not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Kimya - VIII sinif - Testlər

Kimya

VIII sinif

Giriş

Kimya nəyi öyrənir

I fəsil. İlk kimyəvi anlayışlar

§1. Maddələr. Maddələrin xassələri
§2. Maddələrin tərkibi və quruluşu. Molekullar və atomlar
§3. Atomun tərkibi
§4. Kimyəvi element. İzotoplar
§5. Kimyəvi elementlərin işarələri və adlandırılması
§6. Kimyəvi elementlərin nisbi atom kütləsi
§7. Maddələrin təsnifatı. Bəsit və mürəkkəb maddələr
§8. Kimyəvi formullar. Tərkibin sabitliyi qanunu
§9. Kimyəvi elementlərin valentliyi. Valentliyə görə formulların tərtibi
§10. Nisbi molekul kütləsi. Kimyəvi formullara görə hesablamalar
§11. Maddə miqdarı. Mol
§12. Molyar kütlə
§13. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi

II fəsil. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi tənliklər

§14. Maddələrin bir-birinə çevrilməsi kimyəvi reaksiyadır
§15. Kimyəvi reaksiyaların tənlikləri
§16. Kimyəvi reaksiyalarda maddə kütləsinin saxlanması qanunu

III fəsil. Oksigen. Hava. Yanma

§17. Oksigen kimyəvi element və bəsit maddə kimi
§18. Oksigen və ozonun alınması
§19. Oksigenin kimyəvi xassələri. Oksidlər
§20. Oksigenin tətbiqi və təbiətdə dövranı
§21. Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar
§22. Kimyəvi reaksiyanın istilik effekti
§23. Maddələrin əmələgəlmə entalpiyası. Reaksiyanın entalpiyasının hesablanması
§24. Termokimyəvi tənliklərə görə hesablamalar
§25. Yanma. Yanacaqların səmərəli yandırılması
§26. Atmosfer havasının çirklənməsi və buna qarşı mübarizə tədbirləri

IV fəsil. Hidrogen

§27. Hidrogen kimyəvi element və bəsit maddə kimi. Hidrogenin alınması
§28. Hidrogenin kimyəvi xassələri və tətbiqi
§29. Qazların molyar həcmindən istifadə etməklə kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

V fəsil. Su. Məhlullar

§30. Su, onun xassələri, təbiətdə tapılması və təmizlənməsi
§31. Təbii suyun əhəmiyyəti. Su hövzələrinin çirklənmədən qorunması
§32. Həllolma. Məhlullar
§33. Məhlulların qatılığının ifadəsi. Həll olmuş maddənin kütlə payı və molyar qatılıq

VI fəsil. Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

§34. Oksidlər. Oksidlərin təsnifatı və alınması
§35. Oksidlərin xassələri
§36. Əsaslar. Onların tərkibi, təsnifatı, adlandırılması və alınması
§37. Əsasların xassələri
§38. Turşular. Turşuların tərkibi, təsnifatı, adlandırılması və alınması
§39. Turşuların xassələri
§40. Duzlar. Duzların tərkibi, təsnifatı, adlandırılması və alınması
§41. Duzların xassələri
§42. Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə

VII fəsil. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

§43. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı
§44. Kimyəvi reaksiyaların sürəti
§45. Kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər
§46. Katalizatorlar və katalitik reaksiyalar
§47. Kimyəvi tarazlıq

VIII fəsil. Dövri qanun. Kimyəvi elementlərin dövri sistemi və atomun quruluşu

§48. Dövri qanun
§49. Kimyəvi elementlərin dövri sistemi
§50. Atom modelləri. Elektron orbitalları
§51. Atomların elektron örtüyünün quruluşu. Energetik səviyyələr və yarımsəviyyələr
§52. Energetik səviyyələrdə orbitalların elektronlarla dolması ardıcıllığı. Atomların elektron formulları
§53. Birinci dövr elementləri atomlarının elektron quruluşu və xassələri
§54. İkinci dövr elementləri atomlarının elektron quruluşu və xassələri
§55. Üçüncü dövr elementləri atomlarının elektron quruluşu və xassələri
§56. Dördüncü dövr elementləri atomlarının quruluşu və xassələri
§57. Dövri sistemdəki mövqeyinə görə element atomu quruluşunun və xassələrinin müəyyənləşdirilməsi
§58. Atomların xassələrinin dövriliyi. Elektromənfilik
§59. Atomun quruluşu baxımından dövri qanun və elementlərin dövri sistemi. Dövri qanunun əhəmiyyəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed