not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Riyaziyyat - V sinif - Testlər

Riyaziyyat

V sinif

I FƏSİL

Yoxlama və möhkəmləndirmə tapşırıqları
Say sistemləri
Çoxrəqəmli ədədlər
Çoxluqlar
Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma
Vurma əməli və onun xassələri
Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli
Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli
Əməllər sırası

II FƏSİL

Ədədin bölənləri
Kəsrlər
Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması
Hissələr, dairəvi diaqram
Məsələ həlli

III FƏSİL

Onluq kəsrlər
Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri
Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
Onluq kəsrlərin vurulması
Onluq kəsrə bölmə
Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi
Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi
Məsələ həlli

IV FƏSİL

Konqruyent fiqurlar
Bucaqlar
Üçbucaqlar
Dördbucaqlılar
Çevrə. Dairə
Simmetriya
Perimetr
Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi
Fəza fiqurları
Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi
Düzbucaqlı prizmanın (paralelepipedin) həcmi

V FƏSİL

Faiz, onluq kəsr. adi kəsr
Ədədin faizi
Dəyişəni i ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi
Tənliklər, məsələ həlli
Dəyişənlər, bərabərsizliklər
Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri
Dəyişənlər, asılılıqlar

VI FƏSİL

Məlumatı toplama və təqdimetmə
Məlumatın qrafik formada təqdimi
Histoqram
Zamandan asılı xətti qrafiklər
Dairəvi diaqram
Məlumatlar, qrafik formalar
Məlumatların təhlili
Ehtimal, mümkün hadisələr, əlverişli hadisələr
Ehtimal, nəticə
Hadisələrin sayı və ehtimal
Gündəlik həyatımızda riyaziyyat
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed