Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

RƏSMİ (ID - 33939)

sif. və zərf [ər.] 1. Hökumət, müdiriyyət, vəzifəli şəxs tərəfindən və ya adından olan. Rəsmi sənəd. Rəsmi şəxs. Rəsmi danışıq. Rəsmi məlumat. - Rəsmi təftiş qırğı kimi [Balacayevin] üstünü almış(dı). S.Rəhimov....

RƏSMİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 33940)

“Rəsmiləşdirilmək” dən f.is.

RƏSMİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 33941)

məch. Rəsmi şəklə salınmaq; qanuniləşdirilmək.

RƏSMİLƏŞDİRMƏ (ID - 33942)

"Rəsmiləşdirmək” dən f.is.

RƏSMİLƏŞDİRMƏK (ID - 33943)

f Hər hansı bir işə
rəsmi şəkil vermək, qanuni şəklə salmaq. İşi rəsmiləşdirmək.

RƏSMİLƏŞMƏ (ID - 33944)

"Rəsmiləşmək” dən f.is.

RƏSMİLƏŞMƏK (ID - 33945)

f. Rəsmi səciyyə almaq, rəsmi şəkil almaq; qanuniləşmək. Məsələ rəsmiləşdi.

RƏSMİLİK (ID - 33946)

bax rəsmiyyət. Firəngizin səsində və ifadələrindəki qeyri-adi rəsmilik bir daha [Muxtarı] silkələdi. B.Bayramov.

RƏSMİYYƏT (ID - 33947)

is. [ər.] Bir iş yerinə yetirildiyi zaman tələb olunan şərtlər, qayda və üsullar; bir işin rəsmi cəhəti. Mirzənin dəfnindən sonra neçə gün xalq oğlanlarının yanına sər-səlamətliyə gəlib-getdilər. Bu gəlib-getməklik rəsmiyyət...

RƏSMİYYƏTÇİLİK (ID - 33948)

is. İşin əsil mahiyyəti zərərinə olaraq onun rəsmi (zahiri) cəhətinə həddindən artıq fikir vermə, bir şeyə qarşı ifrat dərəcədə rəsmi münasibət. Rəsmiyyətçilik etmək.

RƏSM-KEÇİD (ID - 33949)

RƏSMLİ (ID - 33950)

sif. Rəsm çəkilmiş, rəsm verilmiş, rəsmi olan; şəkilli. Rəsmli kitab. Rəsmli jurnal.

RƏSSAM (ID - 33951)

is. [ər.] Təsviri incəsənət sahəsində yaradıcı işçi; rəsm çəkən sənətkar. Mənzərə rəssamı. - Rəssamın fırçası yorulmadan işlərdi. İ.Əfəndiyev.

RƏSSAMLIQ (ID - 33952)

is. Rəssam sənəti, rəssam peşəsi. Rəssamlıq etmək. - // Rəssamın işi ilə bağlı olan. Rəssamlıq salonu. Rəssamlıq sərgisi.

RƏSUL (ID - 33953)

is. [ər.] 1. köhn. Elçi, səfir.
2. Peyğəmbər, nəbi. Allahın rəsulu. - ..Elə zənn etdilər ki, bu əlamət rəsuli-Xudanın müsibətinə səbəb vaqe oldu. A.Ə.Axundzadə.

RƏŞADƏT (ID - 33954)

is. [ər.] İgidlik, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq. Döyüş rəşadəti. Əmək rəşadəti. Əsgərlərin rəşadəti. - Ələsgər ağanın bu rəşadəti usta Ağabalanın yadından heç çıxmazdı. Çəmənzəminli.

RƏŞADƏTLİ (ID - 33955)

sif. İgid, qoçaq. Rəşadətli ordu.

RƏŞƏ (ID - 33956)

is. [ər.] Titrəmə, titrəyiş, əsmə. Atlı kəndin kənarına çatdıqda Tellinin vücudunu bir rəşə aldı. S.Hüseyn. Birdən rəssamın dodaqları rəşə ilə titrədi. İ.Əfəndiyev.

RƏŞİD (ID - 33957)

is. [ər.] İgid, qoçaq, qəhrəman, rəşadətli. [Heydər bəy:] Heç kəs qorxudan gedib [qaçaq mal] gətirə bilmir, məgər handa bir rəşid və qoçaq adam cürət edib bir yük, iki yük çıxarda bilər. M.F.Axundzadə. Qabaqkı arvadı da...

RƏŞİDLİK (ID - 33958)

is. Qoçaqlıq, igidlik, qorxmazlıq, rəşadət. [Əsgər bəy:] Biz ki [Hacı Qaranın] rəşidliyini danmırıq. M.F.Axundzadə.

RƏŞQ (ID - 33959)

is. [ər.] köhn. 1. İncə, nazik.
2. Hər şeydən mütəəssir olan, həssas.

RƏŞMƏ (ID - 33960)

is. Lent. Bizim ağ rəşmə kimi burularaq gedən yollar xeyli uzaqlara qədər iki tərəfdən uca ağaclarla əhatə olunmuşdur. Mir Cəlal.

RƏVA (ID - 33961)

is. [fars.] 1. Caiz, layiq, münasib. Rəva bilmək (görmək) - məsləhət bilmək (görmək), caiz bilmək, layiq bilmək (görmək). [Pəri xanım:] Bəs bu axır ömrümdə, sən rəva görürsən ki, mən Şölə xanımın qucağında oğul görməyib...

RƏVAC (ID - 33962)

sif. [ər.] Müştərisi çox olan; tezsatılan, çoxişlənən, işəgedən. [Hacı Qara:] Zalım oğlu zalım, yüz yol Qurana, peyğəmbərə and içdi ki, çox rəvac maldır. M.F.Axundzadə.
□ Rəvac tapmaq - irəli getmək, tərəqqi etmək,...

RƏVAN (ID - 33963)

sif. və zərfi [fars.] Axıcı, səlis, aydın, asan oxunula və başa düşünülə bilən tərzdə. Xəyal etmişdi Vaqifi kim, rəvan bir xoş qəzəl yazsın. M.P.Vaqif. // Oxunaqlı, aydın, səlis, aydın başa düşülən. Rəvan yazı. Əsərin...

RƏVANLIQ (ID - 33964)

1. is. Aydınlıq, səlislik, oxunaqlılıq. Yazının rəvanlığı. Romanın dilinin rəvanlığı. Rəvanlıqla şəklində - rəvan surətdə; səlis, aydın. [Bəhlul:] Direktor hərdən mənə baxırdı, natiqlərə məxsus rəvanlıqla danışırdı....

RƏVAYƏT (ID - 33965)

is. [ər.] Bir hadisə, əhvalat və s. haqqında qısa nağıl; hekayət. Imamlar haqqında rəvayətlər. - Qulaq as, duzlu bir hekayətdir; Məzəli, gülməli rəvayətdir. Ə.Qəmküsar. □ Rəvayət etmək - demək, danışmaq, nəql etmək. Ağıçı...

RƏY (ID - 33966)

is. [ər.] 1. Bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz. Bu barədə rəyin nədir? - [Katib] ərizəmi oxudu. Üzvlərin rəyini soruşdu. M.Hüseyn.
Bir əsər, tamaşa, konsert, kinofilm və s.-nin təhlil və tənqidini ehtiva edən məqalə,...

RƏYASƏT (ID - 33967)

is. [ər.] Rəislik, başçılıq, rəhbərlik. Vəliəhdin rəyasəti altında çağırılan hərbi müşavirə gecə saat 12-də qurtardı. M.S.Ordubadi. □ Rəyasət heyəti - iclas və ya müşavirənin seçilən rəhbər orqanı. Rəyasət heyəti...

RƏYÇİ (ID - 33968)

is. Rəy (2-ci mənada) yazan adam, rəy müəllifi. Elmi əsərin rəyçisi.

RƏZALƏT (ID - 33969)

RƏZƏ (ID - 33970)

is. dan. Cəftə. Rəzəni bağlamaq. Qəsrin qalın taxta qapısı rəzəsindən qopub ayaq altına düşmüşdü. M.Rzaquluzadə. Ağca xanım qapının rəzəsini vurdu. Mir Cəlal.

RƏZƏLİ (ID - 33971)

sif. Rəzəsi olan; cəftəli. Rəzəli qapı. - Rəzəli sandıqdakı boğçaların hərəsi bir ömrə bəs edərdi. Mir Cəlal.

RƏZİL (ID - 33972)

sif [ər.] Alçaq, şərəfsiz. Rəzil adam. - Rəzil düşmən yaralanmış, yırtıcı bir canavardır. S.Vurğun. // Is. mənasında. [Gülnaz:] Onu da deyim ki, elə rəzillər mənim namusuma ləkə vura bilməzlər. Q.Ilkin. Rəzil etmək - alçaltmaq,...

RƏZİLLİK (ID - 33973)

is. Alçaqlıq, şərəfsizlik.

RISA (ID - 33974)

RISALAMA (ID - 33975)

“Rısalamaq” dan f.is.

RISALAMAQ (ID - 33976)

f Ipə düzmək, sapa düzmək. Qoğalı rısalamaq.

RİAL (ID - 33977)

is. [fars.] İranda pul vahidi.

RİAYƏT (ID - 33978)

is. [ər.]: riayət etmək - gözləmək, əməl etmək. Ehtimal, həkim özyerişində hifzüssəhhə qaydalarına riayət etmək istəyirdi. Mir Cəlal. Hüseyn dərhal edir əmrə riayət; Şığıyır bayıra, meydana gedir. M.Rahim.

RİAYƏTSİZLİK (ID - 33979)

is. Hörmətsizlik, sayğısızlıq, riayət etməmə.

RİCA (ID - 33980)

is. [ər.] Birinə müraciət edərək bir işin yerinə yetirilməsini arzu etmə, istəmə; xahiş. Ricasını yerinəyetirmək. - Min göz ilə ağlasın aləm gərək əhvalıma; Çünki əğyarın ricasilə məni yar öldürər. Heyran xanım. [Xədicənin]...

RİCƏT (ID - 33981)

is. [ər.] 1. Geriyə dönmə, qayıtma, gəldiyi yerə tərəf hərəkət; əvvəlki yerə qayıtma; geri çəkilmə. ..Siyasi mübarizədəyeni qüvvələr toplamaq üçün müvəqqəti ricət ən ağıllı bir üsuldur. M.S.Ordubadi. [Qoca:] Assuriya,...

RİÇAL (ID - 33982)

is. Doşabda bişirilən üzüm, əncir, tut və b. meyvələrin mürəbbəsi. Yemiş riçalı. Üzüm riçalı. - Baba əncirin yarıdəymişindən tabaqlara dərib nənəyə verərdi, nənə də alıb riçal bişirərdi. H.Sarabski. Xanpəri kərə...

RİDİKÜL (ID - 33983)

is. Qadın əl çantası.

RİFAH (ID - 33984)

is. [ər.] Yaşayışda xoş güzəran, firavanlıq, bolluq və rahatlıq. Xalqın rifahına çalışmaq.

RİKOŞET (ID - 33985)

is. 1. Səkdirmə.
2. Uçan cismin dəyib yana sıçraması.

RİKŞA (ID - 33986)

[yapon.] Şərqi və Cənubi Asiyanın bəzi ölkələrində, həmçinin Cənubi Afrika İttifaqında: kiçik ikitəkərli arabaya qoşulub minik və yük aparan adam. Söz yox ki, sənaye inkişaf etdikcə, əhali işlə təmin olunduqda rikşanın müasirləşmiş...

RİQQƏT (ID - 33987)

is. [ər.] Ürək yumşaqlığı, ürək incəliyi, şəfqət. Ilk dəfə idi ki, Sadıq kişi oğlunun, əziz-xələf oğlunun səsindəki həzin riqqəti görüb duyur, ürəyinin başı ağrıyırdı. Mir Cəlal. // Təsirlənmə, mütəəssir olma,...

RİQQƏTLƏNDİRMƏ (ID - 33988)

“Riqqətləndirmək” dən f.is.

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla