Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

CIVILDAŞMAQ (ID - 6120)

qarş. Hamısı bir yerdə, səs-səsə verib cıvıldamaq. Bunca qabağında cıvıldaşmayın! Ey cücələr, çox da cırıldaşmayın! Ə.Nəzmi.

CIVILDIZ (ID - 6121)

is. məh. Diribaş. burdan batıb ordan çıxan, zirək. Cıvıldızın biridir.

CIVILTI (ID - 6122)

is. təql. Cücələrin, kiçik quşların çıxardığı cıv-cıv səsi. Quşlar, o fərəhbəxş cıvıltilə həvadə; Öz lanələri səmtinə eylərlər iradə. A.Səhhət. Bəzən cıvıltı iləyerdən qalxıb havanı qaraldan sığırçın sürüləri...

CIVRIQ (ID - 6123)

sif. Çox diribaş, çevik, cəld, zirək. Cıvrıq uşaq.

CIVRIQLIQ (ID - 6124)

is. Çox çeviklik, diribaşlıq, zirəklik, cəldlik.

CIZ1 (ID - 6125)

CIZZ təql. uş. Od, yandırıcı şey. Cızz, əl vurma!
// Ət kimi şeylərin yağda qızararkən, ya yanarkən çıxardığı səsi anladır.

CIZ2 (ID - 6126)

bax cızıq. [Bədircahan:] ..Başın üçün, xan! Bu cızlardan yüz iyirmi iki görünür. N.Vəzirov.

CIZBIZ (ID - 6127)

is. İçqovurması. ..Leylək bir qədər gedəndən sonra cızbız iyi aldı. S.Rəhimov. Bir tərəfdə cızbız, bir tərəfdə çay; Alma, heyva, armud, soğan, vəzəri; Bir tərəfdə xalı, tirmə, kəlağay; Baqqallar qışqırır: “Gəl, ay...

CIZBIZÇI (ID - 6128)

is. Cızbız bişirib satan adam.

CIZBIZXANA (ID - 6129)

is. Cızbız bişirilib satılan yer.

CIZDAQ (ID - 6130)

is. Quyruq əridildikdən sonra qalan bərk hissələri. Xəmirə cızdaq qatmaq.

CIZHACIZ (ID - 6131)

zərf Qovrula-qovrula, cızıldaya-cızıldaya. Feyzi içqovurmasını teştdə cızhacız gətirdi.. B.Bayramov.
□□ Cızhacız yanmaq - bərk acıq çəkmək, yanıb tökülmək. Mədəd hirsindən cızhacız yanır, içəridən qıvrıla-qıvrıla...

CIZIQ (ID - 6132)

is. Xətt. [Veys] ..dönüb gücənəgücənə divara dikinə yanaşı üç cızıq, köndələninə yanaşı iki cızıq çəkdi. Ə.Əbülhəsən. Sultan ayağa qalxanda kreslonu elə qəzəblə itələdi ki, parket döşəmədə ağ qoşa cızıqlar...

CIZIQ-CIZIQ (ID - 6133)

sif. və zərf Cızılmış, cızıqlar çəkilmiş. Kitabın üstü cızıq-cızıqdır. Qaraş otağın ortasındakı yanları yonulub cızıq-cızıq olmuş stolun baş tərəfində qoyulmuş kətilə əyləşdi. M.İbrahimov.

CIZIQLAMA (ID - 6134)

“Cızıqlamaq”dan f.is.

CIZIQLAMAQ (ID - 6135)

f. Cızıq çəkmək, xətt çəkmək.
// məc. Cızma-qaralamaq, yazmaq. [Səlim Zəmişana:] Mənim heykəlim, başımın ucalığı balalarımdır, bir də bax bu mürəkkəblədiyim, cızıqladığım kağızlardır. B.Bayramov.

CIZIQLANMA (ID - 6136)

“Cızıqlanmaq”dan f.is.

CIZIQLANMAQ (ID - 6137)

məch. Cızıq çəkilmək.

CIZIQLI (ID - 6138)

sif. Cızıqlar çəkilmiş, cızıqları olan, miləmil. Cızıqlı dəftər. - Mirzə oturub, cızıqlı kağızı çıxardı. S.Rəhimov. Seyid qamış qələmi cızıqlı kağız üzərində cırıldadaraq.. Tahirzadəyə şəhadətnamə yazdı. Mir...

CIZILDAMA (ID - 6139)

“Cızıldamaq”dan f.is.

CIZILDAMAQ (ID - 6140)

f. Cız-cız eləmək, cızıltı səsi çıxartmaq. Pavluşa əlini alnına çəkdi, tər qızarmış dəmirin üstünə tökülərək cızıldadı. M.S.Ordubadi. ..Yağ əridikcə közün üstünə damcılayıb cızıldayır, seyrək tüstü qalxıb...

CIZILTI (ID - 6141)

is. Od və ya qızğın şey üstünə düşən yağ, su və s.-dən hasil olan səs. Kababın cızıltısı. Yağın cızıltısı. -Közün üstünə düzülmüş göbələklərin cızıltısından özgə səssəda eşidilmədi. B.Bayramov.

CIZMA (ID - 6142)

“Cızmaq”dan f.is.

CIZMAQ (ID - 6143)

f. 1. Xətt, cızıq çəkmək; dırnağı və başqa bərk, ucu iti bir şeylə basaraq iz buraxmaq. Xəlil döş cibindən qələmini çıxardıb, katibin dırnağı ilə cızdığı yerdən imzasını atdı. M.Hüseyn.
Qaralama şəklində yazmaq,...

CIZMA-QARA (ID - 6144)

is. Aydın oxunmayan, səliqəsiz, qarışıq yazı. O, dəftər cildində yazdığı cızma-qaranı Xəlilə uzatdı: - Budur, bax, yazmışam. M.Hüseyn.
// isteh. Lüzumsuz, faydasız, mənasız yazı.
□ Cızma-qara etmək (eləmək) - səliqəsiz,...

CIZMA-QARAÇI (ID - 6145)

is. Cızma-qara yazmaqla məşğul olan adam.

CIZMA-QARALAMA (ID - 6146)

“Cızma”-qaralamaqdan f.is.

CIZMA-QARALAMAQ (ID - 6147)

f. Səliqəsiz, necəgəldi, tələsik yazmaq və ya çəkmək (şəkil). Ancaq məni xarab .. iş o idi ki, hər nə işə gedirdimsə, gərək bir yekə kağız əlimə alıb, hekayədən, nağıldan cızma-qaralayaydım. C.Məmmədquluzadə.

CIZMALAMA (ID - 6148)

“Cızmalamaq”dan f.is.

CIZMALAMAQ (ID - 6149)

bax cızmaq 1-ci mənada.

CİB (ID - 6150)

is. 1. Pul və başqa xırda şeylər qoymaq üçün paltara üst və iç tərəfdən tikilən kisəcik. Pencəyin yan cibləri. - Məhəmmədhəsən əmi təzədən kisəni cibindən çıxarıb məşğul oldu çubuğu doldurmağa.. C.Məmmədquluzadə....

CİBBİLTİ (ID - 6151)

bax civilti. Cücələrin cibbiltisi.

CİB-CİB (ID - 6152)

təql. Toyuq, xoruz və cücələri çağırmaq üçün çıxarılan səs. Ovcunu dənlə doldurub cib-cib eləmək.

CİBCİK (ID - 6153)

is. Balaca cib. Pencəyin cibciyi.

CİBƏGİRƏN (ID - 6154)

CİBGİR (ID - 6155)

is. Cib oğrusu, cibə girən oğru, xəspuş. Yoxdu pul qədri bilən dəhrdə cibgir kimi. M.Möcüz. Cəfərqulu bir qədər çəkindi. Ona demişlərdi ki, “şəhər yerində cibgir çox olar, özünü gözlə”. Qantəmir. Xuliqanlar və cibgirlər...

CİBGİRLİK (ID - 6156)

is. Cibgirin peşəsi, cibə girməklə məşğul olma; xəspuşluq.

CİBXƏRCLİYİ (ID - 6157)

CİBİŞDAN (ID - 6158)

zar. “Cib” 1-ci mənada.
□□ Cibişdana qoymaq (ötürmək) - bax cibinə qoymaq (“cib”də).

CİBKƏSƏN (ID - 6159)

is. Cibgir, oğru, soyğunçu. [Paşa:] Adları bəy, özləri cibkəsənlər, dəlləklər, quldurlar!.. N.Vəzirov. Talayır adam göz baxa-baxa; Bu yeni cibkəsən, bu yeni oğru. B.Vahabzadə.

CİBLƏMƏ (ID - 6160)

“Cibləmək”dən f.is.

CİBLƏMƏK (ID - 6161)

f Başqasının pulunu mənimsəmək, cibinə ötürmək. Kimin ixtiyarı var, mənim pulumu cibləsin. Alnımın təri ilə qazanmışam. M.Hüseyn. ..Məlumdur ki, həmin pulu uşaq almayıb, kim isə başqası cibləyibdir. “Kirpi”.

CİBLİ (ID - 6162)

sif. Cibi, ya cibləri olan, cib tikilmiş, cib qoyulmuş. Cibli pencək. Cibli xalat. Əksərən .. cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər arabanın yan tərəflərinə doluşmuş(dular). M.İbrahimov.
// məc. Varlı, dövlətli...

CİBLİK (ID - 6163)

is. Cib tikməyə ayrılan parça.
// Sif. mənasında. Ciblikparça.

CİCİ1 (ID - 6164)

is. Bəzi yerlərdə nəvazişlə anaya deyilir. ..Bunlar məgər təzə sözdür? Bunu cicim də bilir. “Mol. Nəsr.”. Bir də bilirsən nə var, Güldanə, hamar yolla getməyə nə var, cicim də gedər. Ə.Vəliyev.

CİCİ2 (ID - 6165)

is. uş. Uşağın xoşuna gələn şey. Ana sənə cici gətirib.

CİCİ-BACI (ID - 6166)

is. dan. Bir-birinə çox yaxın olan rəfiqələr haqqında. Bu qızlar lap cici-bacıdırlar.
□ Cici-bacı olmaq - bir-birilə çox yaxın olmaq, ana-bacı kimi olmaq.

CİCİ-BACILIQ (ID - 6167)

is. Cici-bacı kimi olma.

CİDA1 (ID - 6168)

is. Sivri dəmir ucluqlu, dəlici qədim silah; mizraq. Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. (Ata. sözü). Koroğlu qayıtmaz, tufan saçmasa; Cida işlətməsə, qılınc çaxmasa. “Koroğlu”.
□ Cida boyu - ölçü bildirir (adətən, gün,...

CİDA2 (ID - 6169)

zərf [fars. cüda] klas. Ayrı, uzaq. Cümləsin rahi-həqiqətdən cida görməkdəyəm.. C.Cabbarlı.
□ Cida düşmək, cidayə düşmək - uzaq düşmək, ayrı düşmək. Fikrim, zikrim, sözüm, xəyalım sənsən; Haçan könlüm səndən...

Bu səhifə 129 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla