ZE+education...

İzahlı lüğət

R (ID - 33539)

Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. bax er.

RABİTƏ (ID - 33540)

is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. Işi ilə sözü arasında rabitə yoxdur. - Aldığım məktubla “sizi tanıyıram” sözü arasında sıxı bir rabitə vardı. S.Hüseyn. // Əlaqə, münasibət,...

RABİTƏÇİ (ID - 33541)

1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı. // Orduda: rabitə hissəsində xidmət edən şəxs. Rabitəçilərin təlimi. Rabitəçilərin igidliyi.
2. Sif. mənasında. Orduda: başqa hərbi hissələrlə və ya adamlarla...

RABİTƏLƏNDİRMƏ (ID - 33542)

“Rabitələndirmək” dən f.is.

RABİTƏLƏNDİRMƏK (ID - 33543)

f Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, bir-birinə bağlamaq. Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı cavabları bir-birilə rabitələndirib yığcam və ardıcıl biryazı mətni düzəldib....

RABİTƏLİ (ID - 33544)

sif və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.

RABİTƏLİLİK (ID - 33545)

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.

RABİTƏSİZ (ID - 33546)

sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. [Nuriyyə:] Biz qırıq-qırıq, rabitəsiz sözlər danışa-danışa şəhərdən çıxmışdıq. I.Əfəndiyev.

RABİTƏSİZLİK (ID - 33547)

is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.

RACA (ID - 33548)

is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.

RAD (ID - 33549)

is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi.

RADA (ID - 33550)

[ukr.] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı.

RADAR (ID - 33551)

[ing.] bax radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir. Bəzi yerlərdə bunları müxtəsər olaraq radar adlandırırlar. “Radiolokasiya” .

RAD[D]Ə (ID - 33552)

is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir). Saat beş radələri idi. - Axşam saat on radələrindən xoruz...

RADİAL (ID - 33553)

[lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya.

RADİASİYA (ID - 33554)

[lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi. Günəş radiasiyası.
2. Bir şeyin mərkəzdən ətrafa şüa şəklində yayılması.

RADİATOR (ID - 33555)

[lat. radiare - şüa buraxmaq] Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru.
2. İçərisində isti su və ya buxar hərəkət edən borular sistemindən ibarət qızdırıcı cihaz. Su radiatoru. Buxar radiatoru.

RADİKAL1 (ID - 33556)

[lat. radicalis - kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə (yf).
kim. Bir kimyəvi birləşmədən başqa kimyəvi birləşməyə dəyişməz keçən molekulda sabit atomlar qrupu.

RADİKAL2 (ID - 33557)

[lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiya ların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür).
2....

RADİKAL3 (ID - 33558)

sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. Radikal tədbirlər. Radikal dəyişikliklər.

RADİKALİZM (ID - 33559)

[lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal21 -ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət.
2. Nəzəri və təcrübi...

RADİKULİT (ID - 33560)

[lat. radicula - rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı.

RADİO (ID - 33561)

[lat. radio - şüalandırıram] 1. Elektrik enerjisinin rabitə, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya və s. məqsədlə məftilsiz olaraq elektromaqnit dalğaları şəklində uzaq və yaxın məsafələrə verilməsi və qəbulu.
Bu...

RADİOAKTİV (ID - 33562)

sif. [lat. radiare - şüalanmaq və activus - fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan. Radioaktiv maddələr. Radioaktiv izotoplar.

RADİOAKTİVLİK (ID - 33563)

RADİOBİOLOGİYA (ID - 33564)

[lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi.

RADİOELEKTRONİKA (ID - 33565)

[lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı.

RADİOKİMYA (ID - 33566)

[lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi.

RADİOQƏBULEDİCİ (ID - 33567)

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.

RADİOQRAM (ID - 33568)

[lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat.

RADİOLA (ID - 33569)

[lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı. Radiolanı işə salmaq. Yeni markalı radiola.

RADİOLAŞDIRILMA (ID - 33570)

“Radiolaşdırılmaq” dan f.is.

RADİOLAŞDIRILMAQ (ID - 33571)

“Radiolaşdırmaq” dan məch.

RADİOLAŞDIRMA (ID - 33572)

“Radiolaşdırmaq” dan f.is.

RADİOLAŞDIRMAQ (ID - 33573)

f Radioverilişi vasitələri, radio şəbəkələri, radioqəbuledicilər ilə təchiz etmək.

RADİOLAŞMA (ID - 33574)

“Radiolaşmaq” dan f.is.

RADİOLAŞMAQ (ID - 33575)

f Radioverilişi ilə təchiz olunmaq.

RADİOLOGİYA (ID - 33576)

[lat. radiare və yun. logos] Radium və b. radioaktiv maddələrin təsiri və tətbiqi haqqında elm.

RADİOLOKASİYA (ID - 33577)

[lat. radiare və locatio] Havada, su və yer üzərində olan obyektləri tapmaq və onların yerini həmin obyektlərin buraxdığı şüaların istiqamətinə görə müəyyənləşdirmək üsulu.

RADİOLOKATOR (ID - 33578)

[lat.] Fəzada obyektlərin əks etdirdikləri radiodalğalar vasitəsilə onları tapmaq və olduqları yeri müəyyənləşdirmək üçün cihaz və qurğular sistemi.

RADİOLOQ (ID - 33579)

[yun.] 1. Radiologiya mütəxəssisi.
2. Radioaktiv izotoplarla müalicə üsullarından istifadə edən həkim.

RADİOMAYAK (ID - 33580)

[lat. radiare və rus. MaaK] Siqnallar vasitəsilə gəmi və təyyarələrin olduqları yeri onlara bildirən xüsusi verici radiostansiyası.

RADİOREPORTAJ (ID - 33581)

[lat. radiare və fr. reportage] İşin gedişi, vəziyyəti və s. haqqında hadisə yerindən (stadiondan, müəssisədən və s.-dən) radio ilə birbaşa veriliş.

RADİOSTANSİYA (ID - 33582)

RADİOSTUDİYA (ID - 33583)

[lat. radiare və ital. studio] Radioverilişləri aparmaq üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq, yer.

RADİOTEXNİK (ID - 33584)

[lat. radiare və yun. technike] Radiotexnika mütəxəssisi.

RADİOTEXNİKA (ID - 33585)

[lat. radiare və yun. technike] Yüksəkgərginlikli elektromaqnit rəqslərindən və onların rabitə, veriliş, naviqasiya, astronomiya və s.-də əməli tətbiqindən bəhs edən elm.

RADİOTELEFON (ID - 33586)

[lat. radiare, yun. tele və phone] Radio ilə telefon rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.

RADİOTELEQRAF (ID - 33587)

[lat. radiare, yun. tele və grapho] 1. Radio ilə teleqraf rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.
2. Belə verilişləri aparan idarə, stansiya.

RADİOTELEQRAM (ID - 33588)

[lat. radiare, yun. tele və gramma] bax radioqram.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç