Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

FORSLANMA (ID - 14295)

"Forslanmaq” danf.is.

FORSLANMAQ (ID - 14296)

f. Fors etmək, lovğalanmaq, təkəbbür satmaq, təşəxxüs satmaq, təşəxxüslənmək. [Tahir:] Deməsinlər ki, Tahir forslanıb bizi saymadı. M.Hüseyn.

FORSLU (ID - 14297)

sif. Fors edən; lovğa, təkəbbürlü, təşəxxüslü. Forslu qadın. - Fərəc bəy də atası kimi forslu, təşəxxüslü, paxıl, dargöz bir adam imiş. Ə.Vəliyev.

FORSUNKA (ID - 14298)

[ing. force-pump - basıcı nasos] Maye və ya tozşəkilli maddələri, başlıca olaraq maye halında olan yanacağı tozlandırmaq üçün cihaz, alət. Forsunkanın gurultusu çörəkxananı başına almışdı. Mir Cəlal. Xəlil keçdikcə kürələrin...

FORT (ID - 14299)

is. Qala tikililərinin tərkib hissəsi. Açıq və qapalı tipli fortlar olur.

FORTEPİANO (ID - 14300)

[ital.] Zərbli-dilli simli musiqi aləti. Fortepiano konserti. Fortepiano çalmaq. - Kamera musiqisində görkəmli yer tutan janrlardan biri də fortepiano üçün bəstələnən prelüdlərdir. Ə.Bədəlbəyli.

FORTOÇKA (ID - 14301)

[rus.] dan. Otağın havasını dəyişmək üçün pəncərədə düzəldilən qapıcıq, nəfəslik. Fortoçkanı bağlamaq. - Qədir gözlərini açıq fortoçkaya zillədi. Ə.Vəliyev.

FORUM (ID - 14302)

[lat.] 1. tar. Qədim Romada: şəhərin ictimai həyatının mərkəzləşdiyi yer;
meydan. İmperiya dövründə forumların sayı artmışdı.
2. məc. Geniş nümayəndəli yığıncaq. Gənclərin beynəlxalq forumu.

FOSFAT (ID - 14303)

[yun.] kim. Gübrə kimi, habelə texnikada, tibdə işlədilən fosfor turşusu duzu. Polimer fosfatların xassələri.

FOSFOR (ID - 14304)

[yun. phos, phoros - işıqsaçan] Bəzi mineralların, heyvanların sümüklərinin, heyvan və bitki toxumalarının tərkibində olan, tezalışan və qaranlıqda işıq verən kimyəvi maddə. Ağ fosfor. Qırmızı fosfor.

FOSFORİ (ID - 14305)

T [yunancadan] Fosfat maddəsi ilə zənginləşmiş süxur (qumdaşı, əhəngdaşı və s.).

FOSFORLU (ID - 14306)

sif. Tərkibində fosfor olan. Fosforlu çuqun.

FOSGEN (ID - 14307)

[yun. phos - rəng və genos mənşə] kim. Nəfəs orqanlarına bərk təsir edən, xlorla karbon oksidinin birləşməsindən alınan zəhərli rəngsiz boğucu qaz. Fosgen Birinci Dünya müharibəsində zəhərləyici maddə kimi işlədilmişdi.

FOTO (ID - 14308)

[yun. phos - işıq] b a x fotoqrafiya
ci mənada. Rəngli foto.
foto... [yun. phos, photos - işıq] İşıq, işıq şüaları vasitəsilə işləyən, görülən, ya işıqdan törəyən mənasında olan, yaxud da fotoqrafiyaya aidliyi bildirən...

FOTOAPARAT (ID - 14309)

[yun. phos və lat. apparatus] Fotoqrafiya aparatı. Yeni markalı fotoaparat. - İmamzadə fotoqrafı görmədikdə tez divardan asılmış fotoaparatı götürdü. Q.İlkin. Kamil fotoaparatını götürdü, qızının əlindən tutub həyətə, çiçək...

FOTOATELYE (ID - 14310)

[yun. phos və fr. atelier] İri fotoqrafiya emalatxanası. Fotoatelyedə şəkil çəkdirmək.

FOTOBOMBA (ID - 14311)

[yun. phos və fr. bomba] Gecə havadan şəkil çəkərkən istifadə olunan təyyarə bombası.

FOTOBÖYÜDÜCÜ (ID - 14312)

is. Surəti çıxarılarkən fotoşəkilləri böyüdən proyeksiya aparatı. Şaquli fotoböyüdücü.

FOTOELEMENT (ID - 14313)

[yun. phos - işıq və lat. elementum - ünsür] İşıq enerjisini elektrik enerjisinə çevirən cihaz. Fotoelementin optimal iş rejimi.

FOTOGENIK (ID - 14314)

sif. [yun.] Fotoqrafiyada və ya kinoekranda əks etdirilmək üçün yararlı, münasib olan, fotoda yaxşı çıxan. Onun çox yaxşı fotogenik sifəti var. - [Aslanov:] Yox, əzizim, mənim sifətim o qədər də fotogenik deyil. M.Hüseyn.

FOTOHƏVƏSKAR (ID - 14315)

[yun. phos, ər. həvəs və fars. ...kar] bax fotosevər. Fotohəvəskarlar klubu.

FOTOXROMİYA (ID - 14316)

[yun.] Şeyin təbii rənglərini əks etdirən rəngli fotoqrafiya.

FOTOXRONİKA (ID - 14317)

[yun.] Hadisələrin fotoşəkillərlə göstərilməsi.

FOTOKAGIZ (ID - 14318)

is. Fotoşəkil çap etmək üçün bir üzünə işığa həssas maddə çəkilmiş kağız.

FOTOKERAMİKA (ID - 14319)

[yun.] Saxsı şeylər üzərinə fotoqrafiya üsulu ilə vurulan bəzək.

FOTOKİMYA (ID - 14320)

[yun. phos və ər. əlkimya] Kimyanın, şeylərin işıq enerjisi və ya ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında əmələ gələn kimyəvi reaksiyanı və dəyişməsini öyrənən bəhsi.

FOTOKİMYƏVİ (ID - 14321)

sif. [yun. phos və ər. kimyəvi] 1. Fotokimyaya aid olan, fotokimya ilə əlaqədar olan. Fotokimyəvi reaksiya. İlk fotokimyəvi qanunauyğunluqlar XIX əsrdə müəyyən edilmişdir. Fotoqrafiyada tətbiq edilən kimyəvi preparatlara aid olan. Fotokimyəvi...

FOTOQRAF (ID - 14322)

[yun.] 1. Bir sənət kimi fotoqrafiya ilə məşğul olan adam; fotoqrafçı, şəkilçəkən. “Mingəçevir inşaatçısı” qəzeti öz fotoqraf və müxbirlərini də bu dəstəyə qoşmuşdu. Ə.Sadıq. Bir neçə gün idi ki, fotoqraf hər gün...

FOTOQRAFÇI (ID - 14323)

is. dan. Fotoqraf.

FOTOQRAFXANA (ID - 14324)

[yun. phos - işıq və fars. ...xanə] bax fotoqrafiya 3-cü mənada. Fotoqrafxanada şəkil çəkdirmək.

FOTOQRAFIK (ID - 14325)

sif. 1. Fotoqrafiya üçün olan, fotoqrafiyaya aid olan (b a x fotoqrafiya 1-ci mənada). Fotoqrafik kamera. Fotoqrafiya vasitəsilə alınan, fotoaparatla çəkilən. Fotoqrafik reproduksiya. Fotoqrafik şəkil. - Ay onu əhatə edən ulduzlar fonunda...

FOTOQRAFİYA (ID - 14326)

[yun. phos - işıq və grapho - yazıram] 1. Xüsusi optik cihazlar vasitəsilə işıq şüalarının köməyilə işığahəssas materiallar üzərində şəkilalma üsulu. Rentgen şüaları fotoqrafiyada və bəzi xəstəliklərin diaqnostikasında...

FOTOQRAFLIQ (ID - 14327)

is. Fotoqrafın işi, sənəti, peşəsi. [Gənc:] Mənimki fotoqraflıqdır, vəssalam... S.Vəliyev.

FOTOQRAVURA (ID - 14328)

[yun.] Fotokimyəvi üsulla işlənmiş metal plastinkadan üzü çıxarılmaqla alınan şəklin və ya fotoşəklin surəti. Fotoqravüra maşını.

FOTOLABORATORİYA (ID - 14329)

[yun. phos və lat. laborare] Foto ilə çəkilən şəkillərin sonradan işlənməsi üçün laboratoriya. Səyyar fotolaboratoriyalar.

FOTOLAMPA (ID - 14330)

[yun. phos və fr. lampe] Fotoqrafiyada işlədilən qırmızı lampa.

FOTOLİTOQRAFIK (ID - 14331)

sif. [yun.] Fotolitoqrafiyaya aid olan. Fotolitoqrafik çap üsulu.

FOTOLİTOQRAFİYA (ID - 14332)

[yun.] mətb. Fotoqrafiya tətbiq olunan litoqrafiya. Fotolitoqrafiya üsulları.

FOTOLİZ (ID - 14333)

[yun.] fiz. kim. Maye, bərk və ya qazvari maddələrin işığın təsiri altında parçalanması.

FOTOMAGAZA (ID - 14334)

[yun. phos və mağaza] Fotoqrafiya ləvazimatı satılan mağaza.

FOTOMATERİAL (ID - 14335)

[yun. phos və lat. materialis] 1. Fotoşəkillər çəkmək üçün lazım olan materiallardan hər hansı biri. Fotomaterial satışı.
2. Hər hansı məqsəd üçün istifadə olunan fotoşəkillər. Sərgi üçün fotomaterial.

FOTOMEXANİKA (ID - 14336)

[yun.] mətb. Reproduksiya üsullarının məcmusu (bu üsulda rəssamın, litoqraf fəhlənin əllə gördüyü işin çoxunu fotoqrafik və kimyəvi proseslər əvəz edir).

FOTOMEXANİKI (ID - 14337)

sif. [yun.] Fotomexanika ilə əlaqədar olan, fotomexanikaya aid olan. Fotomexaniki proseslər.

FOTOMETR (ID - 14338)

FOTOMETRIK (ID - 14339)

sif. [yunancadan] Fotometriyaya aid olan, fotometriya ilə əlaqədar olan. Fotometrik üsul. Fotometrik tədqiqat.

FOTOMETRİYA (ID - 14340)

[yun.] Optikanın, işığın gücünü, işıq mənbələrinin parlaqlığını və s.-ni ölçməklə məşğul olan sahəsi. Fotometriyanın əsas kəmiyyətləri.

FOTOMONTAJ (ID - 14341)

[yun. phos və fr. montage] Ümumi mövzuya aid olan bir sıra fotoşəkillərin (və ya onların hissələrinin) bir şəkildə birləşdirilməsi. // Bu yolla tərtib olunmuş plakat, reklam, illüstrasiya və s. ..C.Cabbarlı adına kitabxanada A.P.Çexovun...

FOTOMÜXBİR (ID - 14342)

is. [yun. phos və ər. müxbir] Dövri mətbuat orqanı (qəzet, jurnal və s.) üçün şəkil çəkən fotoqraf.

FOTOOBYEKTİV (ID - 14343)

[yun. phos və lat. objectum] Fotoaparatın obyektivi.

FOTOREPORTAJ (ID - 14344)

[yun. phos və fr. report] Fotoşəkillər vasitəsilə verilən reportaj; bu vasitə ilə reportaj vermə.

Bu səhifə 142 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Bağla