (z.) danışmaq. - X.Rza real bədii təsvirə, obrazlı düşüncəyə, ifadə vasitələrinin təravətinə həmişə üstünlük verirdi....

OBRAZLILIQ (ID - 31312)

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. - Milli və beynəlmiləl münasibətlərproblemi.. dünya ədəbiyyatında öz mütərəqqiliyini, obrazlılığını, nadir əhatəliyini və...

OBSTRÜKSİYA (ID - 31313)

[lat. obstructio - maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b. yollarla iclası, yığıncağı uzatmaq və ya pozmaq (əsasən parlament mübarizəsi) üsulu.

OBSTRUKSİONIST (ID - 31314)

[lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı.

OBSTRUKSİONIZM (ID - 31315)

[lat.] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu.
O-BU is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq. Onun-bunun sözünə baxma. O-bu nə deyər? - Uşaq ona-buna toxuna-toxuna gedirdi. Çəmənzəminli.

OBYEKT (ID - 31316)

[lat. objectum - şey] 1. fəls. Bizdən kənarda və şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan xarici aləm, maddi varlıq.
Hər hansı bir şəxsin fəaliyyətinin, diqqətinin və s. yönəldildiyi hadisə, şey; hədəf, mövzu, bəhs. Tədqiqat...

OBYEKTIV1 (ID - 31317)

sif. [lat. objectivus - şeyə aid olan] 1. Şüurdan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan. Təbiətin obyektiv qanunları.
2. Qərəzsiz, tərəf tutmayan, bitərəf. Obyektiv nəticə. Hadisələrə verilən obyektiv qiymət.
□...

OBYEKTİV2 (ID - 31318)

[lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi. Fotoaparatın obyektivi. Mikroskopun obyektivi.

OBYEKTİVCƏSİNƏ (ID - 31319)

zərfiQərəzsizcəsinə, bitərəfcəsinə. Obyektivcəsinə təhqiqat aparmaq.

OBYEKTİVİZM (ID - 31320)

[lat.] 1. Bax obyektivlik 2-ci mənada.
2. İctimai həyatdakı hadisələrə onları passiv surətdə qeyd etmək və beləliklə də onların zəruri olduğunu təsdiq etməyə və doğrultmağa aparıb çıxaran münasibət.

OBYEKTİVLİK (ID - 31321)

is. 1. Bir şeyin şüurdan asılı olmayaraq müstəqil bir obyekt kimi mövcud olması. Xarici aləmin obyektivliyi.
Qərəzsizlik; bir şeyə qiymət verərkən bitərəflik göstərmə. Mühakimənin obyektivliyi.

OCAQ (ID - 31322)

is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer. Ocağa odun qoymaq. Ocaqda xörək bişirmək. - Kərbəlayı Qurban...

OCAQÇI (ID - 31323)

is. Ocağa, buxar qazanlarına xidmət edən adam (bax ocaq 2-ci mənada). Hamamın ocaqçısı. - [Babakişi:] Deməli, Atakişi qazançıdır, mən də, türkün sözü, ocaqçı. Cabbarlı. Zakir isə ocaqçını çağırdı və bacalardan çıxan...

OCAQÇILIQ (ID - 31324)

is. Ocaqçının işi, vəzifəsi. Ocaqçılıq etmək. - [Sayad:] Bilmirəm necə deyim ki, sözlərimdən inciməyəsən. Axı, Xəlil hara, ocaqçılıq hara? İ.Məlikzadə.

OCAQXANA (ID - 31325)

is. Buxar qazanlarının yerləşdiyi yer, bina. Ocaqxananı təmir etmək. Ocaqxana isti idi.

OCAQLIQ (ID - 31326)

b ax ocaq 4-cü mənada.

OCIĞAZ (ID - 31327)

əvəz. “O” dan oxş. Ocığaza yazığım gəldi. Ocığaz bərk xəstədir.

OÇERK (ID - 31328)

is. [rus.] 1. Müəllifin bilavasitə gördüyü, şahidi olduğu real faktlardan, hadisələrdən, adamlardan bəhs olunan kiçik ədəbi əsər. Hərbi oçerk. Qəzetdə maraqlı oçerk var.
Bir-biri ilə əlaqəli məsələlərə həsr olunmuş...

OÇERKÇİ (ID - 31329)

is. Oçerk yazan jurnalist və ya yazıçı; oçerkist.

OÇERKİST (ID - 31330)

[rus.] bax oçerkçi.

OD (ID - 31331)

is. 1. Yanan bir şeydən çıxan qazlar; atəş. Odu söndürmək. Odda yanmaq. Odda qızdırmaq. Kömür odu. // məc. Obrazlı təşbehlərdə şiddətli hissiyyatın, ehtirasın, coşqunluğun, ruh yüksəkliyinin rəmzi kimi işlənir. Qəlbi od...

ODA1 (ID - 31332)

Otaq. Zeynal geniş bir şüşəbəndi keçib yemək odasına girdi. S.Hüseyn. Teatrın aktyor və aktrisaları qabağımıza çıxıb bizi teatrın qonaq odasına dəvət etdilər. C.Cabbarlı.

ODA2 (ID - 31333)

is. [yun.] ədəb. Lirik şeir və musiqi janrı.

ODABAŞI (ID - 31334)

is. köhn. Keçmişdə mehmanxanalarda, karvansaralarda və s.-də otaqlara baxan və onlarm açarlarmı saxlayan adam. [Odabaşı:] Elə ölən gündən məni cəhənnəmdə odabaşı ediblər. Ə.Haqverdiyev.

ODADAVAMLI (ID - 31335)

sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirən. Odadavamlı gil. Odadavamlı kərpic.

ODADAVAMLILIQ (ID - 31336)

is. xüs. Odadavamlı şeyin xassə və keyfiyyəti. Gilin odadavamlılığı.

ODADAVAMSIZ (ID - 31337)

sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirməyən. Odadavamsız kərpic.

ODADAVAMSIZLIQ (ID - 31338)

is. xüs. Oda davamı olmayan şeyin xassə və keyfiyyəti.

OD-ALOV (ID - 31339)

1. top. Alovla yanan od. Qaranlıqda od-alov görünür.
məc. is. və sif. Zirək, diribaş, çevik, bir yerdə qərar tapmayan, nadinc (əsasən uşaq haqqında). Evin balaca qızı Ulduz isə anasının təbirinə görə od-alov idi. Ə.Məmmədxanlı....

ODEKOLON (ID - 31340)

[fr. eau de Cologne - Köln şəhərinin suyu] Kosmetik maddə kimi işlədilən ətirli, spirtli məhlul. Odekolon şüşəsi.
Yasəmən odekolonu. - [Həkim:] Firuzənin böyük bir həzlə ərinin üzərinə odekolon səpdiyini.. aydınca görürdüm....

ODEKOLONLU (ID - 31341)

sif. Odekolon vurulmuş, odekolon səpilmiş. Odekolonlu yaylıq.

ODLAQ (ID - 31342)

is. Od düşüb alışan, yanan yer, habelə oradan qalxan alov. // Yanıb sönmüş yer, yanmış bir yerin izi.

ODLAMA (ID - 31343)

“Odlamaq” dan f.is.

ODLAMAQ (ID - 31344)

f 1. Od vurub yandırmaq, yanğın törətmək. Ocağı odlamaq. Tonqalı odlamaq. // Alışdırmaq, yandırmaq. [Hüseynəli əmi] ..dəri kisənin içərisindən çaxmağı və daşı götürüb qovu odladı.. M.S.Ordubadi. Nəriman dərhal fitili odladı....

ODLANDIRILMA (ID - 31345)

“Odlandırılmaq” dan f.is.

ODLANDIRILMAQ (ID - 31346)

məch. Od vurub yandırılmaq, yanğm törədilmək. Taya odlandırıldı. // Alışdırılmaq, yandırılmaq. Papiros odlandırıldı.

ODLANDIRMA (ID - 31347)

“Odlandırmaq” dan f.is.

ODLANDIRMAQ (ID - 31348)

b a x odlamaq. Siqareti odlandırmaq. Tonqalı odlandırmaq.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç