ZE+education...

Fizika

VIII sinif

Fəsil 1. Statika elementləri. Sadə mexanizmlər

§1.1. Sadə mexanizmlər: ling, tərpənməz və tərpənən bloklar, mail müstəvi
§1.2. Qüvvə momenti. Momentlər qaydası
§1.3. Blok. Mail müstəvi
§1.4. Ağırlıq mərkəzi. Cisimlərin tarazlığı

Fəsil 2. Mexanikada saxlanma qanunları

§2.1. Cismin impulsu
§2.2. İmpulsun saxlanma qanunu
§2.3. Reaktiv hərəkət. Raket texnikası
§2.4. Kosmik fəzanın tədqiqində Azərbaycan alimlərinin rolu
§2.5. Mexaniki iş. İş vahidləri
§2.6. Güc. Güc vahidləri
§2.7. Sadə mexanizmlərdə işlərin bərabərliyi. Mexanikanın «qızıl qaydası»
§2.8. Mexanizmin faydalı iş əmsalı
§2.9. Enerjinin növləri. Mexaniki enerji
§2.10. Potensial və kinetik enerji
§2.11. Mexaniki enerjinin saxlanma qanunu
§2.12. Suyun və küləyin hərəkət enerjisindən istifadə

Fəsil 3. Rəqslər və dalğalar

§3.1. Təbiət hadisələrinin dövriliyi. Mexaniki rəqslər
§3.2. Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları
§3.3. Harmonik rəqslər. Rəqsi hərəkətin qrafik təsviri
§3.4. Rəqsi hərəkətdə enerji çevrilmələri
§3.5. Mexaniki dalğalar
§3.6. Eninə və uzununa dalğalar
§3.7. Dalğa uzunluğu. Dalğanın yayılma sürəti
§3.8. Seysmik dalğalar
§3.9. Səs dalğaları
§3.10. Səsin sürəti. Əks-səda
§3.11. Səsin gurluğu və yüksəkliyi. Ultra - və infrasəslər

Fəsil 4. İstilik hadisələri

§4.1. Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur
§4.2. Maddələrin istidən genişlənməsi
§4.3. Termometrlər
§4.4. Daxili enerji
§4.5. İş və daxili enerji
§4.6. İstilikvermə və növləri
§4.7. İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu
§4.8. Cismin qızması və soyuması proseslərində temperaturun dəyişməsi qrafikləri
§4.9. Yanacağın enerjisi. Xüsusi yanma istiliyi
§4.10. İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu
§4.11. İstilik balansı tənliyi
§4.12. İstilik proseslərinin istiqamətli olması

Fəsil 5. Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi

§5.1. Maddənin aqreqat halları
§5.2. Kristal cisimlərin əriməsi. Mayelərin kristallaşması
§5.3. Kristal maddələrin ərimə və bərkimə qrafikləri
§5.4. Xüsusi ərimə istiliyi
§5.5. Buxarlanma
§5.6. Buxarlanma və kondensasiya zamanı daxili enerjinin dəyişməsi
§5.7. Doymuş buxar. Doymamış buxar
§5.8. Havanın rütubəti
§5.9. Rütubəti ölçən cihazlar
§5.10. Qaynama
§5.11. Xüsusi buxarlanma istiliyi
§5.12. İstilik mühərriklərində enerji çevrilmələri
§5.13. İstilik mühərrikləri və onların növləri
§5.14. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı (FİƏ)
§5.15. İstilik mühərrikləri və ekologiya
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Modal sözlər
Modal sözlər
Məktəblərə olan “qeyri-qanuni” müəllimlər. Vahid məktəbli formasina keçilir.
Məktəblərə olan “qeyri-qanuni” müəllimlər. Vahid məktəbli formasina keçilir.
Ədat. Ədatlar. Qüvvətləndirici, Dəqiqləşdirici, Sual, Əmr, Təsdiq, İnkar və Arzu ədatları
Ədat. Ədatlar. Qüvvətləndirici, Dəqiqləşdirici, Sual, Əmr, Təsdiq, İnkar və Arzu...
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'