Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ÖLÇÜLMƏZ (ID - 31957)

b a x ölçüyəgəlməz.

ÖLÇÜLMƏZLİK (ID - 31958)

bax ölçüyəgəlməzlik.

ÖLÇÜLÜ (ID - 31959)

sif Ölçüsü olan.

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ (ID - 31960)

“Ölçülüb-biçilmək” dən f.is.

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK (ID - 31961)

məch. Hərtərəfli düşünülmək, götür-qoy edilmək.

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ (ID - 31962)

f.sif Hərtərəfli düşünülmüş, hərtərəfli düşünüldükdən sonra qəbul edilmiş. Ölçülüb-biçilmiş qərar.

ÖLÇÜSÜZ (ID - 31963)

sif Ölçüsü olmayan; çox böyük, geniş, ölçüyəgəlməz. Həyat ona nə böyük; Nə ölçüsüz (z.) görünür; Birdən qapıda əziz; Mehriban üz görünür. R.Rza. □ Ölçüsüz corab - müəyyən ölçüsü olmayıb hər bir ayağa gələn...

ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ (ID - 31964)

zərf Ölçüb-biçmədən, götür-qoy etmədən, fikirləşmədən. [Hacı Əliqulu] ölçüsüz-biçimsiz söz danışan adam deyil. Qantəmir.

ÖLÇÜSÜZLÜK (ID - 31965)

is. Ölçüsü olmama; çox böyüklük, ölçüyəgəlməzlik.

ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ (ID - 31966)

sif Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməyən; çox böyük, saysız-hesabsız, çox yekə, ucsuz-bucaqsız. Ölçüyəgəlməz miqdar. Ölçüyəgəlməz sahə.

ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK (ID - 31967)

is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik.

ÖLDÜ-QALDI (ID - 31968)

is. Başına gələn hadisə; tale, aqibət. [Hacı Murad:] ..Öldü-qaldısından da xəbərimyoxdur. S.S.Axundov. ..Alagözün öldü-qaldısından xanıma səhih bir xəbər gətirə bilmirdi. S.Rəhimov.

ÖLDÜRMƏ (ID - 31969)

“Öldürmək” dən f.is.

ÖLDÜRMƏK (ID - 31970)

f 1. Cismən məhv etmək, həyatdan məhrum etmək, ölümünə səbəb olmaq; qətl etmək. ..[Mələyin] sevimli nişanlısını .. gecə oğurluqda öldürmüşdülər. A.Divanbəyoğlu.
məc. Çox yormaq, çox üzmək, əziyyət vermək, əldən...

ÖLDÜRTMƏ (ID - 31971)

“Öldürtmək” dən f.is.

ÖLDÜRTMƏK (ID - 31972)

icb. Öldürülməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, başqasının əli ilə öldürmək. [Çopur:] Mən çox nahaq qanlara fitva verib adam öldürtmüşəm. S.Hüseyn.

ÖLDÜRÜCÜ (ID - 31973)

sif. 1. Ölümlə nəticələnə bilən, ya nəticələnən; məhvedici, yoxedici, həlakedici. Öldürücü zəhər. Günəş şüaları bakteriyalara öldürücü təsir göstərir.
məc. Son dərəcə ağır; dözülməz, müdhiş. Öldürücü...

ÖLDÜRÜLMƏ (ID - 31974)

“Öldürülmək” dən f.is.

ÖLDÜRÜLMƏK (ID - 31975)

məch. Cismən məhv edilmək, yox edilmək, aradan qaldırılmaq, qətl edilmək.

ÖLƏT (ID - 31976)

is. köhn. Öldürücü xəstəlik epidemiyası. [Hacı Qara:] Heç kəs malın üzünə baxmır. Deyəsən, ölətdən qırılanların sovxasıdır. M.F.Axundzadə. // Söyüş məqamında. [Yasavul:] Bəs niyə öldürmədin o öləti? S.Rəhimov.

ÖLƏZİK (ID - 31977)

sif. məh. Alovu azalmağa, sönməyə başlamış; sönmüş, közərmiş.

ÖLƏZİMƏ (ID - 31978)

“Öləzimək” dən fis.

ÖLƏZİMƏK (ID - 31979)

f məh. Alovu sönməyə, közərməyə başlamaq; işarmaq, közərmək. Karvansaranın bir tərəfində qalanmış ocaq gah yanır, gah öləziyirdi. Ə.Vəliyev. // Zəifləmək, azalmaq (işıq haqqında). Mənzilə ölgün bir işıq süzülür,...

ÖLGÜN (ID - 31980)

sif Canlılığı, təzəliyi, təravəti qalmamış; düşkün, solğun. İyirmi beş bahar görmüş bu adam altmış xəzan keçirmiş qoca kimi yorğun, xəstəhal və ölgün (z.) görünürdü. A.Şaiq. Aynada [Züleyxanın] sifləti çox ölgün...

ÖLGÜNLƏŞMƏ (ID - 31981)

“Ölgünləşmək” dən f.is.

ÖLGÜNLƏŞMƏK (ID - 31982)

f Ölgün hala gəlmək, ölgün kimi görünmək. Divardakı əcaib şəkillər Məşuqənin gözlərində ölgünləşirdi. S.Rəhimov. Yay günəşinin istisindən ölgünləşib, başını aşağı dikmiş yarpaqlar indicə tərpənib həzin-həzin...

ÖLGÜNLÜK (ID - 31983)

is. 1. Ölgün şeyin halı.
məc. Fəaliyyətsizlik, durğunluq, həyat əsərinin olmadığı hal. Şəhərin ölgünlüyünə baxmayaraq, yalnız bu zavod canlıdır. H.Nəzərli.

ÖLKƏ (ID - 31984)

is. 1. Məmləkət, diyar; yer, ərazi. İsti ölkələr. Mərkəzi Aflrikadakı ölkələr. Ölkə bütün dağlıqdır. - Var isticə ölkələr; Qışda bizə xoş gələr. A.Səhhət. [Vaqif:] Nadir ölkədə sağ yer qoymadı, hər yer xarabaya döndü....

ÖLKƏDAŞ (ID - 31985)

is. Bir ölkənin vətəndaşı olan adamlardan hər biri.

ÖLKƏŞÜNAS (ID - 31986)

is. Ölkəşünaslıq mütəxəssisi. Ölkəşünasların qurultayı.

ÖLKƏŞÜNASLIQ (ID - 31987)

is. Hər hansı bir ölkənin və ya onun müəyyən yerinin, rayonunun təbiəti, tarixi, iqtisadiyyatı və s. haqqındakı biliklərin məcmusu. Ölkəşünaslıq muzeyi.

ÖLMƏ (ID - 31988)

“Ölmək” dənf.is.

ÖLMƏ-DİRİL (ID - 31989)

zərf dan. Zorla-güclə, gücbəla ilə, əziyyətlə, zillətlə, çətinliklə. Ölmədiril yaşamaq. - Payızı və qışı ölmə-diril başa vurmuş kəndlilər yazın gəlməsini dördgözlə gözləyirdilər. Ə.Vəliyev.

ÖLMƏK (ID - 31990)

f 1. Həyatı tərk etmək, vəfat etmək; keçinmək. ..Evin kişisi bir neçə il bundan qabaq ölmüşdür. C.Məmmədquluzadə. Bir gün qoca bağban xəstələnib öldü. M.Hüseyn. // Qırılmaq, tələf olmaq, məhv olmaq (heyvanlar haqqında)....

ÖLMƏLİ (ID - 31991)

sif. dan. Ölməsi lazım olan; yaşamağa layiq olmayan, cəmiyyət üçün heç bir faydası olmayan. Mən hamayıl deyiləm; Ağlı zayıl deyiləm; Qoy ölsün ölməlilər; Sənə qayil deyiləm. (Bayatı). [Birisi:] Allah [Hacı Aslana] rəhmət...

ÖLMƏZ (ID - 31992)

sif 1. Həmişə yaşayan, heç bir vaxt ölməyən, yox olmayan; əbədi, həmişəlik. Xalq ölməzdir. - [Rizvan:] Ürəyimdə ölməz bir məhəbbət ilə ölümə gedirəm. Ə.Haqverdiyev. [Şiraslan düşünürdü:] Ölməz bir dastan yazmaq da...

ÖLMƏZLİK (ID - 31993)

is. Heç bir zaman ölməyib yaşama; ölümsüzlük, əbədilik. ..Xalqımız ölməzliyini böyük mübarizələrdə təcrübədən keçirdi. M.S.Ordubadi. Əbədiyyət və ölməzlik xalqdadır və xalqdandır. M.Ibrahimov.

ÖLMÜŞ (ID - 31994)

f.sif 1. Həyatı tərk etmiş, vəfat etmiş, keçinmiş. Bu səslər kimin isə, ölmüş bir adamın minacatını çəkirdi. Mir Cəlal. // Is. mənasında (adətən cəm şəklində). Ölü. Ölmüşlər və dirilər. - Belə ölmüşlərə fəda...

ÖLÜ (ID - 31995)

1. sif Ölmüş, həyatı tərk etmiş, cansız (diri ziddi). // is. Ölmüş adam, meyit, cənazə. Ölülər və dirilər. Ölünü yarmaq. Ölünü basdırmaq. - [Nazlı:] Ana, deyirlər bu gələn qonağımız ölüləri dirildir. C.Məmmədquluzadə.
sif...

ÖLÜB-DİRİLMƏ (ID - 31996)

“Ölüb-dirilmək” dən f.is.

ÖLÜB-DİRİLMƏK (ID - 31997)

f Bir işi görüncə çox əziyyət çəkmək, həddən artıq əzab və məşəqqət çəkməli olmaq, yaxud təhlükə keçirmək.

ÖLÜB-İTƏN (ID - 31998)

sif və is. Ölən, məhv olan, aradan çıxan, sıradan çıxan. Hamısı sağ-salamatdır, ölüb-itən yoxdur. - Körpə quzuların, xırda beçənin; Yoxdur ki, son zaman ölüb-itəni? H.K.Sanılı. [Dilən:] Yox, - dedi, gərək ölüb-itən olmasın....

ÖLÜB-ÖLDÜRMƏ (ID - 31999)

“Ölüb-öldürmək” dən f.is.

ÖLÜB-ÖLDÜRMƏK (ID - 32000)

f Bir-birini öldürməyə qalxışmaq, bir-birini öldürmək, vuruşmaq, qanlıbıçağa çıxmaq. Olmadılar razı onu bölməyə; Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə. Səhhət. Çox zaman bu dava ölüb-öldürməyə və ədavətə də çatardı....

ÖLÜXANA (ID - 32001)

is. Xəstəxanalarda və s.-də meyitlərin saxlandığı yer, bina; morq.

ÖLÜKSÜNMƏ (ID - 32002)

“Ölüksünmək” dən f.is.

ÖLÜKSÜNMƏK (ID - 32003)

bax ölüşkəmək.

ÖLÜM (ID - 32004)

is. 1. biol. Orqanizmin həyat fəaliyyətinin həmişəlik dayanması və onun məhv olması, orqanizmdə və ya onun bir hissəsində maddələr mübadiləsinin dayanması, kəsilməsi. Fizioloji ölüm. Hüceyrənin ölümü. Bitkinin ölümü.
İnsan...

ÖLÜMCÜL (ID - 32005)

sif. 1. Ölümlə nəticələnə bilən, ya nəticələnən, ölümə səbəb olan. Ölümcülyara. - [Mirzə Cəmil:] [Qönçənin] anası ölümcül naxoşdur, yanında qalıb keşiyini çəkir. Ə.Vəliyev. // Can verməkdə olan, ölmək üzrə olan....

ÖLÜMCÜLLÜK (ID - 32006)

is. Ölümcül vəziyyətdə olan adamın, ya heyvanın halı.

Bu səhifə 65 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla