Həndəsə

XI sinif

I Fəsil. Fəzada koordinatlar üsulu

§1. Fəzada düzbucaqlı koordinat sisteminin daxil edilməsi
§2. Vektorun koordinatları
§3. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları
§4. İki nöqtə arasındakı məsafə. Vektorun uzunluğu
§5. İki vektorun skalyar hasili. İki vektorun arasındakı bucağın kosinusunun düsturu
§6. Müstəvinin tənliyi
§7. Mərkəzi simmetriya. Ox simmetriyası
§8. Müstəvi simmetriyası
§9. Paralel köçürmə. Fiqurların bərabərliyi
§10. Fəzada oxşarlıq çevrilməsi. Fiqurların oxşarlığı

II Fəsil. Fırlanma cisimləri

§11. Silindr və onun müstəvi kəsikləri
§12. Silindrin daxilində və xaricində çəkilmiş prizmalar. Silindrin yan səthinin sahəsi
§13. Konus və onun müstəvi kəsikləri. Kəsik konus
§14. Konusun daxilində və xaricində çəkilmiş prizmalar. Konusun və kəsik konusun yan səthinin sahəsi
§15. Sfera və kürə. Sferanın tənliyi
§16. Sferanın müstəvi ilə qarşılıqlı vəziyyəti. Sferaya toxunan müstəvi
§17. Sferanın simmetriya xassəsi. İki sferanın kəsişməsi. Daxilə və xaricə çəkilmiş çoxüzlülər. Sferann sahəsi düsturu

III Fəsil. Cisimlərin həcmi

§18. Çoxüzlülərin həcmi anlayışı. Həcmin xassələri
§19. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi
§20. Prizmanın həcmi
§21. Piramidanın həcmi
§22. Kəsik piramidanın həcmi
§23. Oxşar cisimlərin həcmləri nisbəti
§24. Silindrin həcmi
§25. Konusun və kəsik konusun həcmi
§26. Fırlanan cisimlərin həcmi
§27. Kürənin həcmi. Kürə seqmentinin və kürə sektorunun həcmi
§28. Sferanın sahəsi düsturunun çıxarışı
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed