Həndəsə

VII sinif

I fəsilə. Ən sadə həndəsi fiqurlar

§1. Nöqtə və düz xətt
§2. Parça və şüa
§3. Parçanın ölçülməsi, parçanın ayrılması və parçalar üzərində əməllər
§4. Bucaq və onun ölçülməsi
§5. Tusi-Paş aksiomu. Yarımmüstəvi və bucağın ayrılması
§6. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar. Perpendikulyar düz xətlər

II fəsilə. Üçbucaqların bərabərliyi

§7. Bərabər üçbucaqlar. Üçbucaqların bərabərliyinin birinci və ikinci əlamətləri
§8. Bərabəryanlı üçbucaq. Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti

III fəsilə. Düz xətlərin paralelliyi və perpendikulyarlığı

§9. Paralel düz xətlər Düz xətlərin paralellik əlamətləri
§10. Paralellik aksiomu. Paralel düz xətlərin xassələri
§11. Düz xətlərin perpendikulyarlığı
§12. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar

IV fəsilə. ......

§13. Üçbucağın bucaqları cəmi
§14. Üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasına münasibətlər. Üçbucaq bərabərsizliyi
§15. Düzbucaqlı üçbucaq. Perpendikulyar və mail

V fəsilə. ......

§16. Çevrə
§17. Ən sadə həndəsi qurmalar
§18. Qurma məsəllərinin həllində həndəsi yerlər üsulunun tətbiqi
§19. Nisbətən mürəkkəb qurma məsəllərinin həlli
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed