ZE+education...

İzahlı lüğət

ÜLTRA (ID - 40540)

[lat. ultra] Siyasətdə: ifrat, ifratçı.
ultra... [lat. ultra] Bir sıra mürəkkəb sözlərin “üstün” , “son” , “ifrat” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: ultrabənövşəyi, ultramikroskop.

ÜNSİYA (ID - 40584)

is. [lat.] 1. Bir sıra ölkələrdə müxtəlif (28, 35 qramadək) çəki vahidi.
2. 1881 -ci ilədək işlənmiş köhnə italyan, ispan, Meksika, Argentina, Boliviya qızıl, Mərakeş gümüş pulu (sikkəsi).

ÜNTA (ID - 40585)

is. Maral, qoyun və s. dərisindən uzunboğaz isti çəkmə.

ÜNTER (ID - 40586)

is. [alm.] Xarici ölkə ordularında aşağı komanda heyətinə mənsub hərbi rütbə.

Ü (ID - 40825)

Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

ÜÇ (ID - 40826)

say İkidən sonra gələn ədəd - 3.
üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə. Üç-üç sıraya düzmək. - Həsənqulu bəy, Rza, Əsgər, Həsən və xor daxil olurlar. Sonra səhnənin ortasında üç-üç durub guya söhbət...

ÜÇAÇILAN (ID - 40827)

bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.

ÜÇADAMLIQ (ID - 40828)

sif Uç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik. Üçadamlıq yer. Üçadamlıq palata. Üçadamlıq yemək.

ÜÇAKTLI (ID - 40829)

bax üçpərdəli.

ÜÇARŞINLIQ (ID - 40830)

sif. köhn. Uç arşın uzunluğunda olan.

ÜÇARVADLI (ID - 40831)

sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan. // İs. mənasında. Əgər iki arvad saxlamaq qəbahətdirsə, bəs öz kəndinizdəki üçarvadlıları niyə daşqalaq eləmirsiniz. Ə.Vəliyev.

ÜÇARVADLILIQ (ID - 40832)

is. köhn. Uç arvadı olma, üç arvad saxlama.

ÜÇATILAN (ID - 40833)

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan. Fərman üçatılanı əlində atıb-tutdu. Ə.Abasov.

ÜÇATLI (ID - 40834)

sif. Uç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.

ÜÇATOMLU (ID - 40835)

sif. Uç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.

ÜÇAYAQ (ID - 40836)

is. Uç ayaq üstündə duran şey (stol və s.); üçayaqlı, sacayaq. Fotoaparat üçün üçayaq. Qazanı üçayaqdan asmaq.

ÜÇAYAQLI (ID - 40837)

1. sif. Uç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq.
2. Bax üçayaq.

ÜÇAYLIQ (ID - 40838)

sif. 1. Uç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük. Üçaylıq plan. Üçaylıq məlumat. Üçaylıq ezamiyyət. - Kəndlərimizdə məktəblər açırıq, hələlik orda üçaylıq,...

ÜÇBARMAQLI (ID - 40839)

sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.

ÜÇBAŞLI (ID - 40840)

sif. Uç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.

ÜÇ-BEŞ (ID - 40841)

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. Üç-beş günlük iş. - Gər nəsib olsa övdət eylərkən; Qalarız burda biz üçbeş gün. H.Cavid.

ÜÇBƏNDLİ (ID - 40842)

sif. ədəb. Uç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.

ÜÇBİR (ID - 40843)

zərf Uç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə - üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov. İndi tez-tez sağsağana, qarğaya, tək-tək, ikibir, üçbir uçuşan göyərçinlərə rast gəlirik. M.Rzaquluzadə.

ÜÇBUCAQ(LI) (ID - 40844)

1. is. Uç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim. Ax! Bu dəmir ağaclar; Həndəsi üçbucaqlar; Dünyanın o başını; Çəkib evlərə bağlar... B.Vahabzadə.
2. sif. Uç bucağı olan. Üçbucaqlı fiqur.

ÜÇÇARXLI (ID - 40845)

sif. Uç çarxı (təkəri) olan. Üççarxlı uşaq velosipedi.

ÜÇCƏ (ID - 40846)

say Uç, ancaq üç. Üçcə manat pulum qalıb. - Bürcəliyev əmr verdiyi vaxtdan cəmisi üçcə saat keçmədi ki, Bəbirbala mühəndis Arif Bəylərzadəni taparaq maşına əyləşdirib, idarəyə gətirdi. S.Rəhimov.

ÜÇCƏRGƏLİ (ID - 40847)

ÜÇCİLDLİ (ID - 40848)

sif. Uç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” .

ÜÇCİLDLİK (ID - 40849)

1. Bax üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət” .
2. is. Uç cilddən ibarət kitab. Yazıçının üçcildliyi.

ÜÇDƏBİR (ID - 40850)

say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.

ÜÇDƏFƏLİK (ID - 40851)

sif. Uç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.

ÜÇDİLLİ (ID - 40852)

sif. 1. Uç dil bilən, üç dildən istifadə edən.
2. Uç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət.

ÜÇDİŞLİ (ID - 40853)

sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.

ÜÇDORLU (ID - 40854)

sif. Üç doru olan. Üçdorlu gəmi.
ÜÇ-DÖRD say Bir neçə, üç və ya dörd. Üç-dörd günlüyə getmək. Üç-dörd ədəd gül. - [Kələntərli:] Gərək gündə gəlib, üç-dörd saat bu meşin qapının dalında durub, boynunu burub...

ÜÇDÜYMƏ(Lİ) (ID - 40855)

sif. 1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx. Üçdüymə taxta.
2. Üç düyməsi olan. Üçdüyməli pencək.

ÜÇƏM (ID - 40856)

sif. və zərf məh. Bir dəfədə üç (üç bala doğan heyvan - əsasən qoyun haqqında). Həmişə əlləri cibində olan cavan çoban təklif edirdi ki, ..üçəm qoyunlar yaxın yerlərdə otlarsa, hər yüz qoyundan orta hesabla iki yüz quzu...

ÜÇƏSRLİK (ID - 40857)

sif. Üç əsr (üç yüz il) tarixi olan, üç əsr davam edən; üçyüzillik. Üçəsrlik dövr. Abidənin üçəsrlik tarixi var.

ÜÇFAİZLİ (ID - 40858)

sif. 1. Bir şeyin üç faizini təşkil edən. Üçfaizli gəlir. Üç faiz gəlir verən. Üçfaizli dövlət istiqrazı. Tərkibində üç faiz hər hansı maddə olan. Üçfaizli məhlul.

ÜÇFAZALI (ID - 40859)

sif. elektr. Üçfazalı dəyişən cərəyanla bağlı olan. Üçfazalı transformator. Üçfazalı elektrik xətti.
□□ Üçfazalı cərəyan elektr. - eyni tezlikli və amplitudalı, lakin fazaya görə V3 dövrlə fərqlənən üç birfazalı...

ÜÇGEDİŞLİ (ID - 40860)

sif. idm. Üç gedişdə həll olunan, üç gedişlə qurtaran. Üçgedişli kombinasiya.

ÜÇGÖZ(LÜ) (ID - 40861)

sif. Üç gözü (otağı) olan. Üçgözlü mənzil.

ÜÇGUŞƏ(Lİ) (ID - 40862)

sif. Üç guşəsi, üç bucağı olan; üçkünc(lü).

ÜÇGÜL (ID - 40863)

sif. Üçbucaqlı, üçguşəli.

ÜÇGÜNLÜK (ID - 40864)

sif. Üç gün sürən, üç gün davam edən, yaxud üç gün tələb edən. Üçgünlük möhlət. Üçgünlük istirahət. Üçgünlük yol. Üçgünlük iş. // Üç günə çatan, kifayət edən. Üçgünlük ehtiyat.

ÜÇHECALI (ID - 40865)

sif. Üç hecası olan. Üçhecalı söz.

ÜÇHƏDLİ (ID - 40866)

sif. Üç həddi olan. Üçhədli rəqəm.

ÜÇHƏFTƏLİK (ID - 40867)

sif. Üç həftə davam edən, üç həftə çəkən. Üçhəftəlik iş. // Üç həftə üçün nəzərdə tutulmuş, üç həftə kifayət edən. Üçhəftəlik ərzaq.

ÜÇHİSSƏLİ (ID - 40868)

sif. Üç hissədən ibarət olan. Üçhissəli əsər.

ÜÇXALLI (ID - 40869)

bax üçlük 2-ci mənada.

ÜÇXƏTLİ (ID - 40870)

bax üçmilli.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç