Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ÜLTRA (ID - 40540)

[lat. ultra] Siyasətdə: ifrat, ifratçı.
ultra... [lat. ultra] Bir sıra mürəkkəb sözlərin “üstün” , “son” , “ifrat” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: ultrabənövşəyi, ultramikroskop.

ÜNSİYA (ID - 40584)

is. [lat.] 1. Bir sıra ölkələrdə müxtəlif (28, 35 qramadək) çəki vahidi.
2. 1881 -ci ilədək işlənmiş köhnə italyan, ispan, Meksika, Argentina, Boliviya qızıl, Mərakeş gümüş pulu (sikkəsi).

ÜNTA (ID - 40585)

is. Maral, qoyun və s. dərisindən uzunboğaz isti çəkmə.

ÜNTER (ID - 40586)

is. [alm.] Xarici ölkə ordularında aşağı komanda heyətinə mənsub hərbi rütbə.

Ü (ID - 40825)

Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

ÜÇ (ID - 40826)

say İkidən sonra gələn ədəd - 3.
üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə. Üç-üç sıraya düzmək. - Həsənqulu bəy, Rza, Əsgər, Həsən və xor daxil olurlar. Sonra səhnənin ortasında üç-üç durub guya söhbət...

ÜÇAÇILAN (ID - 40827)

bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.

ÜÇADAMLIQ (ID - 40828)

sif Uç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik. Üçadamlıq yer. Üçadamlıq palata. Üçadamlıq yemək.

ÜÇAKTLI (ID - 40829)

bax üçpərdəli.

ÜÇARŞINLIQ (ID - 40830)

sif. köhn. Uç arşın uzunluğunda olan.

ÜÇARVADLI (ID - 40831)

sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan. // İs. mənasında. Əgər iki arvad saxlamaq qəbahətdirsə, bəs öz kəndinizdəki üçarvadlıları niyə daşqalaq eləmirsiniz. Ə.Vəliyev.

ÜÇARVADLILIQ (ID - 40832)

is. köhn. Uç arvadı olma, üç arvad saxlama.

ÜÇATILAN (ID - 40833)

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan. Fərman üçatılanı əlində atıb-tutdu. Ə.Abasov.

ÜÇATLI (ID - 40834)

sif. Uç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.

ÜÇATOMLU (ID - 40835)

sif. Uç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.

ÜÇAYAQ (ID - 40836)

is. Uç ayaq üstündə duran şey (stol və s.); üçayaqlı, sacayaq. Fotoaparat üçün üçayaq. Qazanı üçayaqdan asmaq.

ÜÇAYAQLI (ID - 40837)

1. sif. Uç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq.
2. Bax üçayaq.

ÜÇAYLIQ (ID - 40838)

sif. 1. Uç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük. Üçaylıq plan. Üçaylıq məlumat. Üçaylıq ezamiyyət. - Kəndlərimizdə məktəblər açırıq, hələlik orda üçaylıq,...

ÜÇBARMAQLI (ID - 40839)

sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.

ÜÇBAŞLI (ID - 40840)

sif. Uç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.

ÜÇ-BEŞ (ID - 40841)

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. Üç-beş günlük iş. - Gər nəsib olsa övdət eylərkən; Qalarız burda biz üçbeş gün. H.Cavid.

ÜÇBƏNDLİ (ID - 40842)

sif. ədəb. Uç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.

ÜÇBİR (ID - 40843)

zərf Uç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə - üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov. İndi tez-tez sağsağana, qarğaya, tək-tək, ikibir, üçbir uçuşan göyərçinlərə rast gəlirik. M.Rzaquluzadə.

ÜÇBUCAQ(LI) (ID - 40844)

1. is. Uç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim. Ax! Bu dəmir ağaclar; Həndəsi üçbucaqlar; Dünyanın o başını; Çəkib evlərə bağlar... B.Vahabzadə.
2. sif. Uç bucağı olan. Üçbucaqlı fiqur.

ÜÇÇARXLI (ID - 40845)

sif. Uç çarxı (təkəri) olan. Üççarxlı uşaq velosipedi.

ÜÇCƏ (ID - 40846)

say Uç, ancaq üç. Üçcə manat pulum qalıb. - Bürcəliyev əmr verdiyi vaxtdan cəmisi üçcə saat keçmədi ki, Bəbirbala mühəndis Arif Bəylərzadəni taparaq maşına əyləşdirib, idarəyə gətirdi. S.Rəhimov.

ÜÇCƏRGƏLİ (ID - 40847)

ÜÇCİLDLİ (ID - 40848)

sif. Uç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” .

ÜÇCİLDLİK (ID - 40849)

1. Bax üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət” .
2. is. Uç cilddən ibarət kitab. Yazıçının üçcildliyi.

ÜÇDƏBİR (ID - 40850)

say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.

ÜÇDƏFƏLİK (ID - 40851)

sif. Uç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.

ÜÇDİLLİ (ID - 40852)

sif. 1. Uç dil bilən, üç dildən istifadə edən.
2. Uç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət.

ÜÇDİŞLİ (ID - 40853)

sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.

ÜÇDORLU (ID - 40854)

sif. Üç doru olan. Üçdorlu gəmi.
ÜÇ-DÖRD say Bir neçə, üç və ya dörd. Üç-dörd günlüyə getmək. Üç-dörd ədəd gül. - [Kələntərli:] Gərək gündə gəlib, üç-dörd saat bu meşin qapının dalında durub, boynunu burub...

ÜÇDÜYMƏ(Lİ) (ID - 40855)

sif. 1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx. Üçdüymə taxta.
2. Üç düyməsi olan. Üçdüyməli pencək.

ÜÇƏM (ID - 40856)

sif. və zərf məh. Bir dəfədə üç (üç bala doğan heyvan - əsasən qoyun haqqında). Həmişə əlləri cibində olan cavan çoban təklif edirdi ki, ..üçəm qoyunlar yaxın yerlərdə otlarsa, hər yüz qoyundan orta hesabla iki yüz quzu...

ÜÇƏSRLİK (ID - 40857)

sif. Üç əsr (üç yüz il) tarixi olan, üç əsr davam edən; üçyüzillik. Üçəsrlik dövr. Abidənin üçəsrlik tarixi var.

ÜÇFAİZLİ (ID - 40858)

sif. 1. Bir şeyin üç faizini təşkil edən. Üçfaizli gəlir. Üç faiz gəlir verən. Üçfaizli dövlət istiqrazı. Tərkibində üç faiz hər hansı maddə olan. Üçfaizli məhlul.

ÜÇFAZALI (ID - 40859)

sif. elektr. Üçfazalı dəyişən cərəyanla bağlı olan. Üçfazalı transformator. Üçfazalı elektrik xətti.
□□ Üçfazalı cərəyan elektr. - eyni tezlikli və amplitudalı, lakin fazaya görə V3 dövrlə fərqlənən üç birfazalı...

ÜÇGEDİŞLİ (ID - 40860)

sif. idm. Üç gedişdə həll olunan, üç gedişlə qurtaran. Üçgedişli kombinasiya.

ÜÇGÖZ(LÜ) (ID - 40861)

sif. Üç gözü (otağı) olan. Üçgözlü mənzil.

ÜÇGUŞƏ(Lİ) (ID - 40862)

sif. Üç guşəsi, üç bucağı olan; üçkünc(lü).

ÜÇGÜL (ID - 40863)

sif. Üçbucaqlı, üçguşəli.

ÜÇGÜNLÜK (ID - 40864)

sif. Üç gün sürən, üç gün davam edən, yaxud üç gün tələb edən. Üçgünlük möhlət. Üçgünlük istirahət. Üçgünlük yol. Üçgünlük iş. // Üç günə çatan, kifayət edən. Üçgünlük ehtiyat.

ÜÇHECALI (ID - 40865)

sif. Üç hecası olan. Üçhecalı söz.

ÜÇHƏDLİ (ID - 40866)

sif. Üç həddi olan. Üçhədli rəqəm.

ÜÇHƏFTƏLİK (ID - 40867)

sif. Üç həftə davam edən, üç həftə çəkən. Üçhəftəlik iş. // Üç həftə üçün nəzərdə tutulmuş, üç həftə kifayət edən. Üçhəftəlik ərzaq.

ÜÇHİSSƏLİ (ID - 40868)

sif. Üç hissədən ibarət olan. Üçhissəli əsər.

ÜÇXALLI (ID - 40869)

bax üçlük 2-ci mənada.

ÜÇXƏTLİ (ID - 40870)

bax üçmilli.

Bu səhifə 943 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla