Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

FIRILDAMAQ (ID - 14095)

b a x fırlamaq.

FIRILDATMA (ID - 14096)

“Fırıldatmaq” dan f.is.

FIRILDATMAQ (ID - 14097)

bax fırlatmaq.

FIRLAĞAN (ID - 14098)

bax fırfıra. Hacıyev sağ əlini göyə qaldıraraq, fırlağan oynadırmış kimi havada neçə dəfə tərpətdi. Mir Cəlal.

FIRLAMA (ID - 14099)

“Fırlamaq” dan f.is.

FIRLAMAQ (ID - 14100)

1. B ax fırlatmaq. Tahirsükanı qaba və kəskin hərəkətlərlə o yan-bu yana firlayır, maşının .. hərəkətinə mane olurdu. M.Hüseyn.
2. f Yerindən oynamaq, pırtlamaq. Gözləri yerindən firladı.

FIRLANDIRICI (ID - 14101)

sif. Bir şeyi öz oxu ətrafında fırlandıran, hərlədən, dolandıran. Fırlandırıcı qurğu. - Qaldırıcı və firlandırıcı mexanizmlər buruq içərisində, nasoslar və energetik qurğular isə buruğun yanında tikilmiş saraylarda yerləşdirilir....

FIRLANDIRMA (ID - 14102)

“Fırlandırmaq” dan f.is.

FIRLANDIRMAQ (ID - 14103)

bax fırlatmaq 1-ci mənada. Çarxı firlandırıb yerinə salmaq.

FIRLANĞIC (ID - 14104)

is. 1. Üfüqi və ya şaquli fırlanan attraksion növü. Fırlanğıca minmək. Böyük birfirlanğıc uşaqları, yeniyetmə oğlanları, qızları böyük sürətlə havada firladır.
B ax fırfıra.
xüs. Qazma qurğusunun fırlanan mili....

FIRLANMA (ID - 14105)

“Fırlanmaq” dan f.is.

FIRLANMAQ (ID - 14106)

f 1. Öz oxu ətrafında dairəvi hərəkət etmək, dolanmaq, hərlənmək, dövr etmək. [Qüdrət:] Baxıram, təkərlər firlanır, motorlar işləyir, hər şey hərəkət edir. C.Cabbarlı. Dəyirman pərləri elə firlanır ki, görmək olmur....

FIRLATMA (ID - 14107)

"Fırlatmaq” dan f.is.

FIRLATMAQ (ID - 14108)

f. 1. Fırlandırmaq, dolandırmaq, hərləndirmək. Maşının sükanını firlatmaq. - Vaqif başını aşağı salıb barmağındakı əqiq üzüyü firladırdı. Çəmənzəminli. Şahmar bu fikirdə idi ki, adam istəsə yeri tərsinə fırlada bilər....

FIRLI (ID - 14109)

sif. 1. Fırı olan (bax fır 1-ci mənada). Fırlı ağac.
2. Hörgüclü, güvənli.

FIRTIQ (ID - 14110)

is. Burundan axan selik.

FIRTIQLI (ID - 14111)

sif 1. Fırtıqla dolu, fırtığı axan. Uşaq fırtıqlı burnunu çəkib məyus nəzərlərini anasına dikdi.. M.İbrahimov.
2. Fırtığa bulaşmış, fırtığa batmış.

FIRTINA (ID - 14112)

is. 1. Güclü küləklə dənizin şiddətlə dalğalanması; qasırğa, tufan. Dənizdə fırtına var. - Elə bu vaxt fırtına; Daha da bərk gurladı. İ.Səfərli. Sakit görünsə də çox zaman dəniz; Orda çovğun da var, firtına da var. H.Arif....

FIRTINALI (ID - 14113)

sif. 1. Fırtınası olan, boranlı, qasırğalı, coşqun. Fırtınalı hava. Fırtınalı okean. - Fırtınalı göylərimi yaxmaq istər ildırımlar; Nə zaman ki qərib ruhum yad ellərdən cana doyar. Ə.Cavad. Divarlarda firtınalı dəniz batan...

FISILDAMA (ID - 14114)

“Fısıldamaq” dan f.is.

FISILDAMAQ (ID - 14115)

FISILDAŞMA (ID - 14116)

“Fısıldaşmaq” danf.is.

FISILDAŞMAQ (ID - 14117)

qarş. Fısıldamaq, fısıltı səsi çıxarmaq (çoxları haqqında).

FISILTI (ID - 14118)

is. Ağır nəfəs alan adamın birbirinə qapanmış dişləri arasından çıxardığı səs; fıs-fıs səsi. Yatan yoldaşların xorultusu, fısıltısı otağı bürümüşdü. A.Şaiq. Cahandar ağanın dişləri kilidləndi. Onun fısıltısını...

FISQIRIQ (ID - 14119)

1. Bax fit. Ortada bir sükut vardı. Yalnız elektrik qatarının bir-birini təqib edən əsəbifısqırığı eşidilirdi. S.Hüseyn.
2. məc. Hay-küy, qiyamət, həngamə, qalmaqal. Fısqırıq qalxmaq. - [Gilə] qapını açıb bayırı Əvəzə...

FISQIR(T)MA (ID - 14120)

“Fısqır(t)maq” dan f.is.

FISQIR(T)MAQ (ID - 14121)

f dan. Çəkmək (papiros, siqaret və s.). Siqaret fısqırtmaq. - Molla Qafar isə bol yeməyi gördükdə rahatca bardaş qurub, .. çubuğunu təmizləyərək fısqırtdı, tənbəki ilə doldurub, damağına aldı. S.Rəhimov. [Xəlil:] Mənim o...

FISTIQ (ID - 14122)

is. bot. Hamar açıq-boz qabığı və bərk oduncağı olan qollu-budaqlı iri ağac. Dərənin hər iki tərəfində bitmiş yüzillikpalıd və fistıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətdədir. M.F.Axundzadə.

FISTIQKİMİ(LƏR) (ID - 14123)

cəm bot. Fıstıq, palıd, şabalıd və s.-nin daxil olduğu bitki fəsiləsinin adı.

FISTIQLIQ (ID - 14124)

is. Çoxlu fıstıq ağacı əkilmiş və ya bitmiş yer, fıstıq meşəsi.

FIŞILDAMA (ID - 14125)

"Fışıldamaq” dan f.is.

FIŞILDAMAQ (ID - 14126)

f. 1. Fışıltı səsi çıxarmaq (bax fışıltı 1-ci mənada). Bir az irəlidə, yolun üst tərəfində yer fışıldayır, ağ bir fəvvarə göyə qalxırdı. S.Rəhimov.
2. Fışıltı səsi çıxarmaq (bax fışıltı 2-ci mənada). İlanlar...

FIŞILTI (ID - 14127)

is. 1. Bax fışqırtı. Borulardan fışıltı ilə qalxan buxar göy üzündə əriyib yox olurdu. H.Seyidbəyli. // Şırıltı. Şamo uca dağların geniş ətəklərini yalayıb gedən bu şıltaq suyun fışıltısı altında dayanıb ətrafa boylandı....

FIŞQIRIQ (ID - 14128)

bax fit 1 və 2-ci mənalarda. Gecə saat iki idi, küçədə binanın qarşısında bir faytonun dayandığı hiss edildi, iki dəfə də fışqırıq səsi gəldi. M.S.Ordubadi. Bir fışqırıq səsi eşidib haman; Gözətçi şəkləyir qulaqlarını....

FIŞQIRMA (ID - 14129)

“Fışqırmaq” dan f.is.

FIŞQIRMAQ (ID - 14130)

f. Dar bir yerdən təzyiq altında şiddətlə sıçramaq, çıxmaq, vurmaq. Yüzbaşı yerə yıxılmışdı, boynundan qan fışqırırdı. Çəmənzəminli. Dəlib daşın bağrını; O fışqıran suya bax! B.Vahabzadə.

FIŞQIRTI (ID - 14131)

is. 1. Fışqıraraq çıxan suyun, mayenin, qazın, buxarın və s.-nin çıxardığı xəfıf səs; fışıltı. Qazın fışqırtısı. - Məmməd bəy təpədə birisinə çatıb, arxadan qılıncı boynuna endirdi. Qan fışqırtı ilə atın yəhərəsbabına...

FIŞTIRIQ (ID - 14132)

bax fışqırıq. □ Fıştırıq çalmaq - b ax fışqırıq çalmaq (“fışqırıq”da).
Qaraş keyfi saz olduğundan .. fıştırıq çalaçala düşərgəyə getdi. M.İbrahimov.

FİASKO (ID - 14133)

is. [ital.] İflas, uğursuzluq.

FİBRA (ID - 14134)

is. [lat.] Toxuma.

FİDAN (ID - 14135)

is. Ağac və kolların kötüyündən göyərən və sonradan başqa yerdə əkilən cavan ağac. Körpə fidanlar; Deyir: - Qırmayın; Bizi, nadanlar! M.Seyidzadə. // Ümumiyyətlə, yenicə yetişən cavan ağac və ya kol. [Günəş] bağçada tut,...

FİDANLIQ (ID - 14136)

is. Çoxlu fidan göyərmiş və ya əkilmiş yer. [Gözətçi qadın Rüstəm bəyə:] Gecə atları buraxmışlar, bağçanı korlamış, fidanlığı alt-üst etmişdir. Çəmənzəminli.

FİDEİST (ID - 14137)

[fr.] Fideizm tərəfdarı. Fideistlər elmin təsir dairəsini məhdudlaşdırırlar.

FİDEİZM (ID - 14138)

[fr. əsli lat. fides - inam və ...ism] Dini etiqadı elmi idrakdan üstün tutan, etiqadın (inamın) ağıldan üstün olduğunu iddia edən dünyagörüşü və elmi dinə tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafəsində istifadə...

FİDYƏ (ID - 14139)

is. [ər.] köhn. Girov tutulmuş, yaxud əsir alınmış bir adamı azad etmək üçün verilən pul və s.

FİKİR (ID - 14140)

is. [ər.] 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi.
Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getməkfikrindən daşınmaq. - [Süleyman:] Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü.Hacıbəyov. Qızın...

FİKİR-XƏYAL (ID - 14141)

is. [ər.] bax fikir. [Ataş Mürsələ:] Mən qorxuram, biz tətili qurtarandan sonra da sən fikir-xəyaldan aralanmayasan. Ə.Vəliyev. Ümid başını aşağı salıb fikir-xəyalı ilə əlləşirdi. B.Bayramov.

FİKİRLƏŞMƏ (ID - 14142)

“Fikirləşmək” dən f.is.

FİKİRLƏŞMƏK (ID - 14143)

f. 1. Bir şey və ya iş haqqında düşünmək, götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək. Bir qədər fikirləş, sonra cavab ver. Bu barədə yaxşı fikirləşmək lazımdır. - Əhməd tacirbaşı bir az fikirləşdi, o, necə deyərlər, ölçdü-biçdi,...

FİKİRLİ (ID - 14144)

sif. Fikri bir şeylə məşğul, fikrə dalmış; dalğın. Fikirli adam. Niyə belə fikirlisən? O, gözümə çoxfikirli görünür. - [Humay] susdu, üzü yenə də fikirli və tutqun bir ifadə aldı. İ.Əfəndiyev. // zərf Fikirli halda, fikirli-fikirli,...

Bu səhifə 73 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla