ZE+education...

İzahlı lüğət

U1 (ID - 40366)

Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

U2 (ID - 40367)

nida. 1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir - u-u-u-u, u-u-u). Uzaqdan u-u səsi gəldi. .
Səbirsizlik, hövsələsizlik, narazılıq yaxud da inciklik, tənə və s. hissləri ifadə edir. U! Bu heç yaxşı olmadı....

UC (ID - 40368)

is. 1. Bir şeyin sivri, şiş, nazik, batıcı tərəfi, kənarı. İynənin ucu. Mıxın ucu. Süngünün ucu. - Bekar yabanın ucunda bir çəngə alovlu tikan götürüb, bayraq kimi göyə qaldırmışdı. Mir Cəlal. Səlim qələmin ucunu akta...

UCA (ID - 40369)

sif. 1. Yüksək, hündür. Uca boy. Uca bina. Uca ağac. - Buludlara dəyir uca dağları; Cənnət guşəsidir gözəl bağları. A.Səhhət. Xudayar bəyin ancaq otuz yeddi-otuz səkkiz sinni olar. Boyu ucadı, çox ucadı. C.Məmmədquluzadə. //...

UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ) (ID - 40370)

sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. - [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N.Nərimanov. Sona xala kişi təbiətli, ucaqamətli.. bir qadın idi. S.S.Axundov.

UCADAN (ID - 40371)

zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq. Ucadan gülmək. Ucadan demək. Ucadan oxumaq. - [Adamlar] ucadan və həyəcanla danışır, nə barədə isə mübahisə edirdilər. M.İbrahimov. [Dürrə adamların] bu sözünü eşidib...

UCALAN (ID - 40372)

UCALANDIRMA (ID - 40373)

“Ucalandırmaq”dan f.is.

UCALANDIRMAQ (ID - 40374)

f Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq. □ Adını ucalandırmaq - adını yüksəltmək, şöhrətləndirmək. Bu iş Əminin adını daha da ucalandırırdı. N.Nərimanov.

UCALANMA (ID - 40375)

“Ucalanmaq”dan f.is.

UCALANMAQ (ID - 40376)

f . Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq. Dul övrət isə sailə olsun, oda yansın; Ancaq mənim avazeyi-şənim ucalansın. M.Ə.Sabir.

UCALAŞMA (ID - 40377)

“Ucalaşmaq”dan f.is.

UCALAŞMAQ (ID - 40378)

f . Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.

UCALDILMA (ID - 40379)

“Ucaldılmaq”dan f.is.

UCALDILMAQ (ID - 40380)

“Ucaltmaq”dan məch.

UCALIQ (ID - 40381)

is. 1. Yüksəklik, hündürlük. Dağın ucalığı. Boyun ucalığı. Tavanın ucalığı. - Siz öləsiz, elədi, bax, odu, Hacı Namazalı özüdü, papağının ucalığı burdan da görsənir. Məmmədquluzadə. // Ətraf sahəyə nisbətən daha...

UCALMA (ID - 40382)

“Ucalmaq”dan f.is.

UCALMAQ (ID - 40383)

f 1. Daha da yüksəlmək, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq. Suyun səviyyəsi xeyli ucalmışdır. Binanın divarları gündəngünə ucalır. // Uzaqdan görünmək (uca şeylər haqqında). Artıq Şuşa şəhəri görünür, Xanqızının ağ imarəti...

UCALTMA (ID - 40384)

“Ucaltmaq”dan f.is.

UCALTMAQ (ID - 40385)

f . 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s. haqqında). Yeni binaları ucaltmazdan əvvəl köhnə evləri sökmək lazım idi. H.Seyidbəyli.
məc. İctimai mövqeyini, əhəmiyyətini, nüfuzunu,...

UCAMƏRTƏBƏLİ (ID - 40386)

sif 1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli. Ucamərtəbəli ev (bina).
2. məc. köhn. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksəkvəzifəli.

UCBATINDAN (ID - 40387)

zərf ...səbəbindən, ...üzündən, ...təqsiri üzündən, ...səbəbilə. Sənin ucbatından bizə də söz gəldi. - Ac da qalsanız, susuz da, bu, bizim ucbatımızdan deyil. M.Hüseyn. [İlyas Adiləyə:] Tərlan da dayımın atı idi, amma mənim...

UC-BUCAQ (ID - 40388)

is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi. S.Rəhman. Edqarın ixtiyarında olan üzüm bağının ucu-bucağı yox idi. S.Vəliyev. □ Ucu-bucağı görünməmək (olmamaq) - sonu, ətrafı gözlə...

UC-BUCAQSIZ (ID - 40389)

sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız. inandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhrada tapmışam. Ə.Cavad.

UCDAN-QIRAQDAN, UCDAN-QULAQDAN (ID - 40390)

zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə. Ucdan-qır aqdan qulağına dəyən sözlər Hürüyə mənasız görünürdü. M.İbrahimov. [Rəşid:] Mən nəfəs almadan, heç olmasa ucdan-qulaqdan bir şey eşitməyə çalışdım....

UCDANTUTMA (ID - 40391)

zərf və sif. Fərq qoymadan, ayırmadan, arada buraxmadan, hamını, başdan-başa, bilavasitə bir-birinin ardınca, bir-bir. Ucdantutma siyahıya alma. Ucdantutma səfərbərlik. - Kim insanları ucdantutma pis hesab eləyirsə, onun öz ürəyi təmiz...

UCQAR (ID - 40392)

is. Bir yerin ən uzaq hissəsi, kənarı. Nigar nə Koroğluya baxdı, nə dəlilərə baxdı, yavaş-yavaş təpənin lap ucqarlarına gəldi. “Koroğlu” . ..Meşənin ucqarında dağkeçisi görünür. S.Rəhimov. // Şəhərin, qəsəbənin mərkəzindən...

UCLUQ (ID - 40393)

is. Bir şeyin ucuna keçirilən, taxılan, geydirilən adətən konusşəkilli qalpaqcıq. Karandaş ucluğu. Mərmi ucluğu.

UCSUZ-BUCAQSIZ (ID - 40394)

bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar. Ucsuz-bucaqsız ölkəmiz. - Qarşıda ucsuz-bucaqsız geniş bir çöl sərilmişdi. H.Nəzərli. Arxa tərəfdən ucsuzbucaqsız geniş düzənlik uzanıb gedirdi. İ.Əfəndiyev.

UCUBİZ (ID - 40395)

sif Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun.

UCUİTİ (ID - 40396)

sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba.

UCUNDAN (ID - 40397)

bax ucbatından. Gecə-gündüz oda düşüb yanaram; Siyah telli bir sonanın ucundan. M.V.Vidadi. Bir-iki nəfərin ucundan iki ay təkrar təlimə saxlanan əsgərlər də, komandirlər də dərsi bilməyənlərə acıqlanmışdılar. Mir Cəlal.

UCUŞİŞ (ID - 40398)

UCUZ (ID - 40399)

sif. 1. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan, dəyəri baha olmayan (baha ziddi). Ucuz palto. Ucuz parça. Ucuz enerji. - Ucuz ətin şorbası olmaz. (Məsəl). Söz yox, ulaq atdan yaxşıdır. Əvvələn, ondan ötrü, ulaq atdan ucuzdu. C.Məmmədquluzadə....

UCUZCA (ID - 40400)

sif. və zərf Çox ucuz. Ucuzca mal. Ucuzca satmaq. // Məc. mənada. [Şamama Cadu:] Allahın bu ucuzca ölümü də gəlib məni tapmır. Ə.Haqverdiyev.

UCUZÇU (ID - 40401)

sif. Malını ucuz satan, yaxud ucuz mallar axtarıb satın alan adam.

UCUZLANMA (ID - 40402)

“Ucuzlanmaq”dan f.is.

UCUZLANMAQ (ID - 40403)

bax ucuzlaşmaq.

UCUZLAŞDIRILMA (ID - 40404)

“Ucuzlaşdırılmaq”dan f.is. Qiymətlərin ucuzlaşdırılması.

UCUZLAŞDIRILMAQ (ID - 40405)

məch. 1. Ucuz edilmək, qiyməti aşağı salınmaq.
2. məc. Qiymətsizləşdirilmək, qiymətdən salınmaq, hörmətdən salınmaq.

UCUZLAŞDIRILMIŞ (ID - 40406)

f sif Qiyməti aşağı salınmış, daha ucuz edilmiş. Ucuzlaşdırılmış mallar. Ucuzlaşdırılmış qiymət. Ucuzlaşdırılmış paltar mağazası.

UCUZLAŞDIRMA (ID - 40407)

“Ucuzlaşdırmaq”danf.is.

UCUZLAŞDIRMAQ (ID - 40408)

f . 1. Qiymətini aşağı salmaq, daha ucuz etmək. Sənaye mallarının qiymətini ucuzlaşdırmaq. - Axır zamanlarda tikintinin hər yerində qənaət, maya qiymətini ucuzlaşdırmaq, israfa yol verməmək haqqında danışırdılar. Ə.Sadıq.
2....

UCUZLAŞMA (ID - 40409)

“Ucuzlaşmaq”dan f.is.

UCUZLAŞMAQ (ID - 40410)

f . Daha ucuz olmaq, qiyməti enmək. Bazarda meyvə çox ucuzlaşmışdır. - [Xalası Adilə:] Xala qurban, deyəsən, bazarda çörək ucuzlaşıb? B.Bayramov. // məc. Qiymətdən düşmək, əhəmiyyətini itirmək; hörmətdən düşmək.

UCUZLU (ID - 40411)

sif Ucuz, daha ucuz. [Anam:] Təzə nəlbəkini qonaq qabağına qoyaram, ucuzlusunda özüm çay içərəm. Mir Cəlal.

UCUZLUQ (ID - 40412)

is. Qiymətlərin ucuz olduğu vəziyyət (bahalıq ziddi). Ucuzluqda alıcının, bahalıqda satıcının üzünü görmə. (Ata. sözü). Mirzənin zamanında bazarda ucuzluq idi. Ə.Haqverdiyev.

UCUZVARİ (ID - 40413)

sif. Bir qədər ucuz. Ucuzvari palto. Ucuzvari şey.

UÇAĞAN1 (ID - 40414)

, UÇAĞANOTU

UÇAĞAN2 (ID - 40415)

bax parabüzən.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç