Cəbr

IX sinif

I Fəsil. Kvadratik funksiya

§1. funksiya və onun xassələri
1. Funksiya. Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər oblastı
2. Funksiyanın qrafiki
3. Qrafiklərin çevrilməsi
4. Funksiyanın sıfırları, funksiyanın işarəsini saxladığı aralıqlar
5. Artan və azalan funksiyalar
6. Cüt funksiyalar
§2. kvadrat üçhədli
1. Kvadrat üçhədli və onun kökləri
2. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması
3. Əmsalları parametrdən asılı olan kvadrat üçhədlinin araşdırılması
§3. Kvadrat funksiya və onun qrafiki..
1. ""funksiyası,  qnun qrafiki və xassələri
2.""  funksiyalarının qrafiki və xassələri
3. Kvadratik funksiyanın qrafikinin qurulması
§4 Sonsuz çoxluq , Çoxluğun gücü
1. Çoxluqlar arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq.
2. Çoxluğun gücü. Hesabi çoxluq
§5. Birdəyişənli yüksək dərəcəli bərabərsizliklər.
1. Birdəyişənli ikidərəcəli bərabərsizliklərin həlli
2. Yüksək dərəcəli birdəyişənli brabərsizliklərin intervallar üsulu ilə həlli
3. Modul işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həlli

II Fəsil. Tənliklər və tənliklər sistemi

§1 Birdəyişənli tənlik
1. Tənlik. Tənliyin kökləri. Tənliyin mümkün qiymətlər çoxluğu. Eynigüclü tənliklər.
2. Tam tənliklər və onların kökləri
3. Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər.
§2 İkidəyişənli tənliklər sistemi
1. İkidəyişənli tənliklər və ikidəyişənli tənliklər sistemi
2. Tənliklər sisteminin qrafik üsulla həlli
3. Tənliklər sisteminin analitik üsulla həlli
4. İkidərəcəli tənliklər sisteminə gətirilən məsələlər həlli

III Fəsil. Ardıcıllıq. ədədi və həndəsi silsilə

§1. Silsilələr
1. Ardıcıllıq. Ardıcıllığın limiti.
2. Ardıcıllığın tərifi və onun verilmə üsulları
3. Artan və azalan ardıcıllıqlar. Məhdud ardıcıllqlar
4. Ardıcıllığın limiti haqqında teoremlər
5. Monoton və məhdud ardıcıllığın limiti haqqında teoremlər
§2. Ədədi silsilə
1. Ədədi silsilənin tərifi. Ədədi silsilənin n-ci həddinin düsturu
2. Ədədi silsilənin hədlərinin xassələri
3. Ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi düsturu
§3. Həndəsi silsilə
1. Həndəsi silsilənin tərifi. Həndəsi silsilənin n-ci həddinin düsturu
2. Həndəsi silsilənin hədlərinin xassəsi
3. Həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi cəmi düsturu
4. |q|<1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəminin düsturu

IV Fəsil. Rasional üstlü qüvvət

§1. n-ci dərəcədən kökün tərifi
1.  ""funksiyası
2. n-ci dərəcədən kökün tərifi
3. n-ci dərəcədən hesabi kökün xassələri
4. "" funksiyaların xassələri və qrafiki
5. n-ci dərəcədən kök daxil olan ifadələrin çevrilməsi. Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi
§2. rasional üstlü qüvvət və onun xassələri
1. Kəsr üstlü qüvvətin tərifi
2. Rasional üstlü qüvvətin xassələri
3. Rasional üstlü qüvvət daxil olan ifadələrin çevrilməsi

V Fəsil. Triqonometrik ifadələr və onların çevrilməsi

§1. İstənilən bucağın triqonometrik funksiyaları
1. Bucağın radian ölçüsü. Radian
2. İstənilən bucağın sinus, kosinus, tangens və kotangensinin tərifi
3. Sinus, kosinus, tangens və kotangensin xassələri
§2 Triqonometriyanın əsas düsturları
1. Əsas triqonometrik eyniliklər
2. Əsas triqonometrik eyniliklərin ifadələrin çevrilməsinə tətbiqi
3. Çevirmə düsturları
§3 toplama düsturlar və onların nəticələri
1. Toplama düsturlar.
2. İkiqat arqumentin və yarımarqumentin triqonometrik funksiyaları
3. Triqonometrik funksiyaların cəminin və fərqinin hasilə çevrilməsi
4. Triqonometrik funksiyaların hasilinin cəmə çevrilməsi

VI Fəsil . Funksiyanın törəməsi anlayışı

1. S=f(t) funksiyası maddi nöqtənin hərəkət qanunu kimi. Arqumentin (zamanın) artımı
2. Ani sürət. Sərbəst düşən maddi nöqtənin ani sürəti. Funksiyanın törəməsi anlayışı .
3. Diferensiallama qaydalar.
4. Bəzi elementar funksiyaların törəmələri cədvəli
5. İkinci tərtib törəmə anlayışı
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed