Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1311

Dost dostun sağlığın istər.

Atalar sözü ID - 1312

Dost gəlişi bayram olar.

Atalar sözü ID - 1313

Dost ilə ye iç, alış-veriş eyləmə.

Atalar sözü ID - 1314

Dost ilən bazar dostluğu pozar.

Atalar sözü ID - 1315

Dost məni ansın bir çürük qozla.

Atalar sözü ID - 1316

Dost məni yad eyləsin bir güleyşə nar ilə.

Atalar sözü ID - 1317

Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.

Atalar sözü ID - 1318

Dost olan eyib görməz.

Atalar sözü ID - 1319

Dost sirrin dost bilər.

Atalar sözü ID - 1320

Dost var ağıla-başa gələr, dost var yağlı aşa gələr.

Atalar sözü ID - 1321

Dost yaman gündə tanınar.

Atalar sözü ID - 1322

Dost yolunda boran olar, qar olar.

Atalar sözü ID - 1323

Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.

Atalar sözü ID - 1324

Dostluq üç almadır: gah ikisi səndə biri məndə, gah ikisi məndə biri səndə.

Atalar sözü ID - 1325

Dostluqla tutub düşmənliklə yıxma.

Atalar sözü ID - 1326

Dostu çox olanın gücü çox olar.

Atalar sözü ID - 1327

Dostu qurd olanın el-obası yurd olar.

Atalar sözü ID - 1328

Dostun sirrin dost bilər.

Atalar sözü ID - 1329

Dostun atdığı daş baş yarmaz.

Atalar sözü ID - 1330

Dostunu ağladan özü gülməz.

Atalar sözü ID - 1331

Dostunu mənə de, deyim sən kimsən.

Atalar sözü ID - 1332

Doşab almışam, bal çıxıb.

Atalar sözü ID - 1333

Dovşana qaç deyir, tazıya tut.

Atalar sözü ID - 1334

Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.

Atalar sözü ID - 1335

Doymacı xatın yeyər, yumruğu yetim.

Atalar sözü ID - 1336

Dövlət can odudur.

Atalar sözü ID - 1337

Dövlətdə - dəvə, övladda - nəvə.

Atalar sözü ID - 1338

Dövlətli kasıb olsa, qırx il iyi getməz.

Atalar sözü ID - 1339

Dövlətli yanın qaşıyanda kasıb elə bilər ona pul verir.

Atalar sözü ID - 1340

Dövlətlinin əlin bıçaq kəsər, kasıb köynəyin parçalar.

Atalar sözü ID - 1341

Dövranı sürən sürsün, hər kəsin macalı var.

Atalar sözü ID - 1342

Döyən, söyən ərim yox, yel aparan yunum var.

Atalar sözü ID - 1343

Döymə kimsənin qapısın, döyməsinlər qapını.

Atalar sözü ID - 1344

Dul arvad gecə yarısı peşman olar.

Atalar sözü ID - 1345

Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.

Atalar sözü ID - 1346

Dul arvadı qız adına almazlar.

Atalar sözü ID - 1347

Dul arvadın boğçası qoltuğunda olar.

Atalar sözü ID - 1348

Dul arvadın divarı alçaq olar.

Atalar sözü ID - 1349

Dumbul görər oynar, mehrab görər ağlar.

Atalar sözü ID - 1350

Duymuş eşşəyi basmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 1351

Duz-çörək - düz çörək.

Atalar sözü ID - 1352

Duzu yeyib duzlağı batırma.

Atalar sözü ID - 1353

Dünən öləni dünən basdırdılar.

Atalar sözü ID - 1354

Dünya bala dönsə, ala qarğa öz yeməyin bilər.

Atalar sözü ID - 1355

Dünya mənim deyənin dünən gəldik yasından.

Atalar sözü ID - 1356

Dünya nərdivandır; biri çıxar, biri düşər.

Atalar sözü ID - 1357

Dünya varına güvənilməz.

Atalar sözü ID - 1358

Dünya yalan dünyadı.

Atalar sözü ID - 1359

Dünyada bir pislik qalar, bir yaxşılıq.

Atalar sözü ID - 1360

Dünyada hər an mərdə arxalan.

Bu səhifə dəfə baxılıb