Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ÖYRƏNCƏK (ID - 32157)

bax öyrəncə(k)li. [Arvad:] A kişi, sən onların evini yıxırsan. Öyrəncək olurlar. M.Hüseyn.

ÖYRƏNCƏ(K)Lİ (ID - 32158)

ÖYRƏNCİ (ID - 32159)

1. is. köhn. Öyrənən, şagird.
2. dan. bax öyrəncə(k)li.

ÖYRƏNİLMƏ (ID - 32160)

“Öyrənilmək” dən f.is.

ÖYRƏNİLMƏK (ID - 32161)

“Öyrənmək” dən məch. Klassiklər öyrənilir.

ÖYRƏNİŞ (ID - 32162)

is. Öyrənmə işi, öyrənmə; öyrənmə üsulu (tərzi). Bu öyrənişdə .. insan hər şeydən əvvəl .. səadətverici vasitələri düzgün təyin etməlidir. M.S.Ordubadi.

ÖYRƏNİŞLİ (ID - 32163)

b a x öyrəncəkli.

ÖYRƏNİŞMƏ (ID - 32164)

“Öyrənişmək” dən f.is.

ÖYRƏNİŞMƏK (ID - 32165)

f Alışmaq, vərdiş olmaq, öyrəşmək, isinişmək. Rüstəm bəy mətanətli bir səslə: - Gün-gündən sizə öyrənişirəm. Çəmənzəminli.

ÖYRƏNMƏ (ID - 32166)

“Öyrənmək” dən f.is.

ÖYRƏNMƏK (ID - 32167)

f 1. Bilik əldə etmək, bir şeyi təcrübə ilə mənimsəmək. Tarda çalmağı öyrənmək. İngilis dili öyrənmək. İşin texnologiyasını öyrənmək. // Bir işlə (sənətlə, peşə ilə) məşğul olaraq ona sahiblənmək, yiyələnmək,...

ÖYRƏNMİŞ (ID - 32168)

f.sif Alışmış, vərdiş etmiş, adət etmiş, öyrəncəli.

ÖYRƏŞMƏ (ID - 32169)

“Öyrəşmək” dən f.is.

ÖYRƏŞMƏK (ID - 32170)

f 1. Vərdiş etmək, alışmaq, öyrənmək, adət etmək. Qaratoyuq əsarətə (qəfəsə) tez öyrəşir, sonra oxumağa başlayır. S.S.Axundov. [Tahir] lap uşaqlıqdan dağ havasına alışdığı üçün Bakının istisinə hələ də öyrəşə...

ÖYRƏTMƏ (ID - 32171)

“Öyrətmək” dən f.is.

ÖYRƏTMƏK (ID - 32172)

icb. 1. Bilik, sənət, peşə vermək, təlim etmək. [Adil:] [Atam] əlləri salamat olan müharibə əlillərinə xarratlıq öyrədirdi. B.Bayramov.
Bilmədiyi şeyi bildirmək, başa salmaq. Bilmədiklərini öyrətmək. Bunları sənə kim öyrətdi?
Vərdiş...

ÖYÜD (ID - 32173)

is. Pis hərəkətlərdən saqındırmaq üçün deyilən sözlər; nəsihət. [Asya:] Ha öyüd, nəsihət edirəm olmur. Görünür ki, qız gədəyə çox bərk bənd olubdur. Ü.Hacıbəyov. Əmdik bir ananın ilıq südünü; Baş-başa dinlədik...

ÖYÜDLƏMƏ (ID - 32174)

“Öyüdləmək” dən f.is.

ÖYÜDLƏMƏK (ID - 32175)

f dan. Öyüd vermək, nəsihət etmək. Uşağı öyüdləmək.

ÖYÜD-NƏSİHƏT (ID - 32176)

bax öyüd. [Məsumə Firəngizə:] Yox, bala, bu, öyüd-nəsihət məsələsi deyil. B.Bayramov. □ Öyüd-nəsihət vermək (etmək) - bax öyüd vermək (“öyüd” də). Xan özünə bir az öyüd-nəsihət verirdisə də, ürəyindəki söz ona...

ÖYÜDVERİCİ (ID - 32177)

sif Öyüd, nəsihət mahiyyətində olan; nəsihətli. Öyüdverici sözlər.

ÖYÜMƏ (ID - 32178)

“Öyümək” dən f.is.

ÖYÜMƏK (ID - 32179)

f Ürəyi qalxmaq, ürəyi bulanmaq, qusmaq istəmək.

ÖYÜNCƏK (ID - 32180)

bax öyüngən.

ÖYÜNGƏN (ID - 32181)

sif və is. Özünü çox öyən, tərifləyən, özünü tərifləməyi sevən, öyüncək (adam).

ÖYÜNGƏNLİK (ID - 32182)

is. Öyüngən adamın xasiyyəti.

ÖYÜNMƏ (ID - 32183)

“Öyünmək” dən f.is. Ayrım qızının belə öyünməsindən, Kərim babanın elə sükut ilə büzülüb durmasından bir qəhqəhə qopdu. A.Şaiq.

ÖYÜNMƏK (ID - 32184)

f 1. Özünü öymək, özünü tərifləmək; lovğalanmaq. // Fəxr etmək. Öyünməsin kimsə gözələm deyib; Bir ayrı tövr olur halı gözəlin. M.P.Vaqif. [Şərəfnisə xanım:] Heç vaxt sən Parijə gedə bilməzsən. Ha vaxt getsən, öyün!...

ÖZ (ID - 32185)

əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Oz kitabı. Oz şeyi. Oz yerindən durmaq. Oz vətəninə qayıtmaq. Oz fikrində qalmaq. - Birdən [İskəndərin] tərlan qanadlı xəyalı uçub, öz vətəninə - doğma Azərbaycan...

ÖZBAŞINA (ID - 32186)

zərf Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan. Sabir .. söz verdi ki, bir də özbaşına belə yerə çıxmaz. S.Rəhimov. [Rəis:] Şahinin nə ixtiyarı var ki, ştatda yer olmaya-olmaya özbaşına adam götürür? S.Rəhman....

ÖZBAŞINALIQ (ID - 32187)

is. Hər hansı bir işdə qanuna, intizama, qəbul olunmuş nizam və qay daya zidd hərəkət; başlı-başınalıq. Hacı Mirzağa Bülluri və Kəlbə Hüseyn Fişəngçinin bu hərəkəti özbaşınalıqdır. M.S.Ordubadi. Zeynal əvvəl qışqır-bağırla...

ÖZBƏK (ID - 32188)

is. Özbəkistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam.

ÖZBƏKCƏ (ID - 32189)

sif. və zərf Özbək dilində. Özbəkcə öyrənmək. Özbəkcə qəzet.

ÖZCƏ (ID - 32190)

sif Özünə aid olan; özünün. Özcə işinlə məşğul ol. - [Şahpəri:] Mən hesabdarzad hesaba alan deyiləm. Hərə getsin özcə dərdini çəksin. B.Bayramov.

ÖZCÜYƏZ (ID - 32191)

əvəz. “Öz” dən oxş. [Gülöyşə Sənubərə:] Qoy özcüyəzi görüşsün, danışsın. B.Bayramov.

ÖZƏK (ID - 32192)

is. 1. Bitki gövdəsinin və ya kökünün daha yumşaq olan daxili mərkəzi hissəsi.
Çibanın, çirkli yaranın ortasında olan bərk iltihablı hissə. Çibanın özəyi. □ Özək bağlamaq - bax Özəkləmək. Yara özək bağladı.
Böyük...

ÖZƏKLƏMƏ (ID - 32193)

“Özəkləmək” dən f.is.

ÖZƏKLƏMƏK (ID - 32194)

f Özək əmələ gəlmək, özək bağlamaq. Çiban özəkləyib.

ÖZƏKLİ (ID - 32195)

sif. Özəyi olan, özək bağlamış.

ÖZFƏALİYYƏT (ID - 32196)

is. İncəsənətdə (musiqi, teatr, xor və s.) peşəkar olmayan şəxslərin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti. Özfəaliyyət dərnəkləri. - [Rəşid] ümumittifaq özfəaliyyət icraçıları baxışında birincilik qazanmışdır. M.Rzaquluzadə....

ÖZGƏ (ID - 32197)

sif 1. Başqa, digər. Özgə məsələ. Özgə vaxt gələrsən. - Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar günə özgə eyblər tapdılar. M.F.Axundzadə. // Aid olduğu sözə xüsusi emosionallıq verir. Ilin hər fəslinin bir hüsnü var, amma...

ÖZGƏYERLİ (ID - 32198)

is. Yad, başqa yerli, gəlmə; yadelli.

ÖZGÜN (ID - 32199)

sif Özünəməxsus, özünə xas olan, orijinal. Sabir, Iran tacirlərinin alayarımçıq işlərini, verdikləri vədə xilaf çıxmalarını özgün tərzdə tənqid edərək, onları kasıb balalarının şövqlə oxumalarını gözləri götürməməkdə,...

ÖZLƏMƏ (ID - 32200)

“Özləmək” dən f.is.

ÖZLƏMƏK (ID - 32201)

f şair. Bir daha görmək və ya qovuşmaq arzusunda olmaq; görmək istəmək, arzulamaq, həsrətində olmaq. [Şeyx Kəbir Sənana:] Cahil-arif böyük-kiçik yeksər; Səni özlər, sevər, pərəstiş edər. H.Cavid. Çeynəndi, tapdandı özlədikləri;...

ÖZLÜ (ID - 32202)

sif Yapışqanlı, yapışqan kimi; yarımqatı. Özlü maddə.

ÖZLÜLÜK (ID - 32203)

is. Yapışqanlılıq, qatılıq. Məhlulun özlülük dərəcəsi.

ÖZLÜYÜNDƏ (ID - 32204)

zərf 1. Öz fikrində, öz aləmində, öz düşüncəsində, öz-özlüyündə. Özlüyündə fikirləşmək. - Tapdıq özlüyündə sevindi ki, nə yaxşı ki, müəllim gəlib çıxmır. Ə.Vəliyev. Qoca isə özlüyündə Qəhrəmanla danışıb...

ÖZÜAÇILAN (ID - 32205)

sif Öz-özünə açılan, avtomatik surətdə açılan. Özüaçılan qapılar.

ÖZÜBOŞALDAN (ID - 32206)

sif Banı yana və ya arxaya çevrilməklə özü yükünü boşaldan (avtomaşın haqqında). Yükünü özüboşaldan avtomobil.

Bu səhifə 90 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla