İzahlı lüğət

H (ID - 15871)

Azərbaycan əlifbasının on birinci hərfi. bax he.

HA1 (ID - 15872)

Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir:
saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. Ona bir söz demə ha! Özünü gözlə ha! Ora getmə ha! - [Minnət xanım:] Ancaq...

HA2 (ID - 15873)

Ziddiyyət bildirən ədat - ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı.

HA3 (ID - 15874)

əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. Məşədi Əsgər dinməz-söyləməz qapıdan çıxıb yola düşdü. Ha tərəfə getmək lazım olduğunu özü də bilmirdi. S.M.Qənizadə. Ha zamandansa Məsmə eşitmişdi ki, dərmanların...

HABELƏ (ID - 15875)

zərfi Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. Irəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir. Bakı, Tiflis, Naxçıvan, Şamaxı və qeyri şəhərlər də habelə. C.Məmmədquluzadə. Yağı, pendiri dəyər-dəyməzinə,...

HACƏT (ID - 15876)

is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. Təfərrüata hacət yoxdur. - Yox, yazmaram! Amma hələ qoy yazım; Hacət olsa, bundan beləyazmaram. M.Ə.Sabir. Uzün gördü şeyda könül məst oldu; Nə hacət ki, həşr olunca...

HACI (ID - 15877)

is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad. Hacısan, məşhədisən, sahibimizsən, ağasan; Istəyirsən həmi qırxıb bizi, həm də sağasan? Ə.Nəzmi.
□□ Hacılar yolu - b a x kəhkəşan. Hacılar yolunda böyük...

HACIBƏRİBAX, HACIMƏNƏ (ID - 15878)

BAX is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. [Minayə] bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda olan, əlvan parçadan geydiyi qırçınlı uzun tumanda.. çox yaraşıqlı...

HACIYATMAZ (ID - 15879)

is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik.

HACILEYLƏK (ID - 15880)

1. B ax leylək. Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş. R.Rza.
2. zar. Uzundraz, boyu həddindən artıq uzun adam haqqında. [Səkinə Rüstəmə:] Yuxuma qara-qura gətirən sənin bu uçulmuş dayaqlarındır, bu hacıleylək...

HAÇA (ID - 15881)

is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer. Alçaq əncir ağacının əyri haçasında oturan iki nəfər qara, yanıq oğlan uşağı bir-birinə püstə qabığı atırdı....

HAÇABAŞ(LI) (ID - 15882)

sif Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək. - Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun sürüsünə doğru yüyürdülər, bir dəstə sağmal qoyun ayırıb yuxarı...

HAÇABUYNUZ(LU) (ID - 15883)

sif Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.

HAÇADIRNAQ(LI) (ID - 15884)

sif Dırnağı haça olan, qoşadımaq (inək, qoyun və s. heyvanlar haqqında). Yanında balası o haçadırnaq; Əlvan çiçəkləri ipçin yolardı; Məmələri dadlı südlə dolardı. H.K.Sanılı.

HAÇADİL(Lİ) (ID - 15885)

sif Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. haqqında). Qədimdən bizim eldə sınanmış bir məsəl var; “Ulduz görməsə ölməz haçadilli ilanlar “. R.Rza.

HAÇAQ (ID - 15886)

b a x havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? - Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).

HAÇAQUYRUQ (ID - 15887)

is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. b ax kornet.

HAÇAQUYRUQ(LU) (ID - 15888)

sif Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M.Dilbazi.

HAÇALAMA (ID - 15889)

“Haçalamaq” dan f.is.

HAÇALAMAQ (ID - 15890)

f Haça kimi iki yerə ayırmaq. ..Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə.

HAÇALANMAQ (ID - 15891)

1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. haqqında). Kəndə çatanda yol haçalandı.
t-siz. Haça şəklində olmaq, iki tərəfə ayrılmaq, haça əmələ gətirmək. [Rza:] Qayanın haçalandığı...

HAÇALAŞMA (ID - 15892)

“Haçalaşmaq” dan f.is.

HAÇALAŞMAQ (ID - 15893)

bax haçalanmaq. 0iddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev. Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb 0ahinə göstəriş verdi.. B.Bayramov.

HAÇALI (ID - 15894)

sif Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol. - [Uşaq] qarşıdakı zirvəsi haçalı qayalar başında qara qanadlarını açıb yüksəlmək istəyər.. buludu görərkən cəld nənəsinin qolundan tutdu.. Ə.Məmmədxanlı. Mövzularım...

HAÇAN (ID - 15895)

“Haçaq”ın deyiliş forması. [Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü.Hacıbəyov. Nur zülmətsiz haçan oldu? Zülmətdən nur içən oldu! M.Araz.

HAÇANDAN-HAÇANA (ID - 15896)

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandan-haçana gəlib çıxdı. - [Gülnaz] haçandan-haçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gəlmişdir. İlkin. Həsrət haçandan-haçana gözlərini kağızdan ayırıb...

HAÇASAQQAL(LI) (ID - 15897)

sif Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. - Haçasaqqal bir kişi üçüncü zəngi çalan kimi salondakı neft lampalarının işığını azaltdı, zal qaranlıqlaşdı. S.Rəhman.

HADİSƏ (ID - 15898)

is. [ər.] 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində canlanır.. S.Rəhimov. Kənddə olmuş hər bir hadisənin, salınan hər bağın,...

HAF (ID - 15899)

is. zool. Gecələr çox iti uçan, işığa gələn uzunxortumlu kəpənək.
□□ Haf kimi - gözlənilmədən, cəld, özünü birdən çarparaq. Qasid gəldi haf kimi; İncəlmişdi sap kimi; Gözlə, yarın qəlbini; Qırma çini qab kimi....

HAİL1 (ID - 15900)

is. [ər.] köhn. 1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş.
Maneə.
Çəpər, hasar.
məc. Əngəl.

HAİL2 (ID - 15901)

sif [ər.] köhn. 1. Qorxunc.
2. Azman, nəhəng.

HAİZ (ID - 15902)

sif [ər.] köhn. 1. Sahib, yiyə.
2. Əhatə edən.

HAFİZ (ID - 15903)

is. [ər.] köhn. 1. Qoruyan, saxlayan, mühafizə edən.
2. Quranı əzbər bilən adam.

HAFİZƏ (ID - 15904)

is. [ər.] Bir şeyi zehnində, yadında saxlama və yenidən təsəvvüründə canlandırma qabiliyyəti; yaddaş. [Yusif:] O günlər hamısı bir-bir mənim hafizəmdədir. S.Rəhman. [Qədirin] çox qəribə hafizəsi var idi. Ə.Sadıq.

HAFİZƏLİ (ID - 15905)

sif. Yaxşı hafizəsi, yaddaşı olan; yaddaşlı. Salmanın verdiyi məlumatlardan Maya onun gözəl hafizəli və ayıq fikirli adam olduğunu görürdü. M.Ibrahimov.

HAFİZƏSİZ (ID - 15906)

sif. Hafizəsi, yaddaşı olmayan və ya zəif olan; yaddaşsız, unutqan, huşsuz. Hafizəsiz qoca.

HAFİZƏSİZLİK (ID - 15907)

is. Hafizəsi, yaddaşı olmayan və ya zəif olan adamın halı; yaddaşsızlıq, unutqanlıq, huşsuzluq. [Cinayətov:] Bay sənin... - deyə donquldandı. Öz hafizəsizliyini söydü. Mir Cəlal.

HAKƏZA (ID - 15908)

zərfi [ər.] köhn. Beləcə, bu surətdə.

HAKİM (ID - 15909)

is. [ər.] 1. hüq. Məhkəmə orqanlarında baxılan iş haqqında hökm və ya qərar çıxaran vəzifəli şəxs. Xalq hakimi. - Elə bil Zeynal çox xətrini istədiyi bir adamın yox, hakimin suallarına cavab verirdi. B.Bayramov.
idm. Oyunda,...

HAKİMİYYƏT (ID - 15910)

is. Idarə etmək hüququ, siyasi hökmranlıq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək. - [Abbas:] Mən də buna qarşı üsyan elədim, ey Afşin, çünki gördüm ki, hakimiyyətin məhvəri türk qoşun...

HAKİMLİK (ID - 15911)

is. 1. B a x hakimiyyət.
2. idm. Hakimin (2-ci mənada) öz vəzifəsini ifa etməsi. O, dəfələrlə beynəlxalq yarışların hakimliyində iştirak etmişdir.

HAQQ1 (ID - 15912)

[ər.] 1. sif Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. - Nahaq söz od vurar qəlbə, fiəqət haqq söz keçər daşdan. S.Vurğun. Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur. B.Vahabzadə. // is. Ədalət, doğruluq, düzgünlük, düzlük, insaf....

HAQQ2 (ID - 15913)

is. [ər.] 1. Allah, Tanrı. Tək-tək ayılan varsa da, haqq dadıma çatsın; Mən salim olum, cümlə cahan batsa da, batsın. M.Ə.Sabir. [Qurban:] Nə deyim, haqqın kərəminə şükür. Ə.Haqverdiyev. Haqqı şəklində - and olsun, and içirəm....

HAQQ-ƏDALƏT (ID - 15914)

is. [ər.] Ədalət, insaf. Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm; Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm! M.Araz.

HAQQ-HESAB (ID - 15915)

is. [ər.] 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq-hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S.Rəhimov. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq-hesab...

HAQQ-NAHAQ (ID - 15916)

zərf[ər. həqq və fars. na] Haqlı olub-olmadığından asılı olmayaraq; istər haqlı olsun, istər haqsız. [Zeynəb] hər hansı bir məsələ olursa olsun, haqq-nahaq yoldaşlarının tərəfin saxlardı. Qantəmir. // Yerli-yersiz. Haqq-nahaq...

HAQQ-SAY (ID - 15917)

is. [ər.] Zəhmət, əmək. Bu mədəndə saç ağartmış ustanın, düzü; Otuz illik haqqı-sayı, əməyi vardı. Ə.Cəmil. // Çəkilən zəhmət, edilən yaxşılıq. Valideynlərin haqq-sayı. - Ey qəm, yolun uğurlu, fəqət haqqsay qalır;...

HAQLAMA (ID - 15918)

"Haqlamaq” dan f.is.

HAQLAMAQ (ID - 15919)

f Yüyürüb çatmaq, dalınca qaçıb yaxalamaq, başının üstünü almaq. Bazarçaydan gələn dəstə banditləri haqlamışdı. Ə.Vəliyev. Elə bu anda ağacdan bir başqasının da atılıb qaçmaq istədiyini və “Qoçağ”ın onu haqladığını...

HAQLAŞMA (ID - 15920)

“Haqlaşmaq” dan f.is.

Bu səhifə 8089 dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................