Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

OLİMPİYA (ID - 31499)

[yun. ]: olimpiya oyunları qədim Yunanıstanda: Zevs adlı allahın şərəfinə Olimpiya yaxınlığında hər dörd ildən bir keçirilən ümumxalq oyunları, habelə idmanın bütün növləri üzrə keçirilən müasir beynəlxalq yarışlar.

OLİMPİYAÇI (ID - 31500)

is. Olimpiya yarışlarında iştirak edən idmançı. Olimpiyaçıların müvəffəqiyyətləri.

OLMA (ID - 31501)

“Olmaq” dan f.is. Havaların isti olmasına baxmayaraq, qalın ipək parça və məxmər paltar geymiş [xanım] .. kölgəyə çəkilmək istəmirdi. P.Makulu.

OLMAQ (ID - 31502)

1. Müstəqil feil kimi aşağıdakı mənalarda işlədilir: a) yaşamaq, sakin olmaq, ömür sürmək. Iki il Bakıda oldum. O, yataqxanada olur. Siz hansı küçədə olursunuz? - Mərcan xanım uzaqda olmurdu. T.Ş.Simurq; b) mövcud olmaq, var olmaq....

OLMALI (ID - 31503)

sif. Olması, həyata keçirilməsi, varlığı, iştirakı lazım sayılan, arzu edilən, istənilən. Bu gün işdə olmalısan.

OLMAYA (ID - 31504)

1. “Bəlkə” , “yoxsa” mənalarında ara söz. Olmaya, sən də bufikirdəsən. Olmaya, onun da könlündən keçir. - Olmaya, sən məni biiqrar sandın; Zarafat eylədim, ona inandın. M.P.Vaqif. [Hambal:] Məşədi, olmaya, oğurluğa gedirsən?...

OLMAZ (ID - 31505)

1. İmkan yoxdur, mümkün deyil. Qidasız yaşamaq olmaz. Razı olmamaq olmaz.
2. Icazə yoxdur, qadağandır, yaramaz. Icazəsiz içəri girmək olmaz. Metroda papiros çəkmək olmaz. // Yaxşı deyil, ayıbdır, qeyrimümkündür. Belə söz demək...

OLMAZIN (ID - 31506)

sif 1. Son dərəcə, həddən artıq, ölçüyəgəlməz, görünməmiş. Olmazın əziyyət. Olmazın ziyan. - Qazamat qulluqçuları Həcərə olmazın əziyyətlər verirlər. “Qaçaq Nəbi” . [Məsmə:] [Ərimi] xəstəxanaya yerləşdirmək...

OLSA-OLSA (ID - 31507)

ara s. Ancaq, ancaq-ancaq, ciddi qiymət verilərsə, ən çoxu. [frəngiz:] Olsa-olsa [Muxtar] səhv etmişdir, işin mahiyyətini başa düşməmişdir. B.Bayramov.

OLSUN (ID - 31508)

1. Yaxşı, razıyam, etirazım yoxdur. - Olsun, - deyə direktor gülümsündü.
2. “Ki” bağlayıcısı ilə: olsun ki... - ola bilsin ki..., ola bilər ki..., mümkündür ki..., yəqin, ehtimal ki..., bəlkə də... Olsun ki, o bu təklifi...

OLUB-KEÇƏN (ID - 31509)

is. Olmuş əhvalat, keçmiş məsələ, vaqiə, iş, hadisə. Olub-keçənləri yada salmaq. - ..Qadirlə əmisi.. olub-keçəni daha yaxşı başa düşürlərmiş kimi, gözlərini bir-birindən çəkmirdilər. Ə.Əbülhəsən. O vaxt olub-keçəni...

OLUB-KEÇMİŞ (ID - 31510)

sif. Olmuş, olub-bitmiş, baş vermiş, keçmiş. Olub-keçmiş əhvalat.
[Gülnaz] olub-keçmiş hadisələri xatırlamamaq üçün başqa şey haqqında fikirləşirdi. Q.İlkin.

OLUNMA (ID - 31511)

“Olunmaq” dan f.is.

OLUNMAQ (ID - 31512)

“Olmaq” dan məch. Idarə olunmaq. Azad olunmaq. Təşkil olunmaq. Təklifi olunmaq.

OLUŞ (ID - 31513)

is. Kürəkayaqlılar fəsiləsindən bədəni və qanadları ağ iri quş.

OM (ID - 31514)

[xüs. is.-dən] Elektrik müqaviməti vahidi.

OMAÇ (ID - 31515)

is. Su səpilmiş unun ovuntularından bişirilən duru xəmir xörəyi.

OMAR (ID - 31516)

is. Onurğasız dəniz heyvanı; onayaqlı xərçəng.

OMBA (ID - 31517)

is. anat. Qıçın çanaqdan dizə qədər olan hissəsi.

OMEQA (ID - 31518)

[yun. omeqa - böyük o] Yunan əlifbasının son hərfinin adı

OMLET (ID - 31519)

is. [fr.] Su və ya süddə çalınmış yumurta yeməyi; qayğanağın bir növü.

OMONİM (ID - 31520)

[yun. homo - eyni və onyma adlı] dilç. Eyni cür səslənən, lakin mənaca fərqlənən sözlərdən hər biri (məs.: alıcı müştəri və alıcı - ovçu quş).

OMONİMİKsifi (ID - 31521)

[yun.] dilç. Omonim olan. Omonimik sözlər.

OMONİMİKA (ID - 31522)

[yun. ] dilç. 1. Hər hansı bir dildəki omonimlərin məcmusu.
2. Leksikologiyanın omonimləri öyrənən bölməsi.

OMONİMİYA (ID - 31523)

[yun.] dilç. Mənaca müxtəlif olan sözlərin səslənmə cəhətdən bir-birinə uyğun gəlməsi.

ON (ID - 31524)

say. 1. Doqquzdan sonra gələn ədəd - 10.
2. On birdən on doqquza qədər mürəkkəb sayların birinci tərkib hissəsi.
on-on zərf Hər dəfə on dənə, hər adama on dənə, yaxud hər dəstədə on nəfər. On-on sıraya düzülmək.

ONALTILIQ (ID - 31525)

is. ədəb. Hər misrası on altı hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONATILAN, ONAÇILAN (ID - 31526)

is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança. [Həcər xanım] onaçılan tapança götürər, kişi kimi gəzərdi. “Aşıq Ələsgər” . Onların yanında yağlı bir nağan; Onun da altında bir onaçılan. S.Vurğun. [Hacı:] Onatılana...

ONAYLIQ (ID - 31527)

sif 1. On ay üçün düzəldilmiş, on aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud on ay ərzində olmuş. Onaylıq hesabat. Onaylıq kurs.
2. Yaşı on ay olan. Onaylıq uşaq.

ONBAŞI (ID - 31528)

is. 1. Fəhlə qrupuna başçılıq edən adam.
2. köhn. On nəfərə başçılıq edən əsgər; yefreytor.

ONBAŞILIQ (ID - 31529)

is. Onbaşı rütbəsi, vəzifəsi.

ONBEŞLİK (ID - 31530)

is. 1. ədəb. Hər misrası on beş hecadan ibarət olan şeir.
2. On beş nömrəli, on beş vahiddən ibarət (ölçü, ya şey). Onbeşlik lampa. Onbeşlik taxta.

ONBİRİLLİK (ID - 31531)

is. Təhsil müddəti on bir il davam edən, on bir il sürən məktəb. Onbirilliyi bitirmək. // Sif. mənasında. Onbirillik məktəb.

ONBİRLİK (ID - 31532)

is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONBUCAQ(LI) (ID - 31533)

1. is. On bucağı olan həndəsi cisim, onkünclü cisim.
2. sif On bucağı olan. Onbucaqlı fiqur.

ONCA (ID - 31534)

sif. Ancaq on, yalnız on. Onca qəpik pulum qalıb. // Bəzən təyin etdiyi sözə böyüdücülük çaları verir. Niyə xoşun gəlmir, onca manata almışam.

ONDA (ID - 31535)

zərf 1. İndi yox, o zaman, o vaxt. Gələrəm, onda danışarıq. - Bir xəlvət yer ola, əğyar olmaya; Onda söhbət edək ikimiz belə. M.P.Vaqif.
Elə isə, o halda, elədə. Onda düz demirsən. Onda görərsən.

ONDÖRDLÜK (ID - 31536)

is. ədəb. Hər misrası on dörd hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONGİRVƏNKƏLİK (ID - 31537)

sif köhn. On girvənkə ağırlığında olan. Ongirvənkəlik daş. // is. On girvənkə ağırlığında olan çəki daşı. Ongirvənkəliyi tərəzinin gözünə qoymaq.

ONGÜNLÜK (ID - 31538)

1. sif. On gün sürən, on gün davam edən, yaxud on gün vaxt tələb edən. Ongünlük möhlət. Ongünlük yol. Ongünlük iş. // On günə çatan, kifayət edən. Ongünlük azuqə. Ongünlük ehtiyat.
2. is. Bir şeyə həsr olunmuş on gün;...

ONİKİBARMAQ (ID - 31539)

onikibarmaq bağırsaq
anat. - nazik bağırsağın mədədən başlanan hissəsi (köndələninə on iki barmaq uzunluğunda olduğundan belə adlandırılmışdır).

ONİKİLİK (ID - 31540)

is. ədəb. Hər misrası on iki hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONİLLİK (ID - 31541)

sif. 1. On il sürən, on il müddətli, on il davam edən. Onillik xidmət. // On il müddətinə tərtib olunmuş, on ili nəzərdə tutan. Onillik plan.
Təhsil müddəti on il davam edən. Onillik məktəb. - [Rəhim:] Mən müharibədən əvvəl...

ONKOLOGİYA (ID - 31542)

[yun. onkos - kütlə, şiş və logos - elm] Tibbin, şişlərin əmələgəlmə səbəbini, inkişafını, klinik gedişini, müalicə və profılaktikasını öyrənməklə məşğul olan sahəsi.
f

ONKOLOJİ (ID - 31543)

sif [yun.] Onkologiyaya aid olan, onkologiya ilə əlaqədar olan. Onkoloji tədqiqat. Onkoloji institut.

ONKOLOQ (ID - 31544)

[yun.] Onkologiya mütəxəssisi, həkim.

ONKÜNC(LÜ) (ID - 31545)

bax onbucaq(lı).

ONQAT(LI) (ID - 31546)

sif. 1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev. 2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon.

ONQƏPİKLİK (ID - 31547)

sif. On qəpiyə dəyən, on qəpik qiymətində olan. Onqəpiklik marka. // is. İkişahılıq metal pul.

ONQRAMLIQ (ID - 31548)

is. On qram ağırlığında olan (daş və s.). Onqramlıq daş.

Bu səhifə 71 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla