Fizika

IX sinif

Fəsil 1. Elektrik sahəsi

§1.1. Elektrik yükü. Atomun quruluşu. Maddə atomlar sistemi kimi
§1.2. Cisimlərin elektriklənməsi. Elektrik yükünün saxlanma qanunu
§1.3. Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu
§1.4. Elektroskop. Elektrik yükünün bölünməsi. Elementar yük
§1.5. Elektrik sahəsi və onun xarakteristikaları. Elektrik sahəsinin intensivliyi - sahənin qüvvə xarakteristikasıdır
§1.6. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri
§1.7. Bircins elektrik sahəsində görülən iş. Gərginlik
§1.8. Elektrik sahəsinin yükə təsiri. Metallar elektrik sahəsində
§1.9. Yerin elektrik sahəsi
§1.10. Dielektriklər elektrik sahəsində. Dielektrik nüfuzluğu
§1.11. Elektrik tutumu və onun vahidləri
§1.12. Kondensatorların növləri və tətbiqləri
§1.13. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi
§1.14. Qravitasiya və elektrik sahələrinin qarşılıqlı müqayisəsi

Fəsil 2. Maqnit sahəsi

§2.1. Elektrik cərəyanı. Maqnit sahəsinin mənşəyi
§2.2. Cərəyan şiddəti
§2.3. Sabit maqnitlər və onların qarşılıqlı təsiri
§2.4. Cərəyanların maqnit qarşılıqlı təsiri
§2.5. Maqnit induksiyası - maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır
§2.6. Maqnit qüvvə xətləri
§2.7. Maddənin maqnit nüfuzluğu
§2.8. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri. Amper qüvvəsi
§2.9. Amper qüvvəsinin tətbiqləri
§2.10. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri. Lorens qüvvəsi
§2.11. Maqnit seli. Maqnit sahəsinin enerjisi
§2.12. Elektrik və maqnit sahələrinin qarşılıqlı müqayisəsi

Fəsil 3. Elektromaqnit sahəsi

§3.1. Elektromaqnit induksiya hadisəsi
§3.2. Elektromaqnit rəqsləri. Rəqs konturunda enerji çevrilmələri
§3.3. Sərbəst elektromaqnit rəqslərinin periodu - Tomson düsturu
§3.4. Elektromaqnit sahəsi. Elektromaqnit dalğası
§3.5. Elektromaqnit dalğaları şkalası

Fəsil 4. Sabit cərəyan qanunları

§4.1. Elektrik dövrəsi və onun elementləri
§4.2. Metallarda elektrik cərəyanı
§4.3. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu
§4.4. Elektrik müqavimətinin naqilin növündən və ölçülərindən asılılığı
§4.5. Reostatlar
§4.6. Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi
§4.7. Naqillərin paralel birləşdirilməsi
§4.8. Cərəyanın işi və gücü
§4.9. Cərəyanın istilik təsiri
§4.10. Elektrik cərəyanının canlı orqanizmə təsiri və tətbiqləri

Fəsil 5. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı

§5.1. Vakuumda elektrik cərəyanı. Termoelektron emissiyası
§5.2. Vakuum cihazları
§5.3. Qazlarda elektrik cərəyanı
§5.4. Elektrolitlərdə elektrik cərəyanı. Elektroliz qanunu
§5.5. Yarımkeçiricilər və onların əsas xüsusiyyətləri. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinin təbiəti
§5.6. Yarımkeçiricilərin məxsusi keçiriciliyi
§5.7. Yarımkeçiricilərin aşkar keçiriciliyi

Fəsil 6. İşıq hadisələri

§6.1. İşığın dalğa və korpuskulyar xassələri. İşığın elektromaqnit təbiəti
§6.2. İşıq sürəti və onun təyini
§6.3. İşıq mənbələri
§6.4. İşığın düz xətt boyunca yayılması
§6.5. İşığın qayıtma qanunu
§6.6. İşığın sınma qanunu
§6.7. İşığın paralel üzlü müstəvi lövhədən və üçüzlü prizmadan keçməsi
§6.8. İşığın tam daxili qayıtması
§6.9. Ağ işığın spektrə ayrılması
§6.10. Toplayıcı və səpici linzalar
§6.11. Linzada xəyalın qurulması. Nazik linza düsturu
§6.12. Göz və onun optik qüvvəsi. Gözün işığa həssaslığı
§6.13. Fotoaparat. Proyeksiya aparatı
§6.14. Göy qurşağı (əlavə oxu üçün)

Fəsil 7. Atom və atom nüvəsi

§7.1. Radioaktivlik atomun quruluşunun mürəkkəbliyini təsdiq edən. Hadisələrdən biri kimi
§7.2. Atomun quruluş modelləri. Rezerford təcrübələri
§7.3. Proton və neytronun kəşfi
§7.4. Atom nüvəsinin tərkibi. Nüvənin yük və kütlə ədədləri
§7.5. İzotoplar və onların tətbiqləri
§7.6. Atom nüvələrinin radioaktiv çevrilmələri: a-, b- və y şüalanma. Radioaktiv yerdəyişmə qaydası
§7.7. Nüvə qüvvələri
§7.8. Kütlə ilə enerji arasında əlaqə
§7.9. Nüvənin rabitə enerjisi. Kütlə defekti
§7.10. Nüvə reaksiyaları. Nüvə reaksiyalarının enerjisi
§7.11. Uran nüvəsinin bölünməsi
§7.12. Zəncirvari nüvə reaksiyası. Neytronların artma əmsalı. Böhran kütləsi
§7.13. Nüvə reaktoru
§7.14. Atom enerjisi
§7.15. İstilik nüvə reaksiyaları. Günəşin və ulduzların enerjisi
§7.16. Şüalanmanın bioloji təsiri. Şüalanmanın udulma dozası
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed