Fizika

XI sinif

Fəsil 1. Elektrik yükü və elektromaqnit sahəsi

1.1. Elektrik yükü və onun xüsusiyyətləri
1.2. Elektromaqnit sahəsi. Lorens qüvvəsi
1.3. Vakuumda sabit elektrik sahəsi. Elektrik sahəsində yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş. Potensial və potensiallar fərqi
1.4. Sabit maqnit sahəsi. Amper qüvvəsi
1.5. Naqillər və dielektriklər elektrik sahəsində
1.6. Kondensator. Elektrik tutumu. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi. Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı

Fəsil 2. Müxtəlif mühitlərdə sabit cərəyan qanunları

2.1. Metalların elektron nəzəriyyəsinin əsasları. Naqillərdə sabit elektrik cərəyanı
2.2. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Müqavimət. Metalların müqavimətinin temperaturdan asılılığı
2.3. Kənar qüvvələr. Elektrik hərəkət qüvvəsi. Tam dövrə üçün Om qanunu
2.4. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodu. Elektron şüa borusu
2.5. Qazlarda elektrik cərəyanı. Qeyri-müstəqil və müstəqil boşalmalar
2.6. Elektrolit məhlullarda elektrik cərəyanı. Elektrolizin texnikada tətbiqləri
2.7. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı. Məxsusi və aşqar keçiricilik
2.8. p-n keçid. Yarımkeçirici diod. Tranzistor
2.9. Yarımkeçirici qurğular. Onlardan texnika və istehsalatda istifadə edilməsi

Fəsil 3. Dəyişən elektromaqnit sahəsi

3.1. Maqnit seli. Elektromaqnit induksiya hadisəsi. Öz-özünə induksiya hadisəsi. Maqnit sahəsinin enerjisi
3.2. Rəqs konturu. Elektromaqnit rəqsləri
3.3. Dəyişən cərəyan. Dəyişən cərəyanın gücü
3.4. Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət. Kondensator qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi
3.5. İnduktiv sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi
3.6. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu
3.7. Elektrik enerjisinin ötürülməsi. Transformator
3.8. Elektromaqnit dalğaları
3.9. Radiorabitənin prinsipləri
3.10. İşığın elektromaqnit təbiəti. İşığın interferensiyası və difraksiyası
3.11. İşığın dispersiyası və polyarizasiyası

Fəsil 4. Kvant fizikası. Giriş

4.1. Fotoeffekt. Foton və onun xassələri
4.2. Maddənin əsas zərrəcikləri: Elektron. Proton. Neytron
4.3. Radioaktivlik. Radioaktiv çevrilmə qanunu
4.4. Atomun nüvə modeli. Bor postulatları işığın udulması və şüalanması
4.5. Məcburi şüalanma. Lazer
4.6. Mikrozərrəciklərin ikili - dalğa-zərrəcik təbiəti. De-Broyl dalğaları. Qeyri-müəyyənlik prinsipi
4.7. Atom nüvəsinin tərkibi. Nüvə qüvvələri. Nüvənin rabitə enerjisi
4.8. Nüvə reaksiyaları
4.9. Nüvə enerjisi və ondan istifadə. Zəncirvari nüvə reaksiyası. İstilik nüvə reaksiyaları
4.10. Elementar zərrəciklər. Zərrəciklərin qeydə alınma üsulları
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed