Fizika

VII sinif

1. Fizika. Təbiət haqqında elmdir

§1. Fizika təbiət elmidir
§2. Fizika texnikanın əsasıdır
§3. Fizikada təbiəti öyrənmə metodları
§4. Fizikanın inkişafında Azərbaycan alimlərinin rolu
§5. Fiziki anlayışlar. Fiziki kəmiyyətlər və onları ölçmə vasitələri
§6. Əsas fiziki kəmiyyətlər və onların ölçülməsi

2. Materiya. Maddə və fiziki sahə

§8. Materiyanın növləri. Maddə və fiziki sahə
§9. Maddə və fiziki sahə zərrəcikləri
§10. Təbiət qüvvələri
§11. Kainatda obyektlərin əlaqəli sistemləri
§12. Qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə diffuziya
§13. Molekulların qarşılıqlı təsirlərinin təbiəti
§14. Maddənin bərk, maye, qaz və plazma halları
§15. İslatma və kapillyarlıq

3. Hərəkət və qüvvələr

§16. Mexaniki hərəkət
§17. Yerdəyişmə. Skalyar və vektorial kəmiyyətlər
§18. Sürət. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
§19. Bir düz xətt boyunca baş verən hərəkətlərdə sürətlərin toplanması
§20. Dəyişənsürətli hərəkət
§21. Təcil. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürət
§22. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə yol
§23. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi
§24. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil
§25. Cisimlər və onların əhatəsi. Nyutonun birinci qanunu. Ətalət hesablama sistemi
§27. Maddənin sıxlığı
§28. Qüvvə. Nyutonun ikinci qanunu
§29. Nyutonun üçüncü qanunu
§30. Qravitasiya sahəsi və qravitasiya qüvvələri. Ümumdünya cazibə qanunu
§31. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi
§32. Müxtəlif planetlərdə ağırlıq qüvvəsi
§33. Cisimlərin sərbəstdüşməsi
§34. Şaquli istiqamətdə atılmış cismin hərəkəti
§35. Deformasiya. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu
§36. Dinamometr
§37. Cismin çəkisi
§38. Təcillə hərəkət edən cismin çəkisi. Əlavə yüklənmə və çəkisizlik
§39. Qüvvələrin qrafik təsviri. Bir düz xətt boyunca təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi
§40. Vektorlar və onların proyeksiyaları üzərində əməllər
§41. Qüvvənin toplananlara ayrılması
§42. Sürtünmə qüvvəsi

4. Bərk cisimlərin, mayelərin və qazların təzyiqi

§43. Təzyiq qüvvəsi. Təzyiq
§44. Qazın təzyiqi
§45. Sıxılmış havanın tətbiqi
§46. Maye və qazlarda təzyiqin verilməsi. Paskal qanunu
§47. Mayenin qabın dibinə və divarlarına təzyiqi. Hidrostatik təzyiq
§48. Dəniz və okeanların dibində təzyiq. Dəniz dərinliklərinin tədqiqi
§49. Birləşmiş qablar
§50. Su və neft kəmərləri
§51. Hidravlik pres
§52. Atmosfer. Atmosfer təzyiqi
§53. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi, Torriçelli təcrübəsi
§54. Müxtəlif yüksəkliklərdə atmosfer təzyiqi
§55. Manometrlər
§56. Nasoslar
§57. Arximed qüvvəsi
§58. Cisimlərin üzməsi
§59. Gəmilərin üzməsi. Havada üzmə
§60. İdeal mayenin axını. Axının kəsilməzliyi
§61. Bernulli qanunu
§62. Arximed haqqında əfsanə