Kimya

X sinif

Giriş

I fəsil. Karbon yarımqrupu
karbon yarımqrupu
§2. Karbon-monooksid (karbon (II) oksid)
§3. Karbon-dioksid (karbon (IV) oksid)
§4. Karbonat turşusu
§5. Karbonat turşusunun duzları
§6. Təbiətdə karbonun dövranı
§7. Silisium və onun xassələri
§8. Silisium-dioksid (silisium(IV)oksid)
§9. Metasilikat turşusu
§10. Metasilikat turşusunun duzları
§11. Silikat sənayesi
II fəsil. Üzvi kimyanın predmeti. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi. Kimyəvi rabitələrin elektron təbiəti
§12. Üzvi kimyanın predmeti
§13. Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin yaranması
§14. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
§15. A.M.Butlerovun üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti
§16. Üzvi birləşmələrdə kimyəvi rabitələrin elektron təbiəti
§17. Üzvi maddələrin təsnifatı
III fəsil. Doymuş karbohidrogenlər. Alkanlar və ya parafinlər
§18. Tsikloparafinlər (tsikloalkanlar)
IV fəsil. Doymamış karbohidrogenlər (alkenlər, alkadienlər və alkinlər)
§19. Etilen. Etilenin homoloqları
§20. Dien karbohidrogenləri
§21. Asetilen və onun homoloqları
V fəsil. Aromatik karbohidrogenlər (arenlər)
......