Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ƏTƏK (ID - 13440)

is. 1. Paltarın beldən aşağı tərəfə uzanan hissəsi. Paltonun ətəyi uzundur. Pencəyin ətəyini bir qədər qısaltmaq lazımdır. Sancıb belə nazənin ətəklər; Cəm eyləyəlim gözəl çiçəklər. Füzuli. Dəli Səməd ətəklərini...

ƏTƏKALTI (ID - 13441)

1. is. Gizlicə toplanılıb saxlanılan ehtiyat - pul və başqa şey. O, köhnə adamdır, onun çox ətəkaltısı olar.
2. zərf Gizlicə, xəlvəti.

ƏTƏKDOLUSU (ID - 13442)

sif Lap çox, həddən artıq çox.

ƏTƏK-ƏTƏK (ID - 13443)

zərf Çoxlu, çoxlu miqdarda; bol, bolluca, ətəkdolusu. Ətək-ətək pul.
Bağlarında, bax, gül-gülü çağırır; Ətəkətək noğul səpər hər ağac. A.Şaiq. [Nəbi:] Yığırdıq meşədən biz ətək-ətək; Yanağın, dodağın rəngdə...

ƏTƏKLƏMƏ (ID - 13444)

“Ətəkləmək” dən f.is.

ƏTƏKLƏMƏK (ID - 13445)

f. 1. Ətəyindən tutmaq, tutub saxlamaq. [Zərbəli:] Usta, getdim, yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu, yıxıldım.. Ə.Haqverdiyev. Pası mollanı ətəkləyib dayandırdı. S.Rəhimov. Sazandalar şuluqluq düşdüyünü, toyun pozulduğunu yəqin...

ƏTƏKLƏNMƏ (ID - 13446)

“Ətəklənmək” dən fis.

ƏTƏKLƏNMƏK (ID - 13447)

məch. Ətəyindən tutulmaq, tutulub saxlanmaq.

ƏTƏKLİ (ID - 13448)

sif. 1. Ətəyi geniş və uzun. Ətəkli paltar.
Ətəyi, ətəkləri olan. Yaşıl ətəkli təpələr. - [Həcərin] gözləri qabağından yaşıl ətəkli, təpəsi qarlı dağlar, ara-sıra “üç təpə “lərdə düşən alaçıqlar gəlib...

ƏTƏKLİK (ID - 13449)

is. köhn. Zinət üçün qadın paltarının ətəyinə düzülən pul və s. Ətəkliyi altun, qəsabəsi zər; Çəhrayı çarqatı qəddə bərabər. M.P.Vaqif. Düzülüb yaxasına qızıl yaxalıq kəsilib; Qolda qolbağı, ətəgində ətəklik...

ƏTƏNƏ (ID - 13450)

is. Məməlilərdə: ana bətnində balanı bürüyən və bala onun içindən çıxdıqdan sonra cırılıb düşən ət pərdəsi; son. Son (ətənə) əsas etibarı ilə inəklərdə 2-6 saatdan, camışlarda isə 2-4 saatdan sonra düşür.

ƏTƏNƏLİ (ID - 13451)

sif Ətənəsi olan (məməlilər haqqında).

ƏTƏNƏSİZ (ID - 13452)

sif Ətənəsi olmayan (məməlilər haqqında).

ƏTƏR (ID - 13453)

is. dan. İz, əsər, əlamət, xəbər. Ondan heç bir ətər yoxdur. - Ancaq Arzunun nəbzi çox zəif vururdu, çünki onda qan ətəri qalmamışdı. S.Rəhimov.

ƏTƏŞ (ID - 13454)

is. [fars.] Susuzluq, bərk susama. Suyun səsi [Gəldiyevdə] ətəş oyatdı. Mir Cəlal. □ Ətəşini söndürmək - su içməklə susuzluğunu rəf etmək.

ƏTF (ID - 13455)

is. [ər.] köhn. Əymə, çevirmə, meyil etdirmə, yönəltmə.

ƏTFAL (ID - 13456)

is. [ər. “tif” söz. cəmi] klas. Uşaqlar, tifıllər. Bunlar bizim zükur və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? M.F.Axundzadə. Olsun, olsun səninlə xoşhal; Yetsin, yetsin kəmalə ətfal. M.Ə.Sabir. Hər dəqiqə düşər bir əhvalə;...

ƏTİACI (ID - 13457)

sif Öz rəftarı, hərəkəti, münasibəti, danışığı ilə başqalarını özündən incidən; diliacı. Ətiacı adam. - Ax, necə ətiacı arvadsan, - dedim, lakin birdən Yaqutu düşünüb səsimi yumşaldaraq ona yalvardım.. Ə.Məmmədxanlı....

ƏTİACILIQ (ID - 13458)

is. Ətiacı adamın hərəkəti, xasiyyəti. Ətiacılıq etmək. - Gah [Hüseyni] hər kəsə yazığı gələn, qarışqanı belə incitməkdən çəkinən bir rəhmdil olur, gah da bir anda anlaşılmaz bir ətiacılıq edirdi. M.İbrahimov.

ƏTİAÇIQ (ID - 13459)

sif. köhn. dan. Döşü, qolları, qıçları açıq qadın, ya qız haqqında. Mən elə dərd çəkirəm, elin qız-gəlinini ətiaçıq görəndə mənim ürəyim cızıldayır. S.Rəhimov.

ƏTİQ(Ə) (ID - 13460)

sif. [ər.] Qədim, köhnə, əski.
Asari-ətiqə - b ax asar. //Is. mənasında. Qədim şey, tapıntı. Misir ətiqələri ilə uğraşan alimlər ehramlarda, mədfənlərdə və sair yerlərdəki şəkilləri və yazıları araşdıraraq iyirmi...

ƏTİR (ID - 13461)

is. [ər.] 1. Gözəl iy, rayihə. Çiçəklərin ətri. - Qərənfil açdı, getdi; Ətrini saçdı, getdi; Istədim qucam yarı; Əlimdən qaçdı, getdi. (Bayatı). Axşam küləyi qalxar, əsər xeylicə yüngül; Gül ətrini duyduqca ötər şövqlə...

ƏTİR-ƏNBƏR (ID - 13462)

is. [ər.] bax ətir 1-ci mənada.

ƏTİRLƏMƏ (ID - 13463)

“Ətirləmək” dən f.is.

ƏTİRLƏMƏK (ID - 13464)

f Ətir vurmaq. Yaylığını, saçını ətirləmək.

ƏTİRLƏNDİRMƏ (ID - 13465)

“Ətirləndirmək” dən fAü.

ƏTİRLƏNDİRMƏK (ID - 13466)

f Ətir saçmaq, ətirlə doldurmaq. Sübhün təmiz havası, güllərin və çiçəklərin qoxusu otağı ətirləndirdi. S.S.Axundov.

ƏTİRLƏNMƏ (ID - 13467)

“Ətirlənmək” dən f.is. Pərvaz həmişəki kimi şıq geyinmişdi və həmişəki kimi də pərt və məyus idi. Lakin məyusluğuna baxmayaraq, yenə də ətirlənməni unutmamışdı. Çəmənzəminli.

ƏTİRLƏNMƏK (ID - 13468)

1. qayıd. Özünə ətir vurmaq, özünü ətirləmək. [Şəmsiyyə] üz-gözünü yumuş, yenidən ətirlənmişdi. M.İbrahimov. Zərrintac xanım .. güzgü qabağına keçdi, özünə tumar verdi, ətirləndi.. S.Rəhimov.
2. f Ətir iyi vermək,...

ƏTİRLİ (ID - 13469)

sif. 1. Özündən ətir saçan; rayihəli. Ətirli çiçəklər. Ətirli otlar. - Bu bağçalarda ev sahibləri ətirli güllər və çiçəklər əkmişdilər. S.S.Axundov. Sizi bir elçimi göndərmiş bahar; Yoxsa məftunsunuz ətirli gülə? N.Rəfibəyli....

ƏTİRŞAH (ID - 13470)

is. [ər. ətr və fars. şah] bot. Ətirli yarpaqları olan çoxillik çiçək (əksərən otaqlarda becərilir). Ətirşah zəngin qolbudaqları olan, gövdəsinin aşağı hissəsi odunlaşmış kol bitkidir. - Səfər kişi .. göygöyərti əkib...

ƏTLAS (ID - 13471)

bax atlaz. Ətlas nimtənəli, ipək köynəkli; Üstü-başı tirmə şallı Sənəm, gəl! Xəstə Qasım.

ƏTLƏNMƏ (ID - 13472)

“Ətlənmək” dən f.is. Tədqiqatlarımıza görə camışlarda tezyetişgənlik, ətlənmə, daha doğrusu, diri çəkinin artması .. iş heyvanlarında olduğu kimidir. A.Ağabəyli.

ƏTLƏNMƏK (ID - 13473)

f. Ətə dolmaq, kökəlmək. Yayda göyə buraxılan heyvanlar ətlənir. [Şahın] sifəti o qədər ətlənmişdi ki, göyəm çərdəyi boyda gözləri güclə görünürdü. P.Makulu.

ƏTLƏŞMƏ (ID - 13474)

"Ətləşmək” dən f.is.

ƏTLƏŞMƏK (ID - 13475)

f 1. Ətə dönmək, ət kimi olmaq.
2. Qalıb yumşalmaq, çürüməyə başlamaq. Armud ətləşmişdir. Qovun ətləşdi. - [Ayıdöşəyikimilərin] toxumları yetişəndə qozaları ağaclaşır və ya giləmeyvə şəklini alaraq ətləşir....

ƏTLİ (ID - 13476)

sif 1. Ətcə dolğun; kök, ətli-canlı. [Kərim baba] yaşlı olduğu halda, daima açıq, geniş çöllərdə yaşamış bu adamın üzü ətli, yanaqları qıpqırmızı, vücudu sapsağlam idi. A.Şaiq. Çırağın tutqun işığında [Qaragünənin]...

ƏTLİ-CANLI (ID - 13477)

sif Kök, dolğun və iri. Ay keçdi, il dolandı, Araz böyüdü, ətli-canlı, yaşına görə irigövdəli bir oğlan oldu. A.Şaiq. Maşından gödək, ətli-canlı, eni ilə uzunu bir olan, girdəsifət bir adam zorla bayıra çıxdı. M.Rzaquluzadə....

ƏTLİÇİLOV (ID - 13478)

is. aşp. Ətlə düyü qarışdırılaraq bişirilən çilov.

ƏTLİK (ID - 13479)

sif Kəsilmək (əti yeyilmək) üçün saxlanılan. Ətlik mal. - Oküzün cütə getməyənini ətlik adına satarlar. (Ata. sözü). Qorxum budur ki, bu çalhaçalda Talıb pristav sizin bu ala öküzü də, üstəlik hələ mənim bu yabımı da qoşuna...

ƏTLİ-QANLI (ID - 13480)

sif Dolğun, sağlam.

ƏTLİK-PİYLİK (ID - 13481)

sif k.t. Ət və piy verən, ət və piy əldə etmək üçün saxlanılan. Ətlikpiylik donuz.

ƏTLİK-SÜDLÜK (ID - 13482)

sif k.t. Ət və süd verən, ət və süd əldə etmək üçün saxlanılan. Ətliksüdlük camış.

ƏTLİLİK (ID - 13483)

is. Ətli heyvanın hal və keyfiyyəti.

ƏTMƏK (ID - 13484)

is. köhn. Çörək. Yanmış ətmək yeməz idin əsla. M.Ə.Sabir. [Birinci işçi:] Bunu gördükdə hər insan utanır? Bu qabarlar sizə ətmək qazanır! H.Cavid.

ƏTMƏTƏN (ID - 13485)

is. məh. Tüklənməmiş quş balası; ətcəbala.

ƏTRAF (ID - 13486)

is. [ər. “tərəf” söz. cəmi] 1. Cəhətlər, tərəflər.
Dörd tərəf, yan-yörə; hər tərəf. Ətrafına göz gəzdirmək. Ətrafda heç kəsi görmədik. - [Səltənət:] Ətrafı gözdən keçirdikcə insanın könlü açılır. H.Cavid....

ƏTRAFLI (ID - 13487)

sif. Müfəssəl, hərtərəfli, təfsilatlı, geniş. Ətraflı məktub. Ətraflı izahat. // Zərf mənasında. Ətraflı məlumat vermək. Ətraflı şərh etmək. - Müdir klinikanın məsələlərindən ətraflı danışdı. Ə.Vəliyev.

ƏTRAFLICA (ID - 13488)

zərf Çox ətraflı. Lakin bu xüsusda ətraflıca düşünmək lazım idi. T.Ş.Simurq. Hər kəs ətraflıca mülahizə olunmuş müəyyən bir fikir ilə gəlsin. Ü.Hacıbəyov.

ƏTRAK (ID - 13489)

is. [ər. “türk” söz. cəmi] klas. Türk elləri, türk tayfaları, türk ölkələri. “LeyliMəcnun “ əcəmdə çoxdur; Ətrakdə ol fəsanə yoxdur. Füzuli.

Bu səhifə 27 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət

İzahlı video testlərə keç

.....