Fizika

X sinif

Fəsil 1. Klassik mexanikanın əsasları. Kinematikanın əsasları

§1.1. Klassik mexanikada fəza və zaman
§1.2. Mexaniki hərəkət. Hesablama sistemi
§1.3. Mexaniki hərəkətin təsviri. Trayektoriya, gedilən yol və yerdəyişmə
§1.4. Sürət
§1.6. Düzxətli bərabərtəcilli və bərabərsürətli hərəkətlər:
§1.7. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətin əsas xarakteristikaları:
§1.8. Mərkəzəqaçma təcili
§1.9. Nisbilik prinsipi
§1.10. Qaliley çevirmələri
§1.11. Sürətlərin toplanması. Təcilin invariantlığı

Fəsil 2. Dinamikanın əsasları

§2.1. Hadisələrin səbəb və nəticə əlaqələri. Nyutonun birinci qanunu
§2.2. Nyutonun ikinci qanunu. Kütlə və qüvvə
§2.3. Nyutonun üçüncü qanunu
§2.4. Nyuton qanunlarından çıxan nəticələr
§2.5. Qarşılıqlı təsirin növləri
§2.6. Qravitasiya qarşılıqlı təsiri. Ümumdünya cazibə qanunu
§2.7. Ağırlıq qüvvəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi
§2.8. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət
§2.9. Süni peyklərin hərəkəti
§2.10. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət
§2.11. Elastiklik qüvvəsinin təsiri altında hərəkət
§2.12. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkəti
§2.13. Mail müstəvi üzrə hərəkət
§2.14. Qüvvə momenti
§2.15. Cisimlərin tarazlıq şərtləri

Fəsil 3. Saxlanma qanunları

§3.1. Mexaniki iş
§3.3. Kinetik enerji. Kinetik enerji haqqında teorem;
§3.4. Potensial enerji. Konservativ qüvvələr
§3.5. Elastik deformasiya olunmuş cismin potensial enerjisi
§3.6. Potensial enerji haqqında teorem. Potensial enerjinin minimumluq prinsipi
§3.7. Tam mexaniki enerji. Sürtünmə qüvvəsinin işi və enerjinin dəyişməsi
§3.8. Enerjinin saxlanma qanunu və zamanın bircinsliliyi
§3.9. Enerjinin saxlanma qanununun axan maye və qazlara tətbiqi
§3.10. İmpuls. Qüvvə impulsu
§3.11. İmpulsun saxlanma qanununu və fəzanın bircinsliliyi
§3.12. Cisimlərin toqquşması
§3.13. Reaktiv hərəkət
§3.14. İmpuls momenti. İmpuls momentinin saxlanma qanunu və fəzanın izotropluğu

Fəsil 4. Mexaniki rəqs və dalğalar

§4.1. Sərbəst rəqslər
§4.2. Rəqsi hərəkətin kinematik xarakteristikaları
§4.3. Harmonik rəqsi hərəkətin sürəti və təcili
§4.4. Sərbəst rəqslərin dinamikası
§4.5. Harmonik rəqsi hərəkətin enerjisi
§4.6. Məcburi rəqslər. Rezonans
§4.7. Rəqslərin elastik mühitdə yayılması. Dalğa
§4.8. Dalğa uzunluğu. Dalğanın sürəti
§4.9. Dalğanın mühitdə yayılması
§4.10. Dalğa tənliyi
§4.11. Dalğaların interferensiyası
§4.12. Hüygens prinsipi
§4.13. Durğun dalğalar
§4.14. Dalğaların difraksiyası

Fəsil 5. Relyativistik mexanika

§5.1. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin postulatları
§5.2. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində fəza və zaman
§5.3. Lorens çevrilmələri və onlardan alınan nəticələr
§5.4. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində impuls, kütlə və enerji
§5.5. Kinetik enerji. Tam enerji ilə impuls arasında əlaqə

Fəsil 6. Molekulyar fizika. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsasları

§6.1. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsas müddəaları
§6.2. Molekullar
§6.3. Molekulların hərəkəti
§6.4. Molekulların hərəkət sürətinin ölçülməsi. Ştern təcrübəsi
§6.5. Molekullararası qarşılıqlı təsirinin potensial enerji əyrisi
§6.6. İdeal qaz. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi
§6.7. İstilik tarazlığı. Temperatur
§6.8. Temperaturun ölçülməsi. Temperatur şkalaları
§6.9. İdeal qazın hal tənliyi
§6.10. İzoproseslər. Qaz qanunları və onların qrafikləri

Fəsil 7. Buxar və mayelərin xassələri

§7.1. Doymuş və doymamış buxarlar. Qaynama
§7.2. Buxar-maye faza çevrilməsi. Böhran temperaturu
§7.3. Mayelərin səthi gərilməsi
§7.4. Mayelərin əyri səthi altında təzyiq. Kapillyar hadisələr

Fəsil 8. Bərk cisimlər

§8.1. Kristal və amorf cisimlər
§8.2. Kristal qəfəsin növləri
§8.3. Xassənin formalaşmasında rabitənin rolu
§8.4. Bərk cisimlərin əriməsi. Mayelərin kristallaşması. Sublimasiya
§8.5. Bərk cisimlərin mexaniki xassələri

Fəsil 9. Termodinamikanın əsasları

§9.1. Daxili enerji
§9.2. Biratomlu qazın daxili enerjisi
§9.3. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları
§9.4. İstilik miqdarı
§9.5. Termodinamikada iş
§9.6. Termodinamikanın birinci qanunu
§9.7. Termodinamikanın birinci qanununun müxtəlif proseslərə tətbiqi
§9.8. Adiabat proses
§9.9. Biratomlu ideal qazın xüsusi istilik tutumu
§9.10. İstilik mühərrikləri