not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Azərbaycan tarixi - VII sinif - Testlər

Azərbaycan tarixi

VII sinif

I bölmə. Azərbaycan sasani imperiyası tərkibində (III əsr - VII əsrin ortaları)
I fəsil. Azərbaycanda feodal münasibətləri

§1. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması
§2. Azərbaycan Atropatena dövlətinin Sasani imperiyasının tərkibinə qatılması. Atropatenada feodal münasibətlərinin dərinləşməsi
§3. Albaniya dövləti. Albaniyada feodal münasibətlərinin inkişafı
§4. Atropatena Və Albaniya Sasani İmperiyasının tərkibində (IV-VI əsrlər)
§5. Girdiman dövləti. Cavanşir
§6. Sasanilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan mədəniyyəti

II bölmə. Azərbaycan xilafətin tərkibində (VII əsrin ortaları - IX əsrin ortaları)
II fəsil. Azərbaycan ərəb işğalları ərəfəsində

§7. Azərbaycanda siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət
§8. Alban hökmdarı Cavanşirin yadellilərə qarşı mübarizəsi
§9. Ərəblərin Azərbaycanı işğal etməsi

II bölmə. Azərbaycan xilafətin tərkibində (VII əsrin ortaları - IX əsrin ortaları)
III fəsil. Azərbaycan xilafətin tərkibində

§10. Sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət
§11. Ərəb əsarətinə qarşı xalq azadlıq hərəkatının başlanması
§12. Babəkin başçılığı altında Azərbaycanda azadlıq müharibəsi
§13. Xilafət dövründə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı
§14. Xilafət dövründə Azərbaycan mədəniyyəti
§15. Azərbaycan xalqının təşəkkülü

III bölmə. Xilafətin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. İqtisadi və mədəni tərəqqi (IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortaları)
IV fəsil. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi

§16. Ərəb xilafətinin zəifləməsi və Azərbaycanda müstəqil dövlətlərin yaranması
§17. Şirvanşahlar dövləti
§18. Sacilər dövləti
§19. Salarilər dövləti
§20. Rəvvadilər dövləti
§21. Şəddadilər dövləti

III bölmə. Xilafətin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. İqtisadi və mədəni tərəqqi (IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortaları)
V fəsil. Slavyanların Azərbaycana basqınları

§22. Slavyanların Azərbaycana ilk hücumları
§23. Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşü

III bölmə. Xilafətin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. İqtisadi və mədəni tərəqqi (IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortaları)
VI fəsil. IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortalarında Azərbaycanda iqtisadi tərəqqi

§24. Təsərrüfat sahələrinin inkişafı
§25. Torpaq mülkiyyəti və vergilər
§26. Sənətkarlıq və ticarət
§27. Azərbaycanın Orta əsr şəhərləri
§28. Ərəb səyyah və coğrafiyaşünasları Orta əsr Azərbaycan şəhərləri haqqında

III bölmə. Xilafətin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. İqtisadi və mədəni tərəqqi (IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortaları)
VII fəsil. IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortalarında Azərbaycan mədəniyyəti

§29. Mədəni oyanış
§30. “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz türklərinin tərcümeyi-halıdır
§31. “Qara donlu kafirlər”-ə qarşı xalqımızın apardığı mübarizənin dastanda əks olunması
§32. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında xalqımızın təsərrüfat həyatı və adət-ənənələri
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed