Kimya

IX sinif

I fəsil. Kimyəvi rabitə

§1. Kimyəvi elementlərin elektromənfiliyi
§2. Kimyəvi rabitə
§3. Kimyəvi rabitənin əsas tipləri
§4. s-, p- və d- orbitallar
§5. Kovalent rabitə
§6. İon rabitəsi
§7. Kimyəvi rabitələrin xassələri
§8. Atom orbitallarının hibridləşməsi və onun molekulun formasına təsiri
§9. Kristal qəfəslərin tipləri
§10. Oksidləşmə dərəcəsi
§11. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
§12. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının xüsusi hallan
§13. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının növləri

II fəsli. Elektrolitik dissosiasiya

§14. Elektrolitik dissosiasiya prosesinin mahiyyəti
§15. Turşular, qələvilər və duzların dissosiasiyası
§16. Zəif və qüvvətli elektrolitlər. Dissosiasiya dərəcəsi
§17. İon mübadiləsi reaksiyaları
§18. Duzların hidrolizi

III fəsil. Metallar və onların ümumi xassələri

§19. Dövri sistemdə metalların vəziyyəti və atomlarının quruluş xüsusiyyətləri
§20. Elektroliz
§21. Təbiətdə metallar və onların alınmasının ümumi üsulları
§22. Ərintilər
§23. Metalların fiziki xassələri
§24. Metalların xarakterik kimyəvi xassələri
§25. Metalların korroziyası və onun qarşısının alınması
§26. Metalların oksid və hidroksidləri

IV fəsli. D.T.Mendeleyevin kimyəvi elementlərin
Dövri sisteminin I-III qruplarının əsas yarımqrupları elementləri

§27. Qələvi metalların xarakteristikası
§28. II qrupun əsas yarımqrup metallarının ümumi xarakteristikası 87
§29. Kalsium
§30. Alüminium

V fəsli. Əlavə yarımqrup metallarının
Ümumi icmalı

§31. Mis
§32. Sink
§33. Xrom
§34. Dəmir
§35. Çuqun istehsalı
§36. Polad istehsalı

VI fəsil. Qeyri-metallar. Halogenlər

§37. Qeyri-metalların icmalı
§38. Halogenlər
§39. Xlor
§40. Hidrogen-xlorid
§41. Xlorid turşusu və onun duzları
§42. Halogenlərin müqayisəli xarakteristikası

VII fəsil. Oksigen yarımqrupu

§43. Kimyəvi elementlərin dövri sistemində oksigen yarımqrupu elementlərinin vəziyyəti, onların atom quruluşu
§44. Təbiətdə kükürd və onun alınması
§45. Kükürdün fiziki xassələri
§46. Kükürdün kimyəvi xassələri
§47. Kükürdün oksidləri
§48. Sulfat turşusu
§49. Sulfat turşusunun və duzlarının tətbiqi
§50. Kontakt üsulu ilə sulfat turşusunun istehsalı
§51. Hidrogen-sulfid

VIII fəsil. Azot yarımqrupu

§52. Kimyəvi elementlərin dövri sistemində azot yarımqrupu elementlərinin vəziyyəti, onların atomlarının quruluşu
§53. Azot. Azotun fiziki və kimyəvi xassələri
§54. Ammonyak
§55. Ammonium duzları
§56. Azotun oksidləri
§57. Nitrat turşusu
§58. Nitrat turşusunun duzları
§59. Təbiətdə azotun dövranı
§60. Fosfor
§61. Fosforun oksidləri
§62. Ortofosfat turşusu. Ortofosfatlar
§63. Mineral gübrələr
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed